ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 196

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸੋਈ ॥ ਤਿਤੁ ਬਲਿ ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਾਮ ਰਮਣ ਤਰਣ ਭੈ ਸਾਗਰ ॥ ਸਰਣਿ ਸੂਰ ਫਾਰੇ ਜਮ ਕਾਗਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ ਇਹ ਆਸਰ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ॥੨॥ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰਿ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੩॥ ਮਾਨ ਮੋਹ ਖੋਏ ਗੁਰਿ ਭਰਮ ॥ ਪੇਖੁ ਨਾਨਕ ਪਸਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥੪॥੮੧॥੧੫੦॥ {ਪੰਨਾ 196}

pdArQ:- kir—kry, krdw hY [ Byty—imldw hY [ gur—gurU nUµ [ soeI—auhI [ iqqu—aus dI rwhIN [ iqqu bil—aus (Awqmk) bl dI rwhIN [ n ibAwpY—zor nhIN pw skdw [1[

rmx—ismrn [ qrx—pwr lµG jwxw [ BY swgr—sMswr-smuMdr [ sUr—sUrmw (gurU) [ Pwry—pwVy jWdy hn [ jm kwgr—jmW dy kwZz, jmW dy lyKy, Awqmk mOq ilAwaux vwly sMskwr [1[rhwau[

siqguir—siqgurU ny [ Awsr—Awsry [2[

sMjm—ieMdirAW nUµ ivkwrW vloN rokx dy Xqn [ shweI—mdd krn vwly [3[

guir—gurU ny [ pyKu—vyK [ nwnk—hy nwnk! psry—ivAwpk [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw ismrn krn nwl sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jweIdw hY [ sUrmy gurU dI srn ipAW jmW dy lyKy pwVy jWdy hn, (Awqmk mOq ilAwaux vwly swry sMskwr imt jWdy hn) [1[rhwau[

(pr hy BweI!) auhI mnu`K gurU ƒ imldw hY, ijs auqy prmwqmw ikrpw krdw hY [ (gurU dy imlwp dI brkiq nwl mnu`K dy AMdr Awqmk bl pYdw huMdw hY) aus bl dy kwrn koeI rog Awpxw zor nhIN pw skdw [1[

(hy BweI! ijs mnu`K nUµ) siqgurU ny prmwqmw dw nwm-mMqR dy id`qw, ies nwm-mMqR dy Awsry aus dy swry mnorQ pUry ho gey [2[

(hy BweI! ijs mnu`K auqy) siqgurU jI ikrpwl hoey, ijs dy mddgwr pRBU jI bx gey, aus nUµ swry jpW dI, swry qpW dI, swry sMjmW dI vifAweI pRwpq ho geI [3[

hy nwnk! vyK, gurU ny ijs mnu`K dy AhMkwr moh Awidk Brm nws kr id`qy, aus nUµ pwrbRhm pRBU jI hr QW ivAwpk id`s pey [4[81[150[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਖੈ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਧੁਲਾ ਭਾਰੀ ॥ ਦੁਖਿ ਲਾਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ॥੧॥ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕਉ ਤੁਹੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਨਰਕਿ ਲੈ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੋਗ ਗਿਰਸਤ ਚਿਤਾਰੇ ਨਾਉ ॥ ਬਿਖੁ ਮਾਤੇ ਕਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥੨॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਆਨ ਸੁਖਾ ਨਹੀ ਆਵਹਿ ਚੀਤਿ ॥੩॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਉ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥ ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੨॥੧੫੧॥ {ਪੰਨਾ 196}

pdArQ:- ibKY rwj qy—iviSAW dy pRBwv nwl [ AMDulw—(ivkwrW ivc) AMnHw [ duiK—du`K ivc [ lwgY—l`gdw hY, Psdw hY [ icqwrI—icqwrdw hY [1[

kau—nUµ, vwsqy [ quhI—qUM hI, qyrw nwm hI [ mgnu—msq [ nrik—nrk ivc [1[rhwau[

igrsq—iGirAw hoieAw [ ibKu—(ivkwrW dI) zhr [ mwqy kw—msq hoey hoey dw [ Taur Twau—QW-iQ`qw, nwm-inSwn [2[

isau—nwl [ Awn— {ANX} hor hor [ cIiq—ic`q ivc [3[

ismrau—mY ismrW [ pRB—hy pRBU [ AMqrjwmI—hy sB dy idl dI jwxn vwly! [4[

ArQ:- (hy pRBU!) qyry dws dy vwsqy qyrw nwm hI (lok-prlok ivc) ie`zq hY [ (qyrw dws jwxdw hY ik) mwieAw ivc msq mnu`K nUµ (mwieAw) nrk ivc lY jWdI hY (sdw duKI r`KdI hY) [1[rhwau[

(hy BweI!) iviSAW dy pRBwv nwl (mnu`K ivkwrW ivc) bhuq AMnHw ho jWdw hY (qdoN aus nUµ prmwqmw dw nwm kdy BI nhIN su`Jdw, pr ivkwrW dy kwrn jdoN auh) du`K ivc Psdw hY, qdoN prmwqmw dw nwm cyqy krdw hY [1[

(hy BweI!) rogW nwl iGirAw hoieAw mnu`K prmwqmw dw nwm cyqy krdw hY, pr ivkwrW dI zihr ivc msq hoey mnu`K dy Awqmk jIvn dw ikqy nwm-inSwn nhIN l`Bdw, (ivkwrW dI zihr aus dy Awqmk jIvn nUµ mwr-mukWdI hY) [2[

(hy BweI! prmwqmw dy) sohxy crnW nwl (ijs mnu`K dI) pRIiq bx jWdI hY, aus nUµ dunIAw vwly hor hor suK cyqy nhIN AwauNdy [3[

hy nwnk! (Ardws kr qy AwK)—hy pRBU! hy suAwmI! hy AMqrjwmI hrI! (mYnUµ) iml, mYN sdw hI qYnUµ ismrdw rhW [4[82[151[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਲਏ ਨਿਵਾਰੇ ॥੧॥ ਐਸਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਹਾ ਤਪਤਿ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥ ਪ੍ਰਭ ਖਿਨ ਮਹਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਣਹਾਰ ॥੨॥ ਅਨਿਕ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਨਹੀ ਜਾਹਿ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਮੁਕਤਿ ਫਲ ਪਾਹਿ ॥੩॥ ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਇਸ ਤੇ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੪॥੮੩॥੧੫੨॥ {ਪੰਨਾ 196}

pdArQ:- sMgI—swQI [ btvwry—vwt-mwry, rwhzn, fwkU [ kir—kr ky [ pRiB—pRBU ny [ ley invwry—invwir ley, dUr kr id`qy [1[

rmhu—mwxo [ sBu koie—hryk jIv [ klw—qwkq [ soie—auh [1[rhwau[

qpiq—qpS, sVn [ swgr—smuMdr [ auqwrxhwr—lµGwx dI qwkq r`Kx vwlw [2[

ismrq—ismridAW [ mukiq—^lwsI [ pwih—pRwpq kr lYNdy hn [3[

aukiq—XukqI, dlIl [ ies qy—ies jIv pwsoN {l&z ‘iesu’ dw   u sMbMDk ‘qy’ dy kwrn auf igAw hY} [ kir ikrpw—imhr kr [ gwih—gw skdy hn [4[

ArQ:- (hy BweI!) auh prmwqmw swrIAW mukMml qwkqW dw mwlk hY (jyhVw mnu`K aus dw p`lw PVdw hY, auh iksy ivkwr nUµ aus dy nyVy nhIN Fu`kx dyNdw) [ hryk jIv AjyhI smr`Qw vwly pRBU dy nwm dw rs mwxo [1[rhwau[

(hy BweI! kwmwidk pMjy) fwkU A`Ty phr (mnu`K dy nwl) swQI bxy rihMdy hn (qy ies dy Awqmk jIvn auqy fwkw mwrdy rihMdy hn [ ijnHW nUµ bcwieAw hY) pRBU ny Awp hI ikrpw kr ky bcw ilAw hY [1[

(hy BweI! kwmwidk ivkwrW dI) sMswr-smuMdr ivc bVI qpS pY rhI hY (ies qpS qoN bcx leI pRBU dw hI Awsrw lvo) pRBU iek iKn ivc ies sVn ivcoN pwr lµGwx dI qwkq r`Kx vwlw hY [2[

(hy BweI! mwieAw dy moh dIAW ieh ivkwr Awidk) AnykW PwhIAW hn (mnu`KW pwsoN Awpxy jqn nwl ieh PwhIAW) qoVIAW nhIN jw skdIAW [ pr prmwqmw dw nwm ismridAW iehnW PwhIAW qoN ^lwsI-rUp Pl hwsl kr lYNdy hn [3[

hy nwnk! (pRBU-dr qy Ardws kr qy AwK—hy pRBU!) ies jIv pwsoN koeI AjyhI isAwxp koeI AjyhI dlIl nhI c`l skdI (ijs krky ieh iehnW fwkUAW dy pMjy qoN bc sky [ hy pRBU! qUM Awp) ikrpw kr, jIv qyry gux gwvx (qy iehnW qoN bc skx) [4[83[152[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ ਬਿਚਰੁ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥੧॥ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਚੜਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਭਜੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੪॥੮੪॥੧੫੩॥ {ਪੰਨਾ 196}

pdArQ:- QwqI—Dn dI QYlI [ ko—dw [ ibcru—iPr qur [ siB—swry [1[

vf BwgI—v`fy BwgW nwl [ pwrbRhm—hy pwrbRhm! q—qW [1[rhwau[

auir—ihrdy ivc {ars`} [ Bv swgru—sMswr-smuMdr [ ciV—(pRBU-crnW dy jhwz auqy) cVH ky [2[

swDU sMgu—gurU dI sMgiq [ sBu koie—hryk mnu`K [ kilAwx—suK [3[

guxI inDwnu—guxW dw ^jwnw pRBU [ mwnu—Awdr [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq v`fy BwgW nwl gwieAw jw skdw hY [ hy pwrbRhm pRBU! jy qUM Awp swnUµ jIvW nUµ AwpxI is&iq-swlwh dI dwiq dyvyN qW hI swnUµ iml skdI hY [1[rhwau[

(hy BweI! jy qUM prmwqmw dI ikrpw nwl) prmwqmw dy nwm-Dn dI QYlI hwsl kr leI hY, qW qUM sMswr dy kwr-ivhwrW ivc BI (insMg ho ky) qur iPr [ qyry swry kMm isry cVH jwxgy [1[

(hy BweI!) prmwqmw dy crn Awpxy ihrdy ivc idl ivc itkweI r`K [ (pRBU-crn-rUp jhwz auqy) cVH ky qUM sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jweyNgw [2[

(hy BweI!) hryk pRwxI gurU dI sMgiq kro [ (gurU dI sMgiq ivc irhW) sdw suK hI suK hoxgy, muV koeI du`K poh nhIN skygw [3[

hy nwnk! pRym-BrI BgqI nwl swry guxW dy ^jwny prmwqmw dw Bjn kr, (ies qrHW) prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr-mwx imldw hY [4[84[153[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਮੀਤ ॥ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ ਨੀਤ ॥੧॥ ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਪਹਰੂਆ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਜਮ ਨਹੀ ਡਰੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸੁ ॥੨॥ ਆਸਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਧਨੁ ਏਕ ॥ ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਕੀ ਮਨ ਮਹਿ ਟੇਕ ॥੩॥ ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ ॥੪॥੮੫॥੧੫੪॥ {ਪੰਨਾ 196-197}

pdArQ:- jil—jl ivc [ Qil—DrqI ivc [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql auqy, AwkwS ivc [ hir mIq gux—pRBU-im`qr dy gux [ nIq—sdw [ BRm—Btkx [1[

sMig—(jIv dy) nwl [ phrUAw—rwKw [ jw kY ismrix—ijs dy ismrn nwl [ jm frUAw—mOq dw fr [1[rhwau[

irdY—ihrdY ivc [2[

eyk—iek prmwqmw dI [ tyk—shwrw [3[

jn swD—swD jn, gurmuiK, gurU dy syvk [ AnwQ—inAwsry [ pRiB—pRBU ny [4[

ArQ:- (hy BweI!) ijs prmwqmw dy ismrn dI brkiq nwl mOq dw fr nhIN rih jWdw (Awqmk mOq nyVy nhIN Fuk skdI), auh prmwqmw jwgidAW su`iqAW hr vyly jIv dy nwl rwKw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) jyhVw pRBU-im`qr jl ivc DrqI ivc AwkwS ivc hr QW ivAwpk hY, aus dy gux sdw gwivAW sB iksm dy Btkx nws ho jWdy hn [

(hy BweI!) pRBU dy sohxy crnW dw ijs mnu`K dy ihrdy ivc invws ho jWdw hY, aus dy swry du`KW dw nws ho jWdw hY;

iek prmwqmw dw nwm hI aus mnu`K dI Aws bx jWdw hY, pRBU dw nwm hI aus dw mwx-qwx qy Dn ho jWdw hY, aus mnu`K dy mn ivc sdw kwiem rihx vwly Swh-prmwqmw dw hI shwrw huMdw hY [2, 3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI! jyhVy) bVy grIb qy AnwQ bMdy (sn, jdoN auh) gurU dy syvk (bx gey, gurU dI srn Aw pey) prmwqmw ny (auhnW ƒ du`KW klySW qoN) h`Q dy ky r`K ilAw [4[85[154[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh