ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 310

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਸਭਿ ਰਸ ਤਿਨ ਕੈ ਰਿਦੈ ਹਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਨ ਕਉ ਸਭਿ ਦੇਖਣ ਜਾਹਿ ॥ {ਪੰਨਾ 310}

ArQ:- ijnHW dy ihrdy ivc pRBU v`s ipAw hY (Bwv, ijnHW ny pRBU nUµ mn ivc AnuBv kr ilAw hY), swry rs auhnW dy AMdr hn (Bwv, sMswrk pdwrQW dy rsW dw suAwd lYx leI auh jIv Awpxy mn nUµ mwieAw vl dOVn nhIN dyNdy, ihrdy ivc nwm-rs dw Awnµd lYNdy hn, jo sB rsW qoN au~qm rs hY) [ hrI dI drgwh ivc auh iKVy-m`Qy jWdy hn; qy swry lok auhnW dw drSn locdy hn [

ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਤਿਨੀ ਸਰੇਵਿਆ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਆਹਿ ॥ {ਪੰਨਾ 310}

pdArQ:- sryivAw—ismirAw [ Duir—muF qoN [ Awih—hY [

ArQ:- ijnHW ny inrBau pRBU dw nwm ismirAw hY, auhnW nUµ (Awp nUµ BI) koeI fr nhIN rih jWdw; (pr ieh) au~qm pRBU auhnW mnu`KW ny hI ismirAw hY ijnHW dy ihrdy ivc mu`F qoN (cMgy kIqy hoey kMmW dy sMskwr) ilKy hoey hn [

ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਪੈਨਾਈਅਹਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਓਇ ਆਪਿ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਹਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਜਨ ਤਿਨ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਹਮ ਜੀਵਾਹਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 310}

pdArQ:- pYnweIAih—mMny jWdy hn, auhnW nUµ isropw id`qw jWdw hY [ vuTw—vu`Tw, v`isAw [ iqn ipCY—auhnW dy pUrinAW qy [1[

ArQ:- ijnHW dy mn ivc pRBU v`sdw hY (Bwv, prgt huMdw hY) auhnW nUµ aus dI hzUrI ivc Awdr imldw hY [ auh Awp swry prvwr smyq (sMswr-swgr qoN) pwr lµG jWdy hn [ qy, Awpxy pUrinAW qy qor ky swry sMswr nUµ (ivkwrW qoN) bcw lYNdy hn [ hy hrI! (ieho ijhy Awpxy) bMdy dws nwnk ƒ BI imlw [ AsI auhnW nUµ vyK vyK ky jIvIey [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 310}

ArQ:- ijsu BoeyN qy ipAwrw siqgurU Aw ky bYTw hY, auh BoeyN hrI-BrI ho geI hY [ auh jIv hry ho gey hn (Bwv, auhnW mnu`KW dy ihrdy iKV Awey hn) ijnHW jw ky ipAwry siqgurU dw drSn kIqw hY [

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 310}

pdArQ:- DMn—mubwirk, BwgW vwlw [ jnnI—mW [ mwie—hy mW! pwie—pYr [2[

ArQ:- hy mW! auh ipau BwgW vwlw hY, auh kul BwgW vwlI hY ijs ny siqgurU jixAw hY [ auh siqgurU DMn hY ijs ny pRBU dw nwm ismirAw hY; (nwm ismr ky) Awp qirAw hY qy ijnHW aus dw drSn kIqw auhnW nUµ BI (ivkwrW qoN) Cufw lYNdw hY [ hy hrI! imhr kr ky mYnUµ BI (Ajyhw) siqgurU imlwvo, dws nwnk aus dy pYr Dovy [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਜਾ ਡਿਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਹੁ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁਮਿ ਵਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਤਾ ਮਨਮੁਖਿ ਹਾਰਿਆ ॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 310}

pdArQ:- auir—ihrdy ivc [ ijsu AMdir—ijs gurU dy AMdr [ ijin—ijs (gurU) ny [ swDwirAw—AwDwr vwlw DIrj vwlw ho igAw [ Guim vwirAw—sdky vwrI hW [17[

ArQ:- siqgurU sdw-iQr rihx vwly Amr pRBU dw rUp hY, (ikauNik) aus ny pRBU nUµ Awpxy AMdr ihrdy ivc proqw hoieAw hY, (qy ies qrHW) aus ny (ihrdy ivcoN kwm kroD Awidk dy) ivhu nUµ k`F id`qw hY [ jdoN mYN (Ajyhw ieh) pUrw siqgurU vyiKAw, qdoN myry mn nUµ AMdr DIrj Aw geI (ies leI) mYN Awpxy siqgurU qoN sdw vwrny qy sdky jWdw hW [ gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K (mnu`Kw jnm dI bwzI) ij`q jWdw hY qy mn dy ip`Cy qurn vwlw hwr jWdw hY [17[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿਓਨੁ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਸੀ ॥ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਘਰੀ ਵਸਾਇਸੀ ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਇਸੀ ॥ {ਪੰਨਾ 310}

pdArQ:- myilEnu—imlwieAw hY aus (pRBU) ny [ muiK—mUMh nwl [ siqgur—gurU nUµ [ GrI—ihrdy ivc [

ArQ:- ijs mnu`K nUµ ikrpw kr ky aus pRBU ny siqgurU imlwieAw hY, auh gurU dy snmuK ho ky mUMhoN nwm ismrdw hY, qy auho kuJ krdw hY jo siqgurU nUµ cMgw l`gdw hY, pUrw siqgurU (AgoN) aus dy ihrdy ivc ('nwmu inDwn') vsw dyNdw hY [ ijnHW dy ihrdy ivc nwm dw ^zwnw (v`s pYNdw) hY, siqgurU auhnW dw swrw fr dUr kr dyNdw hY [

ਜਿਨ ਰਖਣ ਕਉ ਹਰਿ ਆਪਿ ਹੋਇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਝਖਿ ਝਖਿ ਜਾਇਸੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਹਰਿ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਛੋਡਾਇਸੀ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 310}

pdArQ:- hliq—ies lok ivc [ pliq—prlok ivc [

ArQ:- ijnHW dI r`iKAw krn leI pRBU Awp (iqAwr) hovy, hor ikqnI hI dunIAw Kp Kp mry (pr auhnW dw kuJ ivgwV nhIN skdI) [ (ies vwsqy) hy nwnk! qUM nwm jp, pRBU ies lok ivc qy prlok ivc (hryk iksm dy fr qoN) bcw leygw [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ {ਪੰਨਾ 310}

ArQ:- guris`KW dy mn ivc Awpxy siqgurU dI vifAweI ipAwrI l`gdI hY [ hy pRBU! qUM siqgurU dI pYj r`Kdw hYN, qy siqgurU dI vifAweI idno idn vDdI hY [

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਛਡਾਈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ਤਿਨਿ ਸਭ ਆਣਿ ਨਿਵਾਈ ॥ {ਪੰਨਾ 310}

pdArQ:- qwxu—qwkq [ dIbwxu—Awsrw [ iqin—aus (pRBU) ny [ Awix—ilAw ky [

ArQ:- jo pwrbRhm (sB jIvW nUµ ivkwr AwidkW qoN) bcw lYNdw hY, auh pwrbRhm gurU siqgurU dy mn ivc (sdw v`sdw hY) [ pRBU hI siqgurU dw bl qy Awsrw hY, aus pRBU ny hI swry jIv siqgurU A`gy ilAw invwey hn [

ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਉ ਕਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 310}

pdArQ:- DUiV iqn—auhnW (dy crnW) dI DUV [

ArQ:- ijnHW ny (ihrdy ivc) ipAwr r`K ky ipAwry siqgurU dw drSn kIqw hY, siqgurU auhnW dy swry pwp dUr kr dyNdw hY, hrI dI drgwh ivc auh iKVy m`Qy jWdy hn, qy auhnW dI bVI soBw huMdI hY [ jo myry vIr siqgurU dy (ieho ijhy) is`K hn, dws nwnk auhnW dy crnW dI DUV mMgdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਰਸੁ ਜਿਨੀ ਚਖਿਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥ ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸੇਈ ਜਾਣਦੇ ਜਿਉ ਗੂੰਗੈ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾਈ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਿਆ ਮਨਿ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 310-311}

pdArQ:- hau—mYN [ swlwh—slwhux-jog [ AwGweI rhy—AwGwie rhy, r`jy rihMdy hn [ guir—gurU dI rwhIN [ vjI vwDweI—vDweI v`jdI hY, cVHdI klw zorW ivc huMdI hY [

ArQ:- (ijs) s`cy pRBU dI koeI mnu`K kImq nhIN pw sikAw, auh s`cw pRBU slwhux-jog hY qy aus dI vifAweI krnI sdw nwl inBx vwlI kwr hY, (ies vwsqy myrI BI ieh Ardws hY ik) mYN s`cy pRBU dI s`cI vifAweI qy s`cy gux AwK AwK ky slwhvW [ ijnHW ny s`cy pRBU dy nwm dw suAwd c`iKAw hY, auh (mwieAw vloN) iqRpq ho ky r`jy rihMdy hn, ies suAwd nUµ jwxdy BI auhI hn, (pr ibAwn nhIN kr skdy) ijvyN gUMgw imiTAweI KWdw hY (qy suAwd nhIN d`s skdw) [ pUry siqgurU dI rwhIN ijnHW ny pRBU dw nwm jipAw hY auhnW dy mn ivc auqSwh bixAw rihMdw hY (Bwv, auhnW dy mn iKVy rihMdy hn) [19[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh