ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 197

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਮਜਨੁ ਕਰਿ ਸੂਚੇ ॥ ਕੋਟਿ ਗ੍ਰਹਣ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੂਚੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਬਸੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨਸੇ ॥੧॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਕੀਰਤਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਗੋਵਿੰਦ ਅਧਾਰੁ ॥ ਤਾ ਤੇ ਛੁਟਿਓ ਬਿਖੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੇ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ॥੪॥੮੬॥੧੫੫॥ {ਪੰਨਾ 197}

pdArQ:- nwim—nwm ivc, nwm (-qIrQ) ivc [ mjnu—ieSnwn [ kir—kr ky [ sUcy—su`cy, pivqR [ koit—kRoVW [ mUcy—bhuq, vDIk [1[rhwau[

iklivK—pwp [1[

sMig—sMgiq ivc [ mwrgu—rsqw [2[

bc—bcn [ k®m—krm, kMm [ ADwru—Awsrw [ qw qy—aus qoN [ ibKu—zhr [3[

pRiB—pRBU ny [ jpy—jpdw hY [

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dy nwm (-qIrQ ivc ieSnwn kr ky su`cy (jIvn vwlw bx jweIdw hY) [ (nwm-qIrQ ivc ieSnwn kIiqAW) kRoVW gRhxW smy kIqy puMnW dy PlW nwloN BI vDIk Pl imldy hn [1[rhwau[

(hy BweI! ijs mnu`K dy) ihrdy ivc prmwqmw dy crn v`s pYx, aus dy AnykW jnmW dy (kIqy) pwp nws ho jWdy hn [1[

(hy BweI! ijs mnu`K ny) swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dw Pl pRwpq kr ilAw, jmW dw rsqw aus dI nzrIN BI n ipAw (Awqmk mOq aus dy ikqy nyVy BI nwh Fu`kI) [2[

(hy BweI! ijs mnu`K ny) Awpxy mn dw Awpxy bolW dw Awpxy kMmW dw Awsrw prmwqmw (dy nwm) ƒ bxw ilAw, aus qoN sMswr (dw moh) pry ht igAw, aus qoN (ivkwrW dw auh) zhr pry rih igAw (jo mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ mwr mukWdw hY) [3[

hy nwnk! imhr kr ky pRBU ny ijs mnu`K ƒ Awpxw bxw ilAw [ auh mnu`K sdw pRBU dw jwp jpdw hY pRBU dw Bjn krdw hY [4[86[155[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਜਾਤੇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਚਰਣ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਭੈ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨਿ ਨ ਬਸਾਹੀ ॥ ਡਰਪਤ ਡਰਪਤ ਜਨਮ ਬਹੁਤੁ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ਮਿਰਤੁ ਜਿਸੁ ਵਾਸਿ ॥ ਸੋ ਸਮਰਥੁ ਸਿਮਰਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥੩॥ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕ ॥ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ॥੪॥੮੭॥੧੫੬॥ {ਪੰਨਾ 197}

pdArQ:- ijin—ijs (mnu`K) ny [ hir jwqy—hrI nwl fUMGI sWJ pweI hY [ sIqlu—TMFw, SWq [ rwqy—r`iqAW, ipAwr pwieAW [1[

BY BMjn pRB—swry frW dw nws krn vwlw pRBU [ min—mn ivc [ n bswhI—jyhVy mnu`K nhIN vsWdy, bswih [ jwhI—jwih, lµG jWdy hn [1[rhwau[

irdY—ihrdy ivc [ qw ky—aus dy [2[

jnmu—izMdgI [ jrw—buFypw [ imrqu—mOq [ vwis—v`s ivc [ swis—(hryk) swh dy nwl [ igrwis—(hryk) igrwhI dy nwl [3[

sKw—swQI [ tyk—Awsrw, shwrw [4[

ArQ:- (hy BweI! jyhVy mnu`K) swry frW dy nws krn vwly pRBU ƒ Awpxy mn ivc nhIN vsWdy, auhnW dy AnykW jnm iehnW frW qoN kMbidAW hI bIq jWdy hn [1[rhwau[

(hy BweI!) ijs mnu`K ny prmwqmw nwl jwx-pCwx pw leI hY aus dI srn ipAw rhu (ikauNik) pRBU-crnW ivc ipAwr pwieAW mn SWq ho jWdw hY srIr (Bwv, hryk ieMdRw) SWq ho jWdw hY [1[

(hy BweI!) ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm v`s pYNdw hY, aus dy swry kMm swry mnorQ sPl ho jWdy hn [2[

(hy BweI!) swfw jIaUx, swfw buFypw qy swfI mOq ijs prmwqmw dy v`s ivc hY, aus sB qwkqW dy mwlk pRBU ƒ hryk swh dy nwl qy hryk igrwhI dy nwl ismrdw rhu [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) iek prmwqmw hI (swfw jIvW dw) im`qr hY s`jx hY swQI hY [ aus mwlk-pRBU dw nwm hI (swfI izMdgI dw) shwrw hY [4[87[156[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਾਹਰਿ ਰਾਖਿਓ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ॥ ਘਰਿ ਆਏ ਗੋਵਿੰਦੁ ਲੈ ਨਾਲਿ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਹਿਰਿਆ ॥੨॥ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਭਗਵੰਤੁ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥੩॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਾਪੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਪੇਖਿ ਜੀਵੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥੪॥੮੮॥੧੫੭॥ {ਪੰਨਾ 197}

pdArQ:- bwhir—jgq nwl vrqx-ivhwr kridAW [ irdY—ihrdy ivc [ smwil—sWB ky [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ lY nwil—nwl lY ky [1[

sMqn kY sMig—sMqW dy nwl [ rwqw—rMigAw hoieAw [ rMig—rMg ivc [1[rhwau[

prswdI—prswid, ikrpw nwl [ swgru—(sMswr-) smuMdr [ iklivK—pwp [ siB—swry [ ihirAw—dUr kr ley [2[

nwim—nwm ivc [ BgvMqu—BwgW vwlw [ mMqu—aupdyS [3[

jwpu—jpdw rhu [ nwnku jIvY—nwnk Awqmk jIvn hwsl krdw hY [ pyiK—vyK ky [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw nwm sdw sMq jnW dy ihrdy ivc v`sdw hY [ prmwqmw dy (pRym-) rMg ivc (sMq jnW dw) mn rMigAw rihMdw hY qn (Bwv, hryk igAwn-ieMdRw) rMigAw rihMdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) jgq nwl kwr-ivhwr kridAW sMq jnW ny goibMd ƒ Awpxy ihrdy ivc sWB ky r`iKAw huMdw hY, goibMd ƒ sMq jn Awpxy ihrdy-Gr ivc sdw Awpxy nwl r`Kdy hn [1[

(hy BweI!) gurU dI ikrpw nwl (prmwqmw dw nwm ihrdy ivc sWB ky sMq jn) sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn, qy AnykW jnmW dy (pihly kIqy hoey) swry pwp dUr kr lYNdy hn [2[

(hy BweI! qUM BI) pUry gurU dw aupdyS (Awpxy ihrdy ivc vsw [ jyhVw mnu`K gurU dw aupdyS Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY, auh) BwgW vwlw ho jWdw hY, auh (lok prlok ivc) vifAweI K`tdw hY, aus dI suriq pRBU dy nwm ivc juVdI hY [3[

(hy BweI! qUM BI prmwqmw dy) sohxy crn (Awpxy) ihrdy ivc jpdw rhu [ nwnk (aus prmwqmw dw) prqwp vyK ky Awqmk jIvn hwsl krdw hY [4[88[157[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਪਤਿ ਤਹਾ ਜਹਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਨਾਹੀ ॥ ਕੋਟਿ ਅਨੰਦ ਜਹ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਹੀ ॥੧॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਿਐ ਦੁਖ ਰੋਗ ਘਨੇਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਜਮੁ ਲਗੈ ਨ ਨੇਰੇ ॥੨॥ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਨਿਹਚਲ ਥਾਨੁ ॥ ਜਹ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੩॥ ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਨਾਲਿ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੯॥੧੫੮॥ {ਪੰਨਾ 197}

pdArQ:- DMnu—BwgW vwlw [ iehu Qwnu—ieh ihrdw QW [ kusl Kym—suK Awnµd [ pRiB—pRBU ny [1[rhwau[

ibpiq—musIbq [ koit—kRoVW [ gwhI—gwey jWdy hn [1[

hir ibsirAY—hy hrI ivsr jwey [ Gnyry—bhuq [ nyry—nyVy [2[

Qwnu—QW, ihrdw [ jh—ij`Qy [3[

suAwmI—mwlk-pRBU [ kau—ƒ [ AMqrjwmI—idl dI jwxn vwlw [4[

ArQ:- (hy BweI!) goibMd dy gux gWivAW (mnu`K dw) ieh ihrdw-QW BwgW vwlw bx jWdw hY (ikauNik ijs ihrdy ivc pRBU dI is&iq-swlwh Aw v`sI, aus ivc) pRBU ny Awp swry suK swry Awnµd ilAw vswey [1[rhwau[

(hy BweI!) ibpqw (sdw) aus ihrdy ivc (vwprI rihMdI) hY, ijs ivc prmwqmw (dy nwm) dw ismrn nhIN hY [ ijs ihrdy ivc prmwqmw dy gux gwey jWdy hn, auQy k®oVW hI Awnµd hn [1[

(hy BweI!) jy mnu`K ƒ prmwqmw (dw nwm) ivsr jwey, qW aus ƒ AnykW du`K AnykW rog (Aw Gyrdy hn) [ (pr) prmwqmw dI syvw-BgqI kIiqAW jm (mOq dw Bau) nyVy nhIN Fu`kdw (Awqmk mOq nhIN AwauNdI) [2[

(hy BweI!) auh ihrdw-QW v`fy BwgW vwlw hY auh ihrdw sdw Afol rihMdw hY, ijs ivc prmwqmw dw hI nwm jipAw jWdw hY [3[

(hy BweI!) sB dy idl dI jwxn vwlw pRBU (AwpxI ikrpw nwl mYƒ) nwnk ƒ iml ipAw hY, hux mYN ijDr jWdw hW, auDr myrw mwlk-pRBU mYƒ Awpxy nwl id`sdw hY [4[89[158[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਪਾਲ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਠਾ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੂਪਵੰਤੁ ਸੋ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੨॥ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਅਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੁ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ॥ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੯੦॥੧੫੯॥ {ਪੰਨਾ 197-198}

pdArQ:- iDAwvY—iDAwauNdw hY, ihrdy ivc cyqy r`Kdw hY [ prm giq—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [1[

swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [1[rhwau[

rUpvMqu—rUp vwlw [ cquru—qICx bu`iD vwlw [ ijin—ijs ny [ ijn jin—ijs jn ny [2[

prvwxu—kbUl [ Git Git—hryk srIr ivc [ jwxu—pCwx [3[

jw ky—ijs mnu`K dy [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dI sMgiq ivc (rih ky) isRStI dy pwlxhwr pRBU (dy nwm) dw ismrn kirAw kr [ pRBU dy nwm qoN ibnW hor koeI Dn koeI mwl p`kw swQ inbwhux vwlw nhIN hY [1[rhwau[

jyhVw mnu`K goibMd-pRBU ƒ Awpxy ihrdy ivc Xwd krdw rihMdw hY, auh cwhy ivdvwn hovy cwhy iv`idAw-hIn, auh sB qoN au~cI Awqmk AvsQw hwsl krdw lYNdw hY [1[

(hy BweI!) auhI mnu`K rUp vwlw hY auhI qIKx bu`iD vwlw hY auhI isAwxw hY, ijs mnu`K ny prmwqmw dI rzw ƒ (sdw isr m`Qy auqy) mMinAw hY [2[

(hy BweI!) Awpxy mwlk-pRBU ƒ hryk srIr ivc v`sdw pCwx [ (ijs mnu`K ny mwlk-pRBU ƒ hryk srIr ivc v`sdw pCwx ilAw hY) auhI mnu`K jgq ivc AwieAw sPl hY [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K dy pUry Bwg jwg pYNdy hn, aus dw mn prmwqmw dy crnW ivc l`gw rihMdw hY [4[90[159[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh