ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 299

ਸਲੋਕੁ ॥ ਏਕੋ ਏਕੁ ਬਖਾਨੀਐ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸ੍ਵਾਦੁ ॥ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧੧॥ ਪਉੜੀ ॥ ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟਿ ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮੁ ॥ ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਬ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥ ਇਨ ਬਿਧਿ ਬਰਤੁ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ ॥ ਧਾਵਤ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਇਕ ਠਾਇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਧੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਅਟਲ ਏਹੁ ਧਰਮ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 299}

pdArQ:- sloku:- eyko eyku—isr& iek prmwqmw [ bKwnIAY—ibAwn krnw cwhIdw hY, is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY [ sÍwd—Awnµd [ gux—guxW (dy ibAwn krn) dI rwhIN [ n jwxIAY—(pUrn qOr qy) nhIN jwixAw jw skdw, shI srUp smJ ivc nhIN Aw skdw [ ibsmwdu—Ascrj [11[

pauVI:- eykwdsI—(iek qy ds) igAwrHvIN iQiq {ies iQiq qy AnykW ihMdU iesqRIAW mrd vrq r`Kdy hn, swrw idn AMn nhIN KWdy} [ inkit—nyVy [ pyKhu—vyKhu [ bis kir—kwbU ivc kr ky [ min—mn ivc [ srb jIA—swry jIAW auqy [ ien ibiD—ies qrIky nwl [ Dwvq—ivkwrW vl dOVdw [ Twie—QW ivc [ suDu—pivqR [ nwie—nwm ivc (juiVAW) [ Atl—ijs dw Pl kdy tldw nhIN, ijs dw Pl zrUr imldw hY [11[

ArQ:- sloku:- (hy BweI!) isr& iek prmwqmw dI hI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY (is&iq-swlwh ivc hI Awqmk Awnµd hY pr) ies Awqmk Anµd ƒ koeI ivrlw mnu`K mwxdw hY [ (prmwqmw dy gux gwien krn nwl Awqmk Awnµd qW imldw hY; pr) guxW (dy ibAwn krn) nwl prmwqmw dw shI srUp nhIN smiJAw jw skdw (ikauNik) hy nwnk! auh qW swrw Ascrj rUp hY [11[

pauVI:- (hy BweI!) prmwqmw ƒ (sdw Awpxy) nyVy (v`sdw) vyKo, Awpxy ieMidRAW ƒ kwbU ivc r`K ky prmwqmw dw nwm suixAw kro—iehI hY iekwdSI (dw vrq) [ (jyhVw mnu`K Awpxy) mn ivc sMqoK (Dwrdw hY qy) sB jIvW nwl dieAw-ipAwr vwlw slUk krdw hY, ies qrIky nwl (jIvn guzwridAW aus dw) vrq kwmXwb ho jWdw hY (Bwv, iehI hY AslI vrq) [ (ies qrHW dy vrq nwl auh mnu`K ivkwrW vl) dOVdy (Awpxy) mn ƒ iek itkwxy qy itkw r`Kdw hY, prmwqmw dw (nwm) jpidAW (prmwqmw dy) nwm ivc (juiVAW) aus dw mn pivqR ho jWdw hY, aus dw ihrdw pivqR ho jWdw hY [

hy nwnk! jyhVw pRBU swry jgq ivc hr QW ivAwpk hY, aus pRBU dI is&iq-swlwh krdw rhu, ieh AYsw Drm hY ijs dw Pl zrUr imldw hY [11[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੧੨॥ ਪਉੜੀ ॥ ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਹੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ॥ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਿ ॥ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੰਤੋਖੈ ॥ ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਪੋਖੈ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਏਹ ਨਿਹਚਉ ਪਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਤ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਈਐ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 299}

pdArQ:- sloku:- durmiq—KotI miq [ hrI—dUr kr leI [ Byty—imly [ swD—gurU [ ik®pwl— {ik®pw-AwlX} dieAw dw Gr [ isau—nwl [ jMjwl—mwieAw dy moh ivc Pswx vwly bMDn [12[

pauVI:- duAwdsI— {do qy ds} bwrHvIN iQiq [ dwnu—syvw (Dn Awidk nwl) [ iesnwnu—(mn qy srIr dI) pivqRqw [ qij—C`f ky [ mwnu—AhMkwr [ pwn krhu—pIvo [ sMig—sMgiq ivc [ iqRpqwsY—iqRpq ho jWdw hY, r`j jWdw hY [ rMig—pRym-rMg ivc [ koml—kUlI, im`TI [ sMqoKY—Awqmk Awnµd dyNdI hY [ pMc BU—pMj q`q [ pMc BU Awqmw—pMjW q`qW dy sqo AMs qoN bixAw hoieAw mn [ ris—rs ivc [ poKY—pRPulq huMdw hY [ inhcau—XkInI qOr qy [ rmq—ismridAW [12[

ArQ:- sloku:- jyhVy vf-BwgI mnu`K dieAw-dy-Gr gurU ƒ iml pey qy ijnHW ny gurU dI d`sI syvw kIqI, auhnW ny (Awpxy AMdroN) KotI miq dUr kr leI [ hy nwnk! jyhVy bMdy prmwqmw dy crnW ivc juVy rihMdy hn, auhnW dy (mwieAw dy moh dy) swry bMDn nws ho jWdy hn [12[

pauVI:- (hy BweI! ^lkiq dI) syvw kro, prmwqmw dw nwm jpo, qy, jIvn pivqR r`Ko [ (mn ivcoN) AhMkwr C`f ky prmwqmw dI BgqI krdy rho [ swD sMgiq ivc iml ky Awqmk jIvn dyx vwlw pRBU dw nwm-rs pINdy rho [ prmwqmw dy pRym-rMg ivc rMgIj ky prmwqmw dI is&iq-swlwh kIiqAW mn (dunIAw dy pdwrQW vloN ivkwrW vloN) r`ijAw rihMdw hY [ (is&iq-swlwh dI) im`TI bwxI hryk (ieMdRy) ƒ Awqmk Awnµd dyNdI hY, (is&iq-swlwh dI brkiq nwl) mn pMj q`qW dy sqo AMs dI GwVq ivc GiVAw jw ky prmwqmw dy nwm-rs ivc pRPu`lq huMdw hY [

hy nwnk! pUry gurU pwsoN ieh dwiq XkInI qOr qy iml jWdI hY [ qy, prmwqmw dw nwm ismirAW iPr jUnW ivc nhIN AwvIdw [12[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਮਹਿ ਬਿਆਪਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮ ॥ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਨਾਮ ॥੧੩॥ ਪਉੜੀ ॥ ਤ੍ਰਉਦਸੀ ਤੀਨਿ ਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ॥ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਆਇਓ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਮਖ ਨ ਗਾਇਓ ॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਦੇਹ ਕਰਿ ਬਾਧਿਓ ॥ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਮਾਇਆ ਆਸਾਧਿਓ ॥ ਦਿਨਹਿ ਬਿਕਾਰ ਕਰਤ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਇਓ ॥ ਨੈਨੀ ਨੀਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ ਏਹ ਹਾਲ ॥ ਸਰਨਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 299}

pdArQ:- sloku:- qIin—iqMn [ qIin guxw mih—(mwieAw dy qmo rjo sqo) iqMn guxW ivc [ ibAwipAw—dibAw hoieAw [ kwm—kwmnw, vwsnw [ piqq auDwrxu—(ivkwrW ivc) if`gy hoieAW ƒ (ivkwrW ivcoN) bcwx vwlw [ min—mn ivc [ CutY—(mwieAw dy pMjy qoN) bcdw hY [13[

pauVI:- qRaudsI— {qRX qy ds} qyrHvIN iQiq [ qIin qwp—iqMn iksm dy du`K [ Avqwr—jnm [ suK swgr—suKW dw smuMdr [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ hrK—^uSI [ sog—ZmI [ dyhu—ipMf [ kir—kr ky, bxw ky [ bwiDE—bMinHAw hY, vswieAw hoieAw hY [ AwswiDE—AswD, kwbU ivc nwh Aw skx vwlw [ idnih—idn vyly [ sRmu—QkyvW [ nYnI—A`KW ivc [13[

ArQ:- sloku:- jgq mwieAw dy iqMn guxW dy dbwau hyT AwieAw rihMdw hY (ies vwsqy kdy BI ies dIAW) vwsnw pUrIAW nhIN huMdIAW [ hy nwnk! auh mnu`K (ies mwieAw dy pMjy ivcoN) ^lwsI hwsl krdw hY ijs dy mn ivc prmwqmw dw nwm v`s pYNdw hY ijs dy mn ivc auh prmwqmw Aw v`sdw hY jo ivkwrW ivc if`gy hoey mnu`KW ƒ ivkwrW ivcoN bcwx dI smr`Qw vwlw hY [13[

pauVI:- (hy BweI!) jgq ƒ iqMn iksmW dy du`K cMbVy rihMdy hn (ijs krky ieh) jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY, du`KW ivc hI jMmdw rihMdw hY [ (iqMn qwpW dy kwrn mnu`K dy) mn ivc prmwqmw dw Bjn nhIN itkdw, A`K dy Jmkx ijqny smy vwsqy BI mnu`K suKW-dy-smuMdr pRBU dI isi&q-swlwh nhIN krdw [ mnu`K Awpxy Awp ƒ ^uSI ZmI dw ipMf bxw ky vsweI bYTw hY, ies ƒ mwieAw (dy moh) dw Ajyhw lµmw rog cMbiVAw hoieAw hY jo kwbU ivc nhIN Aw skdw [ (iqMnW qwpW dy Asr hyT mnu`K) swrw idn ivArQ kMm krdw krdw Q`k jWdw hY, (rwq ƒ jdoN) A`KW ivc nINd (AwauNdI hY, qdoN) supinAW ivc BI (idn vyly dI dOV-B`j dIAW) g`lW krdw hY [ prmwqmw ƒ Bulw dyx dy kwrn mnu`K dw ieh hwl huMdw hY [

hy nwnk! (AwK—jy ies duKdweI hwlq qoN bcxw hY, qW) dieAw dy somy Akwl purK pRBU dI srn pau [13[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਚਉਦਹ ਭਵਨ ਸਗਲ ਬਿਆਪਤ ਰਾਮ ॥ ਨਾਨਕ ਊਨ ਨ ਦੇਖੀਐ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧੪॥ ਪਉੜੀ ॥ ਚਉਦਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ॥ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ॥ ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ॥ ਧਰਨਿ ਅਕਾਸ ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੁ ॥ ਜਲ ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ ॥ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਤਹ ਬਸਹਿ ਦਇਆਲ ॥ ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 299}

pdArQ:- kuMt—kUt, pwsy [ caudh Bvn—s`q AwkwS qy s`q pwqwl [ sgl—sBnW ivc [ ibAwpq—mOjUd hY, v`s irhw hY [ aUn-Gwt, kmI [ qw ky—aus (prmwqmw) dy [14[

pauVI:- caudih— {cau—cwr [ dh—ds} cODvIN iQiq [ prqwp—qyj, qwkq [ dsy idsw—cwr pwsy, cwr guTW, aupr qy hyT [ Drin—DrqI [ pyKu—vyKo [ Ql—DrqI [ bn—jMgl [ prbq—phwV [ qh—auQy, auhnW ivc [ sUKm—AidRSt [ AsQUl—id`sdw sMswr [ gurmuiK—gurU dI srn pYx vwlw mnu`K [14[

ArQ:- sloku:- cwr pwsy qy cOdW lok—sBnW ivc hI prmwqmw v`s irhw hY [ hy nwnk! (aus prmwqmw dy BMfwirAW ivc) koeI kmI nhIN vyKI jWdI, aus dy kIqy swry hI kMm sPl huMdy hn [14[

pauVI:- cONhIN pwsIN prmwqmw Awp v`s irhw hY, swry BvnW ivc aus dw qyj-prqwp cmkdw hY [ isr& iek pRBU hI dsIN pwsIN v`sdw hY [ (hy BweI!) DrqI AwkwS sB ivc v`sdw prmwqmw vyKo [ pwxI, DrqI, jMgl, phwV, pwqwl—iehnW sBnW ivc hI dieAw-dy-Gr pRBU jI v`s rhy hn [ Axid`sdy qy id`sdy swry hI jgq ivc Bgvwn mOjUd hY [ hy nwnk! jyhVw mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qurdw hY auh prmwqmw ƒ (sB QW v`sdw) pCwx lYNdw hY [14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh