ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 305

ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਵੈ ਨਾਹੀ ਤਿਨਾ ਮੁਹ ਭਲੇਰੇ ਫਿਰਹਿ ਦਯਿ ਗਾਲੇ ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ਸੇ ਕਿਚਰਕੁ ਵੇਰਾਈਅਨਿ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ ॥ {ਪੰਨਾ 305}

pdArQ:- Blyry—mMdy, BirSty hoey [ diX—Ksm vloN [ vyrweIAin—ivrcwey jw skdy hn [ byqwl—byQvHy, BUq [

ArQ:- ijnHW mnu`KW ƒ siqgurU dy bcn cMgy nhI l`gdy auhnW dy mUMh BirSty hoey huMdy hn, auh Ksm vloN iPtkwry hoey iPrdy hn [ ijnHW dy ihrdy ivc pRBU dw ipAwr nhI, kd qweIN auhnW ƒ DIrj id`qI jw skdI hY?

auh mn dy murId bMMdy BUqW vWg hI Btkdy hn [

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸੁ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਥਾਇ ਰਖੈ ਓਹੁ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਆਪਣੀ ਵਥੁ ਨਾਲੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕਨਾ ਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਸੁਖੁ ਦੇਵੈ ਇਕਿ ਆਪੇ ਵਖਿ ਕਢੈ ਠਗਵਾਲੇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 305}

pdArQ:- Qwie—QW isr [ vQu—cIz [ nwly—Aqy [ ieik—keI jIv [ Tgvwly—T`gI krn vwly [1[

ArQ:- jyhVw mnu`K siqgurU ƒ imldw hY auh (iek qW) Awpxy mn ƒ (ivkwrW v`loN rok ky) itkwxy r`Kdw hY, nwly (Bwv, qy hor) AwpxI vsqU ƒ auh Awp hI vrqdw hY (Bwv, kwmwidk vYrI aus dy Awqmk Awnµd ƒ ^rwb nhIN kr skdy), (pr) hy dws nwnk! (jIv dy h`Q ivc ku`J nhIN) ieknW ƒ Awp hrI siqgurU imlWdw hY qy suK b^Sdw hY Aqy ieknW T`gI krn vwilAW ƒ v`K kr   dyNdw hY (Bwv, siqgurU imlx nhIN dyNdw) [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਦਯਿ ਆਦੇ ਰਾਸਿ ॥ ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਗੁ ਕਰਿ ਬੈਠਾ ਪਾਸਿ ॥ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਵਲਿ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਵਲਿ ਸਭਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਕਰਹਿ ਸਾਬਾਸਿ ॥ ਸਾਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭਿ ਜਨ ਕਉ ਆਇ ਕਰਹਿ ਰਹਰਾਸਿ ॥ {ਪੰਨਾ 305}

pdArQ:- inDwnu—^zwnw [ diX—^sm ny [ rwis Awdy—isry cwVH id`qy [ AMgu kir—p`K kr ky [ rhrwis—bynqI, Ardws [

ArQ:- ijnHW dy ihrdy ivc pRBU dw nwm ^zwnw hY, Ksm-pRBU ny auhnW dy kMm Awp isry cwVHy hn; auhnW ƒ lokW dI muQwjI krn dI loV nhIN rihMdI (ikauNik) pRBU auhnW dw p`K kr ky (sdw) auhnW dy AMg-sMg hY [ (muQwjI qW ikqy rhI, sgoN) sB lok auhnW dw drSn kr ky auhnW dI vifAweI krdy hn (ikauNik) jdoN isrjnhwr Awp auhnW dw p`K krdw hY qW hr iksy ny p`K krnw hoieAw, (ieQoN qk ik) Swh pwqSwh (BI) swry hrI dy dws dy A`gy isr invwauNdy hn (ikauNik auh BI qW) swry pRBU dy hI bxwey hoey hn (pRBU dy dws qoN AwkI ikvyN hox)?

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਵਡਾ ਸੇਵਿ ਅਤੁਲੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦਾਨੁ ਦੀਆ ਹਰਿ ਨਿਹਚਲੁ ਨਿਤ ਬਖਸੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥ {ਪੰਨਾ 305}

pdArQ:- guir pUrY—pUry gurU dI rwhIN [ inhclu—At`l, nw mu`kx vwlw [ cVY svwieAw—vDdw jWdw hY [

ArQ:- (iehI) v`fI vifAweI pUry siqgurU dI hI hY (ik hrI dy dws dw SwhW pwqSwhW smyq lok Awdr krdy hn, qy auh) v`fy hrI dI syvw kr ky Aqul suK pWdw hY [ pUry siqgurU dI rwhIN pRBU ny (jo Awpxy nwm dw) dwn (Awpxy syvk ƒ) b^iSAw hY auh mu`kdw nhIN, ikauNik pRBU sdw b^SS krI jWdw hY qy auh dwn (idno idn) vDdw rihMdw hY [

ਕੋਈ ਨਿੰਦਕੁ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖਿ ਨ ਸਕੈ ਸੋ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਪਚਾਇਆ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਭਗਤਾ ਨੋ ਸਦਾ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 305}

pdArQ:- dyiK n skY—vyK ky shwr nhIN skdw [ krqY—krqwr ny [ pcwieAw—swiVAw hY [2[

ArQ:- jyhVw koeI inMdk (ieho ijhy hrI dy dws dI) vifAweI vyK ky jr nhIN skdw, aus ƒ isrjxhwr ny Awp (eIrKw dI A`g ivc) duKI kIqw hY [ mYN dws nwnk isrjxhwr dy gux gwauNdw hW, auh Awpxy BgqW dI sdw rwKI krdw AwieAw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਵਡ ਦਾਤਾ ਦਾਣਾ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਕੋ ਦਿਸਿ ਨ ਆਵਈ ਤੂਹੈਂ ਸੁਘੜੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ॥ ਮੋਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਦਿਸਿ ਆਵਦਾ ਸਭੁ ਚਲਣਹਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ ਜੋ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਹੋਰਤੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਾ ਤਿਨ ਮਾਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਪਚਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਅਜਾਣਾ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 305}

pdArQ:- Agmu—A+gmu, ijs qk phuMc nw ho sky [ dwxw—dwnw, isAwxw [ suGVu—sohxI GwVq vwlw, suc`jw [ horqu—hor QW [ pic pic—sV sV ky [10[

ArQ:- hy pRBU! qUM AphuMc qy idAwl mwlk hYN v`fw dwqw qy isAwxw hYN; mYƒ qyry jyfw v`fw hor koeI BI idKweI nhIN dyNdw, qUM hI isAwxw myry mn ivc ipAwrw l`gw hYN [ (jo) moh (rUp) kutMb idKweI dyNdw hY sB ibnsnhwr hY qy (sMswr ivc) jMmx mrn (dw kwrn bxdw hY) [ (ies krky) s`cy hrI qoN ibnw jo mnu`K iksy hor nwl mn joVdy hn auh kUV dy vpwrI hn, qy auhnW dw (ies qy) mwx JUTw hY [ hy nwnk! s`cy pRBU dw ismrn kr, (ikauNik) s`cy qoN vWjy hoey mUrK jIv duKI ho ky Awqmk mOq shyVI r`Kdy hn [10[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਅਗੋ ਦੇ ਸਤ ਭਾਉ ਨ ਦਿਚੈ ਪਿਛੋ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਅਧ ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖੁ ਵੇਚਾਰਾ ਗਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ॥ {ਪੰਨਾ 305}

pdArQ:- Ago dy—pihlW [ sq Bwau—Awdr, nyk-Bwv, cMgw slUk [ AD ivic—duic`qw-pn ivc [ kUVI—JUT mUT hI; lokwcwrI hI [ idcY—id`qw jwey [ ipCody—smw ivhw jwx qy [

ArQ:- mn dw murId mnu`K pihlW qW (gurU dy bcnW ƒ) Awdr nhIN dyNdw, ipCoN aus dy AwKx dw koeI lwB nhIN huMdw, auh ABwgw duic`qw-pn ivc hI Btkdw hY (jy SrDw ipAwr nw hovy qW) inrIAW g`lW kr ky ikvyN suK iml jwey? ijs dy ihrdy ivc siqgurU dw ipAwr nhIN, auh lokwcwrI (gurU-dr qy) AwauNdw jWdw hY (aus dw Awaux jwx lokwcwrI hI hY) [

ਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ॥ ਤਾ ਅਪਿਉ ਪੀਵੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸਭੁ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 305}

pdArQ:- Aipau—AMimRq, Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ kyrw—dw [ Brmu—Btkxw [ Anµid—Anµd ivc [1[

ArQ:- jy myrw isrjxhwr-pRBU imhr kry qW (aus mnu`K ƒ BI) id`s pYNdw hY ik siqgurU pwrbRhm (dw rUp hY) auh siqgurU dw Sbd-rUp AMimRq pINdw hY Aqy Jorw, icMqw qy Btkxw sB mukw lYNdw hY [ hy nwnk! jo mnu`K hr roz pRBU dy gux gauNdw hY auh idn rwq sdw suK ivc rihMdw hY [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥ ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ {ਪੰਨਾ 305}

pdArQ:- Blky—in`q svyry [ AMimRqsir—nwm-rUp AMimRq dy srovr ivc [ aupdyis—aupdyS dI rwhIN [ iklivK—pwp [ swis—swh dy nwl [ igrwis—igrwhI dy nwl [ swis igrwis—hr dm [

ArQ:- jo mnu`K siqgurU dw (s`cw) is`K AKvWdw hY (Bwv, ijs ƒ lok s`cw is`K AwKdy hn) auh roz svyry au~T ky hir-nwm dw ismrn krdw hY, hr roz svyry au~dm krdw hY, ieSnwn krdw hY (qy iPr nwm-rUp) AMimRq dy srovr ivc tu`BI lwauNdw hY, siqgurU dy aupdyS duAwrw pRBU dy nwm dw jwp jpdw hY qy (ies qrHW) aus dy swry pwp-ivkwr lih jWdy hn; iPr idn cVHy siqgurU dI bwxI dw kIrqn krdw hY qy (idhwVI) bihMidAW au~TidAW (Bwv, kwr-ikrq kridAW) pRBU dw nwm ismrdw hY [ siqgurU dy mn ivc auh is`K cMgw l`gdw hY jo ipAwry pRBU nUµ hr dm Xwd krdw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh