ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 205

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤੁ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ ਬਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਤਰਿ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਵਿਚਿ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਭੋ ਜਗੁ ਸੋਇਆ ਇਹੁ ਭਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਜਾਈ ॥੧॥ ਏਕਾ ਸੰਗਤਿ ਇਕਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲਿ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਭਾਈ ॥ ਏਕ ਬਸਤੁ ਬਿਨੁ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ ਓਹ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ ॥੨॥ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਿਨਿ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਉਪਾਈ ॥ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ ॥ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਭ੍ਰਮੁ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨਾਠਾ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧॥੧੨੨॥ {ਪੰਨਾ 205}

pdArQ:- ikn ibiD—iknHW qrIikAW nwl? gusweI—isRStI dw mwlk [ rwm rwie—hy pRBU pwiqSwh! shj—Awqmk Afolqw [ moih—mYƒ [ mwrgu—rsqw [1[rhwau[

AMqir—(jIv dy) AMdr [ AlKu—AidRSt pRBU [ pweI—pwieAw hoieAw hY [ moih—moh ivc [1[

iekqu igRih—ieko Gr ivc [ BweI—hy BweI! pMc—pMjy igAwn-ieMdRy [ duhyly—du`KI [ Eh—(ieh l&z iesqRI ilMg hY, l&z ‘bsqu’ dw ivSySx} [ Agocr— {A-go-cr} igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry [ TweI—Twie, QW ivc [2[

qwlw—jMdRw [ gur saupweI—gurU ƒ sONpI hoeI hY [3[

siqgur—hy siqgur! ilv—lgn, pRIiq [ pMc jnw—pMjy igAwn-ieMidRAW ny [ mMglu—^uSI dw gIq [ Bydu—iv`Q, &rk [ BweI—hy BweI! [4[

ien ibiD—iehnW qrIikAW nwl [ nwTw—n`s igAw [ joqI—prmwqmw [ rhwau dUjw [

ArQ:- hy myry pRBU pwiqSwh! mYƒ DrqI dw Ksm-pRBU iknHW qrIikAW nwl iml sky? Awqmk Afolqw dw Awnµd dyx vwlw koeI ieho ijhw sMq mYƒ iml pey, jyhVw mYƒ rsqw d`s dyvy [1[rhwau[

(hryk jIv dy) AMdr AidRSt pRBU v`sdw hY, pr (jIv ƒ) ieh smJ nhIN Aw skdI, ikauNik (jIv dy AMdr) haumY dw prdw ipAw hoieAw hY [ swrw jgq hI mwieAw dy moh ivc su`qw ipAw hY [ (hy BweI!) d`s, (jIv dI) ieh Btkxw ikvyN dUr hovy? [1[

(hy BweI! Awqmw qy prmwqmw dI) ieko hI sMgiq hY, dovyN ieko hI (ihrdy-) Gr ivc v`sdy hn, pr (Awpo ivc) iml ky (kdy) g`l nhIN krdy [ iek (nwm) pdwrQ qoN ibnw (jIv dy) pMjy igAwn-ieMdRy du`KI rihMdy hn [ auh (nwm) pdwrQ Ajyhy QW ivc hY, ijQy igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN [2[

(hy BweI!) ijs hrI dw ieh bxwieAw hoieAw (srIr-) Gr hY, aus ny hI (moh dw) jMdRw mwirAw hoieAw hY, qy kuMjI gurU ƒ sONp id`qI hY [ gurU dI srn pYx qoN ibnw jIv hor hor AnykW hIly krdw hY, (pr auhnW hIilAW nwl prmwqmw ƒ) l`B nhIN skdw [3[

hy siqgurU! ijnHW dy (mwieAw dy) bMDn qUM k`t id`qy, auhnW ny swD sMgiq ivc itk ky (pRBU nwl) pRIiq bxweI [ hy nwnk! (AwK—) auhnW dy pMjy igAwn-ieMidRAW ny iml ky is&iq-swlwh dw gIq gwieAw [ hy BweI! auhnW ivc qy hrI ivc koeI iv`Q nwh rih geI [4[

hy myry pRBU pwiqSwh! iehnW qrIikAW nwl DrqI dw Ksm-prmwqmw imldw hY [ ijs mnu`K ƒ Awqmk Afolqw pRwpq ho geI hY, aus dI (mwieAw dI ^wqr) Btkxw iek iKn ivc dUr ho geI [ aus dI joiq pRBU ivc iml ky pRBU ivc lIn ho geI [1[rhwau dUjw[1[122[

not:- ‘gauVI pUrbI Gru 1’ dw ieh pihlw Sbd hY [

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਐਸੋ ਪਰਚਉ ਪਾਇਓ ॥ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਇਆਲ ਬੀਠੁਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝਹਿ ਬਤਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਮੋਹਿ ਇਹੁ ਬਿਸੁਆਸੁ ਹੋਇ ਆਇਓ ॥ ਕੈ ਪਹਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਬੇਨਤੀ ਜਉ ਸੁਨਤੋ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਓ ॥੧॥ ਲਹਿਓ ਸਹਸਾ ਬੰਧਨ ਗੁਰਿ ਤੋਰੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥ ਹੋਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਸੀ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਕਹਾ ਦਿਖਾਇਓ ॥੨॥ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ ਗੁਰਿ ਪਰਦਾ ਖੋਲਿ ਦਿਖਾਇਓ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਇਕ ਠਾਈ ਤਉ ਬਾਹਰਿ ਕੈਠੈ ਜਾਇਓ ॥੩॥ ਏਕੈ ਕਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਸਾਜੀ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ਰਚਾਇਓ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁਰਿ ਖੋਈ ਹੈ ਇਵ ਤਤੈ ਤਤੁ ਮਿਲਾਇਓ ॥੪॥੨॥੧੨੩॥ {ਪੰਨਾ 205}

pdArQ:- prcau— {pircX} sWJ, imqRqw [ bITulY—bITul ny [ bITl— {ivÕTl [ iv-pry [ ÔQl—itikAw hoieAw} mwieAw dy pRBwv qoN pry itikAw hoieAw [ siqgur—gurU dw (pqw) [1[rhwau[

jq kq—ijDr ikDr [ dyKau—dyKauN, mYN vyKdw hW [ moih—mYƒ [ ibsuAwsu—XkIn, inScw [ kY pih—iks dy pws? krau—krauN, mYN krW [ jau—jdoN [1[

lihE—lih igAw hY [ shsw—i&kr [ guir—gurU ny [ qory—qoV id`qy [ shj—Awqmk Afolqw [ sw—sI [ hosI—hovygw [2[

Twxw— {ÔQwn} QW, itkwxw [ guir—gurU ny [ Koil—KolH ky [ iniD—^zwnw [ inDwnu—^zwnw [ iek TweI—iek`Ty, ieko QW ivc, iek Twie [ kYTY—kY Twie? iks QW qy? ik`Qy? [3[

kink—sonw [ swjI—bxweI, rcI [ guir—gurU ny [ iev—ies qrHW [ qqY—q`q ivc [4[

ArQ:- (prmwqmw nwl myrI) ieho ijhI sWJ bx geI ik aus mwieAw dy pRBwv qoN pry itky hoey idAwl pRBU ny myry auqy ikrpw kIqI qy mYƒ gurU dw pqw d`s id`qw [1[rhwau[

(gurU dI shwieqw nwl hux) mYƒ ieh inScw bx igAw hY ik mYN ijDr vyKdw hW, hy pRBU! mYƒ qUM hI qUM id`sdw hYN [ (hy BweI! mYƒ XkIn ho igAw hY ik) jdoN prmwqmw Awp (jIvW dI Ardws bynqI) suxdw hY qW mYN (aus qoN ibnw hor) iks dy pws ArzoeI krW bynqI krW? [1[

(hy BweI!) gurU ny (ijs mnu`K dy mwieAw dy) bMDn qoV id`qy, aus dw swrw shm-i&kr dUr ho igAw, qdoN aus ny sdw leI Awqmk Afolqw dw Awnµd pRwpq kr ilAw [ (aus ƒ XkIn bx igAw ik pRBU dI rzw Anuswr) jo kuJ vwprnw sI auhI vrqygw (aus dy hukm qoN ibnw) koeI suK jW koeI du`K ikqy BI ivKwlI nhIN dy skdw [2[

(hy BweI!) gurU ny (ijs mnu`K dy AMdroN haumY dw) prdw KolH ky prmwqmw dw drsn krw id`qw, aus ƒ prmwqmw hI swry KMfW bRhmMfW dw ieko itkwxw id`sdw hY [ ijs mnu`K dy ihrdy ivc hI (gurU dI ikrpw nwl) jgq dy nO hI ^zwinAW dw rUp pRBU-nwm-^zwnw Aw v`sy, aus ƒ ikqy bwhr Btkx dI loV nhIN rihMdI [3[

(hy BweI! ijvyN) ie`k sony qoN suinAwry ny ghixAW dI AnykW iksmW dI bxqr bxw id`qI, iqvyN prmwqmw ny keI iksmW dI ieh jgq-rcnw rc id`qI hY [

hy nwnk! AwK—gurU ny ijs mnu`K dw Brm-BulyKw dUr kr id`qw, aus ƒ ausy qrHW hryk q`q (mUl-) q`q (pRBU) ivc imldw id`sdw hY (ijvyN AnykW rUpW dy ghxy muV sony ivc hI iml jWdy hn) [4[2[123[

ਗਉੜੀਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਉਧ ਘਟੈ ਦਿਨਸੁ ਰੈਨਾਰੇ ॥ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥ ਈਹਾ ਖਾਟਿ ਚਲਹੁ ਹਰਿ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਕਾਰੁ ਸਹਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ॥ ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਇ ਪੀਆਏ ਹਰਿ ਰਸੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨਿ ਜਾਨੀ ॥੨॥ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਝਹੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਇਹੀ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੩॥੧੨੪॥ {ਪੰਨਾ 205}

pdArQ:- AauD—aumr [ rYnw—rwq [ ry—hy BweI! mn—hy mn! imil—iml ky [ svwry—svwir [1[rhwau[

krau—krauN, mYN krdw hW [ mIqw—hy im`qr! bylw—vylw, smw [ eIhw—ie`Qy, ies lok ivc [ lwhw—lwB [ AwgY—prlok ivc [ suhylw—sOKw [ bsnu—vws [1[

shsy mih—icMqw-i&kr ivc [ bRhm igAwnI—prmwqmw nwl fUMGI sWJ pwx vwlw [ ijsih—ijs mnu`K ƒ [ pIAwey—iplWdw hY [ AkQ kQw—aus prmwqmw dI is&iq-swlwh ijs dw srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ iqin—aus (mnu`K) ny [2[

jw kau—ijs dI ^wqr [ ivhwJhu—^rIdo [ qy—qoN [ gur qy—gurU dI shwieqw nwl [ mnih—mn ivc [ hir bsyrw—hrI dw invws [ inj Gir—Awpxy ihrdy-Gr ivc [ mhlu—prmwqmw dw itkwxw [3[

ibDwqy—hy krqwr! pUry—pUir, pUrI kr [ mo kau—mYƒ [ DUry—DUir, crn-DUV [4[

ArQ:- hy BweI! (qyrI) aumr (iek iek) idn (iek iek) rwq kr ky GtdI jw rhI hY [ hy mn! (ijs kMm leI qUM jgq ivc AwieAw hYN, Awpxy aus) kMm ƒ gurU ƒ iml ky isry cwVH [1[rhwau[

hy myry im`qr! sux, mYN (qyry A`gy) bynqI krdw hW (ieh mnu`Kw jnm) sMqW dI thl krn dw smw hY [ ieQoN hir-nwm dw lwB K`t ky quro, prlok ivc sOKw vws pRwpq hovygw [1[

(hy BweI!) ieh jgq ivkwr-rUp bixAw ipAw hY (ivkwrW nwl BrpUr hY, ivkwrW ivc Ps ky jIv) icMqw-i&krW ivc (fu`by rihMdy hn) [ ijs mnu`K ny prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw leI hY, auh (ies sMswr-smuMdr ivcoN) pwr lµG jWdw hY [ ijs mnu`K ƒ (prmwqmw ivkwrW dI nINd ivcoN) sucyq krdw hY, aus ƒ Awpxw hir-nwm-rs iplWdw hY [ aus mnu`K ny iPr aus prmwqmw dI is&iq-swlwh nwl fUMGI sWJ pw leI hY ijs dw mukMml srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [2[

hy BweI! ijs (nwm-pdwrQ dy ^rIdx) vwsqy (jgq ivc) Awey ho, auh sOdw ^rIdo [ gurU dI ikrpw nwl hI prmwqmw dw vws mn ivc ho skdw hY [ hy BweI! (gurU dI srn pY ky) Awqmk Afolqw dy Awnµd ivc itk ky Awpxw ihrdy-Gr ivc prmwqmw dw itkwxw l`Bo [ ies qrHW muV jnm mrn dw gyV nhIN imlygw [3[

hy AMqrjwmI srb-ivAwpk krqwr! myry mn dI srDw pUrI kr [ qyrw dws nwnk qYQoN iehI suK mMgdw hY—mYƒ sMq jnW dy crnW dI DUV bxw dy [4[3[124[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh