ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 204

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਵਨ ਗੁਨ ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਮਿਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੂਪ ਹੀਨ ਬੁਧਿ ਬਲ ਹੀਨੀ ਮੋਹਿ ਪਰਦੇਸਨਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ ॥੧॥ ਨਾਹਿਨ ਦਰਬੁ ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ ॥੨॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨਿ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਉ ਫਿਰਤ ਤਿਸਾਈ ॥੩॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਰੀ ਜਲਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੧॥੧੧੮॥ {ਪੰਨਾ 204}

pdArQ:- pRwnpiq—ijMd dw mwlk pRBU [ imlau—imlauN, mYN imlW [ mweI—hy mW! [1[rhwau[

hIn—^wlI [ buiD hInI—Akl qoN ^wlI [ moih—mYN [ dUr qy—dUr qoN, AnykW jUnW dy s&r qoN lµG ky [1[

nwihn—nhIN [ drbu—Dn [ jobn—jvwnI [ mwqI—m`qI hoeI, msq [ smweI—lInqw [ krhu smweI—lInqw kro, Awpxy crnW ivc joV lvo [2[

bYrwgin—vYrwgvwn [ kau—ƒ, vwsqy [ iqsweI—iqhweI [3[

jlin—sVn, ivCoVy dI sVn [ swD sMig—swD sMgiq ny [ sMig—sMg ny [4[

ArQ:- hy myrI mW! mYN kyhVy guxW dI brkiq nwl AwpxI ijMd dy mwlk pRBU ƒ iml skW? (myry ivc qW koeI gux nhIN hY) [1[rhwau[

(hy myrI mW!) mYN Awqmk rUp qoN s`KxI hW, Akl-hIx hW, (myry AMdr Awqmk) qwkq BI nhIN hY (iPr) mYN prdysx hW (pRBU-crnW ƒ kdy mYN Awpxw Gr nhIN bxwieAw) AnykW jUnW dy s&r qoN lµG ky (ies mnu`Kw jnm ivc) AweI hW [1[

(hy myry pRwnpiq!) myry pws qyrw nwm-Dn nhIN hY, myry AMdr Awqmk guxW dw jobn BI nhIN ijs dw mYƒ hulwrw Aw sky [ mYƒ AnwQ ƒ Awpxy crnW ivc joV lY [2[

(hy myrI mW!) Awpxy pRwnpqI-pRBU dy drsn vwsqy mYN iqhweI iPr rhI hW, aus ƒ l`BdI l`BdI mYN kmlI hoeI peI hW [3[

hy nwnk! (AwK—) hy dInW auqy dieAw krn vwly! hy ikrpw dy Gr! hy pRBU! (qyrI imhr nwl) swD sMgiq ny myrI ieh ivCoVy dI sVn buJw id`qI hY [4[1[118[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥ ਪਾਇ ਲਗਉ ਮੋਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਕੋਊ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਧਨੁ ਰਾਖਉ ਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ਅਨਦਿਨੁ ਫਿਰਉ ਤਿਸੁ ਪਿਛੈ ਵਿਰਾਗੀ ॥੧॥ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖੁ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰੁ ਮਿਲਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥੨॥੨॥੧੧੯॥ {ਪੰਨਾ 204}

pdArQ:- imlby kau—imlx vwsqy [ min—mn ivc [ pwie—pYrIN [ lgau—lgauN, mYN l`gw [ krau—mYN krW [1[rhwau[

Arpau—mYN hvwly kr idAW [ miq—Akl, cqurweI [ moih—mYN [ Anidnu—hr roz [ ivrwgI—baurI, ipAwr ivc kmlI hoeI [1[

pUrb krm AMkur—pihly jnmW ivc kIqy hoey krmW dy sMskwrW dy AMgUr [ pRgty—au~GV pey [ risk—(sB jIvW ivc ivAwpk ho ky) rs mwxn vwlw [ bYrwgI—ivrkq, inrlyp [ AMDyru—hnyrw [ imlq—imilAW [ soeI—su`qI hoeI [2[

ArQ:- (hy BYx!) prmwqmw ƒ imlx vwsqy myry mn ivc pRIiq pYdw ho geI hY [ (prmwqmw nwl imlw skx vwlw jy) v`fy BwgW vwlw (gurU-) sMq mYƒ iml pey, qW mYN aus dy pYrIN l`gW, mYN aus Agy bynqI krW (ik mYƒ prmwqmw nwl imlw dy) [1[rhwau[

(hy BYx!) jyhVw (vfBwgI sMq mYƒ) prmwqmw dIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW suxWdw rhy, mYN hr vyly aus dy ip`Cy ip`Cy pRym ivc kmlI hoeI iPrdI rhW, mYN Awpxw mn aus dy hvwly kr idAW, mYN Awpxw Dn aus dy A`gy r`K idAW [ (hy BYx!) mYN Awpxy mn dI swrI cqurweI C`f id`qI hY [1[

hy nwnk! (AwK—) pihly jnmW ivc kIqy Bly krmW dy sMskwrW dy AMgUr ijs jIv-iesqRI dy au~GV pey, aus ƒ auh srb-ivAwpk pRBU iml ipAw hY jo swry jIvW ivc bYTw sB rs mwxn vwlw hY qy jo rsW qoN inrlyp BI hY [ prmwqmw ƒ imlidAW hI aus jIv-iesqRI dy AMdroN mwieAw dy moh dw hnyrw dUr ho jWdw hY, auh AnykW jnmW qoN mwieAw dy moh ivc su`qI hoeI jwg pYNdI hY [2[2[119[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਿਕਸੁ ਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਪਾਂਖ ॥ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸਰਣਿ ਗਹੁ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਹੀਅਰੇ ਸੰਗਿ ਰਾਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕੂਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ ਅਤਿ ਤੀਖ੍ਯ੍ਯਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ ॥ ਕਾਟਨਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸ ॥੧॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਨਹੁ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸਿ ॥੨॥੩॥੧੨੦॥ {ਪੰਨਾ 204}

pdArQ:- inksu—(bwhr) inkl [ ry—hy! pMKI—pMCI [ pWK—KMB [ swDU—gurU [ imil—iml ky [ ghu—PV [ hIAry sMig—ihrdy dy nwl [1[rhwau[

BRm—mwieAw dI ^wqr Btkxw [ kUeI— {kup} KUhI [ pMkj—ic`kV [ qIK@x—qyz, iqR`KI [ Pws—PwhI [ qw ky crn kml—aus dy sohxy crnW ivc [1[

kir ikrpw—ikrpw kr [ kru—h`Q [ {not:- l&z ‘kir’ ik®Aw hY [ l&z ‘kru’ nWv hY} [ gih lyhu—PV lY [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ rwis—srmwieAw [2[

ArQ:- hy jIv-pMCI! (mwieAw dy moh dy AwlHxy ivcoN bwhr) inkl [ prmwqmw dw ismrn kr [ (pRBU dw ismrn) KMB hn (iehnW KMBW dI shwieqw nwl hI qUM moh dy AwlHxy ivcoN bwhr au~f ky jw skyNgw) [ (hy BweI!) gurU ƒ iml ky pUrn-pRBU dw Awsrw lY, prmwqmw dw nwm-rqn Awpxy ihrdy nwl (sWB ky) r`K [1[rhwau[

(hy BweI! mwieAw dI ^wqr) Btkx dI KUhI hY, mwieAw dI iqRSnw qy ivkwrW dy csky (aus KUhI ivc) ic`kV hY, (jIvW dy gl ivc peI hoeI) moh dI PwhI bVI p`kI (iqR`KI) hY [ ies PwhI ƒ k`tx-jogw jgq dw gurU goibMd hI hY [ (hy BweI!) aus goibMd dy crn-kmlW ivc invws krI r`K [1[

hy goibMd! hy pRIqm pRBU! hy grIbW dy mwlk! hy nwnk dy suAwmI! imhr kr, myrI bynqI sux, myrw h`Q PV lY (qy mYƒ ies KUhI ivcoN k`F lY) myrI ieh ijMd qyrw id`qw hoieAw srmwieAw hY, myrw ieh srIr qyrI b^SI hoeI pUMjI hY (ies rwis-pUMjI ƒ moh dy h`QIN aujVn qoN qUM Awp hI bcw lY) [2[3[120[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਪੇਖਨ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਤਿਸੁ ਕਰਉ ਨਿਹੋਰਾ ॥ ਤੁਲਾ ਧਾਰਿ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ ॥੧॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਬਹੋਰਾ ॥ ਆਨਦ ਸੂਖ ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥ {ਪੰਨਾ 204}

pdArQ:- pyKn kau—vyKx vwsqy [ Aws ipAwsI—(drsn dI) Aws nwl ivAwkul [ icqvau—mYN Xwd krdI hW [ rYnI—rwq [ nyrw—nyVy [1[rhwau[

krau—krauN, mYN krW [ inhorw—qrlw [ qulw—q`kVI [ Dwir—r`K ky [ sgly—swry [ sBo hI—suKW dw ieh swrw iek`T [ Qorw—QoVw, hOlw [1[

sMq pRswid—gurU-sMq dI ikrpw nwl [ swgr—smuMdr [ jnm jnm ko jwq—AnykW jnmW dw Btkdw iPrdw [ bhorw—moV ilAWdw [ Bytq hir—hrI ƒ imilAW [ ik®qwrQu— {øq-AQL} ijs dI loV isry cVH geI [ svyrw—vyly isr [2[

ArQ:- (hy BYx!) pRBU-pqI dw drsn krn vwsqy myrw mn aus dw ismrn kr irhw hY [ aus dy drsn dI Aws nwl ivAwkul hoeI mYN idn rwq aus dw nwm icqwrdI rihMdI hW [ (hy BYx! mYƒ) koeI AYsw sMq (iml jwey, jyhVw mYƒ aus pRBU-pqI nwl) nyVy hI imlw dyvy [1[rhwau[

(hy BYx! jy auh gurU-sMq iml pey qW) mYN aus dy dwsW dI syvw krW, mYN AnykW qrIikAW nwl aus A`gy qrly krW [ (hy BYx!) q`kVI auqy r`K ky mYN (dunIAw dy) swry suK qoly hn, pRBU-pqI dy drsn qoN ibnw ieh swry hI suK (drsn dy suK nwloN) hOly hn [1[

hy nwnk! jyhVw mnu`K gurU dI ikrpw nwl guxW dy smuMdr prmwqmw dy gux gWdw hY (gurU prmysr aus ƒ) AnykW jnmW dy Btkdy ƒ (jnm mrn dy gyV ivcoN) moV ilAwauNdw hY [ hy nwnk! prmwqmw ƒ imilAW byAMq suK Awnµd pRwpq ho jWdy hn, mnu`Kw jnm dw mnorQ pUrw ho jWdw hY jnm vyly-isr (iesy jnm ivc) sPl ho jWdw hY [2[4[121[

not:- ieh auprly cwr Sbd ‘gauVI pUrbI’ dy hn [ pr iehnW ƒ iksy ^ws ‘Gr’ ivc gwvx dI ihdwieq nhIN id`qI geI [

AgWh BI ‘gauVI pUrbI’ dy hI Sbd hn [ pr auh v`Kry sMgRh ivc r`Ky gey hn [ auhnW vwsqy ‘Gr’ 1, 2 Awidk inXq kIqw igAw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh