ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 293

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥ ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ ॥ ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 293}

pdArQ:- Anµd—^uSIAW [ pRB gun—pRBU dy gux [ prmwnµd—sB qoN aucI ^uSI vwlw [ auDwru—bcwau [ suAwau—vsIlw [ qrn—bcwauxw [

ArQ:- prm ^uSIAW vwly pRBU dI is&iq-swlwh kro, sqsMg ivc iml ky ieh (Awqmk) Anµd mwxhu [

pRBU dy nwm dy Byq ƒ ivcwrhu qy ies (mnu`Kw-) srIr dw bcwau kro jo bVI muSikl nwl imldw hY [

Akwl purK dy gux gwau jo Amr krn vwly bcn hn, izMdgI ƒ (ivkwrW qoN) bcwaux dw iehI vsIlw hY [

A`Ty phr pRBU ƒ Awpxy AMg-sMg vyKhu (ies qrHW) AigAwnqw imt jweygI qy (mwieAw vwlw) hnyrw nws ho jweygw [

hy nwnk! (siqgurU dw) aupdyS sux ky ihrdy ivc vswau (ies qrHW) mn-mMgIAW murwdW imlxgIAW [5[

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੁਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖਿਆ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥ ਦਰਗਹ ਨਿਬਹੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 293}

pdArQ:- hlqu— {Skt. A>} ieh lok [ plqu— {Skt. pr>} prlok [ auir Dwir—ihrdy ivc itkwE [ dIiKAw—is`iKAw [ ijsu min—ijs (mnu`K) dy mn ivc [ iqsu—aus ƒ [ prIiKAw—prK, smJ [ vwpwrI—hy vxjwry jIv! inbhY—isry cVH jwey [ Kyp—sOdw [ bhuir—Pyr, muV [ swcu—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [

ArQ—pRBU dw nwm AMdr ihrdy ivc itkwE, (ies qrHW) lok qy prlok dovyN suDwr lvo [

pUry siqgurU dI is`iKAw BI pUrn (Bwv, mukMml) huMdI hY, ijs mnu`K dy mn ivc (ieh is`iKAw) v`sdI hY aus nUµ sdw-iQr rihx vwlw pRBU smJ Aw jWdw hY [

mn qy srIr dI rwhIN ilv joV ky nwm jphu, duK drd Aqy mn qoN fr dUr ho jweygw;

hy vxjwry jIv! s`cw vxj krhu, (nwm rUp s`cy vxj nwl) quhwfw sOdw pRBU dI drgwh ivc mu`l pweygw [

hy nwnk! mn ivc iek Akwl purK dw Awsrw r`Ko, muV jMmx mrn dw gyV nhIN hovygw [6[

ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਧਿਆਇ ॥ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 293}

pdArQ:- iqs qy—aus pRBU qoN [ khw—ikQy? aubrY—bcdw hY [ n phucnhwru—brwbrI nhIN kr skdw [ TwFw—Kloqw [ sUrw—sUrmw [ qw kY—aus dy AMdr [

ArQ:- aus pRBU qoN pry ik`Qy koeI jIv jw skdw hY? jIv bcdw hI r`Kxhwr pRBU ƒ ismr ky hY [

jo mun`K inrBau Akwl purK ƒ jpdw hY, aus dw swrw fr imt jWdw hY, (ikauNik) pRBU dI myhr nwl hI bMdw (fr qoN) ^lwsI pWdw hY [

ijs bMdy ƒ pRBU r`Kdw hY aus ƒ koeI du`K nhIN poNhdw, nwm jipAW mn ivc suK pYdw huMdw hY;

(nwm ismirAW) icMqw dUr ho jWdI hY, AhMkwr imt jWdw hY, aus mnu`K dI koeI brwbrI hI nhIN kr skdw [

hy nwnk! ijs bMdy dy isr auqy sUrmw siqgurU (rwKw) Kloqw hoieAw hY, aus dy swry kMm rws Aw jWdy hn [7[

ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ॥ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ॥ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ॥ ਧੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲੁ ॥ ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥ ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 293}

pdArQ:- jw kI idRsit—ijs dI nzr ivc [ drsnu pyKq—dIdwr kr ky [ AnUp—lw-swnI, by-imswl, A`q sohxy [ sPl drsnu—ijs dw dIdwr murwdW pUrIAW krn vwlw hY [ DMnu—mubwirk [ prvwnu—kbUl [ pRDwnu—sB qoN v`fw [ qw kY inkit—aus dy nyVy [ Amrw pdu—sdw kwiem rihx vwlw drjw [

ArQ:- ijs pRBU dI smJ pUrn (infallible, ABu`l) hY, ijs dI nzr ivcoN AMimRq vrsdw hY, aus dw dIdwr kIiqAW jgq dw au~Dwr huMdw hY [

ijs pRBU dy kmlW (vrgy) A`q sohxy crn hn, aus dw rUp suMdr hY, qy, aus dw dIdwr murwdW pUrIAW krn vwlw hY [

auh Akwl purK Gt Gt dI jwxn vwlw qy sB qoN v`fw hY, aus dw syvk (drgwh ivc) kbUl ho jWdw hY (qwhIeyN) aus dI syvw mubwirk hY [

ijs mnu`K dy ihrdy ivc (AYsw pRBU) v`sdw hY auh (Pu`l vWg) iKV AwauNdw hY, aus dy nyVy kwl (BI) nhIN AwauNdw (Bwv, mOq dw fr aus ƒ poNhdw nhIN) [

hy nwnk! ijnHW mnu`KW ny sqsMg ivc pRBU ƒ ismirAw hY, auh jnm mrn qoN rihq ho jWdy hn, qy sdw kwiem rihx vwlw drjw hwsl kr lYNdy hn [

ਸਲੋਕੁ ॥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 293}

pdArQ:- AMjnu—surmw [ guir—gurU ny [ AMDyr ibnwsu—hnyry dw nws [ sMq ByitAw—gurU ƒ imilAw [ min—mn ivc [ prgwsu—cwnx [

ArQ:- (ijs mnu`K ƒ) siqgurU ny igAwn dw surmw b^iSAw hY, aus dy AigAwn (rUp) hnyry dw nws ho jWdw hY [

hy nwnk! (jo mnu`K) Akwl purK dI myhr nwl gurU ƒ imilAw hY, aus dy mn ivc (igAwn dw) cwnx ho jWdw hY [1[

ਅਸਟਪਦੀ ॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥ ਸਗਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 293}

pdArQ:- AMqir—(Awpxy) AMdr [ nwnw—keI iksm dy [ idRstwih—vyKx ivc AwauNdy hn [ simgRI—pdwrQ [ eyksu—ieko hI [ Gt mwih—Gt ivc [ eyksu Gt mwih—iek (pRBU) ivc hI! ibsRwmu—itkwxw [ suMn smwiD—auh smwDI ijs ivc koeI Purnw nwh auTy [ Anhd—iek-rs, lgwqwr [ qh—EQy, aus srIr ivc [ nwd—Awvwz, rwg [ ibsmwd—Acrj [

ArQ:- (ijs mnu`K ny) gurU dI sMgiq ivc (rih ky) Awpxy AMdr Akwl purK nUµ vyiKAw hY, aus ƒ pRBU dw nwm ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY [

(jgq dy) swry pdwrQ (aus ƒ) iek pRBU ivc hI (lIn id`sdy hn), (aus pRBU qoN hI) AnykW iksmW dy rMg qmwSy (inkly hoey) id`sdy hn;

(aus mnu`K dy) srIr ivc pRBU dy aus nwm dw itkwxw (ho jWdw hY) jo (mwno, jgq dy) nO hI ^zwinAW (dy qu`l) hY qy AMimRq hY;

aus mnu`K dy AMdr APur suriq juVI rihMdI hY, qy, Ajyhw Acrj iek-rs rwg (-rUp Awnµd bixAw rihMdw hY) ijs dw ibAwn nhIN ho skdw [

(pr) hy nwnk! ieh (Awnµd) aus mnu`K ny vyiKAw hY ijs ƒ pRBU Awp ivKwauNdw hY (ikauNuik) aus mnu`K ƒ (aus Awnµd dI) smJ b^Sdw hY [1[

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ॥ ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 293-294}

pdArQ:- Drin—DrqI [ pieAwl—pqwl [ srb lok—swry BvnW ivc [ bin—jMgl ivc [ iqin—iqRx ivc, Gwh Awidk ivc [ prbiq—prbq ivc [ AwigAw—hukm [ krmu—kMm [ bYsMqr—A`g [ kuMt—kUt [ ids—qr&, pwsw [ iBMn—v`Krw [

ArQ:- auh byAMq Bgvwn AMdr bwhr (sB QweIN) hryk srIr ivc mOjUd hY;

DrqI AkwS qy pqwl ivc hY, swry BvnW ivc mOjUd hY qy sB dI pwlnw krdw hY;

auh pwrbRhm jMgl ivc hY, Gwh (Awidk) ivc hY qy prbq ivc hY; ijho ijhw auh hukm (krdw hY), auho ijhw (jIv) kMm krdw hY;

paux ivc, pwxI ivc, A`g ivc, chuM kUtW ivc dsIN pwsIN (sB QweIN) smwieAw hoieAw hY;

koeI (BI) QW aus pRBU qoN v`Krw nhIN hY; (pr) hy nwnk! (ies inscy dw) Awnµd gurU dI ikrpw nwl imldw hY [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh