ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 301

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਗੋਸਾਈ ॥ ਤੁਧੁਨੋ ਸਭ ਧਿਆਇਦੀ ਸਭ ਲਗੈ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲਿਉ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਸੁ ਪਾਰਿ ਲਘਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥ ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 301}

pdArQ:- scw—s`cw, sdw-iQr rihx vwlw [ gosweI—DrqI dw ^sm [ pweI—pYrW qy, crnW qy [ suAwilE—sohxI (suAwilau—sohxw) [ nwim—nwm ivc [1[

ArQ:- hy pRBU! qUM sdw-iQr rihx vwlw mwlk hYN qy ipRQvI dw s`cw sweIN hYN, swrI isRStI qyrw iDAwn hY qy sB jIA-jMq qyry Agy isr invwauNdy hn [ qyrI is&iq-swlwh krnI iek sohxI suMdr kwr hY [ ijs ny kIqI hY, aus ƒ (sMswr-swgr qoN) pwr auqwrdI hY [ hy pRBU! jo jIv siqgurU dy snmuK rihMdy hn; qUM auhnW dI Gwl (is&iq-swlwh krn dI Gwl) sPl krdw hYN, qyry s`cy nwm ivc auh lIn ho jWdy hn [ hy myry mwilk (pRBU! ijhw) qUM Awp hYN (iqhI) qyrI vifAweI (BI) v`fI (Bwv, v`fy gux pYdw krn vwlI) hY [1[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਭੁ ਬੋਲਣੁ ਫਿਕਾ ਸਾਦੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੁ ਸਲਾਹਦੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਵਾਦੁ ॥ ਜਿਨ ਸਾਲਾਹਨਿ ਸੇ ਮਰਹਿ ਖਪਿ ਜਾਵੈ ਸਭੁ ਅਪਵਾਦੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਰਮਾਨਾਦੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 301}

pdArQ:- swdu—suAwd, cskw [ iPkw swdu—ivArQ cskw [ slwhdy—cMgw smJdy hn [ mmqw—Apx`q [ vwdu—JgVw, JMbylw, lµmIAW g`lW [ Apvwdu—JgVw, koJw JgVw [ prmwnwdu—prm-Anµd hrI [1[

ArQ:- hrI dy nwm qoN ibnw iksy hor dI vifAweI krnI—ieh bolx dw swrw (au~dm) by-suAwdw kMm hY (Bwv, ies ivc AslI Anµd nhIN hY) [ mnmuK jIv AhMkwr haumY qy Apx`q dIAW g`lW ƒ psMd krdy hn, Bwv, iehnW dy ADwr qy iksy mnu`K dI inMdw krdy hn qy iehnW dw swrw JgVw (Bwv, ausqiq inMdw dIAW g`lW dw islislw) ivArQ jWdw hY [ hy nwnk! siqgurU dy snmuK rihx vwly mnu`K pUrn Anµd srUp pRBU dw ismrn kr ky (dUjy mnu`KW dI ausqiq inMdw dy csky qoN) bc inkldy hn [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਸਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਮਨਿ ਹਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਵਿਤੁ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਸਭਿ ਦੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 301}

pdArQ:- siqgur—hy siqgurU! iDAweI—mYN iDAwvW [ min—mn ivc [ muiK—mUMhoN [ prhrI—mYN dUr krW [2[

ArQ:- hy siqgurU! mYƒ pRBU dIAW g`lW suxw (ijs krky) mYN ihrdy ivc pRBU dw nwm ismr skW [ hy nwnk! pRBU dw nwm piv`qR hY (ies krky mn locdw hY ik mYN BI) mUMhoN aucwrn kr ky (Awpxy) swry du`K dUr kr lvW [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਜਿਨੀ ਤੂ ਇਕ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਤੇਰਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨੋ ਲਵੈ ਲਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਤੂਹੈ ਨਿਰੰਜਨਾ ਤੂਹੈ ਸਚੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੇ ਸਚੁ ਨਾਇਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 301}

pdArQ:- inrMkwru—Akwr-rihq [ inrMjn—hy mwieAw dy pRBwv qoN rihq hrI! lvY lwie—brwbrI dy ky [ scu—sdw-iQr rihx vwlI [ nwieAw—nweI, vifAweI [2[

ArQ:- hy cwnxw b^Sx vwly mwieAw qoN rihq pRBU! qUM Awp hI Awp inrMkwr hYN [ hy s`cy (sweIN)! ijnHW ny iekwgr ho ky qyrw ismrn kIqw hY, auhnW dw qUM sB du`K dUr kr id`qw hY [ (sMswr ivc) qyrw SrIk koeI nhIN ijs ƒ brwbrI dy ky (qyry vrgw) AwKIey [ hy mwieAw qoN rihq s`cy hrI! qyry jyfw qUM Awp hI dwqw hYN, qUM hI myry mn ivc ipAwrw l`gdw hYN [ hy myry s`cy swihb! qyrI vifAweI sdw kwiem rihx vwlI hY [2[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਹੈ ਭ੍ਰਮਿ ਭੂਲੇ ਮਨਮੁਖ ਦੁਰਜਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਨਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 301}

ArQ:- ijnHW dy mn ivc haumY dw rog hY, auh mn-dy-murId ivkwrI bMdy Brm ivc Bu`ly hoey hn [ hy nwnk! ieh haumY dw rog siqgurU ƒ iml ky qy sqsMg ivc rih ky dUr kr [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸਾਬਾਸਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 301}

pdArQ:- rMg isau—pRym nwl [ guxqwsu—guxW dw ^zwnw hrI [ gur swbwis—gurU vloN SwbwSy, gurU dI Qwpxw [2[

ArQ:- siqgurU dy snmuK rihx vwly mnu`K dw mn qy srIr gux-inDwn hrI dy pRym nwl rMigAw rihMdw hY [ hy nwnk! ijs jn ƒ siqgurU dI Qwpxw imldI hY, pRBU dI SrxI pey aus mnu`K ƒ pRBU (Awpxy nwl) myl lYNdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਤੂ ਵੜੀਐ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਹੋਇ ਸੁ ਆਖੀਐ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਤੂਹੈ ਪੜੀਐ ॥ ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗੜੀਐ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਭਸ ਦਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਸਭ ਦੂ ਤੂ ਚੜੀਐ ॥ ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਹੋਇਸੀ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਕੜੀਐ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 301}

pdArQ:- purKu—sB ivc ivAwpk [ vVIAY—qulnw dyeIey [ kwiequ—ikauN? kVIAY—icMqw krIey [3[

ArQ:- hy pRBU! qUM (swrI isRStI dw) rcn vwlw hYN, (isRStI ivc) ivAwpk hYN (qy Pyr BI) phuMc qoN pry hYN [ iksy dy nwl qYnUµ qulnw nhIN dy skIdI [ iks dw nwm leIey? qyry jyfw hor koeI nhIN, qYnUµ hI qyry ijhw AwK skdy hW [ (hy hrI!) qUM hr iek srIr ivc ivAwpk hYN, (pr ieh g`l) auhnW qy prgt (huMdI hY) jo siqgurU dy snmuK (huMdy hn) [ (hy pRBU!) qUM sdw-iQr rihx vwlw sB dw mwlk hYN qy sB qoN suMdr (sRySt) hYN [ hy s`cy (hrI!) (jy swƒ ieh inScw ho jwey ik) jo qUM krdw hYN soeI huMdw hY, qW AsI ikauN JUrIey? [3[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਅਠੇ ਪਹਰ ਲਗੰਨਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਿ ਵਸੰਨਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 301}

pdArQ:- mY min—myry mn ivc [ not:- l&z 'lgMin' Aqy 'vsMin' vrqmwn kwl, A`n purK, bhu-vcn ivc hn [ 'vsMin' dw ArQ ‘mYN vsdw rhW’ krnw Zlq hY (vyKo, 'gurbwxI ivAwkrx') [ Dwir—DwrI hY [1[

ArQ:- (mn locdw hY ik) A`Ty pihr l`g jwx (Bwv, guzr jwx) (pr) myry ihrdy qy srIr ivc ipAwry dw ipAwr (l`gw rhy, Bwv, nw mu`ky) (ikauNik) hy nwnk! (ijnHW) mnu`KW qy hrI (ieho ijhI) ikrpw krdw hY auh siqgurU dy (b^Sy hoey) suK ivc (sdw) v`sdy hn [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਜਿਉ ਬੋਲਨਿ ਤਿਵੈ ਸੋਹੰਨਿ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਰੰਨਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 301}

pdArQ:- not:- ipClw slok qy ieh slok dovyN mhly cOQy dy hn, l&z 'lgMin' ‘vsMin’ qy 'sohMin' ieko hI iksm dy hn [ sohMin—soBdy hn [ iprMm kI—ipAwry dI [ ijin—ijs ny (l&z 'ijn' bhu-vcn hY qy 'ijin' iek-vcn) [ iprMin—ipr ny, ^sm ny [ ijin iprMin—ijs ipr ny [2[

ArQ:- ijnHW dy ihrdy ivc pRBU dw ipAwr hY, auh ijvyN boldy hn, iqvyN hI soBdy hn (Bwv, auhnW dw boilAw im`Tw l`gdw hY) (ieh iek Acrj kOqk hY) [ hy nwnk! (ies Byq dI jIv ƒ swr nhIN Aw skdI) ijs ipr (pRBU) ny ieh ipAwr lwieAw hY, auh Awpy hI jwxdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ਭੁਲਣ ਵਿਚਿ ਨਾਹੀ ॥ ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੁ ਸਚੇ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਹੀ ॥ ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਹੀ ॥ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਸ ਦਾ ਤੂ ਸਭ ਛਡਾਹੀ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 301}

pdArQ:- buJwhI—qUM smJ dyNdw hYN [ krx—jgq [ Agmu—AphuMc [ CfwhI—du`KW JoirAW qoN qUM CfWdw hYN (vyKo, pauVI nµ: 2, 3 ivc 'duK qy kwVw') [4[

ArQ:- hy (isRStI dy) rcnhwr! qUM Awp ABu`l hYN, Bu`lx ivc nhIN AwauNdw [ hy s`cy! siqgurU dy Sbd rwhIN qUM ieh smJwauNdw hYN ik jo qUM krdw hYN so cMgw krdw hYN [ hy hrI! qyrw koeI SrIk nhIN qy isRStI dy ies swry prpMc dw mUl qUM Awpy hI hYN qy smr`Qw vwlw hYN [ qUM dieAw krn vwlw mwlk hYN (pr) qyry qweIN phuMc nhIN ho skdI; sB jIv jMq qYƒ ismrdy hn [ sB jIv qyry (rcy hoey) hn, qUM sBnW dw (mwlk) hYN, qUM swirAW ƒ (du`KW qy JoirAW qoN) Awp CfWdw hYN [4[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅਖੀ ਤਾਰ ਲਗੰਨਿ ॥ ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਸਜਣੁ ਮੇਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਵੰਨਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 302}

pdArQ:- AKI—A`KW [ guir—gurU ny [ svMin—sauNdy hn, lIn rihMdy hn [1[

ArQ:- s`jx pRBU dw ipAwr-BirAw sunyhw sux ky (ijnHW dIAW) A`KIAW qwr ivc (Bwv, dIdwr dI qWG ivc) l`g jWdIAW hn; hy nwnk! gurU ny pRsMn ho ky auhnW ƒ s`jx imlwieAw hY, qy auh suK ivc itky rihMdy hn [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh