ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 195

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਆਲਸੁ ਕਿਉ ਬਨੈ ਮਾਇ ॥੧॥ ਖਸਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਆਨ ਕੰਮਿ ਲਾਗਹਿ ॥ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ ਲਾਗਤ ਅਨ ਲੋਭਾ ॥ ਦਾਸਿ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਭਾ ॥੨॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਖਾਵਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥ ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਨਹਿ ਸੁਆਨ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥ ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥ {ਪੰਨਾ 195}

pdArQ:- ijs kw— {l&z 'ijsu' dw    u sMbMDk 'kw' dy kwrn au~f igAw hY} [ pYnY—pihndw hY [ Kwie—KWdw hY [ ikau bnY—ikvyN Pb skdw hY? nhIN Pbdw [ mwie—hy mW! [1[

ibswir—Bulw ky [ Awn— {ANX} hor [ kMim—kMm ivc [ lwgih—l`gdy hn [1[rhwau[

iqAwig—iqAwig ky [ dwis—dwsI, mwieAw [ kq—ik`Qy? [2[

Kwvih—KWdy hn [ ijin—ijs (pRBU) ny [ iqsih—aus (pRBU) ƒ [ suAwn— {buh-vcn} ku`Øqy [3[

lUx hrwmI—(KwDy) lUx ƒ hrwm krn vwly, nw-Sukry [ pRB—hy pRBU! [4[

ArQ:- (hy BweI! jyhVy mnu`K) mwlk-pRBU (dI Xwd) Bulw ky hor hor kMm ivc ru`ØJy rihMdy hn, auh nkwrI mwieAw dy v`ØtyØ ivc Awpxw kImqI mnu`Kw jnm gvw lYNdy hn [ (auh rqn qW su`t dyNdy hn, pr kaufI ƒ sWBdy hn) [1[rhwau[

hy mW! ijs prmwqmw dw id`qw hoieAw (AMn) mnu`K KWdw hY (id`qw hoieAw k`pVw mnu`K) pihndw hY aus dI Xwd vloN Awls krnw iksy qrHW BI Pbdw nhIN [1[

(hy BweI!) prmwqmw ƒ C`f ky hor (pdwrQW dy) loB ivc l`igAW qy (prmwqmw dI) dwsI mwieAw ƒ slwm kIiqAW ikqy BI soBw nhIN iml skdI [1[

(hy BweI!) ku`qy (dy suBwA vwly mnu`K) suAwdly Bojn KWdy hn, cMgy cMgy Kwxy KWdy hn, pIx vwlIAW cIzW pINdy hn, pr ijs prmwqmw ny (ieh swry pdwrQ) id`qy hoey hn aus ƒ jwxdy-pCwxdy BI nhIN [3[

hy nwnk! AwK—hy pRBU! AsI jIv nw-Sukry hW [ hy jIvW dy idl jwxn vwly pRBU! swnUµ b^S lY [4[76[145[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥੧॥ ਹਰਿ ਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਬਸਾਈ ॥ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ ॥੨॥ ਜੀਵਨ ਮਰਣੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥ ਜਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ ॥੪॥੭੭॥੧੪੬॥ {ਪੰਨਾ 195}

pdArQ:- mwih—ivc [ mjn—ieSnwn, cu`BI [1[

idnu—(swrw) idn [ hir hir ismrnu—sdw hrI dw ismrn (kr) [ BweI—hy BweI! koit—k®oVW [ mlu—(ivkwrW dI) mYl {l&z ‘mlu’ Skl ivc puilMg vWg hY, pr hY ieh iesqRI ilMg} [1[rhwau[

kQw—is&iq-swlwh [ mn bWCq—mn-loVINdy, mn-ie`iCq [2[

jIvn mrxu jnmu-jMmx qoN mrn qk swrw jIvn [ jw kY irdY—ijs dy ihrdy ivc [3[

pUry—swry guxW vwly [ swDU DUry—gurU dy crnW dI DUV [4[

ArQ:- hy myry vIr! swrw idn sdw prmwqmw dw ismrn kirAw kr [ (jyhVw mnu`K prmwqmw dw ismrn krdw hY aus dy) kRoVW jnmW dI (ivkwrW dI) mYl lih jWdI hY [1[rhwau[

(hy myry vIr!) Awpxy mn ivc prmwqmw dy crnW dw iDAwn Dr [ (pRBU-crnW dw iDAwn hI) swry qIrQW dw ieSnwn hY [1[

(hy myry BweI! jyhVw mnu`K) prmwqmw dI is&iq-swlwh Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY, auh swry mn-loVINdy Pl pRwpq kr lYNdw hY [2[

(hy BweI!) ijs mnu`K dy ihrdy ivc Bgvwn Aw v`sdw hY, jnm qoN lY ky mOq qk aus mnu`K dw swrw jIvn (pRBU dI hzUrI ivc) kbUl ho jWdw hY [3[

hy nwnk! auhI mnu`K su`Dy jIvn vwly bxdy hn, ijnHW nUµ gurU dy crnW dI DUV iml jWdI hY [4[77[146[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਖਾਦਾ ਪੈਨਦਾ ਮੂਕਰਿ ਪਾਇ ॥ ਤਿਸ ਨੋ ਜੋਹਹਿ ਦੂਤ ਧਰਮਰਾਇ ॥੧॥ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਬੇਮੁਖੁ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਨਾ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਭਰਮਹਿ ਬਹੁ ਜੂਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸਗਲ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥੨॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਾਰਿਆ ॥ ਸੋਈ ਠਾਕੁਰੁ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥੩॥ ਬਧੇ ਬਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ॥੪॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਤਰੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੭੮॥੧੪੭॥ {ਪੰਨਾ 195}

pdArQ:- mUkir pwie— {sMXukq ik®Aw dw pihlw ih`sw sdw iekwrWq huMdw hY, A^Irly A`Kr nwl i huMdI hY [ ieh inXm swrI hI bwxI ivc TIk auqrdw hY [ pr ‘jpu’ bwxI ivc vyKo “kyqy lY lY mukru pwih”} mu`kr pYNdw hY [ johih—q`k ivc r`Kdy hn [1[

ijin—ijs (prmwqmw) ny [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ Brmih—qUM BtkyNgw [1[rhwau[

swkq—mwieAw-vyiVHAw jIv, pRBU nwloN tu`tw hoieAw [ rIiq—jIvn-mrXwdw [ ibprIiq—ault [2[

ijin—ijs (pRBU) ny [ DwirAw—(AwpxI joiq nwl) shwrw id`qw hoieAw hY [ mnhu—mn qoN [3[

bDy—vDy hoey hn [ kwgr—kwZz, d&qr [ auDru—bcw lY [ suK swgr—hy suKW dy smuMdr pRBU! [4[

pwrbRhm—hy pwrbRhm! nwie—nwm dI rwhIN [1[ rhwau dUjw [

ArQ:- (hy BweI! qUM) aus prmwqmw (dI Xwd) vloN mUMh moVI bYTw hYN, ijs ny (qYnUµ) ijMd id`qI, ijs ny (qYnUµ) srIr id`qw [ (Xwd r`K, ieQoN KuMJ ky) kRoVW jnmW ivc AnykW jUnW ivc Btkdw iPryNgw [1[rhwau[

(hy BweI! jyhVw mnu`K prmwqmw dIAW b^SIAW dwqW) KWdw rihMdw hY pihndw rihMdw hY qy ies g`loN mukirAw rihMdw hY ik ieh prmwqmw ny id`qIAW hn, aus mnu`K nUµ Drm-rwj dy dUq AwpxI q`k ivc r`Kdy hn (Bwv, auh mnu`K sdw Awqmk mOqy mirAw rihMdw hY) [1[

(hy BweI!) mwieAw-vyVHy mnu`K dI jIvn-mrXwdw hI AYsI hY ik auh jo kuJ krdw hY swrw by-muKqw dw kMm hI krdw hY [2[

(hy BweI!) ijs prmwqmw ny jIv dI ijMd nUµ mn nUµ srIr nUµ (AwpxI joiq dw) shwrw id`qw hoieAw hY, aus pwlxhwr pRBU nUµ swkq mnu`K Awpxy mn qoN BulweI r`Kdw hY [3[

(ies qrHW, hy BweI! aus swkq dy ieqny) ivkwr vD jWdy hn ik auhnW dy AnykW d&qr hI ilKy jWdy hn [

hy nwnk! (pRBU-dr qy Ardws kr qy AwK—) hy dieAw dy smuMdr! hy suKW dy smuMdr! (qUM Awp swnUµ jIvW ƒ ivkwrW qoN) bcw r`K [4[

hy pwrbRhm pRBU! jyhVy mnu`K (qyrI imhr nwl) qyrI srn AwauNdy hn, auh qyry hir-nwm dI brkiq nwl (Awpxy mwieAw dy) bMDn k`t ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn [1[rhwau dUjw [78[147[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਪਨੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੋ ਮੀਤੁ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਮੁਕਤਿ ਪਦੁ ਦੀਤੁ ॥੧॥ ਐਸਾ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਜਾ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਪੁਨੈ ਸੁਆਇ ਰਿਦੈ ਲੈ ਧਾਰਿਆ ॥ ਦੂਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਸਗਲ ਬਿਦਾਰਿਆ ॥੨॥ ਰਸਨਾ ਗੀਧੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹਮਾਰਾ ॥੪॥੭੯॥੧੪੮॥ {ਪੰਨਾ 195}

pdArQ:- loB kau—loB dI ^wqr [ kIno—kIqw, bxwieAw [ mukiq pdu—auh Awqmk drjw ijQy koeI vwsnw poh nhIN skdI [1[

sBu koie—hryk jIv [ jw qy—ijs qoN [ ibrQw—^wlI [1[rhwau[

suAwie—suAwrQ vwsqy [ irdY—ihrdy ivc [ ibdwirAw—nws kr id`qw [2[

rsnw—jIB [ gIDI— {gãG`to covet, to desire} lwlsw krdI hY [3[

bilhwrw—kurbwn [ sPl drsnu—ijs dw drsn swry Pl dyNdw hY [4[

ArQ:- (hy BweI!) hryk mnu`K ieho ijhw (ieho ijhy pRBU nUµ) im`qr bxwE, ijs (dy dr) qoN koeI ^wlI nhIN rihMdw [1[rhwau[

(hy BweI! vyKo goibMd dI audwrqw!) BwvyN koeI mnu`K Awpxy iksy lwlc dI ^wqr aus nUµ im`qr bxWdw hY (iPr BI auh aus dy) swry mnorQ pUry kr dyNdw hY (qy aus nUµ) auh Awqmk AvsQw BI dy dyNdw hY ij`Qy koeI vwsnw poh nhIN skdI [1[

ijs mnu`K ny (aus goibMd nUµ) AwpxI Zrz vwsqy BI Awpxy ihrdy ivc ilAw itkwieAw hY, (goibMd ny aus dy) swry du`K drd swry rog dUr kr id`qy hn [2[

(hy BweI!) ijs mnu`K dI jIB goibMd dw nwm au~cwrn leI qWG krdI hY, aus dy swry mnorQ pUry ho jWdy hn [3[

hy nwnk! (AwK—) AsI Awpxy goibMd qoN AnykW vwrI kurbwn jWdy hW, swfw goibMd AYsw hY ik aus dw drsn swry Pl dyNdw hY [4[79[148[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਹਿਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੁਨਾਹਿ ॥੧॥ ਪੀਵਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਜਾਸੁ ॥ ਜਪਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਮਿਟੀ ਖੁਧਿ ਤਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਧਾਨ ॥ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸਹਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥ ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਤੰਤ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਧਾਰੁ ॥੩॥ ਤਜਿ ਸਭਿ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹੁ ਧਰਮੁ ॥੪॥੮੦॥੧੪੯॥ {ਪੰਨਾ 195-196}

pdArQ:- koit—kRoVW [ ihry—nws ho jWdy hn [ kQw—is&iq-swlwh [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ sunwih—sunih, (jo mnu`K) suxdy hn [1[

pIvq—pINidAW [ rwm rsu—rwm dy nwm dw rs [ AMimRq gux—Awqmk jIvn dyx vwly gux [ AMimRq jwsu—Awqmk jIvn dyx vwlw js [ KuiDqwsu—Bu`K [1[rhwau[

shj—Awqmk Afolqw [ inDwn—^zwny [ Bgvwn—hy Bgvwn! [2[

AauKD—dvweIAW [ qMq—tUxy [ siB—swry [ Cwru—suAwh, qu`C [ Dwru—itkw r`K [3[

qij—qj ky [ BijE—BijAw hY, ismirAw hY [ Atl—A-tl, kdy n tlx vwlw [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dw nwm-rs pINidAW, prmwqmw dy Awqmk jIvn dyx vwly guxW dw js gWidAW, prmwqmw dy crn jp ky (mwieAw dI) Bu`K imt jWdI hY [1[rhwau[

(hy BweI!) jyhVy mnu`K swD sMgiq ivc (itk ky) prmwqmw dI is&iq-swlwh suxdy hn, auhnW dI izMdgI dy rwh ivc Awaux vwlIAW kRoVW rukwvtW iek iKn ivc nws ho jWdIAW hn [1[

hy Bgvwn! ijs mnu`K dy ihrdy ivc qUM v`s pYNdw hYN, aus nUµ swry suKW dy ^zwny qy Awqmk Afolqw dy Awnµd iml jWdy hn [2[

(hy BweI!) isrjxhwr pRBU nUµ Awpxy ihrdy ivc itkweI r`K, (ies dy twkry qy hor) swry dwrU swry mMqr qy tUxy qu`C hn [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ny swry Brm iqAwg ky pwrbRhm pRBU dw Bjn kIqw hY, (aus ny vyK ilAw hY ik Bjn-ismrn vwlw) Drm AYsw hY jo kdy Pl dyxoN aukweI nhIN KWdw [4[80[149[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh