ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 312

ਕੋਈ ਵਿਛੁੜਿ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਤਿਸੁ ਕਾਲਾ ਮੁਹੁ ਜਮਿ ਮਾਰਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਗੁਰਸਿਖੀ ਮਨਿ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ {ਪੰਨਾ 312}

ArQ:- jo mnu`K siqgurU koloN iv`CV jwey, aus dw mUMh kwlw huMdw hY qy jmrwj pwsoN aus nUµ mwr pYNdI hY, (Bwv, auh jgq ivc iek qW mukwlK K`tdw hY, dUjy mOq Awidk dw aus nUµ sdw sihm ipAw rihMdw hY) [ aus nUµ nw ies lok ivc qy nw hI prlok ivc ikqy BI Awsrw nhIN imldw—sB guris`KW ny mn ivc ieh ivcwr kIqI hY [

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਮਿਲੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਿਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿਖ ਪੁਤਹਹੁ ਹਰਿ ਜਪਿਅਹੁ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 312}

ArQ:- jo mnu`K siqgurU nUµ jw imldy hn, auh (sMswr swgr qoN) bc jWdy hn, ikauNik auh ihrdy ivc nwm nUµ sMBwldy hn [ (ies leI pRBU dy) dws nwnk dy is`K pu`qro! pRBU dw nwm jpo, (ikauNik) pRBU (sMswr qoN) pwr auqwrdw hY [2[

ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਉਮੈ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਇਆ ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਖਿਆ ਬਿਕਾਰ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਨਦਰਿ ਹੋਇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅੰਧਿਆਰ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਜਿਸ ਨੋ ਸਬਦਿ ਲਾਏ ਪਿਆਰੁ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 312}

ArQ:- haumY ny jgq nUµ kurwhy pwieAw hoieAw hY, KotI miq qy mwieAw ivc (Ps ky) ivkwr krI jWdw hY [ ijs mnu`K nUµ gurU imldw hY aus qy (pRBU dI imhr dI) nzr huMdI hY, mn dy murId mnu`K ndwr AMnHy rihMdy hn [ hy nwnk! hrI ijs mnu`K dw ipAwr Sbd ivc lWdw hY, aus nUµ hrI Awp hI Awpxy nwl myl lYNdw hY [3[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰੁ ਭਿਜੈ ॥ ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਕੰਧੁ ਨ ਕਬਹੂ ਛਿਜੈ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਪੁਰਖ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਜਿਨ ਸਚੁ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਿਜੈ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਭਾਵਦਾ ਸੇ ਮਨਿ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਲਿਜੈ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨਮੁ ਸਚਿਆਰੀਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਚੁ ਕਰਿਜੈ ॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 312}

pdArQ:- AMdru—ihrdw [ ieik min—iek mn nwl, mn lw ky [ kMDu—srIr [ min iljY—mMn ley jWdy hn, Awdr pWdy hn [ sicAwrIAw—sicAwirAW, s`c dy vpwrIAW dw [

ArQ:- s`cy pRBU dI (kIqI hoeI) is&iq-swlwh sdw-iQr rihx vwlI hY; (ieh is&iq-swlwh) auh mnu`K kr skdw hY ijs dw ihrdw (BI) (is&iq ivc) iB`jw hoieAw hovy [ jo mnu`K eykwgr-ic`q ho ky iek hrI dw ismrn krdy hn, auhnW dw srIr kdI iC`jdw nhIN (ivkwrW ivc Kicq nhIN huMdw) [ auh mnu`K DMn hn, SwbwSy auhnW nUµ jo jIB nwl s`cw nwm AMimRq pINdy hn [ ijnHW dy mn ivc s`cw hrI scmuc ipAwrw l`gdw hY auh s`cI drgwh ivc sqkwry jWdy hn [ s`c dy vpwrIAW dw mnu`Kw jnm sPlw hY (ikauNik drgwh ivc) auh sur^urU kIqy jWdy hn [2[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਸਾਕਤ ਜਾਇ ਨਿਵਹਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਮਨਿ ਖੋਟੇ ਕੂੜਿ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥ ਜਾ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਉਠਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਹਿ ਘੁਸਰਿ ਬਗੁਲਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 312}

pdArQ:- swkq—r`b nwloN tuty hoey bMdy [

ArQ:- jy swkq mnu`K siqgurU dy A`gy jw BI inaUx, (qW BI) auh mnoN Koty (rihMdy hn) qy Koty hox krky kUV dy hI vpwrI bxy rihMdy hn [ jdoN siqgurU (sB is`KW ƒ) AwKdw hY—'hy myry Brwvo, sucyq hovo!' (qW ieh swkq BI) bgilAW vWg (is`KW ivc) rl ky bih jWdy hn [

ਗੁਰਸਿਖਾ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਰਤੈ ਚੁਣਿ ਕਢੇ ਲਧੋਵਾਰੇ ॥ ਓਇ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਬਹਿ ਮੁਹੁ ਛਪਾਇਨਿ ਨ ਰਲਨੀ ਖੋਟੇਆਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 312}

pdArQ:- AMdir—pauVI nµ: 20 dy l&z 'AMdru' qy ies lPz dw &rk cyqy r`Kx-jog hY [ lDovwry—lwD-prK dy vyly, jdoN prK kIqI jWdI hY [

ArQ:- (pr swkqW dy ihrdy ivc kUV v`sdw hY) qy guris`KW dy ihrdy ivc siqgurU v`sdw hY, (ies krky is`KW ivc rl ky bYTy hoey BI swkq) lwD dy vyly cux ky k`Fy jWdy hn [ auh AgWh ipCWh ho ky mUMh qW bQyrw lukWdy hn, pr kUV dy vpwrI (is`KW ivc) rl nhIN skdy [

ਓਨਾ ਦਾ ਭਖੁ ਸੁ ਓਥੈ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਕੂੜੁ ਲਹਨਿ ਭੇਡਾਰੇ ॥ ਜੇ ਸਾਕਤੁ ਨਰੁ ਖਾਵਾਈਐ ਲੋਚੀਐ ਬਿਖੁ ਕਢੈ ਮੁਖਿ ਉਗਲਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 312}

ArQ:- swkqW dw Kwxw EQy (gurisKW dy sMg ivc) nhIN huMdw, (ies vwsqy) ByfW vWg (iksy hor QW) jw ky kUV nUµ l`Bdy hn [ jy swkq mnu`K nUµ (nwm-rUp) cMgw pdwrQ Kvwx dI ie`Cw BI krIey qW BI auh mUMhoN (inMdw-rUp) ivhu hI augl ky k`Fdw hY [

ਹਰਿ ਸਾਕਤ ਸੇਤੀ ਸੰਗੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਓਇ ਮਾਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ॥ ਜਿਸ ਕਾ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਸੋਈ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 312}

ArQ:- (hy sMq jnoN!) r`b qoN tu`ty hoey nwl swQ nw kirE, (ikauNik) isrjnhwr ny Awp auhnW nUµ (nwm vloN) murdw kIqw hoieAw hY, (auhnW nUµ is`Dy rwh qy ilAwauxw iksy jIv dy v`s nhIN), ijs pRBU dw ieh Kyl hY auh Awp ies Kyl nUµ rc ky vyK irhw hY [ hy dws nwnk! qUM pRBU dw nwm sMBwl [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਜਿਸੁ ਵਲਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖੜਗੁ ਸੰਜੋਉ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਜਿਤੁ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿ ਵਿਡਾਰਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਰਖਣਹਾਰਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਪਿਛੈ ਹਰਿ ਸਭਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥ {ਪੰਨਾ 312}

pdArQ:- AgMmu—phuMc qoN pry [ KVgu—qlvwr [ sMjoau—izrh-bkqr, jMg ivc srIr dI rwKI vwsqy pweI hoeI lohy dI puSwk [

ArQ:- siqgurU AgMm purK hY ijs ny ihrdy ivc pRBU nUµ proqw hoieAw hY [ siqgurU dI brwbrI koeI nhIN kr skdw, ikauNik isrjnhwr aus dy v`l hY [ siqgurU dI KVg qy sMjoA pRBU dI BgqI hY ijs nwl aus ny kwl (-rUp) kMfy nUµ (Bwv, mOq dy fr nUµ) mwr ky pry su`itAw hY [ siqgurU dw rwKw pRBU Awp hY qy siqgurU dy pUrinAW qy qurn vwly sBnW nUµ BI pRBU bcw lYNdw hY [

ਜੋ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਸੋ ਆਪਿ ਉਪਾਵਣਹਾਰੈ ਮਾਰਿਆ ॥ ਏਹ ਗਲ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸਚੇ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਗਮੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 312}

ArQ:- jo mnu`K pUry siqgurU dw burw locdw hY, aus nUµ Awp krqwr mwrdw hY [ s`cy hrI dI drgwh ivc ieh inAW huMdw hY, qy hy nwnk! AgMm hrI dw ismrn kIiqAW (ieh smJ pYNdI hY) [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸੁਤਿਆ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਜਾ ਉਠੇ ਤਾ ਸਚੁ ਚਵੇ ॥ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਜੁਗ ਮਹਿ ਜਾਣੀਅਹਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਰਵੇ ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਲਵੇ ॥ ਜਿਨ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਚਾ ਭਾਵਦਾ ਸੇ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਦਾ ਨਵੇ ॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 312}

pdArQ:- cvy—boldy hn [ jug—mnu`Kw jnm [ rvy—ismrdy hn [ lvy—boldy hn [ gvy—phuMcdy hn [

ArQ:- jo mnu`K su`qy hoey BI s`cy hrI nUµ ismrdy hn qy au~T ky BI ausy dw nwm aucwrdy hn, mnu`Kw jnm ivc ieho ijhy mnu`K ivrly hI l`Bdy hn jo gurU dy snmuK rih ky ies qrHW s`cy nwm dw Awnµd lYNdy hn [ mYN auhnW qoN sdky hW jo roz (Bwv, hr vyly) s`cy pRBU dw nwm aucwrdy hn [

ijnHW mnu`KW nUµ mn ivc qy srIr ivc s`cw pRBU ipAwrw l`gdw hY (Bwv, ijnHW nUµ hrI dI Xwd BI qy hrI dI kwr BI ipAwrI l`gdI hY) auh s`cI drgwh ivc phuMcdy hn [ dws nwnk BI aus hrI dw nwm aucwrdw hY, jo sdw-iQr rihx vwlw hY (Bwv, hr vyly ipAwrw l`gx vwlw hY) [21[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh