ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 203

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸ੍ਰਵਨਿ ਨ ਸੁਰਤਿ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀ ਆਰਤ ਦੁਆਰਿ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਤਰੀਆ ॥ ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥੨॥੨॥੧੧੫॥ {ਪੰਨਾ 203}

pdArQ:- Buj—bWh [ bl—qwkq [ Buj bl—ijs dIAW bwhW ivc qwkq hY, hy blvwn bwhW vwly! suK swgr—hy suKW dy smuMdr! grq—toAw [ prq—pYNdw, ifgdw [ gih lyhu—PV lY [ AMgurIAw—auNglI [1[rhwau[

sRvin—sRvn ivc, kMn ivc [ suriq—suxn dI smr`Qw [ Awrq— {AwqL} duKIAw [ duAwir—(qyry) dr qy [ rtq—pukwrdw [ ipMgurIAw—ipMglw, pYr-hIx [1[

dInw nwQ—hy ZrIbW dy Ksm! kruxw mY— {k}xw-mX} qrs-rUp, qrs-BrpUr [ mhqrIAw—mW [ crn kvl—kOl Pu`lW vrgy crn [ gih—PV ky [2[

ArQ:- hy blI bwhW vwly sUrmy pRBU! hy suKW dy smuMdr pwrbRhm! (sMswr-smuMdr dy ivkwrW dy) toey ivc ifgdy dI (myrI) auNglI PV lY [1[rhwau[

(hy pRBU! myry) kMn ivc (qyrI is&iq-swlwh) suxn (dI sUJ) nhIN, myrIAW A`KW (AjyhIAW) sohxIAW nhIN (ik hr QW qyrw dIdwr kr skx), mYN qyrI swD sMgiq ivc jwx jogw nhIN hW, mYN ipMglw ho cukw hW qy du`KI ho ky qyry dr qy pukwr krdw hW (mYƒ ivkwrW dy toey ivcoN bcw lY) [1[

hy nwnk! (AwK)—hy grIbW dy Ksm! hy XqImW auqy qrs krn vwly! hy s`jx! hy im`qr pRBU! hy myry ipqw! hy myrI mW pRBU! qyry sMq qyry sohxy crn Awpxy ihrdy ivc r`K ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµGdy hn, (imhr kr, mYƒ BI Awpxy crnW dw ipAwr b^S qy mYƒ BI pwr lµGw lY) [2[2[115[

not:- pihlw AMk 2 Sbd dy bMdW dI igxqI d`sdw hY [ dUjw AMk 2 d`sdw hY ik ‘gauVI cyqI’ dw ieh dUjw Sbd hY [

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂੰ ਸੰਗਿ ਹਮਾਰੈ ਬਾਸੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਨਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਰਹਣਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਬਲਿਹਾਰਿ ਜੀ ॥੧॥ ਹਸਤ ਅਲੰਬਨੁ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਗਰਤਹੁ ਉਧਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਮਤਿ ਥੋਰੀਆ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥੨॥ ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੰਮਲਾ ਕਵਨ ਬਿਧੀ ਬੀਚਾਰ ॥ ਸਰਣਿ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਹਿਤ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੩॥ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਹਿ ॥ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਕੇਸਵਾ ਸੇ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੪॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕੁ ਭਜੈ ਬਿਖੁ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫॥੧॥੧੧੬॥ {ਪੰਨਾ 203}

pdArQ:- dX—hy qrs krn vwly! {dX`to feel pity} [ mIqulw—ipAwrw im`qr [ bwsu—v`s [1[rhwau[

sMswir—sMswr ivc [ jIA dwiqAw—hy ijMd dy dyx vwly! inmK—A`K Jmkx ijqnw smw {inmy—} [ bilhwir—mYN sdky jWdw hW [1[

Alµbnu—Awsrw [ hsq Alµbnu—h`Q dw shwrw [ pRB—hy pRBU! grqhu—toey qoN [ auDru—k`F lY [ moih—myrI [ sd hI—sdw hI [2[

sMmlw—sMmlW, mYN cyqy krW [ kvn ibDI—kyhVy kyhVy qrIky nwl? srix smweI—hy srn Awey dI smweI krn vwly! dws ihq—hy dwsW dy ihqU! [3[

Asit isiD—A`T is`DIAW [ kysvw— {ky_w: pR_ÔXw: siNq AÔX} lµmy kysW vwlw pRBU [ gwih—gWdy hn [4[

bMDpo—bMDpu, irSqydwr [ ADwr—Awsrw [ nwnku BjY—nwnk ismrdw hY [ ibKu—zihr [5[1[116[

ArQ:- hy qrs krn vwly! hy isRStI dy Ksm! qUM myrw ipAwrw im`qr hYN, sdw myry nwl v`sdw rhu [1[rhwau[

hy ijMd dyx vwly! hy pRwx dyx vwly! hy suK dyx vwly pRBU! mYN qYQoN inmK inmK kurbwn jWdw hW [ qYQoN ibnw iek GVI Br BI Awqmk jIvn nhIN ho skdw qy (Awqmk jIvn qoN ibnw) sMswr ivc rihxw iPtkwr-jog hY [1[

hy pRBU! mYƒ Awpxy h`Q dw shwrw dyh [ hy gopwl! mYƒ (ivkwrW dy) toey ivcoN k`F lY [ mYN gux-hIx hW, myrI miq hoCI hY [ qUM sdw hI grIbW auqy dieAw krn vwlw hYN [2[

hy au~cy! hy AphuMc! hy byAMq pRBU! hy srn Awey dI shwieqw krn vwly pRBU! hy Awpxy syvkW dy ihqU pRBU! mYN qyry (idqy hoey) kyhVy kyhVy suK cyqy krW? mYN ikhVy ikhVy qrIikAW nwl (qyry b^Sy suKW dI) ivcwr krW? (mYN qyry id`qy byAMq suK igx nhIN skdw) [3[

hy BweI! dunIAw dy swry pdwrQ (jogIAW dIAW) A`Ty is`DIAW sB qoN sRySt rs nwm-rs ivc mOjUd hn [ (hy BweI!) ijnHW auqy sohxy lµmy kysW vwlw pRBU pRsMn huMdw hY, auh bMdy pRBU dy gux gWdy rihMdy hn [4[

(hy dX! hy gosweIN!) hy myry pRwxW dy Awsry pRBU! mW, ipau, pu`qr, irSqydwr (sB kuJ myrw) qUM hI qUM hYN [ (qyrw dws) nwnk (qyrI) swD sMgiq ivc (qyrI imhr nwl) qyrw Bjn krdw hY [ (jyhVw mnu`K qyrw Bjn krdw hY auh ivkwrW dy) zhr-Bry sMswr qoN (shI-slwmiq Awqmk jIvn lY ky) pwr lµG jWdw hY [5[1[116[

not:- ‘gauVI bYrwgix’ dw ieh pihlw Sbd hY [

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਰਹੋਏ ਕੇ ਛੰਤ ਕੇ ਘਰਿ ਮਃ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੈ ॥ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਨੁ ਬਨੁ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ ॥ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਹਰਿ ਆਹੈ ॥ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹੈ ॥੨॥ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹੀ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਿਹ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ॥ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਪਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗਤੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੧੭॥ {ਪੰਨਾ 203}

pdArQ:- rhoAw—iek iksm dI Dwrnw dw pMjwbI gIq jo lµmI hyk nwl gwivAW jWdw hY [ ies ƒ ^ws krky znwnIAW ivAwh smy gWdIAW hn [ lµmI hyk qoN ielwvw tyk vwlI quk BI muV muV gweI jWdI hY [ Gir—Gr ivc [ rhoey ky CMq ky Gir—(ies Sbd ƒ aus ‘Gr’ ivc gwvxw hY) ijs Gr ivc lµmI hyk vwlw ivAwh dw gIq gwieAw jWdw hY [

srb—swry [ kilAwx—suK [ scu—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [rhwau[

bnu bnu—hryk jMgl [ bYrwgI—ivrkq [ eyk ilv—iek pRBU dI lgn [ ijin—ijs ny {l&z ‘ijin’ iek-vcn hY [ ies dy nwl vriqAw pVnWv ‘sy’ bhu-vcn hY [ so, ies dw ArQ krnw hY—ijs ny ijs ny, ijs ijs ny} [1[

bRhmwidk—bRhmw Awidk, bRhmw Aqy hor dyvqy [ snkwidk—snk Awidk, snk Aqy aus dy hor Brw snµdn, snwqn, snq kumwr [ AwhY—qWG krdw hY [ gwhY—gWhdw hY, cu`BI lWdw hY [2[

ijn—ijnHW ƒ {l&z ‘ijin’ iek-vcn, l&z ‘ijn’ bhu-vcn} [ qw kI—auhnW dI [ imlwhI—imlih, imldy hn [ iqh—auhnW ƒ [ mUly—iblkul [3[

pRIqm—hy pRIqm! ibnau—bynqI {ivnX} [ mWgqu—mMgdw hY [4[

ArQ:- (hy BweI!) koeI ivrlw BwgW vwlw mnu`K ipAwry dy gux gWdw hY, auh swry suK pRwpq kr lYNdw hY swry Awnµd mwxdw hY, sdw-iQr prmwqmw ƒ iml pYNdw hY [rhwau[

(hy BweI! prmwqmw ƒ imlx vwsqy jy) koeI mnu`K igRhsq qoN auprwm ho ky hryk jMgl FUMfdw iPrdw hY (qW ies qrHW prmwqmw nhIN imldw) [ iksy ivrly mnu`K dI iek prmwqmw nwl lgn l`gdI hY [ ijs ijs mnu`K ny pRBU ƒ l`B ilAw hY, auh swry v`fy BwgW vwly hn [1[

(hy BweI!) bRhmw Aqy hor v`fy dyvqy, snk Aqy aus dy Brw snµdn snwqn snq kumwr—iehnW ivcoN hryk pRBU-imlwp cwhuMdw hY [ jogI jqI is`D—hryk prmwqmw ƒ imlx dI qWG krdw hY, (pr ijs ƒ DuroN) ieh dwiq imlI hY, auhI pRBU dy gux gWdw hY [2[

(hy BweI!) auhnW dI srn peIey, ijnHW ƒ prmwqmw kdy Bu`ldw nhIN [ prmwqmw dy sMqW ƒ koeI v`fy BwgW vwly hI iml skdy hn [ auhnW sMq jnW ƒ jnm mrn dy gyV kdy BI nhIN ivAwpdy [3[

hy ipAwry pRIqm pRBU! (myry auqy) ikrpw kr qy (mYƒ) iml [ hy sB qoN au~cy qy byAMq pRBU! (myrI ieh) bynqI sux [ (qyrw dws) nwnk (qYQoN qyrw) nwm (hI izMdgI dw) Awsrw mMgdw hY [4[1[117[

not:- “gauVI bYrwgix” dw ieh pihlw Sbd hY [ AMk 1 iehI d`sdw hY [ ies qoN AgWh “gauVI pUrbI” dy Sbd c`l pey hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh