ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 318

ArQ:- ijs nUµ qUM Awp imlwauNdw hYN auho hI mn g`f ky siqgurU dI syvw krdw hY [ qUM s`cw mwlk hYN, sdw-iQr rihx vwlw hYN, jIvW dw sB kuJ—ijMd, srIr, cMm, h`f—qyrw b^iSAw hoieAw hY [

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਸਚਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਆਸ ਤੇਰੀ ਵਡ ਵਡੇ ॥੩੩॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ {ਪੰਨਾ 318}

ArQ:- hy v`ifAW qoN v`fy, s`cy pRBU! ijvyN qYnUµ Bwvy iqvyN hI swnUµ r`K lY, nwnk dy mn ivc qyrI hI Aws hY [33[1[suD[

bxq

ieh vwr gurU rwmdws jI dI aucwrI hoeI hY [ ies ivc ku`l 33 pauVIAW hn, pihlIAW 26 pauVIAW gurU rwmdws jI dIAW hn, nµ: 27 qoN lY ky nµ: 31 qk pMj pauVIAW gurU Arjn swihb dIAW hn, A^IrlIAW do pauVIAW iPr gurU rwmdws jI dIAW [ so 33 pauVIAW ivcoN 28 pauVIAW gurU rwmdws jI dIAW hn [ pihlW pihl ieh vwr 28 pauVIAW dI hI sI, ipCoN gurU Arjn swihb ny pauVI nµ: 26 dy nwl AwpxIAW pMj pauVIAW hor rlweIAW [

swry slokW dI igxqI 68 hY, pauVI nµ: 15 qy 20 qoN Cut bwkI hryk pauVI nwl do do Slok hn (joV—62), iehnW do pauVIAW nwl iqMn iqMn Slok hn qy ku`l joV 68 hY [

SlokW dw vyrvw ieauN hYN:

 . . Slok gurU rwmdws jI dy . . — 53
 . . Slok gurU Arjn swihb dy —   8
 . . Slok gurU Amrdws jI dy . —   7
 . . . . . . . . . . . . . . . . . ———--
 . . . . . . . . . . . joV . . . . . . . 68

jdoN ieh 'vwr' gurU rwmdws jI ny ilKI, qdoN ieh inrIAW pauVIAW hI sn [ ies dy nwl Slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy, BwvyN auh Slok izAwdw-qr gurU rwmdws jI dy hI hn [ jy gurU rwmdws jI Awp hI pauVIAW dy nwl Slok BI ilKdy qW kivqw dy idRStIkox qoN koeI ^ws ie`k-swr bxqr huMdI [ ieh nhIN sI ho skdw ik iksy pauVI dy nwl Slok ilK dyNdy qy koeI ^wlI rih jWdI [ pauVI nµ: 32 dy nwl dovyN Slok gurU Arjn swihb dy hn, qy ieh Slok gurU Arjn swihb hI drj kr skdy sn [ ieh nhIN ho skdw sI ik gurU rwmdws jI AwpxIAW 28 pauVIAW ivcoN 27 pauVIAW dy nwl qW Awpxy jW gurU Amrdws jI dy Slok drj krI jWdy qy AwpxI pauVI nµ: 32 nUµ au~kw ^wlI rihx dyNdy [ iPr, SlokW dw mzmUn ieh d`sdw hY ik v`Ko v`K mOikAW dy hn, v`Ko v`K smy qy aucwry gey hn [

so, ie`ko hI nqIjw inkl skdw hY ik 'vwr' dIAW pauVIAW dy nwl Slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy sn [

gauVI kI vwr mhlw 5

Bwv

pauVI-vwr

(1) prmwqmw hr QW mOjUd hY, hryk jIv ivc smwieAw hoieAw hY, pr auhI mnu`K Blw hY jo sqsMg ivc rih ky pRBU dI Srn AwauNdw hY qy pRBU dI rzw ivc qurdw hY [

(2) sqsMg ivc pRBU dw nwm-AMimRq imldw hY, prmwqmw Awp shYqw krdw hY qy kwmwidk ivkwrW qoN mnu`K bc jWdw hY [

(3) prmwqmw dw nwm, mwno, AMimRq-rUp ^zwnw hY, ieh AMimRq sq-sMg ivc hI imldw hY, ies dy pIiqAW mwieAw dI iqRSnw imt jWdI hY, koeI Bu`K nhIN rih jWdI [

(4) prmwqmw dw nwm swry guxW dI Kwx hY, mnu`Kw jIvn dy s&r ivc, mwno, rwh dI ^rcI hY, pr ieh nwm aus BwgW vwly nUµ imldw hY jo sqsMg ivc A`pVdw hY [

(5) mnu`K qW ikqy rhy, auh QW BI sohxw ho jWdw hY, ij`Qy sqsMgI iml ky pRBU dI is&iq-swlwh krdy hn [ BgqI nUµ ipAwr krnw pRBU dw mu`F-kdImW dw suBwau hY [ jo nwm ismrdw hY aus dy mn ivcoN burweI imt jWdI hY [

(6) prmwqmw dw nwm iek AYsI rws-pUMjI hY jo sdw kwiem rihx vwlI hY, ijs mnu`K-vxjwry nUµ sqsMg ivc rih ky ieh pUMjI imldI hY aus dw mn qn iKiVAw rihMdw hY, aus dy ivkwr nws ho jWdy hn, auhI Asl ivc jIaUNdw hY [

(7) jo pRBU sB jIvW nUµ pYdw krn vwlw qy sB ivc mOjUd hY auhI swry suKW dw ^zwnw hY, pr ies 'nwm' dw Awnµd auhI mnu`K mwx skdw hY ijs nUµ siqgurU qru`T ky ieh dwiq dyNdw hY [

(8) pRBU dw nwm siqgurU pwsoN hI iml skdw hY [ jo mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qur ky in`q sqsMg krdw hY qy nwm ismrdw hY, auh pRBU dI hzUrI ivc itikAw rihMdw hY [

(9) sB jIvW nUµ suKI krn vwlw hir nwm-AMimRq sqsMg ivc vMfIdw hY [ ijauN ijauN gurmuK sqsMg ivc is&iq-swlwh dI bwxI aucwrdy hn, EQy mwno, AMimRq dy Puhwry c`l pYNdy hn [ sqsMg ivc hI AslI jIvn pRwpq huMdw hY, sqsMgI nUµ mOq dw fr nhIN rihMdw [

(10) nwm jpx vwly gurmuKW dI sMgq ivc rih ky mnu`K prmwqmw dy guxW dI mwlw mn ivc pRo lYNdw hY, ijs krky aus dy mn dI mYl dUr ho jWdI hY, auh ivkwrW qoN bc jWdw hY qy aus ƒ jm kwl dw fr nhIN poNhdw [

(11) jo mnu`K mwieAw dI msqI ivc rih ky mMdy kMm krdy hn, auh eyQy duKI rihMdy hn, pRBU dw nwm ivswrn krky auhnW dI swrI aumr mMdy hwl hI guzrdI hY qy ies qoN ip`CoN BI jnm mrn dI Btkxw ivc pY jWdy hn [

(12) dunIAw vwly suAwd Aw^r kOVy l`gx l`g pYNdy hn, suKdweI qy im`Tw isr& hir-nwm hI hY, pr ieh imldw aus BwgW vwly nUµ hI hY ijs au~qy pRBU Awp imhr krdw hY [

(13) jo mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qur ky prmysr dw nwm ismrdw hY, aus nUµ mwieAw dy swry suAwd iP`ky pRqIq huMdy hn qy aus dy swry pwp nws ho jWdy hn [

(14) auhI mnu`K jgq qoN n&w K`t ky jWdy hn ijnHW ny prmwqmw dw nwm ismirAw hY [ pRBU Awp auhnW nUµ mwieAw dy moh qoN bcw lYNdw hY qy auh ie`k krqwr dI Aws r`Kdy hn [

(15) prmwqmw dw Awsrw lY ky is&iq-swlwh krn vwly bMdy ivkwrW qoN bcy rihMdy hn qy pRBU-dr qy prvwn hn, Ajyhy gurmuKW dy crnW dI DUV l`KW kroVW pRXwg Awidk qIrQW nwloN vDIk piv`qr hY [

(16) krqwr Akwl purK dw nwm ivkwrW ivc if`igAW hoieAW nUµ BI piv`qR krn vwlw hY [ jo mnu`K nwm ismrdw hY, auh prmwqmw nUµ Awpxy AMg sMg vyK ky sB dy crnW dI DUV ho ky rihMdw hY, iksy dw idl nhIN duKWdw qy Aw^r ie`zq nwl pRBU dI hzUrI ivc A`pVdw hY [

(17) swry ^zwinAW dy mwlk prmwqmw dy nwm nUµ jo mnu`K AwpxI izMdgI dw Awsrw bxw lYNdy hn, auhnW dy mn dI swrI mYl Dup jWdI hY, swry klyS nws ho jWdy hn, pr ieh nwm dI dwiq pRBU dI imhr nwl siqgurU dI rwhIN hI imldI hY [

(18) dunIAw dw moh, mwno, mwieAw dw iklHw hY ijs ivc jIv kYd ho jWdy hn [ jo mnu`K 'nwm' ismrdw hY auh mwno, ATwhT qIrQW dw ieSnwnI ho ky ies iklHy nUµ ij`q lYNdw hY [ pRBU aus nUµ ivkwrW qoN bcw lYNdw hY [

(19) jo pRBU sB kuJ krn dy smr`Q hY, sB jIvW dw Awsrw hY qy sB nUµ pwldw hY, aus b^Sxhwr nUµ ismr ky jIv ivkwrW qoN bc ky sMswr-smuMdr qoN AwpxI izMdgI dI byVI shI-slwmiq pwr lµGWdy hn [

(20) pRBU dI is&iq-swlwh krn vwly bMdy nUµ 'nwm' hI puSwky qy suMdr Bojn hY; 'nwm' hI hwQI GoVy hY, 'nwm' hI rwj-imlK hY [ aus dy AMdr iek 'nwm' dI hI lgn rihMdI hY, auh sdw pRBU dy dr qy hI itikAw rihMdw hY [

smu`cw Bwv

(1 qoN 11 qk)—ieh TIk hY ik prmwqmw hryk jIv ivc mOjUd hY, pr iPr BI isr& EhI mnu`K Blw rih skdw hY jo swD sMgiq dw Awsrw lYNdw hY [ sqsMg ivc hI gurU dy d`sy hoey rwh qy qur ky nwm ismrn dw suBwau bx skdw hY, 'nwm' hI jIvn-s&r dI ^rcI hY, ies 'nwm' dI brkiq nwl hI mwieAw dI iqRSnw, burweI, kwmwidk ivkwr mn ivcoN dUr huMdy hn, mOq dw fr nhIN poNhdw, qn mn sdw iKiVAw rihMdw hY qy mnu`K pRBU dI hzUrI ivc itikAw rihMdw hY [

(12 qoN 15 qk)—jy pRBU dw nwm iv`sr jwey qW mwieAw jIv qy dbw pw lYNdI hY, swrI aumr ivkwrW ivc mMdy hwl guzrdI hY, jdoN mnu`K nwm-rs hwsl krdw hY qdoN hI smJ pYNdI hY ik mwieAw dy suAwd iP`ky qy kOVy duKdweI hn [

(16 qoN 21 qk)—nwm ismrn vwly bMidAW dy pYrW dI Kwk l`KW kroVW qIrQW nwloN vDIk piv`qR hY, ikauNik ismrn vwly bMdy pRBU ƒ AMg sMg vyK ky iksy dw idl nhIN duKWdy, sB nwl ipAwr qy inmrqw dw vrqwE krdy hn, auhnW dw mn Su`D huMdw hY, nwm ismrn vwly, mwno, ATwhT qIrQW dy ieSnwnI hn, mwieAw dw iklHw bMdgI vwly hI ij`qdy hn, sMswr-smuMdr qoN izMdgI dI byVI shI-slwmiq pwr lµGWdy hn, ikauNik dunIAw dy swry pdwrQW nwloN auhnW nUµ pRBU dw nwm hI vDIk iK`c pWdw hY [

mu`K Bwv

BwvyN prmwqmw sB ivc mOjUd hY, pr piv`qR jIvn ausy mnu`K dw hI ho skdw hY jo sqsMg ivc rih ky gurU dy d`sy rsqy qy qurdw hY qy pRBU dw nwm ismrdw hY, nhIN qW mwieAw dw dbw pYx krky mnu`K ivkwrW ivc Ps jWdw hY qy lok prlok dovyN gvw lYNdw hY [

'vwr' dI bxq

siqgurU Arjn swihb jI dI ies 'vwr' ivc 21 pauVIAW Aqy 42 slok hn, hryk pauVI dy nwl do do [ hryk pauVI ivc pMj pMj qukW hn [ pauVI nµ: 1, 9, 16 Aqy 20 nUµ C`f ky bwkI swrIAW pauVIAW nwl do-quky Slok hn, bolI BI sB SlokW dI ieko ijhI hY [

SlokW dI swvIN igxqI hryk pauVI nwl ieko ijhI do-qukI bnwvt iek-smwn mzmUn, swry hI slok qy pauVIAW ieko hI gur-ivAkqI dIAW—ies fUMGI sWJ qoN ieh nqIjw kiFAw jw skdw hY ik ieh 'vwr' qy ies dy nwl vrqy hoey 'slok' ieko hI smy dy aucwry hoey hn [ bolI Aqy bnwvt dy i^Awl qoN iehI gux 'gUjrI kI vwr m: 5' ivc imldy hn [ ies 'vwr' dI pauVI nµ: 12 nUµ 'gUjrI kI vwr' dI pauVI nµ: 20 dy swhmxy r`K ky pVHo, bhuq l&zW dI sWJ hY [

(1) inMdk mwry qqkwil iKnu itkx n idqy ]

 . . pRB dws kw duKu n Kiv skih PiV jonI juqy ]

 . . mQy vwil pCwiVAnu jm mwrig muqy ]

 . . duiK lgy ibllwixAw nrik Goir suqy ]

 . . kMiT lwie dws riKAnu nwnk hir sqy ]20]   {gUjrI kI vwr

(2) Dohu n clI Ksm nwil lib moih ivguqy ]

 . . krqb krin BlyirAw mid mwieAw suqy ]

 . . iPir iPir jUin BvweIAin jm mwrig muqy ]

 . . kIqw pwiein Awpxw duK syqI juqy ]

 . . nwnk nwie ivswirAY sB mMdI ruqy ]12]  {gauVI kI vwr

dohW ‘vwrW’ bwry ies aupr-ilKI ivcwr qoN suqy hI ieh Anumwn lwieAw jw skdw hY ik gurU Arjn swihb ny ieh dovyN ‘vwrW’ A`gV ip`CV nyVy dy smy ivc hI ilKIAW sn [

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀ ਮੋਜਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਪਰਿ ਗਾਵਣੀ 

ArQ:- ieh ‘vwr’ rwie kmwldI mojdI dI ‘vwr’ dI sur qy gwauxI hY [ bwr ivc iek cODrI kmwlu`dIn rihMdw sI, aus ny Awpxy Brw swrMg ƒ zihr ky ky mwr id`qw, swrMg dw iek pu`qR sI jo Ajy Cotw hI sI, ijs dw nwm muAwzu`dIn sI [ swrMg dI vhutI Awpxy ies pu`qR ƒ lY ky pyky clI geI, jdoN ieh v`fw hoieAw qW nwnkI &Oj lY ky kmwlu`dIn nwl Aw liVAw [ kmwlu`dIn mwirAw igAw [ ieh swrI vwrqw FwFIAW ny ‘vwr’ ivc gwvIN [ ies ‘vwr’ dI cwl dw nmUnw ieauN hY:

‘rwxw rwie kmwl dIN rx Bwrw bwhIN ] mOju`dIN qlvMfIEN ciVAw swbwhI’ ]

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੋ ਜਨੁ ਜਪੈ ਸੋ ਆਇਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਹਰਿ ਭੇਟਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਤਾਣੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- ijin—ijs (jn) ny [ inrbwxu—vwSnw-rihq [ purKu—ivAwpk pRBU [ sujwxu—cMgI qrHW (hryk dy idl dI) jwxn vwlw) [ qwxu—Awsrw, bl [ jnm mrn duKu—jnm qoN mrn qk swrI aumr dw du`K-klyS [

ArQ:- jo mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdw hY aus dw (jgq ivc) Awauxw sPl (smJo) [ ijs mnu`K ny vwSnw-rihq pRBU ƒ ismirAw hY, mYN aus qoN sdky hW, aus ƒ sujwn Akwl purK iml ipAw hY, qy aus dw swrI aumr dw du`K-klyS dUr ho igAw hY [ hy dws nwnk! aus ƒ iek s`cy pRBU dw hI Awsrw hY, aus ny sqsMg ivc rih ky sMswr-smuMdr qr ilAw hY [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੈ ਘਰਿ ਆਵਉ ॥ ਪਾਉ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਿਤ ਭਾਵਉ ॥ ਨਾਮੁ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵਉ ॥ ਗ੍ਰਿਹੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੋਇ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਉ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- prwhuxw—sMq prwhuxw [ myrY Gir—myry Gr ivc [ Awvau—Awvy [ pKwlw—mYN DovW [ iqs ky—aus sMq-prwhuxy dy [ min—mn ivc [ Bwvau—Bwvy, cMgw l`gy [ sMgRhY—iek`Tw kry [ nwmy—nwm ivc hI [ lwvau—lwvy [ gwvau—mYN gwvW [ pwvau—mYN pwvW [

ArQ:- jy svyry au~T ky koeI (gurmuK) prwhuxw myry Gr Awvy, mYN aus gurmuK dy pYr DovW; myry mn ivc myry qn ivc auh sdw ipAwrw l`gy [ auh gurmuK (in`q) nwm suxy, nwm-Dn iek`Tw kry qy nwm ivc hI suriq joVI r`Ky [ (aus dy Awaux nwl, myrw) swrw Gr piv`qR ho jwey, mYN BI (aus dI brkiq nwl) pRBU dy gux gwx l`g pvW [ (pr,) hy nwnk! Ajyhw pRBU-nwm dw vpwrI v`fy BwgW nwl hI ikqy mYƒ iml skdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ ਤੂ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣਾ ॥ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜੀਅ ਅੰਦਰਿ ਜਾਣਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਮਨਿ ਸਚੇ ਭਾਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- Qnµqir—Qwn AMqir [ Qwn Qnµqir—Qwn Qwn AMqir, hryk QW ivc [ min—mMin, mMn ky [ srxwgqI—srx AwE [ sd sd—sdw hI [

ArQ:- hy sdw-iQr rihx vwly pRBU! jo mnu`K qYƒ BwauNdw hY ijs ƒ qyrw Bwxw BwauNdw hY auh Blw hY [ qUM hI sB jIvW ivc ivAwpk hYN, sB ivc smwieAw hoieAw hYN, qUM hryk QW ivc mOjUd hYN, sB jIvW ivc qUM hI jwixAw jWdw hYN (Bwv, sB jwxdy hn ik sB jIvW ivc qUM hI hYN) [

aus sdw-iQr rihx vwly dw Bwxw mMn ky sq-sMg ivc iml ky aus ƒ l`B skIdw hY, hy nwnk! aus pRBU dI Srn Aw, aus qoN sdw hI sdky ho [1[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਚੇਤਾ ਈ ਤਾਂ ਚੇਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ ਸੋ ਧਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਚੜਿ ਬੋਹਿਥਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਪਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- cyqw eI—jy qYƒ Xwd hY [ cyiq—ismr [ scw—sdw-iQr rihx vwlw [ DxI—mwlk [ boihiQ—boihQ qy, jhwz qy [ pwir pau—pwr lµG, qr [

ArQ:- hy nwnk! jy qYƒ cyqw hY ik auh pRBU-mwlk sdw-iQr rihx vwlw hY qW aus mwlk ƒ ismr (Bwv, qYƒ pqw BI hY ik isr& auh pRBU-mwlk hI sdw-iQr rihx vwlw hY, iPr aus ƒ ikauN nhIN ismrdw?), gurU dy hukm ivc qur (gurU dy hukm-rUp) jhwz ivc cVH qy sMswr-smuMdr ƒ lµG [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੋਏ ਛਾਰੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- sMdy—dy [ vwaU sMdy—hvw dy, hvw vrgy bwrIk, sohxy sohxy bwrIk [ pihrih—pihndy hn [ grib—AhMkwr ivc, AwkV nwl [ gvwr—mUrK mnu`K [ Cwru—suAwh [

ArQ:- mUrK mnu`K sohxy sohxy bwrIk k`pVy bVI AwkV nwl pihndy hn, pr hy nwnk! (mrn qy ieh k`pVy jIv dy) nwl nhIN jWdy, (eyQy hI) sV ky suAwh ho jWdy hn [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਗੈ ਵਿਚਿ ਜੋ ਸਚੈ ਰਖੇ ॥ ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਤਿਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਖੇ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧਾ ਭਖੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ ਹਰਿ ਆਪਿ ਪਰਖੇ ॥ ਨਾਨਕ ਚਲਤ ਨ ਜਾਪਨੀ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਲਖੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- muih— {AiDkrx kwrk, iek-vcn} [ muih ifTY iqn kY— {pUrb pUrn kwrdMqk,} jy auhnW dw mUMh vyK leIey [ BKy—KwDy jWdy hn [ pRiB—pRBU ny [ prKy—prK ley hn, pRvwn kr ley hn [ clq—kOqk, qmwSy [ n jwpnI—smJy nhIN jw skdy [

ArQ:- (kwmwidk ivkwrW qoN) jgq ivc auhI mnu`K bcy hn ijnHW ƒ s`cy pRBU ny r`iKAw hY, AYsy mnu`KW dw drSn kr ky hir-nwm AMimRq c`K skIdw hY qy (Asl) izMdgI imldI hY [ Ajyhy swDU-jnW dI sMgiq ivc (irhW) kwm kRoD loB moh (Awidk ivkwr) nws ho jWdy hn [ ijnHW auqy pRBU ny AwpxI imhr kIqI hY auhnW ƒ aus ny Awp hI pRvwn kr ilAw hY [

hy nwnk! prmwqmw dy kOqk smJy nhIN jw skdy, koeI jIv smJ nhIN skdw [

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਵੈ ਚਿਤਿ ॥ ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਫਿਟੁ ਭਲੇਰੀ ਰੁਤਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- ijqu—ijs ivc [ iciq—icq ivc [ ijqu idin—ijs idn ivc [ {not:- l&z ‘ijqu’ pVnWv ‘ijsu’ qoN AiDkrx kwrk, iek-vcn hY} [ BlyrI—BlI qoN ault, mMdI {not:- sMsik®q ivc iek l&z hY ‘ieqr’, ies dw ArQ hY ‘hor’, ault [ ijs ‘ivSySx’ nwl ieh vriqAw jwey, aus swry l&z dw ArQ Asl l&z dy ‘ault’ ho jWdw hY [ ‘ieqr’ dw pRwik®q rUp ‘eyr’ jW ‘ier’ hY; Blw+eyrw=‘Blyrw’} [ ruiq—smw [

ArQ:- hy nwnk! auhI idn cMgw sohxw hY ijs idn prmwqmw mn ivc v`sy, ijs idn prmwqmw iv`sr jWdw hY, auh smw mMdw jwxoN, auh smw iPtkwr-jog hY [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥ ਕੁਮਿਤ੍ਰਾ ਸੇਈ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਇਕ ਵਿਖ ਨ ਚਲਹਿ ਸਾਥਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- kuimqRw—koJy im`qr, BYVy im`qr [ kWFIAih—khIdy hn [ ivK—kdm [

ArQ:- hy nwnk! aus (pRBU) nwl dosqI (pwxI cwhIdI hY) ijs dy v`s ivc hryk g`l hY, pr jo iek kdm BI (Aswfy) nwl nhIN jw skdy auh kuim`qr khy jWdy hn (auhnW nwl moh nw vDWdy iPro) [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਮਿਲਿ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਤੂਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- inDwnu—^zwnw [ imil—iml ky [ ijsu—ijs ƒ [ iqKw—qRyh, mwieAw dI qyh [ kweI—koeI [ puMinAw—pUry ho jWdy hn [ Amrw pdu—At`l drjw, auh au~cI AvsQw jo kdy nws nhIN huMdI [ jyvfu—jyfw, brwbr dw [

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm AMimRq-(rUp) ^zwnw hY, (ies AMimRq ƒ siqsMg ivc) iml ky pIvo [ aus nwm ƒ ismirAW suK imldw hY, qy (mwieAw dI) swrI iqRSnw imt jWdI hY [ (hy BweI!) gurU Akwl purK dI syvw kr, (mwieAw dI) koeI BuK nhIN rih jweygI [ (nwm ismirAW) swry mnorQ pUry ho jWdy hn, auh au~cI Awqmk AvsQw iml jWdI hY jo kdy nws nhIN huMdI [ hy pwrbRhm! qyry brwbr dw qUM Awp hI hYN [ hy nwnk! aus pwrbRhm dI Srn pE [3[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਡਿਠੜੋ ਹਭ ਠਾਇ ਊਣ ਨ ਕਾਈ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਤਿਨ ਸੁਆਉ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 318}

pdArQ:- hB Twie—swrIAW QwvW ivc [ Twau—QW [ Twie—QW ivc [ aUx—^wlI [ jwie—QW [ suAwau—jIvn dw mnorQ [

ArQ:- mYN (pRBU ƒ) hr QW mOjUd vyiKAw hY, koeI BI QW (pRBU qoN) ^wlI nhIN hY (Bwv, hryk jIv ivc pRBU hY) pr; hy nwnk! jIvn dw mnorQ (Bwv, pRBU dw nwm ismrn) auhnW mnu`KW ny hI l`Bw hY ijnHW ƒ siqgurU imilAw hY [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh