ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 295

ਸਲੋਕੁ ॥ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 295}

pdArQ:- pUrw—mukMml, sdw kwiem rihx vwlw [ pUrw jw kw nwau—ijs dw nwm sdw kwiem rihx vwlw hY, At`l nwm vwlw [ AwrwiDAw—(ijs mnu`K ny) ismirAw hY [ pUrw pwieAw—(aus ƒ) pUrn pRBU iml ipAw hY [ nwnk—hy nwnk! gwau—(qUM BI) gw [

ArQ:- (ijs mnu`K ny) At`l nwm vwly pUrn pRBU ƒ ismirAw hY, aus nUµ auh pUrn pRBU iml ipAw hY; (qW qy) hy nwnk! qUM BI pUrn pRBU dy gux gw [1[

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਪੇਖੁ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ॥ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥ ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 295}

pdArQ:- inkit—nyVy [ kir—kr ky [ pyKu—vyK [ mn AMqr kI—mn dy AMdr dI [ icMd—icMqw [ Ainq—nwh in`q rihx vwlIAW [ qrMg—lihrW [ mn—hy mn! Awpu Coif—Awpxw Awp C`f ky [ Agin swgru—(ivkwrW dI) A`g dw smuMdr [ BMfwr—^zwny [

ArQ:- (hy mn!) pUry siqgurU dI is`iKAw sux, qy, Akwl purK ƒ (hr QW) nyVy jwx ky vyK [

(hy BweI!) dMm-b-dMm pRBU ƒ Xwd kr, (qW ju) qyry mn dy AMdr dI icMqw imt jwey [

hy mn! in`q nwh rihx vwlIAW (cIzW dIAW) AwsW dIAW lhrW C`f dyh, Aqy sMq jnW dy pYrW dI ^wk mMg [

(hy BweI!) Awpw-Bwv C`f ky (pRBU dy A`gy) Ardws kr, (qy ies qrHW) swD sMgiq ivc (rih ky) (ivkwrW dI) A`g dy smuMdr qoN pwr lµG [

hy nwnk! pRBU-nwm-rUpI Dn dy ^zwny Br lY Aqy pUry siqgurU ƒ nmskwr kr [1[

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥ ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥ ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 295}

pdArQ:- Kym— {Skt.˜ym} At`l suK [ kusl— {Skt. ku_l} suKsWd, sOKw jIvn [ shj—Awqmk Afolqw [ invwir—htw ky [ auDwrhu—bcw lY [ jIau—ijMd [ iciq—icq ivc [ icqvhu—soco [ duK BMjn—duKW dw nws krn vwlw [ jIA kw—ijMd dw [ ADwr—Awsrw [

ArQ:- (hy BweI!) swD sMgiq ivc prm-suK pRBU ƒ ismr, (ies qrHW) At`l suK, sOKw jIvn qy Awqmk Afolqw dw Awnµd pRwpq hoxgy;

goibMd dy gux gw (nwm-) AMimRq dw rs pI, (ies qrHW) nrkW nUµ dUr kr ky ijMd bcw lY;

ijs ie`k Akwl purK dy AnykW rMg hn, aus ie`k puBU dw iDAwn ic`q ivc Drhu [

dInW auqy dieAw krn vwlw gopwl dmodr du`KW dw nws krn vwlw sB ivc ivAwpk qy myhr dw jo Gr hY;

hy nwnk! aus dw nwm muV muV Xwd kr, ijMd dw Awsrw ieh nwm hI hY [2[

ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥ ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥ ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥ ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ॥ ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 295}

pdArQ:- slok—is&iq-swlwh hI bwxI [ eyih—l&z 'eyh' qoN ‘bhu-vcn’ hY [ AmulIk—Amolk [ lokh insqwr—lokW dw insqwrw [ sPl—pUrIAW murwdW vwlw [ hir rMgu—pRBU dw ipAwr [ jY jY sbdu—&qh dI Awvwz, cVHdI klw dI rO [ Anwhdu—iek-rs, sdw [ gwjY—g`jdw hY, nUr prgt krdw hY [ mhWq—au~cI krxI vwlw mnu`K [

ArQ:- swD (gurU) dy bcn sB qoN cMgI is&iq-swlwh dI bwxI hn, ieh Amolk lwl hn, Amolk rqn hn;

(iehnW bcnW ƒ) suixAW qy kmwieAW byVw pwr huMdw hY, (jo kmwauNdw hY) auh Awp qrdw hY qy lokW dw BI insqwrw krdw hY [

ijs mnu`K dy mn ivc pRBU dw ipAwr bx jWdw hY, aus dI izMdgI pUrIAW murwdW vwlI huMdI hY aus dI sMgiq hornW dIAW murwdW pUrIAW krdI hY;

(aus dy AMdr) cVHdIAW klW dI rO sdw cldI hY ijs ƒ sux ky (Bwv mihsUs kr ky) auh ^uS huMdw hY (ikauNik) pRBU (aus dy AMdr) Awpxw nUr roSn krdw hY [

gopwl pRBU jI aucI krnI vwly bMdy dy m`Qy auqy prgt huMdy hn, hy nwnk! Ajyhy bMdy dy nwl hor keI mnu`KW dw byVw pwr huMdw hY [3[

ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥ ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲੈਨ ॥ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 295}

pdArQ:- srin— {Skt. _r&Xfit to protect} dr F`Ty dI rwKI krn jogw [ jogu—smr`Q [ pRB—hy pRBU! sB ryn—sB dy pYrW dI ^wk [ Awl jMjwl—Gr dy DMDy [ ibkwr qy—ivkwrW qoN [ rhqy—bc gey hW [ rsnw—jIB nwl [ pRiB—pRBU ny [ Kyp—l`idAw hoieAw sOdw, kIqw hoieAw vxj [ inbhI—kbUl ho geI hY [

ArQ:- hy pRBU! ieh sux ky ik qUM dr-F`iTAW dI bWh PVn-jogw hYN, AsI qyry dr qy Awey sW, qUM myhr kr ky (swƒ) Awpxy nwl myl ilAw hY;

(hux swfy) vYr imt gey hn, AsIN sB dy pYrW dI ^wk ho gey hW (hux) swD sMgiq ivc Amr krn vwlw nwm jp rhy hW [

gurdyv jI (swfy auqy) qRü`T pey hn, ies vwsqy (swfI) syvkW dI syvw isry cVH geI hY;

(AsI hux) Gr dy DMiDAW qy ivkwrW qoN bc gey hW, pRBU dw nwm sux ky jIB nwl (BI) aucwrdy hW [

hy nwnk! pRBU ny myhr kr ky (swfy auqy) dieAw kIqI hY, qy swfw kIqw hoieAw vxj drgwhy kbUl ho igAw hY [4[

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥ ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥ ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਇ ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 295}

pdArQ:- swvDwn—AvDwn sihq, iDAwn nwl [ eykwgr—iek inSwny qy itikAw hoieAw [ shj—Afol AvsQw [ goibMd gun—pRBU dy gux [ inDwn—(guxW dw) ^zwnw [ pRDwn—sB qoN v`fw, qurny-isr [ loie—loik, lok ivc, jgq ivc [ pRgtu—pRis`D, au~Gw [ Awvn jwnu—Awauxw jwxw, jMmxw mrnw [ ijsih—ijs ƒ [ prwpiq hoie—imldw hY, dwiq huMdI hY [

ArQ:- hy sMq imqR! iDAwn nwl ic`q ƒ iek inSwny qy itkw ky Akwl purK dI is&iq-swlwh kro [

pRBU dI is&iq-swlwh qy pRBU dw nwm Afol AvsQw (dw kwrx hY qy) suKW dI mxI (rqn) hY, ijs dy mn ivc (nwm) v`sdw hY auh (guxW dw) ^zwnw ho jWdw hY;

aus mnu`K dI ie`iCAw swrI pUrI ho jWdI hY, auh bMdw qurny-isr ho jWdw hY, qy swry jgq ivc au~Gw ho jWdw hY;

aus ƒ au~cy qoN au~cw itkwxw iml jWdw hY, muV aus ƒ jnm mrn (dw gyV) nhIN ivAwpdw [

hy nwnk! ijs mnu`K ƒ (DuroN) ieh dwiq imldI hY, auh mnu`K pRBU dw nwm rUp Dn K`t ky (jgq qoN) jWdw hY [5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh