ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 308

ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ਜਗਤੁ ਭੀ ਆਪੇ ਆਣਿ ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥ ਡਰੀਐ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਛੁ ਆਪ ਦੂ ਕੀਚੈ ਸਭੁ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਏ ॥ {ਪੰਨਾ 308}

ArQ:- ijnHW nUµ pRBU Awp vifAweI b^Sdw hY, auhnW dI crnIN swry sMswr nUµ BI ilAw ky pWdw hY; (ies vifAweI nUµ AwauNdw vyK ky) qd frIey, jy AsI kuJ Awpxy vloN krdy hovIey, ieh qW krqwr AwpxI klw Awp vDw irhw hY [

ਦੇਖਹੁ ਭਾਈ ਏਹੁ ਅਖਾੜਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੇ ਕਾ ਜਿਨਿ ਆਪਣੈ ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਆਣਿ ਨਿਵਾਏ ॥ ਆਪਣਿਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰਖ ਕਰੇ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਨਿੰਦਕਾ ਦੁਸਟਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਭਗਤਿ ਨਿਤ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ॥ {ਪੰਨਾ 308}

pdArQ:- AwpxY joir—Awpxy bl nwl [ muh kwly krwey—SrimMdgI dyNdw hY [ cVY svweI—vDdI hY [ kIriq—soBw, vifAweI [ Bgiq—bMdgI [

ArQ:- hy BweI! cyqw r`Ko, ijs pRBU ny Awpxy bl nwl sB jIvW nUµ ilAw ky (siqgurU dy A`gy) invwieAw hY, aus s`cy pRIqm dw ieh sMswr (iek) AKwVw hY, (ijs ivc) auh suAwmI pRBU Awpxy BgqW dI r`iKAw krdw hY qy inMdkW duStW dy mUMh kwly krwauNdw hY [ siqgurU dI mihmw sdw vDdI hY ikauNik hrI AwpxI kIrqI qy BgqI sdw Awp siqgurU pwsoN krwauNdw hY [

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਘਰੀ ਵਸਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥ {ਪੰਨਾ 308}

ArQ:- hy gur-isKo! hr roz (Bwv, hr vyly) nwm jpo (qw ik) isrjnhwr hrI (ieho ijhw) siqgurU (quhwfy) ihrdy ivc vsw dyvy [ hy gur-isKo! siqgurU dI bwxI inrol s`c smJo (ikauNik) isrjnhwr pRBU Awp ieh bwxI siqgurU dy mUMh qoN AKvWdw hY [

ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ਸੰਸਾਰਿ ਸਭਤੁ ਕਰਾਏ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 308}

pdArQ:- sMswir—sMswr ivc [ sBqu—hr QW [ pYj—lwj [2[

ArQ:- ipAwrw hrI gur-is`KW dy mUMh aujly krdw hY qy sMswr ivc sBnIN pwsIN siqgurU dI ij`q krwauNdw hY [ dws nwnk BI pRBU dw syvk hY; pRBU Awpxy dwsW dI lwj Awp r`Kdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ ਹੈ ਸਚੁ ਸਾਹ ਹਮਾਰੇ ॥ ਸਚੁ ਪੂਜੀ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਪ੍ਰਭ ਵਣਜਾਰੇ ਥਾਰੇ ॥ ਸਚੁ ਸੇਵਹਿ ਸਚੁ ਵਣੰਜਿ ਲੈਹਿ ਗੁਣ ਕਥਹ ਨਿਰਾਰੇ ॥ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਲਖਾਰੇ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 308}

pdArQ:- idRVwie—idRV krw, inscy krw [ syvk Bwie—dws-Bwvnw nwl [14[

ArQ:- hy swfy sdw-iQr rihx vwly Swh! qUM Awp hI s`cw mwlk hYN, hy pRBU! AsI qyry vxjwry hW, swnUµ ieh inscy krw ik nwm dI pUMjI sdw kwiem rihx vwlI hY [ auh mnu`K siqgurU dy Sbd duAwrw suDr ky syvk suBwau vwly ho ky aus pRBU nUµ imldy hn jo sdw-iQr nwm ismrdy hn, s`cy nwm dw saudw ^rIddy hn qy inrwly pRBU dy gux aucwrdy hn [ hy hrI! qUM s`cw mwlk hYN, qYnUµ koeI smJ nhIN skdw (pr) siqgurU dy Sbd duAwrw qyrI sUJ pYNdI hY [14[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੀ ਭਲਾ ॥ ਓਸ ਦੈ ਆਖਿਐ ਕੋਈ ਨ ਲਗੈ ਨਿਤ ਓਜਾੜੀ ਪੂਕਾਰੇ ਖਲਾ ॥ {ਪੰਨਾ 308}

pdArQ:- ijs dy ihrdy ivc prweI eIrKw hovy, aus dw Awpxw BI kdy Blw nhIN huMdw, aus dy bcn qy koeI ieqbwr nhIN krdw, auh sdw (mwno) aujwV ivc Kloqw kUkdw hY [

ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਵਜੈ ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਓਸ ਦਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ॥ ਨਿਤ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਅਣਹੋਦੀ ਪਰਾਈ ਮੁਹੁ ਕਢਿ ਨ ਸਕੈ ਓਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਭਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 308}

pdArQ:- vjY—v`jY, mShUr ho jWdw hY [ AxhodI—JUTI, ijs dI AslIAq nhIN hY [

ArQ:- ijs mnu`K dy ihrdy ivc cuZlI huMdI hY auh cuZl (dy nwm nwl) hI mShUr ho jWdw hY, aus dI (ipClI) swrI kIqI hoeI kmweI ivArQ jWdI hY, auh sdw prweI JUTI cuZlI krdw hY, ies mukwlK krky auh iksy dy m`Qy BI nhIN l`g skdw (aus dw mUMh kwlw ho jWdw hY qy ivKw nhIN skdw) [

ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚਿ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਕੋ ਖਾਏ ॥ ਗਲਾ ਉਪਰਿ ਤਪਾਵਸੁ ਨ ਹੋਈ ਵਿਸੁ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰਿ ਜਾਏ ॥ {ਪੰਨਾ 308}

pd ArQ:- qpwvsu—inAW, inbyVw [ ivsu—zihr [

ArQ:- ies mnu`Kw jnm ivc srIr krm-(rUp bIj bIjx leI) BuMeyN hY, ies ivc ijs qrHW dw bIj mnu`K bIjdw hY, ausy qrHW dw Pl KWdw hY (kIqy krmW dw inbyVw g`lW auqy nhIN huMdw, jy ivhu KwDI jwey qW (AMimRq dIAW g`lW kridAW BI mnu`K bc nhIN skdw) qurMq mr jWdw hY [

ਭਾਈ ਵੇਖਹੁ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਪਾਏ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਦਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 308}

ArQ:- hy BweI! s`cy pRBU dw inAwauN vyKo, ijs qrHW dw koeI kMm krdw hY, Eho ijhw aus dw Pl pw lYNdw hY [ hy nwnk! ijs dws nUµ pRBU ieh smJx dI swrI buiD b^Sdw hY, auh pRBU dy dr dIAW ieh g`lW kr ky suxwauNdw hY [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਹੋਦੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵਿਛੁੜੇ ਤਿਨ ਕਉ ਦਰਿ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ॥ ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਮੁਹ ਫਿਕੇ ਥੁਕ ਥੁਕ ਮੁਹਿ ਪਾਹੀ ॥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਸਭ ਜਗਤਿ ਫਿਟਕੇ ਨਿਤ ਭੰਭਲ ਭੂਸੇ ਖਾਹੀ ॥ {ਪੰਨਾ 308}

pdArQ:- hodY—huMidAW [ dir—(pRBU dy) dr qy [ FoeI—Awsrw [ iPky—BirSty hoey [ siqguir—gurU vloN [ iPtky—iPtkwry hoey, ivCVy hoey [ BMBlBUsy—f`ko-foly [

ArQ:- siqgurU dy prq`K huMidAW BI jo inMdk (gur qoN) iv`CVy rihMdy hn, auhnW nUµ drgwh ivc FoeI nhIN imldI [ jo koeI auhnW dw sMg BI krdw hY aus dw BI mUMh iP`kw qy mUMh qy inrI Qu`k pYNdI hY (Bwv, lok mUMh qy iPtkW pWdy hn) (ikauNik) jo mnu`K gurU vloN iv`CVy hoey hn, auh sMswr ivc BI iPtkwry hoey hn qy sdw fko-foly KWdy iPrdy hn [

ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਲੈਦੇ ਢਹਾ ਫਿਰਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਭੁਖ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਭੁਖ ਕੂਕਾਹੀ ॥ ਓਨਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਹਉਲੇ ਹਉਲਿ ਮਰਾਹੀ ॥ {ਪੰਨਾ 308}

pdArQ:- goipAw—inMdw kIqI hY [ Fhw—FwhW [ BuK—iqRSnw [ hauil—haul ivc, DuVkU ivc [ hauly—haul ivc hI [

ArQ:- jo mnu`K ipAwry siqgurU dI inMdw krdy hn, auh sdw (mwno) FwhW mwrdy iPrdy hn [ auhnW dI iqRSnw kdy nhIN auqrdI, qy sdw Bu`K Bu`K kUkdy hn, koeI auhnW dI g`l dw ieqbwr nhIN krdw (ies krky) auh sdw icMqw i&kr ivc hI Kpdy hn [

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਿ ਨ ਸਕਨੀ ਓਨਾ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ॥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਜਾਇ ਮਿਲਹਿ ਰਹਦੀ ਖੁਹਦੀ ਸਭ ਪਤਿ ਗਵਾਹੀ ॥ ਓਇ ਅਗੈ ਕੁਸਟੀ ਗੁਰ ਕੇ ਫਿਟਕੇ ਜਿ ਓਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਕੁਸਟੁ ਉਠਾਹੀ ॥ {ਪੰਨਾ 308-309}

pdArQ:- AgY—A`gy, prlok ivc [ siqguir—gurU vloN [ piq—ie`zq [ iPtky—iPtkwry hoey [ ij—jyhVw mnu`K [ auTwhI—cmoV dyNdy hn [

ArQ:- jo mnu`K siqgurU dI mihmw jr nhIN skdy, auhnW nUµ lok prlok ivc itkwxw nhIN imldw [ gurU qoN jo iv`CVy hn, auhnW nUµ jo mnu`K jw imldy hn, auh BI AwpxI mwVI motI swrI ie`zq gvw lYNdy hn (ikauNik) gurU qoN KuMJy hoey auh qW A`gy hI kohVy hn, jo koeI Ajyhy mnu`K dw sMg krdw hY aus nUµ BI kohV cmoV dyNdy hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh