ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 320

ਪਉੜੀ ॥ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀਹੋ ਜਿਸ ਦੈ ਨਾਉ ਪਲੈ ॥ ਐਥੈ ਰਹਹੁ ਸੁਹੇਲਿਆ ਅਗੈ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ॥ ਘਰੁ ਬੰਧਹੁ ਸਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗਡਿ ਥੰਮੁ ਅਹਲੈ ॥ ਓਟ ਲੈਹੁ ਨਾਰਾਇਣੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝਲੈ ॥ ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਣ ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਦਰਗਹ ਮਲੈ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- sryvhu—syvhu [ dY—(slok nµ: 2 ivc vyKo l&z ‘sMdVY’) [ suhyilAw—suKI [ gif—g`f ky [ AhlY—nwh ih`lx vwlw [ bMDhu—bxwE [ JlY—J`ldw hY, Awsrw dyNdw hY [ iqsu—aus pRBU dI [

ArQ:- aus (gurU) ƒ, hy bMidE! syvhu ijs dy p`ly pRBU dw nwm hY (Bwv, ijs qoN nwm iml skdw hY) [ (ies qrHW) ieQy suKI rhogy qy prlok ivc (ieh nwm) quhwfy nwl jweygw [ (ieh nwm rUp) p`kw QMmH g`f ky sdw kwiem rihx vwly Drm dw mMdr (siqsMg) bxwE, Akwl purK dI tyk r`Ky jo dIn qy dunIAw ƒ Awsrw dyx vwlw hY [

hy nwnk! ijs mnu`K ny pRBU dy pYr PVy hn auh pRBU dI drgwh m`lI r`Kdw hY [8[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਜਾਚਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰਿਆ ॥ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਮੈ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ॥ ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਈ ਮੂਲਿ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ਤਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਰਿਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- jwcku—mMgqw [ dwnu—(‘Apwr Sbd’ dw) ^Yr [ ipAwirAw—hy ipAwry! icqwirAw—cyqy krdw hW [ Aqul—jo qoilAw nwh jw sky, byAMq [ swirAw—sMvwr id`qw hY [ sBu ikCu—hryk kwrj [

ArQ:- (hy pRBU!) mYN mMgqw (qyry ‘Apwr Sbd’ dw) ^Yr mMgdw hW, mYƒ ^Yr pw [ qUM dwqW dyx vwlw hYN, qUM dwqW dyx-jog hYN, mYN qYƒ sdw cyqy krdw hW [ qyrw ^zwnw byAMq hY (jy ivcoN mYƒ ^Yr pw dyvyN qW) mu`kdw nhIN [

hy nwnk! (pRBU dI is&iq-swlwh dI) bwxI Apwr hY, ies bwxI ny myrw hryk kwrj sMvwr id`qw hY [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਸਿਖਹੁ ਸਬਦੁ ਪਿਆਰਿਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ॥ ਮੁਖ ਊਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- isKhu—is`K lE, cyqy r`Kx dI Awdq bxwE [ tyk—Awsrw [ jnm mrn—swrI aumr [ aUjl—rOSn, iKiVAw hoieAw [

ArQ:- hy ipAwry s`jxo! (pRBU dI is&iq-swlwh vwlI) gurbwxI cyqy r`Kx dI Awdq bxwE, ieh swrI aumr dw Awsrw (bxdI) hY [ hy nwnk! (ies bwxI dI rwhIN) iek pRBU ƒ ismirAW sdw suKI rhIdw hY qy m`Qw iKiVAw rihMdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੰਡੀਐ ਸੁਖੀਆ ਹਰਿ ਕਰਣੇ ॥ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ਪਾਈਅਹਿ ਫਿਰਿ ਨਾਹੀ ਮਰਣੇ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਤਿਸੈ ਹੀ ਜਰਣੇ ॥ ਬਾਣੀ ਉਚਰਹਿ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਉ ਚਲਹਿ ਝਰਣੇ ॥ ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਧਰਣੇ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- EQY—aus (‘sc Drm ky Gr’ ivc) aus sqsMg ivc {not:- ies ‘AsQwn’ dw izkr ipClI pauVI dI qIjI quk ivc Aw cukw hY [ pVnWv ‘EQy’ sw& d`sdw hY ik ijs QW vl ieQy ieSwrw hY, aus dw izkr ipClI pauVI ivc cwhIdw hY} [ jm kY pMiQ—jm dy rwh qy [ jrxy—jrn dI qwkq, ijgrw [ Aimau—AMimRq [ Jrxy—Puhwry [ pyiK—vyK ky [ Drxy—Dwrn kIqw hY [ suKIAw—suKI krn vwlw [

ArQ:- sB jIvW ƒ suKI krn vwlw hrI-nwm AMimRq aus sqsMg ivc vMfIdw hY [ (jo mnu`K auh AMimRq pRwpq krdy hn auh) jm dy rwh qy nhIN pwey jWdy, auhnW ƒ muV mOq (dw fr ivAwpdw) nhIN [ ijs mnu`K ƒ hir-nwm dy ipAwr dw suAwd AwauNdw hY, auh ies suAwd ƒ Awpxy AMdr itkWdw hY [ (sqsMg ivc) gurmuK is&iq-swlwh dI bwxI aucwrdy hn EQy AMimRq dy, mwno, Puhwry c`l pYNdy hn [

nwnk (BI aus sqsMg dw) drSn kr ky jIaU irhw hY qy mn ivc hir-nwm ƒ Dwrn kr irhw hY [9[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸੇਵਿਐ ਦੂਖਾ ਕਾ ਹੋਇ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਅਰਾਧਿਐ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- siqguir— {AiDkrx kwrk, iek-vcn} [ siqguir pUrY syivAY— {pUrb pUrn kwrdMqk} jy pUry gurU dI syvw kIqI jwey [ nwim— {AiDkrx kwrk, iek-vcn} [ nwim ArwiDAY— {pUrb pUrn kwrdMqk} jy nwm ismirAw jwey [ kwrju—izMdgI dw mnorQ [ rwis AwvY—sPl ho jWdw hY [

ArQ:- hy nwnk! jy pUry gurU dy d`sy rwh qy qurIey qW du`KW dw nws ho jWdw hY qy jy nwm ismrIey qW jIvn dw mnorQ sPl ho jWdw hY [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਛੁਟਹਿ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਨਾਮੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- sMkt—du`K [ mMgl—^uSIAW [ ibsRwm—itkwxw [ inmK—A`K dy Jmkx ijqny smy leI [ n ibsrau—ivsr nwh jwey [

ArQ:- hy nwnk! ijs prmwqmw ƒ ismirAW swry du`K dUr ho jWdy hn qy (ihrdy ivc) Anµd ^uSIAW dw invws huMdw hY aus ƒ sdw ismrIey, kdy A`K dy Por ijqny smy leI BI auh hir-nwm Aswƒ nwh Bu`ly [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਧਾ ॥ ਸਾਧਾ ਸਰਣੀ ਜੋ ਪਵੈ ਸੋ ਛੁਟੈ ਬਧਾ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਬਿਨਾਸੀਐ ਜੋਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਦਧਾ ॥ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹਰਿ ਪੜਿ ਬੁਝਿ ਸਮਧਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਣੀ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਧਾ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- ikAw gxI—kI ibAwn krW? ibAwn nhIN ho skdI [ griB—grB ivc [ dDw—sVdw [ ByitAw—(ijs ƒ) imilAw [ smDw—smwDI vwlw, itkwau vwlw [ Agm—AphuMc [ AgDw—AgwD, AQwh [

ArQ:- ijnHW (gurmuKW) ny r`b ƒ l`B ilAw hY auhnW dI vifAweI ibAwn nhIN kIqI jw skdI, jo mnu`K auhnW gurmuKW dI Srn AwauNdw hY auh mwieAw dy bMDnW ivc b`Jw hoieAw mukq ho jWdw hY (Bwv, aus dy mwiek bMDn tu`t jWdy hn), auh AibnwsI pRBU dy gux gwauNdw hY qy jUnW ivc pY pY ky nhIN sVdw, aus ƒ gurU iml pYNdw hY, auh pRBU dI is&iq-swlwh aucwr ky qy smJ ky SWqI pRwpq krdw hY [ hy nwnk! aus mnu`K ny AQwh qy AphuMc mwlk hrI ƒ pw ilAw hY [10[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਕਾਮੁ ਨ ਕਰਹੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰਹਿ ਅਵਤਾ ਲੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਿਸਾਰਿਐ ਸੁਖੁ ਕਿਨੇਹਾ ਹੋਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- n krhI—qUM nhIN krdw [ Avqw—AvYVw, Awp-hudrw [ loie—lok ivc, jgq ivc [ nwie— {AiDkrx kwrk, iek-vcn) [ nwie ivswirAY—(pUrb pUrn kwrdMqk), jy nwm ivswr id`qw jwey [ iknyhw hoie—koeI nhIN ho skdw [

ArQ:- (hy jIv!) qUM Awpxw (Asl) kMm nhIN krdw qy jgq ivc Awp-hudrw iPr irhw hYN [ hy nwnk! jy pRBU dw nwm ivswr id`qw jwey qW koeI BI suK nhIN ho skdw [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਬਿਖੈ ਕਉੜਤਣਿ ਸਗਲ ਮਾਹਿ ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਵੀਚਾਰਿਆ ਮੀਠਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- ibKY—ibK dI, zihr dI, mwieAw rUp zihr dI [ sgl—swry jIv [ jgiq—jgq ivc [ rhI lptwie—cMbV rhI hY [ jin—jn ny, syvk ny [

ArQ:- (mwieAw) zihr dI ku`Vqx swry jIvW ivc hY, jgq ivc sB ƒ cMbVI hoeI hY [ hy nwnk! (isr& pRBU dy) syvk ny ieh ivcwr kIqI hY ik prmwqmw dw nwm hI im`Tw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਇਹ ਨੀਸਾਣੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਤਰੀਐ ॥ ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਮਰੀਐ ॥ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਖੁ ਸੋ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁੰਫਹੁ ਮਨਿ ਮਾਲ ਹਰਿ ਸਭ ਮਲੁ ਪਰਹਰੀਐ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਰਹਰੀਐ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- ieh inswxI—ieh inSwnI [ ijsu Bytq—ijs (swDU) ƒ imilAW [ kMkru—(ikMkr) dws, syvk [ bhuiV—muV [ ibKu—zihr [ guMPhu—guMdo [ min—mn ivc [ prhrIAY—dUr ho jWdI hY [ nrhrIAY—nrhir, krqwr [

ArQ:- swDU dI ieh inSwnI hY ik aus ƒ imilAW (sMswr) smuMdr qoN qr jweIdw hY, jm dw syvk (Bwv, jmdUq) nyVy nhIN Fukdw qy muV muV nhIN mrIdw; jo zihr rUp sMswr-smuMdr hY ies qoN pwr lµG jweIdw hY [

hy BweI! (swDU gurmuK ny iml ky) mn ivc prmwqmw dy guxW dI mwlw guMdo, mn dI swrI mYl dUr ho jWdI hY [ hy nwnk! (ijnHW ny ieh mwlw guMdI hY) auh pwrbRhm prmwqmw ƒ imly rihMdy hn [11[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਚਿਤਿ ॥ ਗਾਲ੍ਹ੍ਹੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਮਿਤ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 320}

ArQ:- hy nwnk! ijnHW mnu`KW dy ic`q ivc prmwqmw Aw v`isAw hY auhnW dw Awauxw sPl hY [ hy im`qr! PokIAW g`lW iksy kMm nhIN AwauNdIAW (nwm qoN vWjy rih ky PokIAW g`lW dw koeI lwB nhIN huMdw) [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ਪੂਰਨ ਅਗਮ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 320}

pdArQ:- idRstI AwieAw—id`s ipAw hY [ pUrn—hr QW mOjUd [ Agm—AphuMc [ ibsmwd—Acrj [ prswid—ikrpw nwl [

ArQ:- hy nwnk! (ijs mnu`K ny) pUry gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dy nwm ƒ Awpxw Dn bxwieAw hY, aus ƒ AphuMc qy Acrj-rUp pRBU hr QW mOjUd id`s ipAw hY [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh