ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 206

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਖੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨੁ ਸਭ ਗੁਨ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕੁ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਖੇਦੁ ਕਰਹਿ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਸੰਤਾਵਹਿ ਆਇਓ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੇ ॥੧॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਅਨਿਕ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਛੋਡਹਿ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ॥ ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨਿ ਤਾਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਹੀ ॥੨॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹਿ ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸੰਤੀ ਮੰਤੁ ਦੀਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥ ਜੀਤਿ ਲਏ ਓਇ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥੧੨੫॥ {ਪੰਨਾ 206}

pdArQ:- moih—mYƒ [ inrgunu—gux-hIn [1[rhwau[

ibKwdI— {iv—widn`} JgVwlU, idl ƒ qoVn vwly [ Kydu—du`K-klyS [ Aru—Aqy {l&z ‘Aru’ Aqy ‘Air’ dw &rk cyqy r`Kxw [ Air—vYrI} [1[

kqhUM—ikqy BI [ suin—sux ky [ qwkI—q`kI [ Etw—Awsrw [ sMig—sMgiq ivc [2[

moih—mYƒ [ iqn qy—auhnW (sMqW) qoN [ sMqI—sMqW ny [ mMqu—aupdyS [3[

Eie— {l&z ‘auh’ qoN bhu-vcn} [ shj—Awqmk Afolqw [ suhylI—suKdweI [ min—mn ivc [ prgwsw—cwnx [ pdu—drjw [ inrbwxI—vwSnw-rihq [4[

ArQ:- hy myry im`qr pRBU! mYƒ gux-hIn ƒ bcw lY [ swry gux qyry (v`s ivc hn, ijs qy imhr kryN, ausy ƒ imldy hn [ mYƒ BI Awpxy gux b^S qy AaugxW qoN bcw lY) [1[rhwau[

hy shwieqw krn dy smr`Q pRBU! mYN grIb iek`lw hW qy myry vYrI kwm Awidk pMj hn, myrI shwieqw kr, mYN qyrI srn AwieAw hW [ ieh pMjy mYƒ du`K dyNdy hn qy bhuq sqWdy hn [1[

(hy ipqw-pRBU! iehnW pMjW ibKwdIAW qoN bcx leI) mYN AnykW qy keI iksmW dy jqn kr kr ky Q`k igAw hW, ieh iksy qrHW BI myrI ^lwsI nhIN krdy [ iek ieh g`l sux ky ik swD sMgiq ivc irhW ieh mu`k jWdy hn, mYN qyrI swD sMgiq dw Awsrw ilAw hY [2[

(swD sMgiq ivc) ikrpw kr ky mYƒ qyry sMq jn iml pey, auhnW qoN mYƒ hOslw imilAw hY [ sMqW ny mYƒ (iehnW pMjW ibKwdIAW qoN) infr krn vwlw aupdyS id`qw hY qy mYN gurU dw Sbd Awpxy jIvn ivc DwirAw hY [3[

gurU dI Awqmk Afolqw dyx vwlI, qy suK dyx vwlI bwxI dI brkiq nwl mYN auh pMjy v`fy JgVwlU ij`q ley hn [ hy nwnk! (hux) AwK—myry mn ivc Awqmk cwnx ho igAw hY, mYN auh Awqmk drjw pRwpq kr ilAw hY, ijQy koeI vwSnw nhIN poh skdI [4[4[125[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ॥ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੈ ਬਸਤੇ ਇਹੁ ਡਰਨੁ ਕਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਹੋਹਿ ਅਫਾਰੋ ਏਕ ਮਹਲਿ ਨਿਮਾਨੋ ॥ ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਲਿ ਗਰੀਬਾਨੋ ॥੧॥ ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤੁ ਬਕਤਾ ਏਕ ਮਹਲਿ ਖਲੁ ਹੋਤਾ ॥ ਏਕ ਮਹਲਿ ਤੂੰ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਗ੍ਰਾਹਜੁ ਏਕ ਮਹਲਿ ਕਛੂ ਨ ਲੇਤਾ ॥੨॥ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰੀ ਖਿਲਾਵਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ॥ ਜੈਸਾ ਭੇਖੁ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰੁ ਓਹੁ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜੁ ਆਨੈ ॥੩॥ ਅਨਿਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁਤੁ ਭਾਤਿ ਕਰੀਆ ਆਪਿ ਹੋਆ ਰਖਵਾਰਾ ॥ ਜੈਸੇ ਮਹਲਿ ਰਾਖੈ ਤੈਸੈ ਰਹਨਾ ਕਿਆ ਇਹੁ ਕਰੈ ਬਿਚਾਰਾ ॥੪॥ ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ਜਿਨਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਧਿ ਸਾਜੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਤਿ ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੀ ॥੫॥੫॥੧੨੬॥ {ਪੰਨਾ 206}

pdArQ:- rwieAw—rwjw [ sMig qumwrY—qyry nwl [ khw qy—ikQoN? [1[rhwau[

mhil—srIr ivc [ APwro—AhMkwrI [ inmwno—mwx-rihq [ Awpy Awpy—Awp hI Awp, pUrw mwlk, sB ie^iqAwrW vwlw [1[

bkqw—cMgw bol skx vwlw [ Klu—mUrK [ gRwhju—lY lYx vwlw [2[

puqrI—puqlI [ khw krY—kIh kr skdI hY? ByKu—sWg [ swju—bnwvt [ AwnY—ilAwauNdw hY [3[

krIAw—bxweIAW [ qYsY—auho ijhy (mhl) ivc [ iehu—ieh jIv [4[

ijin—ijs (prmwqmw) ny [ sB ibiD—swrI rcnw [ swjI—rcI [ kImq ApunY kwjI—Awpxy kwjW (kMmW) dI kImq [5[

ArQ:- (hy pRBU! qUM iek) auh rwjw hYN jo kdy nws hox vwlw nhIN [ jyhVy jIv qyry crnW ivc itky rihMdy hn, auh infr ho jWdy hn, auhnW ƒ ikqoN BI koeI fr-^O& nhIN AwauNdw [1[rhwau[

(hy pRBU! qyry crnW ivc itky rihx vwilAW ƒ XkIn hY ik) iek (mnu`K dy) srIr ivc qUM (Awp hI) AhMkwrI bixAw hYN qy iek hor srIr ivc qUM mwx-rihq hYN [ iek srIr ivc qUM Awp hI sB ie^iqAwr vwlw hYN qy iek srIr ivc qUM ZrIb kMgwl hYN [1[

(hy pRBU!) iek (mnu`Kw) srIr ivc qUM cMgw bol skx vwlw ivdvwn hYN qy iek srIr ivc qUM mUrK bixAw hoieAw hYN [ iek srIr ivc (bYT ky qUM grIbW, kmzorW pwsoN) sB kuJ (Koh ky Awpxy pws) iek`Tw krn vwlw hYN, qy iek srIr ivc qUM (ivrkq bx ky) koeI cIz BI AMgIkwr nhIN krdw [2[

(pr, hy BweI!) ieh jIv ivcwrw kwT dI puqlI hY, ies ƒ iKfwx vwlw pRBU hI jwxdw hY ik ies ƒ ikvyN ncw irhw hY [ (bwjI iKfwx vwlw pRBU) bwjIgr ijho ijhw sWg rcWdw hY, auh jIv auho ijhw sWg rcdw hY [3[

pRBU ny (jgq ivc byAMq jUnW dy jIvW dIAW) Anyk (srIr-) koTVIAW keI iksmW dIAW bxw id`qIAW hn qy pRBU Awp hI (sB dw) rwKw bixAw hoieAw hY [ ieh ivcwrw jIv (Awpxy Awp) kuJ BI krn jogw nhIN hY [ ijho ijhy srIr ivc prmwqmw ies ƒ r`Kdw hY, auho ijhy srIr ivc ies ƒ rihxw pYNdw hY [4[

hy nwnk! AwK—ijs prmwqmw ny ieh jgq ricAw hY, ijs prmwqmw ny ieh swrI Kyf bxweI hY, EhI (ies dy Byd ƒ) jwxdw hY [ auh prmwqmw pry qoN pry hY, (swrI rcnw dw) mwlk hY, qy auh Awpxy kMmW dI kdr Awp hI jwxdw hY [5[5[126[

ਗਉੜੀਮਹਲਾ ੫ ॥ ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਰੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ ॥ ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਜਿਉ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਇਓ ਪਸੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਜਾਨਹਿ ਤੂੰ ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੈ ਸੋ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਤੇਰੈ ਤਸੂਆ ॥ ਨਾਗੋ ਆਇਓ ਨਾਗ ਸਿਧਾਸੀ ਫੇਰਿ ਫਿਰਿਓ ਅਰੁ ਕਾਲਿ ਗਰਸੂਆ ॥੧॥ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ ਰਾਚਿ ਮਾਚਿ ਤਿਨਹੂੰ ਲਉ ਹਸੂਆ ॥ ਛੀਜਤ ਡੋਰਿ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰੈਨੀ ਜੀਅ ਕੋ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਨੋ ਕਛੂਆ ॥੨॥ ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਬਿਰਧਾਨੋ ਹਾਰਿਓ ਉਕਤੇ ਤਨੁ ਖੀਨਸੂਆ ॥ ਜਿਉ ਮੋਹਿਓ ਉਨਿ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ ਉਸ ਤੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਚਸੂਆ ॥੩॥ ਜਗੁ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਤਉ ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਤਜਿ ਗਰਬਸੂਆ ॥ ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਤਿ ਬਤਾਇਓ ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਜਸੂਆ ॥੪॥੬॥੧੨੭॥ {ਪੰਨਾ 206}

 

 
pdArQ:- ry—hy BweI! ibiKAw—mwieAw [ rsUAw—csky [ auriJ rihE—qUM PisAw ipAw hYN [ ry bwvr gwvr—hy kmly gvwr! ikrKY hirAwieE—hry Kyq ivc [1[rhwau[

Apuny kwjY—Awpxy kMm ivc Awaux vwlw [ qsUAw—q`sU Br, rqw BI {qsU—iek ieMc dw dsvW ih`sw} [ isDwsI—qUM clw jweyNgw [ Pyir—jUnW dy gyV ivc [ kwil—kwl ny, Awqmk mOq ny [1[

ksuMB—ksuMBw Pu`l, ijs dw rMg So^ huMdw hY, pr do iqMnW idnW ivc hI sV jWdw hY [ pyiK—vyK ky [ lIlw—Kyf [ rwic mwic—rc imc ky, msq ho ky [ foir—forI (suAwsW dI) [ CIjq—kmzor huMdI jw rhI [ rYnI—rwq [ jIA ko—ijMd dw, ijMd dy kMm Awaux vwlw [2[

iev hI—ieauN hI [ ibrDwno—bu`Fw ho irhw hY [ aukqy—aukiq, dlIl, Akl [ KInsUAw—KIn ho irhw hY [ auin—aus ny [ mohnI bwlw—mohx vwlI mwieAw-iesqRI ny [ qy—qoN [ ruc—pRym [ csUAw—rqw BI [3[

moih—mYƒ [ gurih—gurU ny [ qij—qj ky [ grbsUAw—mwx [ mwrgu—rsqw [ ko—dw [ sMiq—sMq ny, gurU ny [ jsUAw—js, is&iq-swlwh [4[

ArQ:- hy BweI! mwieAw dy csky C`f dy C`f dy [ hy kmly gMvwr! qUM (iehnW csikAW ivc ieauN) msq ipAw hYN, ijvyN koeI pSU hry Kyq ivc msq (huMdw hY) [1[rhwau[

(hy kmly!) ijs cIz ƒ qUM Awpxy kMm Awaux vwlI smJdw hYN, auh rqw Br BI (AMq vyly) qyry nwl nhIN jWdI [ qUM (jgq ivc) nµgw AwieAw sI (ieQoN) nµgw hI clw jweyNgw [ qUM (ivArQ hI jUnW dy) gyV ivc iPr irhw hYN Aqy qYƒ Awqmk mOq ny gRisAw hoieAw hY [1[

(hy kmly!) (ieh mwieAw dI Kyf) ksuMBy dI Kyf (hY, ies ƒ) vyK vyK ky qUM ies ivc msq ho irhw hYN qy iehnW pdwrQW nwl ^uS ho irhw hYN [ idn rwq qyrI aumr dI forI kmzor huMdI jw rhI hY [ qUM AwpxI ijMd dy kMm Awaux vwlw koeI BI kMm nhIN kIqw [2[

(mwieAw dy DMDy) kr kr ky ieauN hI mnu`K bu`Fw ho jWdw hY, Akl kMm krnoN rih jWdI hY, qy srIr il`sw ho jWdw hY [ ijvyN (jvwnI vyly) aus mohx vwlI mwieAw ny ies ƒ Awpxy moh ivc PswieAw sI, aus vloN ies dI pRIiq rqw BI nhIN GtdI [3[

hy dws nwnk! AwK—mYƒ gurU ny ivKw id`qw hY ik jgq (dw moh) ieho ijhw hY [ qd mYN (jgq dw) mwx C`f ky (gurU dI) srn ipAw hW [ gurU-sMq ny mYƒ prmwqmw dy imlx dw rwh d`s id`qw hY qy mYN prmwqmw dI BgqI prmwqmw dI is&iq-swlwh Awpxy ihrdy ivc p`kI kr leI hY [4[6[127[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh