ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 300

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੈ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੀ ਚਿੰਦ ॥੧੫॥ ਪਉੜੀ ॥ ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਮਿਟੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥ ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਗੁਣ ਗੁਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਨ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 300}

pdArQ:- sloku:- Awqmu—Awpxy Awp ƒ [ gurmqI—gurU dI is`iKAw nwl [ sMq pRswdI—sMq pRswid, gurU dI ikrpw nwl [ BY— {l&z 'Bau' qoN bhu-vcn} [ icMd—icMqw, i&kr [15[

pauVI:- Amwvis—m`isAw, ijs rwq cMd iblkul nhIN id`sdw [ sIqlu—TMFw [ shj—Awqmk Afolqw [ qw ky—aus dy [ durmiq—BYVI miq [ ko—dw [ ghI—PVI [ Awvw gvn—Awauxw jwxw, jnm mrn [ kutMb isau—prvwr smyq [ rvn—ismrn (nwl) [ qy—qoN, pwsoN [ suK ibsRwm—suKW-dw-itkwxw prmwqmw [15[

ArQ:- sloku:- hy nwnk! ijs mnu`K ny gurU dI is`iKAw qy qur ky Awpxy Awp ƒ (Awpxy mn ƒ) v`s ivc kIqw Aqy prmwqmw dI is&iq-swlwh kIqI, gurU dI ikrpw nwl aus dy swry fr dUr ho gey Aqy hryk iksm dw icMqw-i&kr nws ho igAw [15[

pauVI:- (hy BweI!) ijs mnu`K ƒ siqgurU ny sMqoK b^iSAw aus dw Awqmw su`KI ho igAw, (gurU dI ikrpw nwl) auh prmwqmw dI syvw-BgqI ivc l`gw (ijs krky) aus dw mn aus dw ihrdw TMFw-Twr ho igAw, aus dy AMdr SWqI qy Awqmk Afolqw pYdw ho geI [

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm ismirAW AnykW ivkwrW (dy sMskwrW) dy bMDn tu`t jWdy hn (jyhVw mnu`K ismrn krdw hY) aus dy swry kwrj rwis Aw jWdy hn, aus dI KotI miq mu`k jWdI hY qy aus ƒ haumY qoN ^lwsI iml jWdI hY [

(hy BweI!) ijs mnu`K ny pwrbRhm prmysr dw Awsrw ilAw, aus dw jnm mrn (dw gyV) mu`k jWdw hY [ goibMd pRBU dy gux gwx dI brkiq nwl auh mnu`K Awpxy prvwr smyq (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdw hY [

(hy BweI!) prmwqmw dI syvw BgqI krnI cwhIdI hY, prmwqmw dw nwm jpxw cwhIdw hY [ hy nwnk! swry suKW dw mUl auh pRBU pUry gurU dI rwhIN iml pYNdw hY [15[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਪੂਰਨੁ ਕਬਹੁ ਨ ਡੋਲਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਿ ॥ ਦਿਨੁ ਦਿਨੁ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨ ਘਾਟਿ ॥੧੬॥ ਪਉੜੀ ॥ ਪੂਰਨਮਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖੁ ਸਭ ਊਪਰਿ ਜਾ ਕਾ ਹਥੁ ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਕੀਆ ਜਾ ਕਾ ਹੋਇ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਜਾਨੁ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਨਣਹਾਰ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਆਠ ਪਹਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 300}

pdArQ:- sloku:- pUrn—aukweI-hIx jIvn vwlw [ pRB Awip—pRBU ny Awp [ idnu idnu—idno idn [ cVY svwieAw—vDdw hY, Awqmk jIvn ivc cmkdw hY [ Gwit—(Awqmk jIvn ivc) kmI [16[

pauVI:- pUrnmw—pUrnmwsI, ijs rwq cMd mukMml huMdw hY [ krx kwrx—jgq dw mUl [ smrQu—sB qwkqW dw mwlk [ jIA— {l&z 'jIv' qoN bhu-vcn} [ jw kw—ijs dw [ inDwn—^zwnw [ gur—v`fw [ AMqrjwmI—(hryk dy) AMdr dI jwxn vwlw [ sujwnu—isAwxw [ AlK—ijs dw shI srUp ibAwn nwh kIqw jw sky [ inMrjn— {inr-AMjn [ AMjn—mwieAw dI kwlK} [ sB ibiD—hryk FMg [ srin jogu—srn Awey dI shwieqw krn jogw [ Akb—ijnHW ƒ ibAwn nwh kIqw jw sky [ piqq—(ivkwrW ivc) if`gy hoey [16[

ArQ:- sloku:- hy nwnk! ijs mnu`K nUµ prmwqmw ny Awp mukMml jIvn vwlw bxw id`qw auh pUrn mnu`K kdy (mwieAw dy Asr hyT Aw ky) nhIN foldw, aus dw Awqmk jIvn idno idn vDIk cmkdw hY, aus dy Awqmk jIvn ivc kdy kmI nhIN huMdI [16[

pauVI:- isr& prmwqmw hI swry guxW nwl BrpUr hY, swry jgq dw mUl hY qy swrIAW qwkqW dw mwlk hY [ auh srb ivAwpk pRBU sB jIvW auqy dieAwvwn rihMdw hY, sB jIvW auqy aus (dI shwieqw) dw h`Q hY [

auh prmwqmw swry guxW dw ^zwnw hY, swrI isRStI dw pwlk hY, sB qoN v`fw hY, sB kuJ ausy dw hI kIqw vwprdw hY [ pRBU sB dy idl dI jwxn vwlw hY, isAwxw hY, aus dw mukMml srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw, auh mwieAw dy pRBwv qoN pry hY [

(hy BweI!) auh pwrbRhm sB qoN v`fw mwlk hY (jIvW dy Bly dw) hryk FMg jwxn vwlw hY, sMqW dw rwKw hY, srn Awey dI shwieqw krn jogw hY—aus prmwqmw ƒ A`Ty phr nmskwr kr [

hy nwnk! prmwqmw dy swry gux ibAwn nhIN kIqy jw skdy, aus dw shI srUp smiJAw nhIN jw skdw [ aus prmwqmw dy crnW dw iDAwn Dr [ auh prmwqmw (ivkwrW ivc) if`gy bMidAW ƒ (ivkwrW qoN) bcwx vwlw hY, auh inKsimAW dw Ksm hY, aus dw Awsrw lY [16[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸਹਸਾ ਗਇਓ ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 300}

pdArQ:- ibnsy—nws ho gey [ shsw—shm [ ghI—PVI [ hir rwie—pRBU pwiqSwh [ min—mn ivc [ icMdy—icqvy hoey [ nwnk—hy nwnk! gwie—gw ky [

ArQ:- hy nwnk! (ijs mnu`K ny) pRBU pwiqSwh dw Awsrw ilAw, (aus dy) swry du`K nws ho gey, (aus dy AMdroN hryk iksm dw) shm dUr ho igAw [ prmwqmw dy gux gw ky (aus ny Awpxy) mn ivc icqvy hoey swry hI Pl hwsl kr ley [17[

ਪਉੜੀ ॥ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਕੋ ਉਪਦੇਸੈ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥ ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟੈ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਨਹ ਪੋਹੈ ਤਿਸੁ ਮਾਇ ॥ {ਪੰਨਾ 300}

pdArQ:- koeI—ijhVw koeI mnu`K [ ko—ijhVw koeI mnu`K [ bIcwru—(prmwqmw dy guxW dI) ivcwr [ aupdysY—hornW ƒ aupdyS krdw hY [ idRVY—(Awpxy mn ivc) p`kw krdw hY [ iqs kw— {l&z 'iqs' dw A^Irlw   u sMbMDk 'kw' dy kwrn au~f igAw hY} [ auDwru—(pwpW, iklibKW qoN) bcwau [ iklibK—pwp [ kwtY—k`t lYNdw hY [ inrmlw—pivqR (jIvn vwlw) [ mlu—(kIqy ivkwrW dI) mYl [ jwie—dUr ho jWdI hY [ hliq—ies lok ivc [ pliq—prlok ivc [ aUjl—rOSn [ pohY—Awpxw zor pw skdI [ mwie—mwieAw [

ArQ:- ijhVw koeI mnu`K (prmwqmw dy gux) gWdw hY, ijhVw koeI mnu`K (prmwqmw dI is&iq-swlwh) suxdw hY, ijhVw koeI mnu`K (prmwqmw dy guxW ƒ Awpxy) mn iv`c vsWdw hY, jyhVw koeI mnu`K (prmwqmw dI is&iq-swlwh krn dw hornW ƒ) aupdyS krdw hY (qy Awp BI aus is&iq-swlwh ƒ Awpxy mn ivc) p`kI krky itkWdw hY, aus mnu`K dw ivkwrW qoN bcwau ho jWdw hY [ auh mnu`K (Awpxy AMdroN) ivkwr k`t lYNdw hY; aus dw jIvn pivqR ho jWdw hY; AnykW jnmW (dy kIqy hoey ivkwrW) dI mYl (aus dy AMdroN) dUr ho jWdI hY [ ies lok ivc (BI aus dw) mUMh rOSn rihMdw hY (ikauNik) mwieAw aus auqy Awpxw pRBwv nhIN pw skdI [

ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤੁ ॥ ਸੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਤੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ ਭਗਵੰਤੁ ॥ ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਬੈਸੁ ਉਧਰੈ ਸਿਮਰਿ ਚੰਡਾਲ ॥ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਰਵਾਲ ॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 300}

pdArQ:- surqw—ijs ny pRBU-crnW ivc suriq joVI hoeI hY [ bYsno—su`cy Awcrn vwlw Bgq [ igAwnI—prmwqmw nwl fUMGI sWJ pwx vwlw [ sUrw—(ivkwrW dw twkrw kr skx vwlw) sUrmw [ kulvMqu—au~cI kul vwlw [ ijin—ijs (mnu`K ny) [ BgvMqu—Bgvwn [ sUdu—SUdr [ auDrY—(ivkwrW qoN) bc jWdw hY [ ismir—ismr ky [ jwinE—fUMGI sWJ pweI [ iqsih rvwl—aus dI crn-DUV (mMgdw hY) [

ArQ:- (hy BweI!) ijs (mnu`K) ny Bgvwn dw Bjn kIqw hY, auhI au~cI kul vwlw hY; auh (ivkwrW dw twkrw kr skx vwlw Asl) sUrmw hY; auh (Asl) DnwF hY; auh prmwqmw nwl fUMGI sWJ vwlw hY; auh su`cy Awcrn vwlw hY; auh pRBU-crnW ivc suriq joVI r`Kx vwlw hY [

(hy BweI! koeI) K`qrI (hovy, koeI) bRwhmx (hovy; koeI) SUdr (hovy; koeI) vYS (hovy; koeI) cMfwl (hovy; iksy BI vrn dw hovy; prmwqmw dw nwm) ismr ky (auh ivkwrW qoN) bc jWdw hY [ ijs (BI mnu`K) ny Awpxy prmwqmw nwl fUMGI sWJ pweI hY, nwnk aus dy crnW dI DUV (mMgdw hY) [17[

gauVI kI vwr mhlw 4

vwr dw Bwv

pauVI-vwr:

1. prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI iek sohxI suMdr kwr hY [ jo mnu`K gurU dy snmuK ho ky ieh kwr krdw hY, auh pRBU dy nwm ivc lIn rih ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [

2. jo mnu`K iek-mn ho ky nwm ismrdy hn; auhnW dy swry du`K dUr ho jWdy rn [

3. gurU dy snmuK ho ky prmwqmw dw ismrn kridAW mnu`K ƒ ieh XkIn bxdw jWdw hY ik pRBU isr auqy rwKw hY, sB kuJ ausy dI rzw ivc ho irhw hY [ ies SrDw dy bixAW mnu`K dy icMqw-Jory nws ho jWdy hn [

4. gurU dy Sbd dI rwhIN pRBU dw ismrn kIiqAW ieh smJ Aw jWdI hY ik sB kuJ krn dy smr`Q prmwqmw jgq dw pRbMD clwx ivc koeI aukweI nhIN KWdw, jo kuJ krdw hY jIvW dy Bly leI krdw hY [ ies qrHW bMdgI krn vwly dy swry du`K qy Jory imt jWdy hn [

5. siqgurU dy d`sy rwh qy qur ky ijauN ijauN mnu`K pRBU dI is&iq-swlwh krdw hY, pRBU aus ƒ mn ivc ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY, qy ies ipAwr dI iK`c nwl auh pRBU ivc Awpw lIn kr dyNdw hY [

6. nwm ismrn dI brkiq nwl mnu`K ƒ mOq dw fr nhIN poh skdw, qy auh sdw iKVy m`Qy hI rihMdw hY, pr ijs dy AMdr inrI mwieAw dI lgn hY, auhdy mn ivc kUV kpt hox krky aus dw ichrw BirSitAw rihMdw hY [

7. gurU dI srn pY ky pRBU dI is&iq-swlwh kIiqAW mnu`K dy ipCly AOgux suqy hI dUr ho jWdy hn, koeI ^ws aucyc nhIN krnw pYNdw [

8. ijs mnu`K auqy gurU imhr krdw hY, aus ƒ prmwqmw imldw hY, ikauNik pMjy kwmwidkW ƒ v`s krn krky gurU qy prmwqmw ie`k-rUp hn [ jo mnu`K gurU dI Srn pYx dy QW Awpxy Awp ƒ v`fw AKvWdy hn, auhnW BirSitAW hoieAW ƒ sdw iPtkwrW hI pYNdIAW hn [

9. pUry siqgurU dI bwxI qW 'siq srUp' hY, ies bwxI dw Awsrw lY ky 'siq srUp' hI bx jweIdw hY [ pr jo AMdroN hor qy bwhroN hor mnu`K gurU dI rIs kr ky 'kcu ipcu' boldy hn, auhnW dw pwj KulH jWdw hY, ikauNik auh qW mwieAw dI ^wqr hI JKW mrdy hn [

10. qy, jo mnu`K pRBU ƒ ivswr ky hor pwsy mwieAw Awidk ivc ic`q joVdy hn auh kUV dy vpwrI hn [ auhnW dI koeI pWieAW nhIN, Eh mUrK ^uAwr hI huMdy hn [

11. bVy ivrly hn auh jo iek-mn ho ky nwm ismrdy hn, auhnW dw Awsrw lY ky hor BI qr jWdy hn [ pr ijnHW ƒ inrw Kwx pIx pihnx dw cskw hY, auh kohV dy mwry hoey swhmxy qW im`TIAW g`lW krdy hn, pr ipCoN r`j ky inMdw krdy hn, Ajyhy Koty bMdy r`b qoN dUr iv`CVy pey hn [

12. pRBU dI bMdgI krn vwly sMq-jn qW swry jgq ivc soBw pWdy hn [ pr jo mUrK auhnW nwl vYr bxw lYNdy hn, auh kdy suKI nhIN huMdy, inrvYr nwl vYr krdy hn, AhMkwr qy eIrKw dI A`g ivc sVdy hn [ Ajyhy bMdy mu`FoN v`Fy hoey ru`K vWg hn ijs dy twhxy Awpy su`k jWdy hn [ iehnW gur-inMdkW dy AMdr BI koeI gux mOl nhIN skdw [

13. izMdgI dy s&r ivc ijnHW mnu`KW dy pws prmwqmw dI is&iq-swlwh vwlI bwxI-rUp rwhdwrI hY, auhnW dy rwh ivc kwmwidk ivkwr rok nhIN pw skdy, ikauNik auhnW ƒ prmwqmw dw qwx-qkIAw huMdw hY pr ieh dwiq siqgurU qoN hI imldI hY [

14. ieh jgq, mwno, vpwr dI mMfI hY, prmwqmw-Swh ny jIvW ƒ eyQy vxj krn ByijAw hY [ jo mnu`K pRBU dy nwm qy is&iq-swlwh dw vpwr krdy hn auh sur^rU ho ky aus pws A`pVdy hn pr ieh vpwr siqgurU dw Awsrw ilAW hI ho skdw hY [

15. pr ieh 'nwm'-vpwr ikqy bwhr jMglW ivc jw ky nhIN krnw, ieh mUrKW vwlI Btkxw hY [ ieh mnu`Kw-srIr, mwno, iek iklHw hY qy ies dy AMdr hI, mwno, bzwr bxy pey hn [ mn ƒ gurU dI shYqw nwl AMdr vl hI moV ky prmwqmw dy nwm qy is&iq-swlwh rUp hIry moqIAW dw vxj krnw hY [

16. ieh mnu`Kw-srIr hI 'Drm' kmwx dI QW hY; ies ivc mwno, gu`Jy lwl luky pey hn [ jo mnu`K siqgurU dI SrnI pYNdw hY, aus ƒ ieh lwl l`Bx dI jwc Aw jWdI hY [ iPr ijauN ijauN auh nwm ismrdw hY aus ƒ hr QW qwxy-pyty vWg auixAw pRoqw hoieAw prmwqmw id`sdw hY [

17. gurU dI Srn ipAW, gurU dw dIdwr kIiqAW, mn ivc hOslw pYdw ho ky mnu`K kwmwidk fwkUAW dw twkrw krn-jogw ho jWdw hY, ikauNik gurU Awp Awpxy AMdroN iehnW kwmwidkW ƒ mwr mukw ky prmwqmw dw rUp ho cukw hY [ gurU dy snmuK hoieAW hI ieh bwzI ij`qI jw skdI hY [

18. siqgurU dy d`sy hoey rwh qy qur ky jo mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY, aus dy mn ivc ismrn dy Awnµd dw ieqnw fUMGw Asr pYNdw hY ik dunIAw vwly swry suAwd ies dy swhmxy iP`ky jwpdy hn, so auh auhnW rsW vl mUMh nhIN krdw [ auNJ ies Awqmk Awnµd dw srUp l&zW dI rwhIN ibAwn nhIN kIqw jw skdw, guMgy dy imiTAweI Kwx vWg hI hY [

19. jo mnu`K pRBU dw nwm ismrdy hn, pRBU Awp rwKw ho ky auhnW ƒ ivkwrW vloN bcWdw hY ikauNik 'qUM, qUM' kridAW kridAW auh AwpxI 'mYN' ƒ 'qUM' ivc hI mukw dyNdy hn [ pr bMdgI qoN KuMJy hoey Awp-hudry mnu`K Btkdy hn qy SrwbIAW vWg aUl-jlUl boldy hn [

20. ijauN ijauN is&iq-swlwh ivc mn iB`jdw hY, ismrn vl hor vDIk iK`c bxdI jWdI hY, ieQoN qk ik dunIAwvI rs ieMidRAW ƒ Awpxy pwsy iK`c hI nhIN skdy, AYsy mnu`K lok prlok dohIN QweIN 'SwbwSy' K`tdy hn [

21. ismrn kridAW kridAW auhnW dw prmwqmw nwl ieqnw ipAwr bx jWdw hY ik auh su`qy jwgdy hr vyly aus dI Xwd ivc msq rihMdy hn, ieh ipAwr kdy BI iP`kw nhIN pYNdw [ ies iv`c S`k nhIN ik Ajyhy aucy ipAwr vwly bMdy huMdy ivrly ivrly hI hn [

22. jo mnu`K gurU dy snmuK ho ky ismrn qy prmwqmw dI Bwl krdw hY, aus ƒ Awpxy AMdroN hI pRBU l`B pYNdw hY, aus dw mOq dw fr BI mu`k jWdw hY, ikauNik auh Awpxw Awp prmwqmw nwl iek-imk kr lYNdw hY [

23. ijayuN ijauN mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qur ky pRBU dI is&iq-swlwh krdw hY iqauN iqauN aus ƒ pRBU dIAW vifAweIAW pRq`K qOr qy aus dI bxweI hoeI kudrq ivc id`s pYNdIAW hn [ ies dw is`tw ieh inkldw hY ik aus mnu`K dI iqRSnw imt jWdI hY [

24. sB jIvW dy AMdr, mwieAw dy pRBwv dy kwrn, icMqw Awidk dy Purny auTdy rihMdy hn [ pr jo mnu`K gurU dI Srn pY ky ismrn krdy hn auhnW ƒ hr QW pRBU dy kIqy coj id`sdy hn, ies leI mwieAw dw koeI AfMbr auhnW ƒ pRBU dI Xwd vloN iQVkw nhIN skdw [

25. jo mnu`K gurU dw aupdyS ghu nwl sux ky gurU dy d`sy rwh qy qurdw hY, aus dy pwp ivkwr dUr ho jWdy hn, aus dw ichrw iKV AwauNdw hY [ ieh rsqw inrwlw hI jwpdw hY pr ieh s`c hY ik siqgurU dI hI is`iKAw sux ky mn prmwqmw dy ipAwr ivc iB`j skdw hY [

26. pr ijnHW mnu`KW dw mn mwieAw ivc pqIijAw hoieAw hY, auhnW dy pws Awaux dw suAwd nhIN AwauNdw ikauNik s`c qy kUV dw myl nhIN ho skdw, kUV dy vxjwry kUV dy vpwrIAW pws hI jwxw psMd krdy hn [

27. cor rwq dy hnyry ivc ieh smJ ky ik hux koeI nhIN vyKdw corI krn qur pYNdy hn, sMnHW lwauNdy hn, prweIAW iesqRIAW v`l ivkwr dI nzr nwl q`kdy hn, pr auhnW dy ieh ivkwr prmwqmw qoN nhIN luk skdy [ Aw^r aus dy b`Dy inXmW Anuswr ivkwrI bMdy du`KI huMdy hn qy pCuqWdy hn [

28. ivkwrW dw TyFw Kw ky, izMdgI dy shI rwh qoN KuMJw hoieAw mnu`K byAMq pwp krdw iPrdw hY, dUijAW dI inMdw ivc pY ky sdw lVdw rihMdw hY [ ies doz^ dI A`g qoN aus nUµ bcwvy kOx?

29. ijs mnu`K ƒ gurU prmwqmw dw nwm b^Sdw hY, aus dy swry Jory qy kwmwidk ivkwr nws ho jWdy hn ikauNik pRBU dw nwm hI izMdgI leI shI Awsrw hY [

30. ivkwrI pwpI mnu`K bMdgI krn vwly dw koeI nukswn nhIN kr skdw, sgoN Awpxy mMd krmW dy kwrn Awp du`KI huMdw hY [

31. pRBU dI bMdgI krn vwly sMq jn qW swry jgq ivc soBw pWdy hn, pr jo mnu`K auhnW nwl vYr bxw lYNdy hn auh kdy suKI nhIN huMdy, inrvYr nwl vYr krdy hn, AhMkwr qy eIrKw dI A`g ivc sVdy hn [ Ajyhy mnu`K muFoN v`Fy hoey ru`K vWg hn ijs dy twhxy Awpy su`k jWdy hn [ iehnW doKIAW dy AMdr koeI gux mOl nhIN skdw [

32. mnmuK mwieAwDwrI prweI inMdw Awidk ivc aumr AzweIN guzwr dyNdw hY, AhMkwr dy kwrn AWF guAWF koeI n koeI JgVw KVw krI r`Kdw hY [ Aw^r ieh lUxhrwmI lok prlok dovyN gvw ky eyQoN jWdw hY [

33. mnmuK dy BI kIh v`s? ieh ijMd qy srIr sB kuJ pRBU ny Awp id`qw hY [ ijs mnu`K ƒ pRBU Awpxy pwsy ilAwauxw cwhuMdw hY, aus dy AMdrly mMdy sMskwr Awp hI dUr kr ky aus ƒ siqgurU dI syvw ivc lWdw hY [ jIv dI koeI AwpxI isAwxp cqurweI kMm nhIN dyNdI [ jgq dy byAMq ivkwrW qoN bcx leI iek pRBU dI tyk smr`Q hY [

not:- pauVI nµ: 26 dy Bwv ƒ hor vDIk smJwx leI gurU Arjn swihb ny eyQy pMj pauVIAW (27 qoN 31 qk) Awpxy vloN joV id`qIAW hn [

smu`cw Bwv

1. (1 qoN 7 qk) ienswn ƒ jIvn ivc keI du`KW klySW nwl vwh pYNdw hY, keI icMqw-Jory vwprdy hn, mOq Awidk dw sihm ipAw rihMdw hY, pr jo mnu`K gurU dI Srn pY ky is&iq-swlwh dI sohxI kwr krn l`g pYNdw hY, aus ƒ ieh XkIn bx jWdw hY ik pRBU isr qy rwKw hY qy sB kuJ aus dI rzw ivc ho irhw hY; dUjy, aus ƒ smJ Aw jWdI hY ik jgq dw pRbMD clwx ivc prmwqmw koeI aukweI nhIN Kw irhw, jIvW dy Bly leI krdw hY; qIjy, Xwd dI brkiq nwl pRBU mn ivc ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY, is`tw ieh inkldw hY ik koeI duK, koeI icMqw, koeI sihm poh nhIN skdw, swry AOgux BI suqy hI nws ho jWdy hn [

2. (8 qoN 12 qk) jo mnu`K gurU dI srn pYx dI QW Awpxy Awp ƒ v`fw AKvWdy hn, gurU dI rIs krdy hn, mUMh dy im`Ty qy mn dy Koty gur-inMdk BI hn, auhnW dw pwj KulH jWdw hY qy auhnW ƒ iPtkwrW hI pYNdIAW hn, auh ZrzmMd kohVI AhMkwr qy eIrKw dI A`g ivc sVdy rihMdy hn, koeI gux auhnW dy AMdr mOl nhIN skdw [

3. (13 qoN 17 qk) prwey dyS ivc s&r qy jwx l`igAW mnu`K dy pws rwhdwrI dw hoxw zrUrI hY, nhIN qW kdm kdm qy rok peygI [ izMdgI dy s&r ivc BI ijs mnu`K-vpwrI dy pws 'gur-Sbd' dI rwhdwrI hY, kwmwidk msUlIey aus dy rwh ivc koeI rok nhIN pw skdy, pr ieh nwm-vpwr srIr-iklHy dy AMdr hI krnw hY, jMglW ivc Btkx dI loV nhIN; srIr hI Drm kmwx dI QW hY [ iesy ivc gu`Jy lwl luky pey hn [ gurU dI srn ipAW iek qW ieh lwl ivhwJx dI jwc Aw jWdI hY, dUjy, iehnW ƒ lu`tx vwly kwmwidk fwkUAW dw mukblw krn leI hONslw bx AwauNdw hY [

4. (18 qoN 25 qk) ijauN ijauN ismrn dy Anµd dw mn qy fUMGw Asr pYNdw hY, 'qUM qUM' kridAW mnu`K dI 'mYN mYN' 'qUM' ivc mu`k jWdI hY [ ismrn vl ieqnI vDIk iK`c bxdI jWdI hY ik dunIAwvI rs ieMidRAW ƒ iK`c hI nhIN pw skdy, prmwqmw nwl kuJ Aijhw ipAwr pYNdw jWdw hY ik su`iqAW jwgidAW ausy dI Xwd ipAwrI l`gdI hY [ iPr qW AMdr v`sdw BI auhI id`sdw hY qy bwhr kudrq ivc BI ausy dw jlvw nzrIN AwauNdw hY [ qdoN, ijvyN mus`vr ƒ aus dI AwpxI bxweI suMdr qsvIr moh nhIN skdI, iqvyN pRBU nwl ie`k-imk hoey bMdy ƒ mwieAw dy sohxy coj moh nhIN skdy, pr ieh swrI brkiq gurU dI Srn ipAW hI imldI hY [

5. (26 qoN 33 qk) ijs mMdBwgI ƒ mwieAw dw cskw pY jwey, auh gurU dI Srn Awaux dy QW pr-Dn, pr-qn qy prweI inMdw Awidk pwpW ivc pY ky, mwno, dozk dI A`g ivc sVdw hY [ ieQoN qk kurwhy pY jWdw hY ik BilAW qy inrvYr purKW nwl BI eIrKw krdw hY; muFoN k`ty ru`K vWg aus dy AMdr koeI gux mOl nhIN skdw [

pr jIv dI koeI AwpxI isAwxp cqurweI kMm nhIN dyNdI [ pRBU ijs auqy imhr krdw hY aus ƒ siqgurU dI crnIN pw ky ivkwrW qoN bcw lYNdw hY [

mu`K Bwv

sMswr-smuMdr ivc AnykW du`K qy ivkwr hn [ jyhVw mnu`K gurU dI Srn pY ky pRBU dw nwm ismrdw hY, auh iehnW ivcoN shI-slwmq pwr lµG jWdw hY, pr jo mnu`K Awpxy vf`px ivc rihMdw hY, auh sqsMg ivc Awaux dI QW gurmuKW dI inMdw krdw hY, qy ies qrHW aus dy AMdr Bly gux mOl hI nhIN skdy [

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਜਿਸ ਨੋ ਸਮਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਦੇਖਦਾ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਹਰਿ ਪਦੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 300}

pdArQ:- smqu—ieko ijhw [ idRSit—nzr [ BwvnI—SrDw [ isiD—sPlqw [ hir pdu—hrI nwl imlwp [1[

ArQ:- siqgurU sB jIAW qy imhr krn vwlw hY, aus ƒ hyrk jIv ieko ijhw hY [ auh sBnW vl ieko ingwh nwl vyKdw hY, pr (jIv ƒ Awpxy au~dm dI) sPlqw Awpxy mn dI Bwvnw krky huMdI hY (Bwv ijhI mn dI Bwvnw qyhI murwd imldI hY) [ siqgurU dy kol hrI dy sRySt nwm dw AMimRq hY (pr) hy nwnk! iehI hrI-nwm jIv (pRBU dI) ikrpw nwl ismrdw hY, siqgurU dy snmuK ho ky koeI (BwgW vwlw) hwsl kr skdw hY [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖੁ ਹੈ ਨਿਤ ਜਗਿ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਬਿਖੁ ਉਤਰੈ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਧਿ ਹਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 300-301}

pdArQ:- ibKu—zihr [ aur—ihrdw [ isD—sPl, (isiD—sPlqw) [ isrjxhwir—isrjxhwir ny [2[

ArQ:- mwieAw qoN aupjI hoeI haumY inrol zihr (dw kMm krdI) hY, ies dy ipCy l`igAW sdw jgq ivc Gwtw hY [ pRBU dy nwm Dn dw lwhw siqgurU dy snmuK rih ky Sbd dI vIcwr duAwrw K`itAw (jw skdw hY), qy haumY-mYl (rUp) zihr pRBU dw AMimRq nwm ihrdy ivc Dwrn kIiqAW auqr jWdI hY [ (ieh nwm dI dwiq pRBU dy h`Q hY), ijnHW gurmuKW qy auh ikrpw krdw hY, auhnW dy swry kMm sPl ho jWdy hn, (auhnW ƒ mnu`Kw jnm dy Asl vxj ivc Gwtw nhIN pYNdw), (pr) hy nwnk! pRBU ƒ auhI imly hn; jo drgwh qoN imly hn, qy ijnHW ƒ isrjxhwr hrI ny Awp myilAw hY [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh