ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 317

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਹਿ ਮਿਤ੍ਰ ਤੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ਲਥੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 317}

pdArQ:- idRVwieAw—idRVH krw id`qw hY, p`kw krw id`qw hY [

ArQ:- hy nwnk! jo hrI srIrW nUµ sihjy hI Fwh qy bxw skdw hY, siqgurU ny aus hrI dw nwm (swfy ihrdy ivc) pro id`qw hY (qy swfw sB du`K dUr ho igAw hY) [ hy im`qr! jy qUM (BI) pRBU nUµ sdw Xwd kryN, qW (qyrw BI) sB du`K lih jwey [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਖੁਧਿਆਵੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕੁਬੋਲੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 317}

pdArQ:- KuiDAw—Bu`K [ sMjogu—imlwp [

ArQ:- (ijvyN) Bu`Kw mnu`K Awdr (dy bcn) jW inrwdrI dy mMdy bcn nUµ nhIN jwxdw (Bwv, prvwh nhIN krdw qy rotI vwsqy svwl kr dyNdw hY, iqvyN) hy hrI! nwnk (BI) qyrw nwm mMgdw hY, imhr kr qy imlwp b^S [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦਾ ਤੇਵੇਹੇ ਫਲਤੇ ॥ ਚਬੇ ਤਤਾ ਲੋਹ ਸਾਰੁ ਵਿਚਿ ਸੰਘੈ ਪਲਤੇ ॥ {ਪੰਨਾ 317}

pdArQ:- Plqy—Pl dyNdy hn [ swru—krVw [ plqy—cu`B jWdw hY [

ArQ:- (Aikrq-Gx) mnu`K ijho ijhy krm krdw hY, auh krm auho ijhw Pl dyNdw hY; jy koeI q`qw qy krVw lohw c`by qW auh sMG ivc hI cu`B jWdw hY [

ਘਤਿ ਗਲਾਵਾਂ ਚਾਲਿਆ ਤਿਨਿ ਦੂਤਿ ਅਮਲ ਤੇ ॥ ਕਾਈ ਆਸ ਨ ਪੁੰਨੀਆ ਨਿਤ ਪਰ ਮਲੁ ਹਿਰਤੇ ॥ {ਪੰਨਾ 317}

pdArQ:- Giq—pw ky [ glwvW—gl dw r`sw [ iqin dUiq—aus jmdUq ny [ cwilAw—A`gy lw ilAw [ puMnIAw—isry cVHI, pUrI hoeI [ pr mlu—prweI mYl [ ihrqy—curWidAW [

ArQ:- auh jmdUq (auhnW Koty) krmW dy kwrn gl ivc r`sw pw ky (Bwv, inrwdrI dw vrqwau kr ky) A`gy lw lYNdw hY [ sdw prweI mYl curwauNdy dI (Bwv, inMdw kr ky sdw prwey pwp isr qy lYNdy dI) koeI Aws BI pUrI nhIN huMdI (lok qy prlok dovyN zwieAw jWdy hn) [

ਕੀਆ ਨ ਜਾਣੈ ਅਕਿਰਤਘਣ ਵਿਚਿ ਜੋਨੀ ਫਿਰਤੇ ॥ ਸਭੇ ਧਿਰਾਂ ਨਿਖੁਟੀਅਸੁ ਹਿਰਿ ਲਈਅਸੁ ਧਰ ਤੇ ॥ {ਪੰਨਾ 317}

ArQ:- jUnW ivc Btkdw Btkdw auh AikrqGx pRBU dw aupkwr nhIN smJdw (ik aus ny imhr kr ky mnu`Kw jnm b^iSAw hY), (inMdw Awidk dy swry dwau-pycW dy) aus dy swry qwx jdoN mu`k jWdy hn, qW (Pl Bogx leI) pRBU aus nUµ DrqI qoN cu`k lYNdw hY [

ਵਿਝਣ ਕਲਹ ਨ ਦੇਵਦਾ ਤਾਂ ਲਇਆ ਕਰਤੇ ॥ ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੇ ਅਹੰਮੇਉ ਝੜਿ ਧਰਤੀ ਪੜਤੇ ॥੩੨॥ {ਪੰਨਾ 317}

ArQ:- jdoN (cwry bMny) JgVy nUµ (AikrqGx) mu`kx nhIN dyNdw (Bwv, A`q kr dyNdw hY) qW krqwr (aus nUµ) auTw lYNdw hY [ (mu`kdI g`l ieh ik) jo jo mnu`K AhMkwr krdy hn auh Fih ky BoieN qy if`gdy hn [32[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥ ਪਵਿਤੁ ਪਾਵਨੁ ਪਰਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਜਿ ਓਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥ {ਪੰਨਾ 317}

pdArQ:- ibbyk—prK [

ArQ:- jo mnu`K siqgurU dy snmuK rihMdw hY, aus ivc igAwn qy ivcwr vwlI Akil huMdI hY; auh hrI dy gux gwauNdw hY qy ihrdy ivc (guxW dw) hwr pRo lYNdw hY, (Awcrn dw) bVw su`D qy au~cI miq vwlw huMdw hY [ jo mnu`K aus dI sMgiq krdw hY aus nUµ BI auh (sMswr-swgr qoN) pwr auqwr lYNdw hY [

ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਾ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥ ਜਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਣੈ ਸੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 317}

pdArQ:- bwsnw—sugMDI [

ArQ:- aus mnu`K dy ihrdy ivc hrI dy nwm (rUpI) sugMDI smweI hoeI huMdI hY, (ijs krky) aus dI bVI au~qm bolI qy hrI dI drgwh ivc soBw huMdI hY; jo mnu`K (aus bolI nUµ) suxdw hY, auh prsMn huMdw hY [ hy nwnk! siqgurU nUµ iml ky aus ny ieh nwm (rUp) ^zwnw pRwpq kIqw hoieAw huMdw hY [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸੀ ਆਵੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਿ ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾਵਹਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ॥ {ਪੰਨਾ 317}

pdArQ:- swr—Byq [ n jwpY—smiJAw nhIN jw skdw [ Qwie pwvY—kbUl krdw hY [

ArQ:- siqgurU dy ihrdy dw Byq mnu`K dI smJ ivc nhIN pY skdw ik siqgurU nUµ kIh cMgw l`gdw hY (so ies qrHW siqgurU dI pRsMnqw hwsl krnI kTn hY); (pr hW) siqgurU s`cy is`KW dy ihrdy ivc ivAwpk hY, jo mnu`K auhnW dI (syvw dI) qWG krdw hY auh siqgurU pRsMnqw dy (hlky) ivc Aw jWdw hY, (ikauNik) jo AwigAw siqgurU dyNdw hY auho kMm guris`K krdy hn, auho Bjn krdy hn, s`cw pRBU is`KW dI imhnq kbUl krdw hY [

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਪਾਸਹੁ ਕੰਮੁ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖੁ ਫਿਰਿ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਕੋ ਜੀਉ ਲਾਇ ਘਾਲੈ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ ਜਿ ਠਗੀ ਆਵੈ ਠਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ ਤਿਸੁ ਨੇੜੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵੈ ॥ {ਪੰਨਾ 317}

ArQ:- jo mnu`K siqgurU dy AwSy dy ivru`D guris`KW pwsoN kMm krwxw cwhy, gurU dw is`K Pyr aus dy nyVy nhIN Fukdw, (pr) jo mnu`K siqgurU dI hzUrI ivc ic`q joV ky (syvw dI Gwl) Gwly, guris`K aus dI kwr kmwauNdw hY [ jo mnu`K &ryb krn AwauNdw hY qy &ryb dy i^Awl ivc clw jWdw hY, aus dy nyVy gurU kw is`K au~kw hI nhIN AwauNdw [

ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਜਿ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ਕੰਮੁ ਕਰਾਏ ਸੋ ਜੰਤੁ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 317}

pdArQ:- bRhmu bIcwru—r`bI ivcwr [

ArQ:- nwnk AwK ky suxWdw hY (Bwv, zor dy ky suxWdw hY ik) inrol s`cI ivcwr (dI g`l ieh hY ik) siqgurU dw mn pqIjx qoN ibnw (Bwv, gur-ASy dy ivru`D) jo mnu`K (T`gI Awidk kr ky guris`KW pwsoN) kMm krwey (Bwv, AwpxI syvw krwey), auh bVw du`K pwauNdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਤਿ ਵਡਾ ਤੁਹਿ ਜੇਵਡੁ ਤੂੰ ਵਡ ਵਡੇ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧੁ ਮਿਲੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਲੇਖਾ ਛਡੇ ॥ {ਪੰਨਾ 317}

ArQ:- hy v`ifAW qoN v`fy! qUM s`cw mwlk qy bVw v`fw hYN, Awpxy jyfw qUM Awp hI hYN [ EhI mnu`K qYnUµ imldw hY, ijs nUµ qUM Awp myldw hYN qy ijs dw lyKw C`f ky qUM Awp b^S lYNdw hYN [

ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਗਡ ਗਡੇ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਚੰਮੁ ਤੇਰਾ ਹਡੇ ॥ {ਪੰਨਾ 317}

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh