ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 200

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ॥ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸੁਨਿ ਮਨ ਕਾਨੀ ॥ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦੁਆਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੨॥੧੦੧॥੧੭੦॥ {ਪੰਨਾ 200}

pdArQ:- pdvI—drjw [ jIvn pdvI—au~cw Awqmk drjw [ ijn—ijnHW (hir ky dwsW ƒ) [ prgwsu—cwnx [1[

mn—hy mn! kwnI suin—kMnW nwl sux, iDAwn nwl sux [ hir duAwir—hrI dy dr qy [1[rhwau[

iDAweIAY—iDAwauxw cwhIdw hY [ dyiK—dyK ky [ inhwlu—pRsMn [1[

ArQ:- hy myry mn! iDAwn nwl prmwqmw dw nwm suixAw kr [ hy pRwxI! (ismrn dI brkiq nwl) qUM hrI dy dr qy suK pRwpq kryNgw [1[rhwau[

(hy BweI! jyhVy mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auh hrI dy dws hn) hrI dy dwsW ƒ au~cw Awqmk drjw pRwpq hY, auhnW (hrI dy dwsW) ƒ imilAW Awqmw ƒ (igAwn dw) cwnx iml jWdw hY [1[

hy nwnk! (hrI dy dwsW dI sMgiq ivc rih ky) A`Ty pihr isRStI dy pwlxhwr pRBU ƒ ismrnw cwhIdw hY [ (ismrn dI brkiq nwl hr QW prmwqmw dw) drsn kr ky (mn) iKiVAw rihMdw hY [2[101[170[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦਿ ਪਾਈ ॥ ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥ ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਨ ॥੧॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਮਿ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ ॥੨॥ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥ ਗਈ ਬਿਆਧਿ ਉਬਰੇ ਜਨ ਮੀਤ ॥੩॥ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦੨॥੧੭੧॥ {ਪੰਨਾ 200}

pdArQ:- goibid—goibMd ny [ gur goibid—goibMd dy rUp gurU ny [ pweI—pw id`qI, b^SI [ sWiq—TMF [ qwp—du`K klyS [ BweI—hy BweI! [1[rhwau[

rsn—jIB nwl [ kilAwn—^uSIAW [1[

Agm—AphuMc [ swDU sMgim—gurU dI sMgiq ivc [ insqwr—pwr-auqwrw [2[

inq nIq—sdw hI [ ibAwiD—rog [ aubry—bc gey [ mIq—hy im`qr! [3[

bc—bcn [ k®m—krm [ iDAweI—mYN iDAwvW, iDAweIN [4[

ArQ:- hy myry vIr! goibMd dy rUp gurU ny (ijs mnu`K ƒ nwm dI dwiq) b^S id`qI, aus dy AMdr TMF pY geI, aus dy swry du`K-klyS qy pwp nws ho gey [1[rhwau[

(hy BweI! jyhVw mnu`K AwpxI jIB nwl sdw prmwqmw dw nwm aucwrn krdw hY, aus dy swry rog dUr ho jWdy hn, aus dy AMdr Awnµd hI Awnµd bxy rihMdy hn [1[

(hy BweI!) jyhVw mnu`K AphuMc pwrbRhm pRBU dy guxW dw ivcwr krdw rihMdw hY, gurU dI sMgiq ivc rih ky aus dw (sMswr-smuMdr qoN) pwr-auqwrw ho jWdw hY [2[

hy (myry) im`qr! sdw prmwqmw dy gux gWdy rho [ (jyhVy mnu`K gux gWdy hn, auhnW dw hryk) rog dUr ho jWdw hY, auh mnu`K (rogW ivkwrW qoN) bcy rihMdy hn [3[

hy nwnk! (pRBU-crnW ivc Ardws kr qy AwK—hy pRBU!) mYN qyrw dws qyrI srn AwieAw hW (imhr kr) mYN Awpxy mn dI rwhIN bcnW dI rwhIN qy krmW dI rwhIN sdw Awpxy mwlk-pRBU ƒ ismrdw rhW [4[102[171[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨੇਤ੍ਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥ {ਪੰਨਾ 200}

pdArQ:- pRgwsu—cwnx [ gurdyv—hy gurdyv! [1[rhwau[

sIqlw—mwqw dw rog, cIck [ qy—qoN [ riKAw—bcwieAw [ ibhwrI— {ivhwirn`} hy suMdr pRBU! ikrpw DwrI—ikrpw Dwr ky [1[

jIvY—Awqmk jIvn hwsl krdw hY [ swD sMig—swD sMgiq ivc [2[

ArQ:- hy gurdyv! ijs mnu`K dIAW (Awqmk) A`KW ƒ qUM (igAwn dw) cwnx b^iSAw, aus dy swry vhm (QW QW dy Btkx) dUr ho gey, qyry dr qy itk ky kIqI hoeI aus dI) syvw isry cVH geI [1[rhwau[

hy suMdr srUp! hy pwrbRhm! hy pRBU! qUM hI ikrpw kr ky sIqlw qoN bcwieAw hY (hor koeI dyvI Awidk qyry brwbr dI nhIN hY) {not:- sMn 1594 qoN 1599 qk mwJy ivc s^q kwl ipAw irhw [ sIqlw Awidk bImwrIAW dw BI zor pY igAw [ gurU hirgoibMd swihb dw jnm sMn 1595 ivc hoieAw sI [ gurU Arjn swihb Bu`Ky rog-pIVqW dI shwieqw krn vwsqy cwr pMj swl mwJy dy ipMfW ivc, iPr lwhOr Shr ivc BI, ivcrdy rhy [ bwlk gurU hirgoibMd swihb ƒ BI Awpxy nwl hI r`Kx dI Awv`Skqw bxI rhI, ikauNik bwbw ipRQI cMd jI auhnW dI jwn dy lwgU sn [ cIck vwly ielwky ivc iPrn krky AMimRqsr vwps Awaux qy gurU hirgoibMd swihb ƒ mwqw inkl AweI [ vhmx Brmx iesqRIAW Aw Aw ky sIqlw dyvI dI pUjw vwsqy pRyrnw krdIAW rhIAW [ ies Brm-vhm qoN sdw leI bcx vwsqy gurU Arjn swihb ny ies Sbd dI rwhIN aupdyS kIqw hY} [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) jyhVw mnu`K (hor swry Awsry C`f ky) prmwqmw dw nwm jpdw hY, auh Awqmk jIvn hwsl kr lYNdw hY (ikauNik) auh swD sMgiq ivc rih ky Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm-rs pINdw rihMdw hY [2[103[172[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧਨੁ ਓਹੁ ਮਸਤਕੁ ਧਨੁ ਤੇਰੇ ਨੇਤ ॥ ਧਨੁ ਓਇ ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੇਤ ॥੧॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ॥ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਨ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੦੪॥੧੭੩॥

pdArQ:- Dnu—BwgW vwlw [ msqku—m`Qw [ Dnu nyq—BwgW vwly hn auh nyqr [ nyq—A`KW [ qyry—(jo) qyry (dIdwr ivc msq hn) [ Eie— {l&z ‘Ehu’ qoN bhu-vcn} [ qum sMig—qyry nwl [ hyq—ihq, ipAwr [1[

kYsy lhIAY—ikvyN l`B skdw hY? kdy nhIN l`B skdw [ rsnw—jIB (nwl) [ jsu—is&iq-swlwh [ khIAY—kihxw cwhIdw hY [1[rhwau[

jweIAY—jwxw cwhIdw hY [ ijin—ijs ny {not:- l&z ‘ijn’ bhu-vcn hY [ l&z ‘ijin’ iek-vcn hY} [ inrbwxu—vwsnw-rihq, ijs ƒ koeI vwsnw poh n sky [2[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw kdy suK nhIN iml skdw [ (ies vwsqy sdw) jIB nwl prmwqmw dw nwm jpxw cwhIdw hY, prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY [1[rhwau[

(hy pRBU!) BwgW vwlw hY auh m`Qw (jyhVw qyry dr qy inauNdw hY) BwgW vwlIAW hn auh A`KW (jo) qyry (dIdwr ivc msq rihMdIAW hn) [ BwgW vwly hn auh Bgq jn ijnHW dw qyry nwl pRym bixAw rihMdw hY [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) ijs ijs ny vwsnw-rihq pRBU dw nwm jipAw hY, auhnW auqoN (sdw) sdky jwxw cwhIdw hY [2[104[173[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂੰਹੈ ਮਸਲਤਿ ਤੂੰਹੈ ਨਾਲਿ ॥ ਤੂਹੈ ਰਾਖਹਿ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥ ਐਸਾ ਰਾਮੁ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ ॥ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਗੈ ਆਪਿ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਵਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕਉ ਜਾਪੈ ॥੨॥ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਜਾ ਕਉ ਆਪਿ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਨੁ ॥੩॥ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ॥ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੪॥੧੦੫॥੧੭੪॥ {ਪੰਨਾ 200}

pdArQ:- msliq—swlwh (dyx vwlw) [ rwKih—r`Kdw hYN, r`iKAw krdw hYN [ swir—sWB ky, swr lY ky [ smwil—sMBwl kr ky [1[

dIn dunI shweI—dIn dw swQI qy dunIAw dw swQI, lok prlok dw swQI [ pYj—ie`zq, lwj [ BweI—hy BweI! [1[rhwau[

AwgY—prlok ivc [ iehu Qwnu—ieh lok [ vis jw kY—ijs dy v`s ivc [ mnu—(myrw) mn [ jwpY—jpdw hY [2[

piq—ie`zq [ prvwxu—kbUl [ scu—sdw-iQr pRBU dw nwm [ nIswxu—prvwnw, izMdgI dy s&r ivc rwhdwrI [ Purmwnu—hukm [3[

pRiqpwil—ipRqpwly, pwlxw krdw hY [ smwil—sWB [4[

ArQ:- hy myry vIr! prmwqmw ies lok qy prlok ivc Aijhw swQI hY ik auh Awpxy syvk dI ie`zq (hr QW) r`Kdw hY [1[rhwau[

hy pRBU! qUM (hr QW myrw) slwhkwr hYN, qUM hI (hr QW) myry nwl v`sdw hYN [ qUM hI (jIvW dI) swr lY ky sMBwl kr ky r`iKAw krdw hYN [1[

(hy BweI!) ijs prmwqmw dy v`s ivc swfw ieh lok hY, auhI Awp prlok ivc BI (swfw rwKw) hY [ (hy BweI!) myrw mn qW A`Ty pihr aus prmwqmw dw nwm jpdw hY [2[

hy pRBU! ijs (syvk) dy vwsqy qUM Awp hukm krdw hYN, aus ƒ (qyry drbwr ivc) ie`zq imldI hY, auh (qyry dr qy) kbUl huMdw hY, aus ƒ (jIvn-s&r ivc) qyrw sdw-iQr rihx vwlw nwm, rwhdwrI (vjoN) imldw hY [3[

hy nwnk! prmwqmw Awp hI (sB jIvW ƒ) dwqW dyx vwlw hY, Awp hI (sB dI) pwlxw krn vwlw hY [ qUM sdw hI aus prmwqmw dw nwm (Awpxy ihrdy ivc) sWB ky r`K [4[105[174[

not:- pwTk ieh cyqy r`Kx ik ieQoN qk v`fy joV ivc iek dI Gwt qurI Aw rhI hY [ v`fw AMk ieQy 175 cwhIdw sI [

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ॥ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੁਪਾਲੁ ॥੧॥ ਰਾਮੁ ਰਵਤ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਮਇਆ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਸਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥੧੦੬॥ {ਪੰਨਾ 200-201}

pdArQ:- ik®pwlu— {øpw-AwlX} ikrpw dw Gr, dieAwvwn [ ihrdY—ihrdy ivc [1[

rvq—ismridAW [ sd hI—sdw hI [ mieAw—ikrpw [ pUrn—srb-ivAwpk [ hir rwieAw—pRBU pwqSwh [1[rhwau[

jw ky—ijs (mnu`K) dy [ AsiQru—sdw kwiem rihx vwlw [ sohwgu— {sOBwÀX} Ksm, pqI [2[

ArQ:- (hy BweI!) ijs mnu`K au~qy srb-ivAwpk pRBU-pwiqSwh ny imhr kIqI hY, prmwqmw dw nwm ismridAW aus ny sdw hI Awqmk Awnµd mwixAw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) ABu`l gurU ijs mnu`K auqy dieAwvwn huMdw hY, isRStI dy r`iKAk prmwqmw (dw nwm) sdw aus dy ihrdy ivc v`isAw rihMdw hY [1[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K dy (m`Qy auqy) pUry Bwg jwg pYNdy hn, auh sdw prmwqmw dw nwm jpdw hY, (aus dy isr qy) prmwqmw sdw kwiem rihx vwlw Ksm (Awpxw h`Q r`Kdw hY) [2[106[

not:- ieQoN qk gurU Arjn swihb dy 106 Sbd hn [ ipClw joV 70 sI [ v`fw joV 176 bxdw hY, pr hux qk v`fy joV ivc ie`k dI kmI clI Aw rhI sI, ieQy phuMc ky auh kmI id`s peI hY [ ipCly swry v`fy AMk BMnxy pYNdy sn [ ies dy QW AgWh v`fw AMk ilKxw bMd kr id`qw igAw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh