ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 313

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥ ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ॥ {ਪੰਨਾ 313}

ArQ:- sOxw kIh qy jwgxw kIh, jo mnu`K siqgurU dy snmuK hn auhnW leI ieh dovyN hwlqW ieko ijhIAW hn—ik auhnW nUµ pRBU iek dm BI nhIN iv`srdw qy auh mnu`K (srb gux) sMpUrx qy au~qm huMdy hn (Bwv, su`qy hoey BI nwm iv`c juVy rihMdy hn qy jwgdy BI [ lokW nUµ auh su`qy jW jwgdy id`sdy hn, auh sdw nwm ivc lIn rihMdy hn) [

ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈ ਮਾਨੁ ॥ {ਪੰਨਾ 313}

ArQ:- (pRBU dI) imhr nwl siqgurU imldw hY qy hr vyly (su`iqAW qy jwgidAW imhr nwl hI) jIv dw iDAwn (nwm ivc juiVAw rihMdw hY) [ (ic`q locdw hY ik) mYN BI auhnW dI sMgiq krW qy pRBU dI hzUrI ivc Awdr pwvW [

ਸਉਦੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਚਰਹਿ ਉਠਦੇ ਭੀ ਵਾਹੁ ਕਰੇਨਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿ ਨਿਤ ਉਠਿ ਸੰਮਾਲੇਨਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 313}

pdArQ:- vwhu vwhu—is&iq-swlwh [ auiT—au~T ky, sucyq ho ky [

ArQ:- (siqgurU dy snmuK hoey hoey auh vfBwgI jIauVy) sOx l`gy BI is&iq-swlwh krdy hn qy auTx vyly BI [ hy nwnk! auh mUMh au~jly huMdy hn, jo sdw sucyq rih ky nwm cyqy r`Kdy hn [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਆਪਣਾ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਭਉਜਲਿ ਡੁਬਦਿਆ ਕਢਿ ਲਏ ਹਰਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥ {ਪੰਨਾ 313}

ArQ:- Awpxy siqgurU dI d`sI hoeI kwr krIey, qW nwh mu`kx vwlw nwm (Bwv, nwm dw ^zwnw) iml jWdw hY, dwqW dyx vwlw hrI (nwm dI ieh) dwiq b^Sdw hY qy (nwm) sMswr-swgr ivc fub`dy nUµ k`F lYNdw hY [

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੇ ਸਾਹ ਹੈ ਜਿ ਨਾਮਿ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਖ ਆਵਦੇ ਸਬਦਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ {ਪੰਨਾ 313}

ArQ:- jo Swh nwm (dI rwis) nwl vpwr krdy hn auh vfBwgI hn, (ikauNik ieho ijhw) vxj krn vwly jo is`K (siqgurU dy kol) AwauNdy hn, (siqgurU auhnW nUµ Awpxy) Sbd rwhIN (Baujl qoN) pwr auqwr dyNdw hY [

ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ਤਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 313}

ArQ:- (pr) hy dws nwnk! isrjxhwr pRBU dI bMdgI auhI mnu`K krdy hn, ijnHW qy pRBU Awp imhr krdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਜਨ ਭਗਤ ਹਹਿ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਢੰਢੋਲਿਆ ਤਿਨ ਅੰਦਰਹੁ ਹੀ ਸਚੁ ਲਾਧਿਆ ॥ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿ ਤਿਨੀ ਸਾਧਿਆ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭ ਦੂ ਵਡਾ ਹੈ ਸਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਸਚਿ ਰਲਾਧਿਆ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਨੋ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸੇਵਿ ਫਲਾਧਿਆ ॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 313}

pdArQ:- kMtku—kMfw [ syvin—ismrdy hn [

ArQ:- jo mnu`K s`cy hrI dw sc-muc Bjn krdy hn, auho hI s`cy dy Bgq (khIdy) hn [ jo mnu`K gurU dy snmuK ho ky Koj ky FUMFdy hn (Bwv, jqn nwl Bwldy hn) auh Awpxy ihrdy ivc hI pRBU nUµ l`B lYNdy hn [ ijnHW mnu`KW ny s`cw sweIN sc-muc syivAw hY auhnW ny duKdweI kwl nUµ mwr ky kwbU kr ilAw hY, (Bwv, auhnW nUµ kwl kMfy vWg duKdweI nhIN jwpdw) [ jo s`cw hrI sB qoN v`fw hY, aus dI bMdgI jo mnu`K krdy hn, auh aus ivc hI lIn ho jWdy hn [ DMn hY s`cw pRBU, DMn hY s`cw pRBU (ies qrHW) jo mnu`K sc-muc s`cy dI ArwDnw krdy hn, auhnW nUµ au~qm Pl pRwpq huMdw hY (Bwv, auh mnu`Kw jnm nUµ sPlw kr lYNdy hn) [22[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਨਾਮਹੀਣ ਭਰਮਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਨੂਆ ਨਾ ਟਿਕੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 313}

pdArQ:- mugDu—mUrK [ mnUAw—hoCw mn [

ArQ:- mnmuK mnu`K mUrK hY, nwm qoN s`Kxw Btkdw iPrdw hY [ siqgurU qoN ibnw aus dw hoCw mn (iksy Awsry qy) itk nhIN skdw (ies vwsqy) iPr iPr jUnW ivc pYNdw hY [

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਦਇਆਲ ਹੋਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 313}

pdArQ:- jnm mrx duKu—jnm qoN mrn q`k dw du`K, swrI aumr dw duK [

ArQ:- jy hrI pRBU Awp imhr kry qW siqgurU Aw ky iml pYNdw hY (qy nwm dy Awsry itkw ky Btkx qoN bcw lYNdw hY) [ (ies vwsqy) hy dws nwnk! qUM BI nwm dI is&iq-swlwh kr (qw ik) qyrw swrI aumr dw du`K mu`k jwey [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਰੰਗਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਤਾ ਰਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 313}

pdArQ:- bhu ibiD—keI qrHW [ rMig—ipAwr ivc [ suBwie—suBwau ivc [ syqI—nwl [

ArQ:- (mn locdw hY ik) keI qrHW (Bwv, keI qrHW dy vlvilAW nwl) ipAwry siqgurU dy ipAwr ivc qy suBwau ivc (lIn ho ky) aus dI is&iq-swlwh krW [ myrw mn ipAwry siqgurU nwl rMigAw igAw hY, (gurU ny myry mn nUµ) svwr bxw id`qw hY [

ਜਿਹਵਾ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਮਨਿ ਭੁਖ ਹੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 313}

ArQ:- myrI jIB is&iq-swlwh kr ky nhIN r`jdI qy mn pRIqm pRBU nwl (inhuˆ) lw ky nhIN r`jdw [ (r`jy BI ikvyN?) hy nwnk! mn ivc qW nwm dI Bu`K hY, mn qW hI r`jy jy pRBU dy nwm dw suAwd c`K ley [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਿਨਿ ਬਣਾਈਆ ॥ ਸੋ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ ॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 313}

pdArQ:- hwjru—pRq`K [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [

ArQ:- ijs pRBU ny idn qy rwq (vrgy kOqk) bxwey hn, auh s`cw pRBU (ies) kudriq qoN hI sc-muc (v`fIAW vifAweIAW vwlw) mlUm huMdw hY; (myrw mn cwhuMdw hY ik) mYN sdw aus s`cy pRBU dI is&iq-swlwh krW qy vifAweI AwKW [ slwhux-jog hrI s`cw hY, aus dI vifAweI BI iQr rihx vwlI hY, pr iksy aus dI kImq nhIN pweI, jdoN pUrn siqgurU imldw hY qW auh vifAweIAW pRq`K id`s pYNdIAW hn [ jo mnu`K siqgurU dy snmuK ho ky (Bwv, Awpw gvw ky) s`cy pRBU dI vifAweI krdy hn, auhnW dIAW swrIAW Bu`KW dUr ho jWdIAW hn [23[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਮੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜਿ ਖੋਜੇਦਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲਧਾ ਲੋੜਿ ॥ ਵਿਸਟੁ ਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਤਾ ਜੋੜਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 313}

pdArQ:- ivstu—ivcolw [ ijin—ijs gurU ny [

ArQ:- mn qy srIr nUµ KojidAW KojidAW mYN (AMq nUµ) Bwl ky pRBU l`B hI ilAw (pr mYN Awpxy bl dy Awsry l`B nhI sW skdw) [ mYnUµ siqgurU vkIl iml ipAw, ijs ny hrI pRBU myl id`qw [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ॥ ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ॥ {ਪੰਨਾ 313}

pdArQ:- rol Gcolw— rOlw-gOlw [

ArQ:- ijs mnu`K ny (ihrdy ivc) mwieAw (dw ipAwr) Dwrn kIqw hoieAw hY auh (siqgurU vloN) AMnHw qy bolw hY (Bwv, nw siqgurU dw drSn kr ky pqIj skdw hY, qy nw hI aupdyS sux ky) [ auh mnu`K siqgurU dy Sbd vl iDAwn nhIN dyNdw, (pr) (mwieAw dw) Kpwaux vwlw (Bwv, isr-drdI krwaux vwlw) rOlw bhuq (psMd krdw hY) [

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 313}

pdArQ:- gurmuiK jwpY—gurmuK dI pCwx ieh hY ik [

ArQ:- jo mnu`K siqgurU dy snmuK huMdw hY, (auh ieauN) id`s pYNdw hY (ik) auh gurU dy Sbd ivc ibrqI joVdw hY, hrI dy nwm nUµ sux ky aus qy isdk ilAwauNdw hY qy hrI dy nwm ivc (hI) lIn ho jWdw hY [

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਵਜਦਾ ਜੰਤੁ ਵਜਾਇਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 313}

ArQ:- (pr mwieAwDwrI jW gurmuiK dy kIh h`Q?) jo ku`J aus pRBU nUµ cMgw l`gdw hY (aus dy Anuswr) ieh jIv krvwieAw kMm krdw hY [ hy nwnk! jIv (vwjy vWg) vjwieAw v`jdw hY (Bwv, bulwieAW boldw hY) [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh