ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 309

ਹਰਿ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਕਰਹੁ ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਚਿਤੁ ਲਾਹੀ ॥ ਧੁਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਹੁ ਚਾਰਾ ਨਾਹੀ ॥ {ਪੰਨਾ 309}

ArQ:- (hy is`Ko!) r`b krky auhnW dw drSn BI nw kro jo (siqgurU ƒ C`f ky) mwieAw dy ipAwr ivc icq joVdy hn, auhnW nwl (Bwv, auhnW nUµ suDwrn leI) koeI aupwv kwrgr nhIN ho skdw, ikauNik krqwr ny mu`F qoN hI (auhnW dy kIqy krmW Anuswr ieho ijhy dUjy Bwv dy sMskwr hI auhnW dy mn ivc) ilK ky pw id`qy hn [

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ਤੂ ਤਿਸੁ ਅਪੜਿ ਕੋ ਨ ਸਕਾਹੀ ॥ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਨਿਤ ਸਵਾਈ ਚੜੈ ਚੜਾਹੀ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 309}

ArQ:- hy dws nwnk! qUM nwm jp, nwm jpx vwly dI brwbrI koeI nhIN kr skdw, nwm dI mihmw bhuq v`fI hY, idno idn vDdI jWdI hY [2[

ਮਃ ੪ ॥ ਜਿ ਹੋਂਦੈ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਟਿਕਿਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੋਈ ॥ ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਗਤੁ ਨਿਵਿਆ ਸਭੁ ਪੈਰੀ ਪਇਆ ਜਸੁ ਵਰਤਿਆ ਲੋਈ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਹਿ ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਹਥੁ ਧਰਿਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਅਪੜਿ ਕੋ ਨ ਸਕੋਈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਬਹਿ ਟਿਕਿਆ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 309}

ArQ:- ijs mnu`K nUµ siqgurU ny Awp huMidAW bih ky (Bwv, AwpxI izMdgI ivc AwpxI h`QIN) iqlk id`qw hovy, aus dI bhuq soBw huMdI hY [ aus dy A`gy swrw sMswr inaUNdw hY qy aus dI crnIN l`gdw hY, aus dI soBw swry jgq ivc iK`lr jWdI hY [ ijs dy mQy qy pUry siqgurU ny h`Q r`iKAw hovy (Bwv, ijs dI shwieqw siqgurU ny kIqI) auh (sB guxW ivc) pUrn ho igAw qy sB KMfW-bRhmMfW dy jIAw-jMq aus nUµ nmskwr krdy hn [ siqgurU dI vifAweI idno-idn vDdI hY, koeI mnu`K aus dI brwbrI nhIN kr skdw, (ikauNik) Awpxy syvk nwnk nUµ isrjnhwr pRBU ny Awp mwx b^iSAw hY, (ies krky) pRBU Awp lwj r`Kdw hY [3[

ਪਉੜੀ ॥ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਅੰਦਰਿ ਹਟਨਾਲੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਉਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਹਰਿ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਵਣਜੀਐ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ ॥ ਵਿਣੁ ਕਾਇਆ ਜਿ ਹੋਰ ਥੈ ਧਨੁ ਖੋਜਦੇ ਸੇ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ਸੇ ਉਝੜਿ ਭਰਮਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਜਿਉ ਝਾੜ ਮਿਰਗੁ ਭਾਲੇ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 309}

pdArQ:- kotu—iklHw [ htnwly—bwzwr [ kwieAw—srIr [ auJiV—aujwV ivc [ BvweIAih—Bvwey jWdy hn [ imrgu—hrn [15[

ArQ:- (mnu`Kw) srIr iek suMdr iklHw hY, ijs ivc (mwno, suMdr) bwzwr BI hn, (Bwv, igAwn-ieMdry h`tIAW dIAW kqwrW hn) [ jo mnu`K siqgurU dy snmuK ho ky vpwr krdw hY; auh hrI dw nwm-v`Kr sWB lYNdw hY [ (srIr iklHy ivc hI) pRBU dy nwm dw ^zwnw vxijAw jw skdw hY, (ieho v`Kr sdw nwl inBx vwly) hIry qy mUMgy hn [ jo mnu`K ies v`Kr nUµ srIr qoN ibnw iksy hor QW Bwldy hn, auh mUrK hn qy (mnu`Kw srIr ivc Awey hoey) BUq hn [ ijvyN (ksqUrI ƒ AwpxI hI nwBI ivc nwh jwxdw hoieAw) hrn (ksqUrI dI vwSnw leI) JwVW ƒ Bwldw iPrdw hY, iqvyN ieho ijhy mnu`K Brm ivc (Psy hoey) bnW ivc BauNdy iPrdy hn [15[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੁ ਅਉਖਾ ਜਗ ਮਹਿ ਹੋਇਆ ॥ ਨਰਕ ਘੋਰੁ ਦੁਖ ਖੂਹੁ ਹੈ ਓਥੈ ਪਕੜਿ ਓਹੁ ਢੋਇਆ ॥ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨ ਸੁਣੇ ਓਹੁ ਅਉਖਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਰੋਇਆ ॥ ਓਨਿ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਗਵਾਇਆ ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਸਭੁ ਖੋਇਆ ॥ ਓਹੁ ਤੇਲੀ ਸੰਦਾ ਬਲਦੁ ਕਰਿ ਨਿਤ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪ੍ਰਭਿ ਜੋਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 309}

pdArQ:- FoieAw—pwieAw igAw [ Ein—aus ny [ hlqu—ieh lok [ plqu—prlok [ KoieAw—gvw ilAw [ pRiB—pRBU ny [ sMdw—dw [

ArQ:- jo mnu`K pUry siqgurU dI inMdw krdw hY, auh sMswr ivc (Bwv, swrI aumr) duKI rihMdw hY [ du`KW dw KUh-rUp jo Gor nrk hY, aus inMdk nUµ pkV ky aus (KUh) ivc pwieAw jWdw hY, (ijQy) aus dy hwVy-qrilAW vl koeI ghu nhIN krdw, qy auh ijauN ijauN duKI huMdw hY, iqauN iqauN (vDIk) roNdw hY [ lok qy prlok, Bjn-rUp lwB qy mnu`Kw jnm-rUp mUl—ieh sB kuJ inMdk ny gvw ley huMdy hn, qylI dw bld bxw ky in`q nvyN-sUrj auh pRBU dy hukm ivc joieAw jWdw hY (Bwv, ijvyN qylI dw bld hr roz svyry kohlU A`gy jupdw hY, iqvyN auh inMdk in`q inMdw dy gyV ivc pY ky du`K sihMdw hY) [

ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਦੂ ਕਿਛੁ ਗੁਝਾ ਨ ਹੋਇਆ ॥ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਜੇਹਾ ਪੁਰਬਿ ਕਿਨੈ ਬੋਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 309}

pdArQ:- iqdU—iqs pRBU qoN [

ArQ:- hrI sdw (ieh) sB kuJ vyKdw qy suxdw hY, aus qoN koeI g`l lukI nhIN rih skdI [ (ieh pRBU dy hukm ivc hI hY ik) ijhw bIj iksy jIv ny mu`F qoN bIijAw hY qy ijhw hux bIj irhw hY, auho ijhw Pl auh KWdw hY [

ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧੋਇਆ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਤਰਿ ਗਇਆ ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਸੰਗੋਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 309}

ArQ:- ijs mnu`K qy pRRBU AwpxI imhr kry, auh siqgurU dy crn DoNdw hY [ ijvyN lohw kwT dy sMg qrdw hY iqvyN auh siqgurU dy pUrinAW qy qur ky (sMswr-swgr qoN) qr jWdw hY [ (ies vwsqy) hy dws nwnk! qUM nwm jpu (ikauNik) pRBU dw nwm jipAW suK imldw hY [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਵਡਭਾਗੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਅੰਤਰ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 309}

pdArQ:- AMqr—AMdrlI [ nwim—nwm ivc [2[

ArQ:- siqgurU dy snmuK rih ky ijnHW nUµ pRkwS-rUp pRBU iml ipAw hY, auh jIv-iesqRIAW v`fy BwgW vwlIAW qy jIaUNdy Ksm vwlIAW hn [ hy nwnk! nwm ivc lIn hoieAW auhnW dy ihrdy dI joiq jg pYNdI hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਧਰਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਕੀ ਵਿਚਿ ਜੋਤਿ ॥ ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵਿਚਿ ਲੁਕਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕੁ ਕਢੈ ਖੋਤਿ ॥ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁ ਰਵਿਆ ਇਕੋ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥ ਇਕੁ ਦੇਖਿਆ ਇਕੁ ਮੰਨਿਆ ਇਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸ੍ਰਵਣ ਸਰੋਤਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਹੋਤਿ ॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 309}

pdArQ:- guhj rqn—gu`Jy lwl [ Koiq—Koqr ky [ sBu—hr QW [ Awqm rwmu—prmwqmw [ Eiq—auxy hoey ivc [ poiq—proqy hoey ivc (qwxy qy pyty ivc) [16[

ArQ:- ieh swrw (mnu`Kw) srIr Drm (kmwaux dI QW) hY, ies ivc s`cy pRBU dI joiq lukI hoeI hY [ ies (srIr) ivc (dYvI gux-rUp) gu`Jy lwl luky hoey hn [ siqgurU dy snmuK hoieAW koeI ivrlw syvk iehnW nUµ pu`t ky (Bwv, fUMGI ivcwr nwl) k`Fdw hY [ (jdoN auh syvk ieh lwl l`B lYNdw hY) qdoN iek pRBU nUµ swrI isRStI ivc (ies qrHW) rivAw hoieAw pCwxdw hY, ijvyN qwxy qy pyty ivc ie`ko sUqr huMdw hY [ (qdoN auh syvk swry sMswr ivc) iek hrI nUµ hI vyKdw hY, iek hrI qy hI Brosw r`Kdw hY qy AwpxI kMnIN iek hrI dIAW hI g`lW suxdw hY [ hy dws nwnk! qUM (BI iesy qrHW) nwm dI ausqiq kr, s`c-muc qyrI ieh syvw pRBU dy dr qy kbUl hovygI [16[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh