ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 298

ਸਲੋਕੁ ॥ ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਥਹਿ ਬੋਲਹਿ ਸਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖੀਐ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੭॥ ਪਉੜੀ ॥ ਸਪਤਮਿ ਸੰਚਹੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਟੂਟਿ ਨ ਜਾਹਿ ਭੰਡਾਰ ॥ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਦੂਖ ਹਰੈ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਮਨਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੁ ॥ ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਸੋ ਸਖਾ ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਇ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 298}

pdArQ:- sloku:- mMf—mMflIAW, smUh [ jsu—is&iq-swlwh [ siq—sdw-iQr pRBU (dy gux) [ suBwie—pRym ivc [ Bwau—pRym [ ilv—lgn [7[

pauVI:- spqim—spqmI iQiq [ sMchu—iek`Tw kro [ n jwih—nhIN jWdy [ BMfwr—^zwny [ mih—ivc [ pweIAY—imldw hY [ Awpu—Awpw-Bwv [ hrY—dUr krdw hY [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ icMidAw—icqivAw hoieAw [ min—mn ivc [ sMig—nwl [ pCwxU—swQI [ sKw—im`qr [ dyie—dyNdw hY [ jpyie—jpdw hY [7[

ArQ:- sloku:- hy nwnk! sMq jn (sdw) prmwqmw dI is&iq-swlwh aucwrdy hn, pRym ivc itk ky sdw kwiem rihx vwly pRBU dy gux ibAwn krdy hn (ikauNik) iek prmwqmw (dy crnW) ivc suriq joVI r`iKAW mn SWq rihMdw hY [7[

pauVI:- (hy BweI!) prmwqmw dw nwm-Dn iek`Tw kro [ nwm-Dn dy ^zwny kdy mu`kdy nhIN hn, (pr aus prmwqmw dw ieh nwm Dn) swD sMgiq ivc irhW hI imldw hY, ijs dy guxW dw AMq nhIN pYNdw, ijs dy srUp dw aurlw prlw bMnw nhIN l`Bdw [

(hy BweI!) Awpw-Bwv dUr kro, prmwqmw dw Bjn krdy rhu, pRBU pwqSwh dI srn pey rho (jyhVw mnu`K pRBU dI srn ipAw rihMdw hY, auh Awpxy swry) duK dUr kr lYNdw hY, sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY, qy mn-icqivAw Pl pRwpq kr lYNdw hY [

(hy BweI!) jyhVw mnu`K A`Ty phr Awpxy mn ivc prmwqmw dw nwm jpdw hY, aus dw mnu`Kw jnm kwmXwb ho jWdw hY, auh (prmwqmw dI hzUrI ivc) kbUl ho jWdw hY, jyhVw prmwqmw (hryk jIv dy) AMdr bwhr sdw nwl (v`sdw) hY auh isrjxhwr pRBU aus mnu`K dw im`qr bx jWdw hY [

(hy BweI!) jyhVw mnu`K (swƒ) prmwqmw (dw nwm jpx) dI miq dyNdw hY, auhI (swfw AslI) s`jx hY, swQI hY, im`qr hY [ hy nwnk! (AwK—) jyhVw mnu`K sdw hir-nwm jpdw hY, mYN aus qoN kurbwn jWdw hW [7[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਈਅਹਿ ਤਜੀਅਹਿ ਅਵਰਿ ਜੰਜਾਲ ॥ ਜਮਕੰਕਰੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲ ॥੮॥ ਪਉੜੀ ॥ ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਪੂਰਨ ਬੁਧਿ ॥ ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ॥ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ਨਿਰੋਧਰ ਮੰਤ ॥ ਸਗਲ ਧਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਊਚ ਬਿਸੇਖ ਗਿਆਨੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥ ਜਪਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 298}

pdArQ:- sloku:- gweIAih—(jy) gwey jwx [ qjIAih—(jy) qjy jwx [ Avir—hor {bhu-vcn} [ jMjwl—(mwieAw ivc Pswx vwly) bMDn [ jm kMkru— {ikMkru—nOkr} jm dw syvk, jmdUq [ joih n skeI—q`k nhIN skdw [8[

pauVI:- Ast—A`T [ isiD—is`DIAW [ nv—nO [ iniD—^zwny [ pUrn—mukMml, jo kdy aukweI nwh Kwey [ buiD—Akl [ kvl—(ihrdy dw) kOl-Pu`l [ rIiq—mrXwdw, jIvn-jugiq [ inroDr— {in}D`} ijs dw Asr roikAw nwh jw sky [ mMq—mMqr [ ibsyK—ivSyS, aucycw [ sMig—nwl, sMgiq ivc [ jip—jp ky [ rMig—pRym ivc [8[

ArQ:- sloku:- hy nwnk! jy A`Ty phr (prmwqmw dy) gux gwey jwx, qy hor swry bMDn C`fy jwx, qW prmwqmw dieAwvwn ho jWdw hY Aqy jmdUq q`k nhIN skdw (mOq dw fr nyVy nhIN Fukdw, Awqmk mOq nyVy nhIN Aw skdI [8[

pauVI:- (prmwqmw dw nwm iek AYsw) mMqR hY ijs dw Asr zwieAw nhIN ho skdw, (ies mMqR dI brkiq nwl) jIvn-jugiq pivqR ho jWdI hY, (mn ivc) sdw cwau hI cwau itikAw rihMdw hY, (ihrdy dw) kOl-Pu`l iKV jWdw hY (ijvyN sUrj dIAW ikrnW nwl kOl-Pu`l iKVdw hY, iqvyN nwm-ismrn dI brkiq nwl ihrdw iKiVAw rihMdw hY) [ (nwm dy prqwp ivc hI) A`Ty krwmwqI qwkqW qy dunIAw dy nO hI ^zwny Aw jWdy hn, swry pdwrQ pRwpq ho jWdy hn, auh Akl pRwpq ho jWdI hY jo kdy aukweI nhIN KWdI [

(hy BweI! prmwqmw dw nwm hI) swry DrmW (dw Drm hY, swry qIrQ-ieSnwnW nwloN) pivqR-ieSnwn hY [ (nwm-ismrn hI swry SwsqR AwidkW dy id`qy igAwnW nwloN) sB qoN au~cw qy sRySt igAwn hY [

hy nwnk! pUry gurU dI sMgiq ivc rih ky jy hir-nwm dw Bjn kIqw jwey, prmwqmw dy pRym-rMg ivc itk ky hir-nwm jp ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jweIdw hY [8[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਹ ਸਿਮਰਿਓ ਮੋਹਿਓ ਸੁਆਦ ਬਿਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਬਿਸਾਰਿਐ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ॥੯॥ ਪਉੜੀ ॥ ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਛਿਦ੍ਰ ਅਪਵੀਤ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਕਰਤ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਮਹਿ ਬਕਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦ ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਬਿੰਦ ॥ ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬੁ ਉਦਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥ ਅਗਨਿ ਨ ਨਿਵਰੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨ ਬੁਝਾਈ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਏਹ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 298}

pdArQ:- sloku:- nwim ibswirAY—jy (prmwqmw dw) nwm ivswr id`qw jwey [ Avqwr—jnm [9[

pauVI:- nvy—nO hI [ iCdR—Cyk, golkW (kMn, n`k Awidk) [ ApvIq—ApivqR, gMdy [ ibprIiq—aultI rIiq [ pr—prweI [ iqRA—iesqRIAW [ rmih—Bogdy hn [ bkih—boldy hn [ krn—kMnW nwl [ sunhI—sunih, suxdy [ ibMd—QoVw smw BI [ ihrih—curWdy hn [ prdrbu—prwieAw Dn {dàÒX} [ audr—pyt [ kY qweI—dI ^wqr [ Agin—lwlc dI A`g [ invrY—dUr huMdI [ eyh Pl— {bhu-vcn} [ mir—mr ky [ jmih—jMmdy hn [ ABwgy—bd-nsIb, Bwg-hIx [9[

ArQ—sloku:- (ijs mnu`K ny kdy) prmwqmw dw nwm nhIN ismirAw, (auh sdw) ivkwrW ivc (dunIAw dy pdwrQW dy) suAwdW ivc PisAw rihMdw hY [ hy nwnk! jy prmwqmw dw nwm Bulw id`qw jwey qW nrk surg (Bogx leI muV muV) jnm lYxy pYNdy hn [9[

pauVI:- jyhVy mnu`K prmwqmw dw nwm nhIN jpdy, auh (mnu`Kqw dI mrXwdw dy) ault (mMdy) krm krdy rihMdy hn (ies vwsqy auhnW dy kMn n`k Awidk) nO hI ieMdry gMdy (ivkwrI) hoey rihMdy hn [ (pRBU dy ismrn qoN KuMJy hoey mnu`K) prweIAW iesqRIAW Bogdy hn qy Bly mnu`KW dI inMdw krdy rihMdy hn, auh kdy rqw Br smy leI BI (Awpxy) kMnW nwl prmwqmw dI is&iq-swlwh nhIN suxdy [ (ismrn-hIn bMdy) Awpxw pyt Brn dI ^wqr prwieAw Dn curWdy rihMdy hn (Pyr BI auhnW dI) lwlc dI A`g dUr nhIN huMdI, (auhnW dy AMdroN) iqRSnw nhIN imtdI [

hy nwnk! prmwqmw dI syvw-BgqI qoN ibnw (auhnW dy swry au~dmW ƒ aupr-d`sy hoey) ieho ijhy Pl hI l`gdy hn, prmwqmw ƒ ivswrn krky auh Bwg-hIn mnu`K in`q jnm mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn [9[

ਸਲੋਕੁ ॥ ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥ ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥੧੦॥ ਪਉੜੀ ॥ ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ ਜਪਿ ਲੀਨੇ ॥ ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ ਜਸੁ ਗੋਪਾਲ ॥ ਨੈਨੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ ॥ ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੰਜਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 298-299}

pdArQ:- sloku:- ids— {id_@} pwsy, qr&W [ Kojq—FUMfdw [ jq— {X>} ijQy [ dyKau—dyKauN, mYN dyKdw hW [ qq— {q>} auQy [ soie—auh (prmwqmw) hI [ bis—v`s ivc [10[

pauVI:- ds duAwr—ds drvwzy {do kMn, do A`KW, do nwsW, mUMh, gudw, ilMg, qy idmwZ} [ min—mn ivc [ krnI—kMnW nwl [ jsu—is&iq-swlwh [ nYnI—A`KW nwl [ swD—gurU [ rsnw—jIB [ BgvMq—Bgvwn, pRBU [ hsq—h`QW (nwl) [ sMjmu—jIvn-jugiq [10[

ArQ:- sloku:- hy nwnk! (AwK—auN\ qW) mYN ijDr vyKdw hW, EDr auh (prmwqmw) hI v`s irhw hY (pr Gr C`f ky) dsIN pwsIN hI mYN FUMf iPirAw hW (jMgl AwidkW ivc ikqy BI mn v`s ivc nhIN AwauNdw); mn qdoN hI v`s ivc AwauNdw hY jy sB guxW dy mwlk prmwqmw dI (AwpxI) imhr hovy [10[

pauVI:- (jdoN prmwqmw dI ikrpw nwl mnu`K) prmwqmw dw nwm jpdw hY qW aus dy mn ivc sMqoK pYdw huMdw hY, dsW hI ieMidRAW ƒ mnu`K Awpxy kwbU ivc kr lYNdw hY [ (pRBU dI ikrpw rwhIN) kMnW nwl isRStI dy pwlxhwr pRBU dI is&iq-swlwh suxIdI hY, A`KW nwl dieAw dy Gr gurU dw drsn krIdw hY, jIB byAMq pRBU dy gux gwx l`g pYNdI hY, qy mnu`K Awpxy mn ivc srb-ivAwpk Bgvwn (dy gux) cyqy krdw hY [ h`QW nwl sMq jnW dy crnW dI thl kIqI jWdI hY [

hy nwnk! ieh (aupr d`sI) jIvn-jugiq prmwqmw dI ikrpw nwl hI pRwpq huMdI hY [10[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh