ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 294

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ ॥ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥ ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥ ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਬਿਸਾਸੁ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 294}

pd ArQ—ssIAru— {Skt. __Dr} cMdRmw [ sUr— {Skt. suXL} sUrj [ nK´qR— {Skt. n˜>} qwry [ sBu ko—hryk jIv [ klw—qwkqW [ kir—rc ky [ moil—mu`l qoN [ guxh Amol—Amolk guxW vwlw hY [ Dwir rihE—Awsrw dy irhw hY [ Eiq poiq—qwxy pyty vWg [ ibswsu—ivSvws, XkIn [

ArQ:- vydW ivc, purwxW ivc, isimRiqAW ivc (Esy pRBU ƒ) q`ko; cMdRmw, sUrj, qwirAW ivc BI iek auhI hY;

hryk jIv Akwl purK dI hI bolI boldw hY; (pr sB ivc huMidAW BI) auh Awp Afol hY kdy foldw nhIN [

swrIAW qwkqW rc ky (jgq dIAW) KyfW Kyf irhw hY, (pr auh) iksy mu`l qoN nhIN imldw (ikauNik) Amolk guxW vwlw hY;

ijs pRBU dI joiq swrIAW joqW ivc (jg rhI hY) auh mwlk qwxy pyty vWg (sB ƒ) Awsrw dy irhw hY;

(pr) hy nwnk! (Akwl purK dI ies srb-ivAwpk hsqI dw) ieh XkIn auhnW mnu`KW dy AMdr bxdw hY ijnHW dw Brm gurU dI ikrpw nwl imt jWdw hY [3[

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ ॥ ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਿ ਰਚਨ ॥ ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥ ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਕਹਤ ॥ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਸੇ ਬਾਹਰਿ ਭੀ ਓਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 294}

pdArQ:- pyKnu—vyKxw [ sBu—swrw, hr QW [ siB—swry [ Drm—Drm dy i^Awl [ suB—cMgy [ ijin—ijs (swDU) ny [ rhq—rhxI [ siB siq bcn—swry s`cy bcn [ mohI—msq ho jWdI hY [ sB—swrI isRStI [

ArQ:- sMq jn hr QW Akwl purK ƒ hI vyKdy hn, auhnW dy ihrdy ivc swry (i^Awl) Drm dy hI (auTdy hn) [

sMq jn Bly bcn hI suxdy hn qy sB QweIN ivAwpk Akwl purK nwl juVy rihMdy hn [

ijs ijs sMq jn ny (pRBU ƒ) jwx ilAw hY aus dI rihxI hI ieh ho jWdI hY ik auh sdw s`cy bcn boldw hY;

(qy) jo kuJ (pRBU vloN) huMdw hY ausy ƒ suK mMndw hY, sB kMm krn vwlw qy (jIAW pwsoN) krwaux vwlw pRBU ƒ hI jwxdw hY [

(sDU jnW leI) AMdr bwhr (sB QW) auhI pRBU v`sdw hY [ hy nwnk! (pRBU dw srb-ivAwpI) drsn kr ky swrI isRStI msq ho jWdI hY [4[

ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤਿ ॥ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ ਕਵਨ ਨਿਕਟਿ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰਿ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਅੰਤਰਗਤਿ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਜਨਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 294}

pdArQ:- siq—hoNd vwlw [ auqpiq—pYdwieS, isRStI [ iqsu BwvY—jy aus pRBU ƒ cMgw l`gy [ klw—qwkq [ inkit—nyVy [ BrpUir—ivAwpk [ AMqrgiq—AMdrlI au~cI AvsQw [ jnwey—suJwauNdw hY [

ArQ:- pRBU Awp hsqI vwlw hY, jo kuJ aus ny pYdw kIqw hY auh sB hoNd vwlw hY (Bwv, Brm BulyKw nhIN) swrI isRStI aus pRBU qoN hoeI hY [

jy aus dI rzw hovy qW jgq dw pswrw kr dyNdw hY, jy Bwvy su, qW iPr iek Awp hI Awp ho jWdw hY [

aus dIAW AnykW qwkqW hn, iksy dw ibAwn nhIN ho skdw; ijs auqy quü`Tdw hY aus ƒ Awpxy nwl imlw lYNdw hY [

auh pRBU iknHW qoN nyVy, qy iknHW qoN dUr ikhw jw skdw hY? auh pRBU Awp hI sB QweIN mOjUd hY [

ijs mnu`K ƒ pRBU Awp AMdrlI au~cI AvsQw suJwauNdw hY, hy nwnk! aus mnu`K ƒ (AwpxI ies srb-ivAwpk dI) smJ b^Sdw hY [5[

ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾ ॥ ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪਿ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ॥ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥ ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾਇਆ ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥ ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ ॥ ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 294}

pdArQ:- BUq—jIv [ vrqwrw—vrq irhw hY, mOjUd hY [ nYn—A`KW [ qnw—srIr [ jsu—soBw [ Kylu—qmwSw [ AwigAwkwrI—hukm ivc qurn vwlI [ miD—ivc, AMdr [ Ailpqo—inrlyp [

ArQ:- swry jIvW ivc pRBU Awp hI vrq irhw hY, (auhnW jIvW dIAW) swrIAW A`KW ivcoN dI pRBU Awp hI vyK irhw hY [ (jgq dy) swry pdwrQ ijs pRBU dw srIr hn, (sB ivc ivAwpk ho ky) auh AwpxI soBw Awp hI sux irhw hY [

(jIvW dw) jMmxw mrnw pRBU ny iek Kyf bxweI hY qy Awpxy hukm ivc qurn vwlI mwieAw bxw id`qI hY [

hy nwnk! (jIv) Akwl purK dy hukm ivc jMmdw hY qy hukm ivc mrdw hY, jdoN aus dI rzw huMdI hY qW auhnW ƒ Awpxy ivc lIn kr lYNdw hY [6[

ਇਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥ ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ ਆਪਿ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥ ਆਪਿ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੁ ॥ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 294}

pdArQ:- ies qy—ies (pRBU) qoN [ ErY—(r`b qoN) aury, r`b qoN ibnw [ iknY—iksy ny [ krqUiq—kMm [ nIkI—cMgI [ jI kI—idl dI [ swcu—hoNd vwlw [ sB—swrI rcnw [ Eiq poiq—qwxy pyty vWg [ imiq—imxqI [

ArQ:- jo kuJ pRBU vloN huMdw hY (jIAW leI) mwVw nhIN huMdw; qy pRBU qoN ibnw d`so iksy ny kuJ kr idKwieAw hY?

pRBU Awp cMgw hY, aus dw kMm BI cMgw hY, Awpxy idl dI g`l auh Awp hI jwxdw hY [

Awp hsqI vwlw hY, swrI rcnw jo aus dy Awsry hY, auh BI hoNd vwlI hY (Brm nhIN), qwxy pyty vWg aus ny Awpxy nwl imlweI hoeI hY [

auh pRBU ikho ijhw hY qy kyfw v`fw hY—ieh g`l ibAwn nhIN ho skdI, koeI dUjw (v`Krw) hovy qW smJ sky [

pRBU dw kIqw hoieAw sB kuJ (jIvW ƒ) isr m`Qy mMnxw pYNdw hY, (pr) hy nwnk! ieh pCwx gurU dI ikrpw nwl AwauNdI hY [7[

ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਓਹੁ ਧਨਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੰਤੁ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤੁ ॥ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥ ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 294-295}

pdArQ:- kulvMqu—cMgI kul vwlw [ piqvMqu—ie`zq vwlw [ jIvn mukiq—ijs ny jIaUNidAW hI (mwieAw dy bMDnW qoN) mukqI pw leI hY [ ijsu irdY—ijs dy ihrdy ivc [ DMnu—mubwirk [ suAwau—pRXojn, mnorQ [ iciq—icq ivc [

ArQ:- jo mnu`K pRBU nwl sWJ pw lYNdw hY aus ƒ sdw suK huMdw hY, pRBU aus ƒ Awpxy nwl Awp imlw lYNdw hY [

ijs mnu`K dy ihrdy ivc Bgvwn v`sdw hY, auh jIaUNdw hI mukq ho jWdw hY, auh Dn vwlw, kul vwlw qy ie`zq vwlw bx jWdw hY [

ijs mnu`K dI myhr nwl swrw jgq hI qrdw hY, aus dw (jgq ivc) Awauxw mubwirk hY [

Aijhy mnu`K dy Awaux dw iehI mnorQ hY ik aus dI sMgiq ivc (rih ky hor mnu`KW ƒ pRBU dw) nwm cyqy AwauNdw hY [

auh mnu`K Awp (mwieAw qoN) Awzwd hY, jgq ƒ BI mukq krdw hY; hy nwnk! AYsy (au~qm) mnu`K ƒ swfI sdw pRxwm hY [8[23[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh