ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 198

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿਉ ਸਾਕਤ ਨਹੀ ਸੰਗੁ ॥ ਓਹੁ ਬਿਖਈ ਓਸੁ ਰਾਮ ਕੋ ਰੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥ ਜਿਉ ਕਾਪੁਰਖੁ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਬੈਲ ਕਉ ਨੇਤ੍ਰਾ ਪਾਇ ਦੁਹਾਵੈ ॥ ਗਊ ਚਰਿ ਸਿੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥੨॥ ਗਾਡਰ ਲੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਰਿ ਪੂਜੀ ॥ ਸਉਦੇ ਕਉ ਧਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪੂੰਜੀ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਚੀਤ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਸਾ ਮੀਤ ॥੪॥੯੧॥੧੬੦॥ {ਪੰਨਾ 198}

pdArQ:- isau—nwl [ swkq sMgu—swkq dw joV [ swkq—mwieAw-vyiVHAw mnu`K, r`b nwloN tu`tw hoieAw [ Ehu—auh swkq [ ibKeI—ivSeI, iviSAW dw ipAwrw [ Esu—aus (dws) ƒ [ ko—dw [1[rhwau[

mn Asvwr— {ijvyN ‘mn-qwrU’} jyhVw svwrI krnI nhIN jwxdw [ qurI—GoVI [ kwpurKu—Kusrw, hIjVw [ pucwrY—ipAwr krdw hY [1[

nyqRw—inAwxw, r`sI [ duhwvY—coNdw hY [ cir—cVH ky [ pwvY—dOVWdw hY [2[

gwfr—Byf [ kwmDynu— {Dynu—gW [ kwm—vwsnw} hryk vwsnw pUrI krn vwlI gW (jo surg ivc rihMdI mMnI jWdI hY qy jo smuMdr ƒ irVkx smy cOdW rqnW ivcoN iek rqn sI) [ pUjI—pUjw kIqI [ pUMjI—srmwieAw [3[

sw—vrgw [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dy Bgq nwl mwieAw-vyVHy mnu`K dw joV nhIN bx skdw (ikauNik) auh swkq iviSAW dw ipAwrw huMdw hY qy aus Bgq ƒ prmwqmw dw pRym-rMg ciVHAw huMdw hY [1[rhwau[

(hrI dy dws Aqy swkq dw sMg ieauN hI hY) ijvyN iksy AnwVI Asvwr vwsqy iek sjweI hoeI GoVI hovy, ijvyN koeI Kusrw iesqRI ƒ ipAwr krdw hovy [1[

(hy BweI!) hrI dy dws Aqy swkq dw myl ieauN hI hY, ijvyN koeI mnu`K inAwxw pw ky bld ƒ cox l`g pey, ijvyN koeI mnu`K gW auqy cVH ky aus ƒ Syr dy ip`Cy duVwx l`g pey [2[

(hy BweI!) hrI dy Bgq qy swkq dw joV ieauN hY, ijvyN koeI mnu`K Byf lY ky aus ƒ kwmDyn imQ ky pUjx l`g pey, ijvyN koeI mnu`K srmwey qoN ibnw hI sOdw ^rIdx au~T dOVy [3[

hy nwnk! (hrI dy dwsW dI sMgiq ivc itk ky) prmwqmw dw nwm Awpxy ic`q ivc ismr, prmwqmw vrgy mwlk qy im`qr dw ismrn kirAw kr [4[91[160[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾ ਮਤਿ ਨਿਰਮਲ ਕਹੀਅਤ ਧੀਰ ॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵਤ ਬੀਰ ॥੧॥ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਕਰਿ ਓਟ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਹੋਵਤ ਛੋਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੋ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਤੁ ਉਪਜੈ ਨ ਪਾਪੁ ॥ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਨਿਰਮਲ ਪਰਤਾਪੁ ॥੨॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਤ ਬਿਕਾਰ ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਏਹੋ ਉਪਕਾਰ ॥੩॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਤੇ ਗੋਪਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੪॥੯੨॥੧੬੧॥ {ਪੰਨਾ 198}

pdArQ:- sw—auh {ieh l&z iesqRI ilMg hY} [ miq—Akl [ khIAq—AwKI jWdI hY [ DIr—DIrj vwlI [ rswiex—rsW dw Gr, sB rsW qoN sRySt [ bIr—hy vIr! [1[

Et—Awsrw [ Cot—^lwsI [1[rhwau[

inrmlu—pivqR {ieh l&z puilMg hY [ pihlI quk vwlw l&z ‘inrml’ iesqRI ilMg hY} [ ijqu—ijs ivc, ijs dI rwhIN [ rMig—pRym ivc [2[

imit jwq—imt jWdy hn [ qy—qoN [3[

rwqy—rMgy hoey [ jwcY—mMgdw hY [ rvwl—crnW dI DUV [4[

ArQ:- (hy BweI!) Awpxy ihrdy ivc prmwqmw dy crnW dw Awsrw bxw, (ieauN kIiqAW) jnm mrn dy gyV qoN ^lwsI ho jWdI hY [1[rhwau[

hy BweI! auh Akl pivqR AwKI jWdI hY DIrj vwlI AwKI jWdI hY, (ijs dw Awsrw lY ky mnu`K) sB rsW qoN sRySt pRBU-nwm dw rs pINdw hY [1[

(hy BweI!) auh srIr pivqR hY ijs ivc koeI pwp nhIN pYdw huMdw [ prmwqmw dy pRym-rMg dI brkiq nwl pivqR hoey mnu`K dw qyj-prqwp (cmkdw hY) [2[

(hy BweI! swD sMgiq kirAw kr) swD sMgiq ivc irhW (AMdroN) swry ivkwr dUr ho jWdy hn [ (swD sMgiq dw) sB qoN au~cw iehI aupkwr hY [3[

jyhVy mnu`K prmwqmw dI pRym-BgqI dy rMg ivc rMgy rihMdy hn, nwnk auhnW dy crnW dI DUV mMgdw hY [4[92[161[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ ਮੇਲਿ ਲਏ ਪੂਰਨ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਰਤਾ ਪੇਖਿ ਬਿਗਸੈ ਜਿਉ ਨਾਰੀ ॥ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ॥੧॥ ਪੂਤ ਪੇਖਿ ਜਿਉ ਜੀਵਤ ਮਾਤਾ ॥ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ॥੨॥ ਲੋਭੀ ਅਨਦੁ ਕਰੈ ਪੇਖਿ ਧਨਾ ॥ ਜਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਮਨਾ ॥੩॥ ਬਿਸਰੁ ਨਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਦਾਤਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥੪॥੯੩॥੧੬੨॥ {ਪੰਨਾ 198}

pdArQ:- isau—nwl [ pUrn—swry guxW nwl BrpUr [ vfBwgI—v`fy BwgW vwly [1[rhwau[

Brqw—Ksm [ pyiK—vyK ky [ ibgsY—iKV pYNdI hY, ^uS huMdI hY [ jIvY—Awqmk jIvn hwsl krdw hY [ icqwrI—icqwir, icqwr ky [1[

Eiq—auxy hoey ivc [ poiq—pRoqy hoey ivc [ rwqw—rMigAw hoieAw, msq [2[

Andu—^uSI [ jn mnw—syvk dw mn [3[

dwqwr—hy dwqwr! ADwr—hy Awsry! [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw nwl ijnHW mnu`KW dI ieho ijhI pRIiq (ijs dw izkr ieQy kIqw jw irhw hY) bxdI hY, auh mnu`K v`fy BwgW vwly ho jWdy hn, auh swry guxW nwl BrpUr ho jWdy hn, prmwqmw auhnW ƒ Awpxy nwl imlw lYNdw hY [1[rhwau[

ijvyN iesqRI Awpxy pqI ƒ vyK ky ^uS huMdI hY, iqvyN hrI dw dws hrI dw nwm cyqy kr ky AMqr Awqmy hulwry ivc AwauNdw hY [1[

ijvyN mW Awpxy pu`qrW ƒ vyK vyK ky jIaUNdI hY, iqvyN prmwqmw dw Bgq prmwqmw nwl qwxy pyty dy sUqr vWg r`qw rihMdw hY [2[

(ijvyN, hy BweI!) lwlcI mnu`K Dn vyK ky ^uSI mnWdw hY, iqvyN prmwqmw dy Bgq dw mn prmwqmw dy sohxy crnW nwl lpitAw rihMdw hY [3[

hy dwqwr! hy nwnk dy pRwxW dy Awsry pRBU! (mYƒ nwnk ƒ) iek rqw ijqnw smw BI nwh Bu`l [4[93[162[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਬੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਹਿ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਿਹਫਲ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੇ ਆਪਿ ॥ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਅਚਰਜ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥ ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੁ ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਦਇਆਲ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰੁ ॥ ਮਾਨਿ ਲੇਤੁ ਜਿਸੁ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੪॥੯੪॥੧੬੩॥ {ਪੰਨਾ 198}

pdArQ:- rswieix—rswiex ivc, rsW dy Gr hir-nwm ivc [ gIDy—ig`Jy hoey, msq, rcy hoey [ bIDy—iv`Jy hoey [1[rhwau[

Awn— {ANX} hor hor [ dIsih—id`sdy hn [ siB—swry [ Cwru—suAwh [ inhPl—ivArQ [1[

AMD—AMnHw [ kUp—KUh [ qy—qoN [2[

vix—vx ivc [ iqRix—iqRx ivc [ iqRBvix—iqMnW BvnW vwly sMswr ivc [ pswru—iKlwrw [ jIA sMig—swry jIvW nwl [3[

swru—sWB, ihrdy ivc sMBwl [4[

ArQ:- (hy BweI!) jyhVy mnu`K sB qoN sRySt hir-nwm-rs ivc msq rihMdy hn auh mnu`K prmwqmw dy suhxy crnW dI pRym-BgqI iv`c iv`Jy rihMdy hn (ijvyN BOrw Pu`l ivc iv`J jWdw hY) [1[rhwau[

(hy BweI! auhnW mnu`KW ƒ dunIAw dy) hor swry rs (pRBU-nwm-rs dy twkry qy) suAwh id`sdy hn, prmwqmw dy nwm qoN ibnw sMswr dy swry pdwrQ auhnW ƒ ivArQ jwpdy hn [1[

(hy BweI!) goibMd dy gux Ascrj prqwp vwly hn (jyhVy mnu`K prmwqmw dy gux gWdy hn auhnW ƒ prmwqmw) Awp (mwieAw dy moh dy) AMnHy KUh ivcoN k`F lYNdw hY [2[

(hy BweI! hir-nwm-rs ivc msq bMidAW ƒ) isRStI dw pwlxhwr pRBU vx ivc iqRx ivc iqMn-BvnI sMswr ivc ivAwpk id`sdw hY, auhnW ƒ ieh swrw jgq prmwqmw dw iKlwrw id`sdw hY, prmwqmw sB jIvW dy AMg-sMg pRqIq huMdw hY, qy dieAw dw Gr id`sdw hY [3[

hy nwnk! AwK—(hy BweI! qUM BI Awpxy ihrdy ivc) auh is&iq-swlwh sMBwl ijs (is&iq-swlwh-rUp kQnI) ƒ isrjxhwr pRBU Awdr-sqkwr dyNdw hY [4[94[163[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਰਿ ਕੀਜੈ ॥ ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਰਮਲ ਉਦਕੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ॥ ਮਜਨੁ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥੧॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਤਹ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਖੋਇ ॥੨॥ ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦੁ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਧਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸਹਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥ {ਪੰਨਾ 198-199}

pdArQ:- inq pRiq—sdw hI [ nwvxu—ieSnwn [ sir—sr ivc [ rwm sir—rwm (dy nwm-rUp) sr ivc [ kIjY—krnw cwhIdw hY [ Joil—ihlw ky pRym nwl [ pIjY—pIxw cwhIdw hY [1[rhwau[

audku—pwxI [ mjnu—ieSnwn [ siNB—swry [1[

sMq sMig—hir-sMq nwl [ qh—auQy, rwm-sr ivc cu`BI lwieAW, pRBU-crnW ivc juiVAW [ gosit—imlwp [ iklivK—pwp [ Koie—(mnu`K) nws kr lYNdw hY [2[

swD—gurmuK bMdy [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ rivAw—hr vyly mOjUd [ prmwnµdu—sB qoN sRySt Awnµd dw mwlk-pRBU [3[

ijsih—ijs mnu`K ƒ [ inDwn—^zwny [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dy nwm-sr ivc sdw hI ieSnwn krnw cwhIdw hY [ (prmwqmw dy nwm dw rs) sB qoN sRySt rs hY, Awqmk jIvn dyx vwly ies hir-nwm-rs ƒ bVy pRym nwl pIxw cwhIdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm pivqR jl hY, (ies jl ivc) ieSnwn kridAW swry mnorQ pUry ho jWdy hn (sB vwSnW mu`k jWdIAW hn) [1[

(hy BweI!) auQy (aus hir-nwm-jl ivc cu`BI lWidAW) pRBU-sMq nwl imlwp ho jWdw hY (qy, mnu`K Awpxy) k®oVW jnmW dy (kIqy hoey) pwp dUr kr lYNdw hY [2[

(hy BweI! jyhVy) gurmuK bMdy (hir-nwm) ismrdy hn, auh Awqmk Awnµd mwxdy hn, auhnW ƒ Awpxy mn ivc Awpxy ihrdy ivc sB qoN sRySt Awnµd dw mwlk prmwqmw hr vyly mOjUd id`sdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) prmwqmw dy crnW dy ^zwny ijs mnu`K ƒ l`B pYNdy hn, aus mnu`K qoN pRBU dy Bgq-syvk kurbwn jWdy hn [4[95[164[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh