ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 306

ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 306}

pdArQ:- Avrh—hornW ƒ [2[

ArQ:- ijs qy ipAwrw pRBU idAwl huMdw hY, aus guris`K ƒ siqgurU is`iKAw dyNdw hY [ dws nwnk (BI) aus guris`K dI crn-DUV mMgdw hY jo Awp nwm jpdw hY qy hornW ƒ jpwauNdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ ॥ ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤਿ ਖਾਹਿ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ ॥ ਤੁਧੁਨੋ ਸਭ ਧਿਆਇਦੀ ਸੇ ਥਾਇ ਪਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ ॥ ਜੋ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਾਦੇ ਪੈਨਦੇ ਸੇ ਮੁਏ ਮਰਿ ਜੰਮੇ ਕੋੜ੍ਹੇ ॥ ਓਇ ਹਾਜਰੁ ਮਿਠਾ ਬੋਲਦੇ ਬਾਹਰਿ ਵਿਸੁ ਕਢਹਿ ਮੁਖਿ ਘੋਲੇ ॥ ਮਨਿ ਖੋਟੇ ਦਯਿ ਵਿਛੋੜੇ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 306}

pdArQ:- brkiq—kmweI [ brkiq Kwih—kmweI KWdy hn, Bwv, auhnW dw sdkw hor BI nwm ismrdy hn [11[

ArQ:- hy s`cy pR@BU! auh bhuq QohVy jIv hn, jo (iekwgr ic`q) qyrw ismrn krdy hn [ pUrn iekwgRqw ivc jo mnu`K ie`k dw ArwDn krdy hn, auhnW dI kmweI byAMq jIv KWdy hn [ hy hrI! (auN\ qW) swrI isRStI qyrw iDAwn DrdI hY, pr prvwn auh huMdy hn ijnHW ƒ qUM mwlk psMd krdw hYN [ siqgurU dI syvw qoN s`Kxy rih ky jo mnu`K Kwx pIx qy pYnx dy rsW ivc l`gy hoey hn, auh koVHy muV muV jMmdy hn [ ieho ijhy mnu`K swhmxy (qW) im`TIAW g`lW krdy hn (pr) ipCoN mUMh ivcoN ivhu Gol ky k`Fdy hn (Bwv, r`j ky inMdw krdy hn) [ ieho ijhy mnoN KoitAW ƒ Ksm ny (Awpxy nwloN) ivCoV id`qw hY [

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਮਲੁ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਧੋਲੜਾ ਤਿਨਿ ਵੇਮੁਖਿ ਵੇਮੁਖੈ ਨੋ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਸਿ ਨ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਣਿ ਜਗਤ ਮਹਿ ਗੂਹ ਪੜਿ ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਾਇ ਮਨਮੁਖੁ ਆਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 306}

pdArQ:- iKDolVw—ju`lw [ gUh—gMd [ sgvI—sgoN vDyrI [

ArQ:- ml qy jUAW nwl BirAw hoieAw nIlw qy kwlw ju`lw aus by-muK ny by-muK ƒ pw id`qw, sMswr ivc aus ƒ koeI kol bihx nhIN dyNdw, gMd pY ky sgoN bhuqI mYl lw ky mnmuK (vwps) AwieAw [

ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੋ ਵੇਮੁਖੁ ਕਰਿ ਕੈ ਭੇਜਿਆ ਓਥੈ ਭੀ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਦੁਹਾ ਵੇਮੁਖਾ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਭਤੁ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਭਾਈ ਵੇਮੁਖੁ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪਉਲੀ ਪਉਦੀ ਫਾਵਾ ਹੋਇ ਕੈ ਉਠਿ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 306}

pdArQ:- qV—qV`k, qurq [ sBqu—sB QW [ sxY—smyq [ nPr—nOkr [ paulI paudI—ju`qIAW pYNidAW [ Pwvw—baurw, pwgl [

ArQ:- jo mnmuK prweI inMdw qy cuglI krn leI (swlwh) kr ky ByijAw igAw sI, auQy BI dohW dw mUMh kwlw kIqw igAw [ sMswr ivc sBnIN pwsIN qurq suixAw igAw ik hy BweI! bymuK ƒ nOkr smyq ju`qIAW peIAW qy cMgw hOlw ho ky Gr ƒ au~T AwieAw hY [

ਅਗੈ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁਖੁ ਰਲਣਾ ਨ ਮਿਲੈ ਤਾ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰਿ ਆਣਿ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗਏ ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 306}

pdArQ:- BqIjˆØI—BqIijAW ny [ Awix—ilAw ky [

ArQ:- A`goN sMgqW qy kuVmW (Bwv, swkW AMgW) ivc bymuK ƒ bihxw nw imly, qW iPr vhutI qy BqIijAW ny ilAw ky Gr ivc itkwxw id`qw, aus dy lok prlok dovyN AjweIN gey qy (hux) Bu`Kw qy iqhwieAw kUkdw hY [

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਬਹਿ ਆਪਿ ਕਰਾਇਆ ॥ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰਿ ਪਚਾਇਆ ॥ ਏਹੁ ਅਖਰੁ ਤਿਨਿ ਆਖਿਆ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਉਪਾਇਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 306}

pdArQ:- bih—bYT ky, (Bwv,) guh nwl [ pcwieAw—^uAwr kIqw [ AKru—bcn, inAW dw bcn [ iqin—aus pRBU ny [1[

ArQ:- DMn isrjxhwr mwlk hY ijs ny Awp ghu nwl s`cw inAwauN krwieAw hY, (ik) jo mnu`K pUry siqgurU dI inMdw krdw hY, s`cw pRBU aus ƒ Awp (Awqmk mOq) mwr ky duKI krdw hY,—(ieh) inAW dw bcn aus pRBU ny Awp AwiKAw hY ijs ny swrw sMswr pYdw kIqw hY [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਸਾਹਿਬੁ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁਖਾ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰੁ ਕਿਥਹੁ ਰਜਿ ਖਾਏ ॥ ਜਿ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਘਰਿ ਵਥੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਫਰੈ ਹਥਿ ਆਵੈ ਅਣਹੋਦੀ ਕਿਥਹੁ ਪਾਏ ॥ {ਪੰਨਾ 306}

pdArQ:- nµgw BuKw—kMgwl [ vQu—cIz [ hiQ AwvY—h`Q ivc AwauNdI hY, imldI hY [

ArQ:- ijs nOkr dw mwlk kMgwl hovy, aus dy nOkr ny ik`QoN r`j ky Kwxw hoieAw? nOkr ƒ auho vsq iml skdI hY jo mwlk dy Gr ivc hovy, jy Gr ivc hI nw hovy qW aus ƒ ik`QoN imly?

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਸਾ ਸੇਵਾ ਅਉਖੀ ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 306}

ArQ:- ijs dI syvw kIiqAW iPr BI lyKw mMigAw jwxw hovy, auh syvw muSkl hY (Bwv, auhdy krn dw kIh lwh hY?) hy nwnk! ijs hrI qy siqgurU dw drSn (mnu`Kw jnm ƒ) sPlw (krdw) hY, auhnW dI syvw krhu (qwik) iPr koeI lyKw nw mMgy [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਵੀਚਾਰਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ਚਾਰਿ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ ॥ ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭਿ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ ॥ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਨਿ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤ ਨਾਲਿ ਖਹੰਦੇ ॥ ਓਇ ਲੋਚਨਿ ਓਨਾ ਗੁਣੈ ਨੋ ਓਇ ਅਹੰਕਾਰਿ ਸੜੰਦੇ ॥ ਓਇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਾ ਭਾਗ ਧੁਰਿ ਮੰਦੇ ॥ ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨ ਸੰਦੇ ॥ ਵੈਰੁ ਕਰਹਿ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲਿ ਧਰਮ ਨਿਆਇ ਪਚੰਦੇ ॥ ਜੋ ਜੋ ਸੰਤਿ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਦੇ ॥ ਪੇਡੁ ਮੁੰਢਾਹੂੰ ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 306}

pdArQ:- nwnk—hy nwnk! muKY qy—mUMh qoN [ hovMdy—vrq jWdy hn [ phwrw—sMswr ivc [ siB—swry [ mugD—mUrK [ KhMdy—(jo) JgVw pWdy hn [ Eie—auh mugD nr {bhu-vcn} [ Enw guxY no—auhnW sMq-jnW dy guxW ƒ [ AhMkwir—AhMkwr ivc [ iqin—aus ny [ sMdy—dy [ inAwie—inAW Anuswr [ pcMdy—sVdy hn [ sMiq—sMq vloN [ pyfu—bUtw [ srwipAw—iPtkwirAw hoieAw, durkwirAw hoieAw, pry hitAw hoieAw [12[

ArQ:- hy nwnk! sMq (AwpxI) vIcwr d`sdy hn qy cwry vyd (Bwv, purwqn Drm pusqk BI iehI g`l) AwKdy hn (ik) Bgq jn jo bcn mUMhoN boldy hn auh shI huMdy hn [ (Bgq) swry jgq ivc au~Gy ho jWdy hn, auhnW dI soBw swry lok suxdy hn [

jo mUrK mnu`K (Ajyhy) sMqW nwl vYr krdy hn auh suK nhIN pWdy, (auh doKI) sVdy qW AhMkwr ivc hn, pr sMq jnW dy guxW ƒ qrsdy hn [

iehnW doKI mnu`KW dy v`s BI kIh hY? mu`F qoN (mMdy krm krn krky) mMdy sMskwr hI auhnW dw Bwg hY (qy iehnW sMskwrW dy pRyry hoey mMdy pwsy pey rihMdy hn) [ jo mnu`K r`b vloN moey hoey hn, auh iksy dy (s`ky) nhIN [ inrvYrW nwl BI vYr krdy hn qy prmwqmw dy Drm inAW-Anuswr duKI huMdy hn [ jo jo mnu`K sMq (gurU) vloN iPtkwry hoey hn (Bwv, gurU dy dr qoN vWjy hoey hn) auh Btkdy iPrdy hn [ jo ru`K muFoN puitAw jwey, aus dy twhx BI su`k jWdy hn [12[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh