ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 307

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਦਾ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਤੁਸਿ ਦਿਤੀ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਕਿਸੈ ਦੀ ਘਟਾਈ ॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- quis—qRü`T ky [ pUrY—pUry (pRBU) ny [

ArQ:- siqgurU dI vifAweI v`fI hY (ikauNik auh) hrI ƒ ihrdy ivc ismrdw hY; pUry pRBU ny siqgurU ƒ pRsMn ho ky (iehI vifAweI) b^SI hY (ies krky) iksy dy GtwieAW rqw BI nhIN GtdI [

ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਵਲਿ ਹੈ ਤਾਂ ਝਖਿ ਝਖਿ ਮਰੈ ਸਭ ਲਕਾਈ ॥ ਨਿੰਦਕਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਵਧਾਈ ॥ ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦ ਕਰਹਿ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨਿ ਪੈਰੀ ਆਣਿ ਸਭ ਪਾਈ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- JiK JiK—Kp Kp ky [ loukweI—(   u ) pVHnw hY, Asl pwT hY 'lokweI', isRStI [ krqY—krqy ny [ cVY svweI—vDdI hY [ iqin—aus (pRBU) ny [ Awix—ilAw ky [ sB—swrI lukweI [1[

ArQ:- jdoN s`cw Ksm pRBU siqgurU dw AMg pwldw hY, qW swrI dunIAw (BwvyN) peI JKW mwry (siqgurU dw kuJ ivgwV nhIN skdI); siqgurU dI vifAweI isrjxhwr ny Awp vDweI hY qy doKIAW dy mUMh kwly kIqy hn [ ijauN ijauN inMdk mnu`K siqgurU dI inMdw krdy hn, iqauN iqauN siqgurU dI vifAweI vDdI hY [ hy dws nwnk! (siqgurU ny ijs) pRBU dw ismrn kIqw hY, aus (pRBU) ny swrI lukweI ilAw ky siqgurU dy pYrW qy pw id`qI hY [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜਿ ਰਖੈ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਗਇਆ ॥ ਨਿਤ ਝਹੀਆ ਪਾਏ ਝਗੂ ਸੁਟੇ ਝਖਦਾ ਝਖਦਾ ਝੜਿ ਪਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- gxq—ikV, vYr [ JhIAw pwey—kcIcIAW v`tdw hY [ JgU suty—hlky ku`qy vWg Qu`kW su`tdw hY [

ArQ:- jo mnu`K siqgurU nwl ikV r`Kdw hY, aus dw lok qy prlok smu`cy hI ivArQ jWdy hn [ (aus dI pyS qW jWdI nhIN, ies krky auh) sdw kcIcIAW v`tdw hY qy dMd pINhdw hY (qy AMq nUµ) Kpdw Kpdw nSt ho jWdw hY (Awqmk mOq shyV lYNdw hY) [

ਨਿਤ ਉਪਾਵ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਾਰਣਿ ਅਗਲਾ ਧਨੁ ਭੀ ਉਡਿ ਗਇਆ ॥ ਕਿਆ ਓਹੁ ਖਟੇ ਕਿਆ ਓਹੁ ਖਾਵੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਪਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- aupwv—ivENqW [ kwrix—vwsqy [ shsw—qO^lw [

ArQ:- (siqgurU dw auh doKI) sdw mwieAw leI ivENqW krdw hY, pr aus dw Aglw (kmwieAw hoieAw) BI h`QoN jWdw rihMdw hY [ ijs mnu`K dy ihrdy ivc Jorw qy swVw hovy, aus ny K`txw kIh qy Kwxw kIh? (Bwv, auh nw kuJ K`t skdw hY qy nw K`ty hoey dw Awnµd lY skdw hY) [

ਨਿਰਵੈਰੈ ਨਾਲਿ ਜਿ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ ਸਭੁ ਪਾਪੁ ਜਗਤੈ ਕਾ ਤਿਨਿ ਸਿਰਿ ਲਇਆ ॥ ਓਸੁ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਨਿੰਦਾ ਮੁਹਿ ਅੰਬੁ ਪਇਆ ॥ ਜੇ ਸੁਇਨੇ ਨੋ ਓਹੁ ਹਥੁ ਪਾਏ ਤਾ ਖੇਹੂ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਗਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- isir—isr qy [ AgY ipCY—prlok ivc qy ies lok ivc [ muih—mUMh ivc [ AMbu—(Bwv) imTws [ KyhU syqI—suAwh nwl [

ArQ:- jo mnu`K inrvYr nwl vYr krdw hY auh swry sMswr dy pwpW (dw Bwr) Awpxy isr qy lYNdw hY, aus ƒ lok prlok ivc koeI Awsrw nhIN dyNdw [ ijs dy ihrdy ivc qW inMdw hovy, pr mUMh ivc AMb ipAw hovy (Bwv, jo mUMhoN im`Tw boly), ieho ijhw Kotw mnu`K jy sony nUµ h`Q pwey auh BI suAwh nwl rl jWdw hY [

ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਆਵੈ ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਸਿ ਲਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਇਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 307}

ArQ:- iPr BI (Bwv, ieho ijhw pwpI huMidAW BI) jy auh siqgurU dI crnIN Fih pvy qW siqgurU aus dy ipCly AauguxW nUµ b^S dyNdw hY [ hy nwnk! jo mnu`K (siqgurU dI srix pY ky) hr roz nwm jpdw hY, pRBU nUµ ismridAW aus dy swry pwp dUr ho jWdy hn [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂਹੈ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭ ਦੂ ਉਪਰਿ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦੇ ਸਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸਚੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ॥ ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੁ ਬੋਲਨਿ ਸਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥ ਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਿਆ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਸਚੁ ਜਿ ਸਚੇ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- dU—qoN [ aupir—v`fw [ dIbwxu—Awsrw [ aujly—iKVy hoey [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ nIswxu—nISwn, prvwnw, rwhdwrI [13[

ArQ:- hy s`cy pRBU! qUM hI sB qoN v`fw (jIvW dw) Awsrw hYN [ jo qyrw ismrn krdy hn, qyrI syvw krdy hn, auhnW nUµ qyrw hI mwx hY [ auhnW dy ihrdy ivc s`c hY (ies krky auhnW dy) m`Qy iKVy rihMdy hn qy hy s`cy hrI! auh qyrw sdw-iQr nwm aucwrdy hn, qy qyrw auhnW nUµ qwx hY [ jo mnu`K siqgurU dy snmuK rih ky hrI dI is&iq-swlwh krdy hn, auhI s`cy Bgq hn qy auhnW pws s`cw Sbd-rUp inSwn hY [ mYN sdky hW kurbwn hW auhnW qoN jo s`cy pRBU nUµ qnoN mnoN ismrdy hn [13[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਧੁਰਿ ਮਾਰੇ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਈ ਹੁਣਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰੇ ॥ ਜੇ ਮੇਲਣ ਨੋ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਨ ਦੇਈ ਮਿਲਣ ਕਰਤਾਰੇ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਨਿ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਹੁਣਿ ਓਨਾ ਨੋ ਤਿਸੁ ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- Duir—Dur qoN [ siqguir—gurU ny [ jMdwr—AvYVw [

ArQ:- jyhVy pihlW qoN hI pUry siqgurU ny iPtkwry hn, auh hux (iPr) siqgurU vloN mwry gey hn (Bwv, siqgurU vloN mnmuK hoey hn) [ jy auhnW nUµ (siqgurU nwl) mylx leI bQyrI qWG BI krIey (qW BI) isrjxhwr auhnW nUµ imlx nhIN dyNdw [ auhnW nUµ sqsMg ivc BI FoeI nhIN imldI—gurU ny BI sMgiq ivc eyhI ivcwr kIqI hY [ AYs vyly jy koeI auhnW dw jw ky swQI bxy, aus nUµ BI jmdUq qwVnw krdw hY (auh mnu`K BI mn-muKqw vwly kMm hI krygw, ijs krky jMm-mwrg dw BwgI bxygw) [

ਗੁਰਿ ਬਾਬੈ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ ਗੁਰਿ ਅੰਗਦਿ ਕੀਤੇ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥ ਗੁਰਿ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਵੀਚਾਰਿਆ ਕਿਆ ਹਥਿ ਏਨਾ ਵੇਚਾਰੇ ॥ ਗੁਰੁ ਚਉਥੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ ਤਿਨਿ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- iPtky—iPtkwr pweI [ sy iPty—auh iP`ty hoey AMhkwrI [

ArQ:- ijnHW mnu`KW nUµ bwby (gurU nwnk dyv) ny mnmuK krwr id`qw, auhnW AhMkwrIAW nUµ gurU AMgd ny BI JUTw imiQAw [ qIjy QW bYTy gurU ny, ijs ny cOQy QW bYTy nUµ gurU QwipAw, ivcwr kIqI ik iehnW kMgwlW dy kIh v`s? so aus ny swry inMdk qy duSt qwr id`qy (Bwv, AhMkwr qy iPtyvyN qoN bcw ley) [

ਕੋਈ ਪੁਤੁ ਸਿਖੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸੁ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੇ ॥ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਪੁਤੁ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਖੜਿ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਿ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- siB—swry [ KiV—KV ky, lY jw ky [ aur—ihrdw [

ArQ:- pu`qr hovy cwhy is`K, jo koeI (BI) siqgurU dI syvw krdw hY siqgurU aus dy swry kwrj svwrdw hY—pu`qr, Dn, l`CmI, ijs BI SY dI auh ie`Cw kry, auhI Pl aus nUµ imldw hY, (siqgurU) aus nUµ lY jw ky (pRBU nwl) myldw hY qy pRBU (aus nUµ) pwr auqwrdw hY [ (mukdI g`l), ijs siqgurU dy ihrdy ivc pRBU itikAw hoieAw hY, aus ivc swry ^zwny hn [

ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਰੇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰਸਿਖ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 307}

pdArQ:- illwry—m`Qy qy [1[

ArQ:- ijs (mnu`K) dy m`Qy qy (ipCly kIqy cMgy kMmW dy sMskwr-rUpI) lyK ilKy hoey hn, auh pUry siqgurU nUµ iml pYNdw hY [ (ieho ijhy) jo im`qr ipAwry gurU ky is`K hn, auhnW dy crnW dI DUV dws nwnk (BI) mMgdw hY [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh