ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 202

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥ ਲਾਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ ਜਾ ਮਨਿ ਵਸਿਓ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਸਗਲ ਪਵਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ ॥ ਪਾਪ ਮਿਟਹਿ ਸਾਧੂ ਸਰਨਿ ਦਇਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਹੁਤੁ ਉਰਧ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ ॥ ਅਨਿਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ ॥੨॥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬਖਾਨੇ ॥ ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਸਿਧ ਸੁਖ ਜਾਨੇ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ॥੩॥ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੇ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੧੧੧॥ {ਪੰਨਾ 202}

pdArQ:- mjn—cu`BIAW {m`jnu—cu`BI} [ Arb Krb—sO l`K dw iek k®oV, sO k®oV dw iek Arb, sO Arb dw iek Krb [ min—mn ivc [ jw min—ijs (mnu`K) dy mn ivc [1[

gwie—gw ky [ imtih—imt jWdy hn [ swDU—gurU [rhwau[

aurD— {@ÆvL—au~cw} au~cw pu`Tw ltk ky [ rsn—jIB (nwl) [2[

bKwny—aucwry, pVH ley [ mwny—pqIj gey [3[

AgwiD—AQwh [ AgwiD boiD—AQwh boD vwlw, ijs dy pUrn srUp dw shI igAwn nhIN ho skdw [4[

ArQ:- (hy BweI!) isRStI dy pwlxhwr pRBU dy gux gw ky swry mnu`K pivqR ho skdy hn [ dieAw dy somy gurU dI srn ipAW (swry) pwp imt jWdy hn [rhwau[

(hy BweI!) ijs mnu`K dy mn ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY, aus ny (mwno) k®oVW qIrQW ivc cu`BIAW lw leIAW, k®oVW qIrQW dy ieSnwn kr ley, aus ny (mwno) l`KW rupey ArbW rupey KrbW rupey dwn kr ley [1[

(hy BweI!) jyhVw mnu`K AwpxI jIB nwl prmwqmw dw nwm jpdw hY, aus ny (mwno) pu`Ty ltk ky AnykW qpW dy swDn swD ley, aus ny (mwno, ir`DIAW is`DIAW dy) AnykW lwB K`t ley, AnykW mnorQ hwsl kr ley [2[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm ismridAW ismridAW ijs mnu`K dw mn prmwqmw nwl ig`J jWdw hY, aus ny (mwno) isimRqIAW SwsqRW vydW dy aucwrn kr ley, aus ny (mwno) jog (dIAW guMJlW) dI sUJ pRwpq kr leI, aus ny (mwno) is`DW ƒ imly suKW nwl sWJ pw leI [3[

(hy BweI! ijs mnu`K auqy pRBU ikrpw krdw hY, auh mnu`K) aus AQwh hsqI vwly AphuMc qy byAMq prmwqmw dw nwm jpdw hY, aus dw nwm Awpxy ihrdy ivc itkWdw hY [

(hy nwnk! qUM BI Ardws kr qy AwK—) hy pRBU! mYN nwnk auqy ikrpw kr (qw ik mYN qyrw nwm jp skW) [4[111[

ਗਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇਆ ॥੧॥ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਾ ॥ ਤਿਸਹਿ ਅਰਾਧਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਉ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਮ ॥ ਤਾ ਤੇ ਸਿਧਿ ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਂਮ ॥੨॥ ਦਰਸਨ ਦੇਖਿ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਭੈ ਭਾਈ ॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੪॥੧੧੨॥ {ਪੰਨਾ 202}

pdArQ:- ismir—ismr ky [ suKu—Awqmk Awnµd [ crn kml gur—gurU dy sohxy crn (kOl-PulW vrgy) [ irdY—ihrdy ivc [1[

pUrw—ABu`l, swry guxW vwlw [ iqsih—aus (goibMd) ƒ [ DIrw—DIrj vwlw [rhwau[

Anidnu—hr roz, hr vyly [ jpau—jpauN, mYN jpdw hW [ qw qy—aus (jpx) dI brkiq nwl [ isiD—sPlqw [ isiD sgl kWm—swry kMmW dI sPlqw [2[

dyiK—vyK ky [ sIql mn—TMFy-Twr mn vwly [ iklibK—pwp [3[

nwnk—hy nwnk! BweI—hy BweI! BY—fr-^qry {‘Bau’ qoN bhu-bcn} [ pYj—ie`zq [4[

ArQ:- (hy BweI!) goibMd pwrbRhm (sB hsqIAW nwloN) v`fw hY, swry guxW dw mwlk hY (aus ivc koeI iksy iksm dI Gwt nhIN hY) [ aus goibMd ƒ AwrwD ky myrw mn hOsly vwlw bx jWdw hY (qy AnykW iklibKW dw twkrw krn jogw ho jWdw hY) [rhwau[

(pr, hy BweI! goibMd dw AwrwDn gurU dI rwhIN hI imldw hY [ ijs mnu`K ny) gurU dy sohxy crn Awpxy ihrdy ivc vswey hn, aus ny goibMd dw nwm ismr ismr ky Awqmk Awnµd mwixAw hY [1[

(hy BweI!) mYN qW hr vyly gurU dw nwm cyqy r`Kdw hW (gurU dI imhr nwl hI goibMd dw ismrn pRwpq huMdw hY qy) aus ismrn dI brkiq nwl swry kMmW ivc sPlqw hwsl huMdI hY [2[

(hy BweI! gurU dI rwhIN hr QW prmwqmw dw) drsn kr ky (drsn krn vwly) TMFy Twr mn vwly ho jWdy hn, qy auhnW dy AnykW (pihly) jnmW dy kIqy hoey pwp nws ho jWdy hn [3[

hy nwnk! AwK—hy BweI! (gurU dI srn pY ky goibMd dw nwm ismirAW dunIAw vwly) swry fr-^qry mn qoN lih jWdy hn (ikauNik) ismrn dI brkiq nwl ieh XkIn bx jWdw hY ik (goibMd Awpxy syvk dI Awp lwj r`Kdw hY [4[112[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਆਪਿ ਸਹਾਈ ॥ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੈ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ ॥੧॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਿ ਉਬਰੈ ਸਭ ਕੋਇ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪੂਰਨ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਬ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ਕਰਨੈਹਾਰਾ ॥ ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ॥੨॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਲਾਥੇ ॥੩॥ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਨਾਈ ॥੪॥੧੧੩॥ {ਪੰਨਾ 202}

pdArQ:- kau—vwsqy [ shweI—mddgwr [ inq—sdw [ pRiqpwr—pwlxw krdw hY, sMBwl krdw hY [1[

aubrY—(frW ^qirAW iklibKW qoN) bc jWdw hY [ sB koie—hryk jIv [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ soie—auh prmwqmw [rhwau[

Ab—hux [ min—mn ivc [ krnYhwrw—pYdw krn vwlw pRBU [ swrw—sMBwilAw hY, mwixAw hY [2[

kir—kr ky [ iklibK—pwp [3[

khnu n jwie—d`sI nhIN jw skdI [4[

ArQ:- (hy BweI!) hryk mnu`K (jyhVw) prmwqmw dI srn ivc (AwauNdw hY, swry ivkwrW frW-sihmW qoN) bc jWdw hY, aus ƒ inscw bx jWdw hY ik auh srb-ivAwpk sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw sB kuJ krn dI smr`Qw r`Kdw hY qy jIvW pwsoN sB kuJ krwx vwlw hY [rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw Awpxy syvk dy vwsqy (sdw) mddgwr bixAw rihMdw hY, sdw (Awpxy syvk dI) sMBwl krdw hY ijvyN mW qy ipau (Awpxy b`cy dI sMBwl krdy hn) [1[

(hy BweI!) sB kuJ krn dI smr`Qw r`Kx vwlw prmwqmw (myry) mn ivc Aw v`isAw hY, hux myry swry fr-^qry nws ho gey hn qy mYN Awqmk Awnµd mwx irhw hW [2[

(hy BweI!) prmwqmw ikrpw kr ky Awpxy syvkW dI Awp r`iKAw krdw hY, auhnW dy (pihly) AnykW jnmW dy (kIqy) pwpW dy sMskwr (auhnW dy mn qoN) lih jWdy hn [3[

prmwqmw kyfI v`fI smr`Qw vwlw hY—ieh g`l ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ hy nwnk! prmwqmw dy syvk sdw prmwqmw dI srn pey rihMdy hn [4[113[

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਮ ਕੋ ਬਲੁ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ॥ ਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਮਾਈ ॥ ਸੋ ਸੋ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ ਗਾਈ ॥੨॥੧੧੪॥ {ਪੰਨਾ 202-203}

pdArQ:- ko—dw [ pUrnu—hr QW mOjUd [ BweI—hy BweI! qw qy—aus bl dI brkiq nwl [ ibrQw—pIV, du`K-klyS [ n ibAwpY—zor nhIN pw skdI [1[rhwau[

dwsu hir—hrI dw dws [ mweI—hy mW! krqw—krqwr [1[

pRiB—pRBU ny [ piq—ie`zq [ nwnk—hy nwnk! [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dI qwkq hr QW (Awpxw pRBwv pw rhI hY) (ies vwsqy ijs syvk dy isr auqy prmwqmw Awpxw imhr dw h`Q r`Kdw hY) aus qwkq dI brkiq nwl (aus syvk au~qy) koeI du`K-klyS Awpxw zor nhIN pw skdw [1[rhwau[

hy (myrI) mW! prmwqmw dw syvk jyhVI jyhVI mMg Awpxy mn ivc icqwrdw hY, krqwr Awp aus dI auh mMg pUrI kr dyNdw hY [1[

hy nwnk! (prmwqmw dw syvk) prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY (qy dunIAw dy frW vloN) infr ho jWdw hY, (pr syvk dy) doKI-inMdk dI ie`zq pRBU ny lok-prlok ivc Awp gvw id`qI huMdI hY [2[114[

not:- gauVI guAwryrI dy Sbd mu`k cu`ky hn, hux ieQoN gauVI cyqI dy Sbd SurU hoey hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh