ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 311

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਉਮਰਥਲ ਸੇਈ ਜਾਣਨਿ ਸੂਲੀਆ ॥ ਹਰਿ ਜਾਣਹਿ ਸੇਈ ਬਿਰਹੁ ਹਉ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਘੁਮਿ ਘੋਲੀਆ ॥ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਪੁਰਖੁ ਮੇਰਾ ਸਿਰੁ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਤਲ ਰੋਲੀਆ ॥ {ਪੰਨਾ 311}

pdArQ:- aumrQl—g`dhuDwxw, AMdr dw PoVw [ sUlI—iqR`KI pIV [ ibrhu—ivCoVy qoN aupijAw ipAwr [ ql—crnW dy hyT [

ArQ:- (ijvyN) ijnHW dy srIr ivc g`dhuDwxw PoVw hY auho hI aus dI pIVw nUµ jwxdy hn (iqvyN ijnHW dy ihrdy ivc ivCoVy dw s`l hY auho hI aus dI pIVw nUµ jwxdy hn, qy) ivCoVy qoN pYdw hoey ipAwr nUµ BI auhI smJdy hn—mYN auhnW qoN sdw sdky hW [ hy hrI! mYnUµ koeI Ajyhw hI s`jx mrd imlw, Ajyhy bMidAW (dy dIdwr) dI ^wqr myrw isr auhnW dy pYrW hyT ruly [

ਜੋ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਹਉ ਗੁਲਮੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੋਲੀਆ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਜੋ ਰਤੇ ਤਿਨ ਭਿਨੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਚੋਲੀਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਆ ਮੋਲੀਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 311}

pdArQ:- clUlw—gUVHw [ rMig clUlY—gUVHy rMg ivc [ iBnI—iB`jI hoeI [

ArQ:- jo is`K siqgurU dI d`sI hoeI kwr krdy hn, mYN auhnW dy ZulwmW dw Zulwm hW, ijnHW dy mn pRBU-nwm dy gUVHy rMg ivc rMgy hoey hn, auhnW dy coly (BI, Bwv, srIr) pRBU dy ipAwr ivc iB`jy hoey huMdy hn [ hy nwnk! auhnW nUµ pRBU ny ikrpw kr ky gurU nwl imlwieAw hY, qy auhnW Awpxw isr gurU A`gy vyc id`qw hY [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਅਉਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਕਿਉ ਸੰਤਹੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ {ਪੰਨਾ 311}

ArQ:- (pRSn) hy sMq jno! (ieh) srIr AaugxW nwl BirAw hoieAw hY, sw& ikvyN ho skdw hY?

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਵੇਹਾਝੀਅਹਿ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥ {ਪੰਨਾ 311}

ArQ:- (au~qr) siqgurU dy snmuK ho ky gux ^rIdy jwx, qW (ies qrHW mnu`Kw srIr ivcoN) haumY-rUp mYl koeI Do ky k`F skdw hY [

ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਰੰਗ ਸਿਉ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਹੋਇ ॥ ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋਇ ॥ {ਪੰਨਾ 311}

pdArQ:- vxMjih—vxjdy hn [ rMg—ipAwr [ lwhw—lwB, n&w [ qotw—Gwtw [

ArQ:- jo mnu`K ipAwr nwl s`c nUµ (Bwv, s`cy dy nwm nUµ) ^rIddy hn, auhnW dw ieh sOdw sdw nwl inBdw hY, (ies sOdy ivc) Gwtw kdy huMdw hI nhIN; (qy, sOdy ivcoN) lwB (ieh imldw) hY ik prmwqmw auhnW nUµ ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY [

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਚੁ ਵਣੰਜਿਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 311}

ArQ:- hy nwnk! s`cy nwm dI ^rId auh mnu`K krdy hn, ijnHW nUµ (ieh s`cw nwm) muF qoN (kIqy hoey Bly krmW dy sMskwrW Anuswr) (ihrdy ivc) au~kirAw hoieAw imldw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਾਲੇ ॥ ਸਚੁ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਹਰਿ ਰਖਵਾਲੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਸੇ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸਚ ਨਾਲੇ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ਓਹ ਆਲੁ ਪਤਾਲੁ ਮੁਹਹੁ ਬੋਲਦੇ ਜਿਉ ਪੀਤੈ ਮਦਿ ਮਤਵਾਲੇ ॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 311}

pdArQ:- Awlu pqwlu—AkwS pqwl, au~cw nIvW, bkvws [ mid—Srwb dy kwrn [ mqvwly—SrwbI, msq [

ArQ:- (myrw ic`q cwhuMdw hY ik) jo inrwlw purK s`cw hrI hY, aus s`cy hrI dI is&iq krW, aus dI is&iq kIqI hoeI sdw nwl inBdI hY, (ic`q locdw hY ik) jo s`cw hrI sB dw rwKw hY aus dI syvw krW, qy s`cw hrI myry mn ivc invws kry [ ijnHW ny s`c-muc s`cw hrI syivAw hY auh aus s`cy dy nwl jw rly hn [ ijnHW ny s`cy hrI nUµ nhIN syivAw, auh mnmuK mUrK qy BUqny mUMhoN Aijhw bkvws krdy hn ijvyN Srwb pIiqAW SrwbI (bkvws krdy hn) [19[

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗਉੜੀ ਰਾਗਿ ਸੁਲਖਣੀ ਜੇ ਖਸਮੈ ਚਿਤਿ ਕਰੇਇ ॥ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਐਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੇਇ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਭਤਾਰੁ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਾਵੇਇ ॥ ਜਿਉ ਉਬਲੀ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗੁ ਗਹਗਹਾ ਤਿਉ ਸਚੇ ਨੋ ਜੀਉ ਦੇਇ ॥ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਅਤਿ ਰਤੀ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਗਾ ਨੇਹੁ ॥ {ਪੰਨਾ 311}

pdArQ:- ghghw—gUVHw [

ArQ:- (jIv-rUpI iesqRI) gauVI rwgxI duAwrw qW hI cMgy l`CxW vwlI ho skdI hY jy pRBU-pqI nUµ ihrdy ivc vswey; siqgurU dy Bwxy ivc qury—ieho ijhw iSMgwr kry; s`cw Sbd (rUp jo) Ksm (hY) aus dw sdw Awnµd ley (Bwv, aus nUµ sdw jpy) [ ijvyN mjIT aubwlw shwrdI hY qy aus dw rMg gUVHw ho jWdw hY, iqvyN (jIv rUp iesqRI) Awpxw Awp Ksm qoN sdky kry, (ies nUµ BI nwm dw gUVHw rMg cVH jwey) qW aus dw s`cy pRBU nwl ipAwr bx jWdw hY, auh (nwm dy) gUVHy rMg ivc r`qI jWdI hY [

ਕੂੜੁ ਠਗੀ ਗੁਝੀ ਨਾ ਰਹੈ ਕੂੜੁ ਮੁਲੰਮਾ ਪਲੇਟਿ ਧਰੇਹੁ ॥ ਕੂੜੀ ਕਰਨਿ ਵਡਾਈਆ ਕੂੜੇ ਸਿਉ ਲਗਾ ਨੇਹੁ ॥ {ਪੰਨਾ 311}

ArQ:- kUV (rUp) mulµmw (byS`k s`c nwl) lpyt ky rKo, (iPr BI) jo JUT qy T`gI hY auh luky nhIN rih skdy [ (ihrdy ivc T`gI r`Kx vwly AYvyN) JUTI vifAweI krdy hn, auhnW dw ipAwr JUT nwl hI huMdw hY (qy ieh g`l lukI nhIN rihMdI) [

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 311}

ArQ:- (pr) hy nwnk! (ieh iksy dy v`s nhIN) jo hrI s`cw Awp hY auho hI imhr krdw hY (qy ihrdy ivcoN T`gI dUr ho skdI hY) [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਉਸਤਤਿ ਹੈ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ॥ ਓਇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧੰਨਿ ਜਨ ਹਹਿ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਹਿ ਪਰਉਪਕਾਰਿਆ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਵਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਜਗੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥ {ਪੰਨਾ 311}

ArQ:- sqsMg ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh huMdI hY (ikauNik EQy) ipAwry (guris`K, sMq jn) siqgurU dy nwl imldy hn [ auh mnu`K mubwirk hn (ikauNik) praupkwr leI auh (hornW nUµ BI) aupdyS krdy hn, pRBU dy nwm ivc isdk bMnHwauNdy hn, pRBU dw nwm hI suxwauNdy hn qy pRBU dy nwm dI rwhIN hI sMswr nUµ qwrdy hn, (ieh swrI brkiq ies leI hY ik auh vfBwgI sqsMgiq ivc jw ky siqgurU ivc juVdy hn) [

ਗੁਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਨਵ ਖੰਡ ਜਗਤਿ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਗੁਰੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਤੂ ਆਪੇ ਪੂਜਹਿ ਪੂਜ ਕਰਾਵਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ॥ {ਪੰਨਾ 311}

ArQ:- (ieh brkqW sux ky) hryk jIv siqgurU dw drSn krn nUµ qWGdw hY qy sMswr ivc nvW KMfW (dy jIv) siqgurU dy A`gy isr invWdy hn [ siqgurU nUµ pYdw krn vwly hy pRBU! qUM Awpxw Awp siqgurU ivc lukw r`iKAw hY qy qUM Awp hI siqgurU nUµ suMdr bxwieAw hY [ qUM Awp hI siqgurU nUµ vifAweI dyNdw hYN qy Awp hI (hornW pwsoN gurU dI) vifAweI krwauNdw hYN [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh