ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 194

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰੁ ॥ ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਬਾਧਾ ਚੋਰੁ ॥੧॥ ਰਾਮੁ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਿਖੁ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥੨॥ ਅਨਿਕ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਹਿ ਸੰਸਾਰ ॥੩॥ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਰਸਿ ਰਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥੪॥੭੧॥੧੪੦॥ {ਪੰਨਾ 194}

pdArQ:- duhkrm {duÕkmL} mMdy kMm [ hor—(Awpxy jIvn dw) hor pwsw [1[

rmY—ismrdw hY [ rwmwxw—rwm dw (syvk) [ jil—jl ivc [

Qil—DrqI ivc [ mhIAil—mhI qil—DrqI dy qly auqy, pulwV ivc, AkwS ivc [1[rhwau[

ibKu—zhr [ muiK—mUMh nwl [ jmpuir—jm dI purI ivc [ puir—pur ivc, Shr ivc [2[

sMswir—sMswr ivc [ hoih—ho jWdy hn [3[

swic nwim—sdw-iQr rihx vwly pRBU-nwm ivc [ ris—rs ivc [ ibDwqw—isrjxhwr pRBU [4[

ArQ:- (hy BweI!) auhI mnu`K rwm dw (syvk mMinAw jWdw hY) jyhVw rwm nUµ ismrdw hY [ (aus mnu`K nUµ inscw ho jWdw hY ik) rwm jl ivc, DrqI ivc, AkwS ivc, hr QW ivAwpk hY [1[rhwau[

(pr jyhVw ismrn-hIn mnu`K rwm nUµ srb-ivAwpk nhIN pRqIq krdw, auh AMdr luk ky) mMdy krm kmWdw hY (bwhr jgq nUµ Awpxy jIvn dw) hor pwsw ivKWdw hY (ijvyN cor sMnH auqy PiVAw jWdw hY qy b`J jWdw hY, iqvyN) auh prmwqmw dI drgwh ivc cor (vWg) bMinHAw jWdw hY [1[

(ismrn-hIn rih ky prmwqmw nUµ hr QW v`sdw nwh jwxn vwlw mnu`K Awpxy mUMh nwl (lokwN nUµ) Awqmk jIvn dyx vwlw aupdyS suxWdw hY (pr aus dy) AMdr (ivkwrW dI) zhr hY (ijs ny aus dy Awpxy Awqmk jIvn nUµ mwr id`qw hY, Aijhw mnu`K) jm dI purI ivc b`Jw hoieAw cotW KWdw hY (Awqmk mOq dy v`s ivc ipAw AnykW ivkwrW dIAW s`tW shwrdw rihMdw hY) [2[

(ismrn-hIn mnu`K prmwqmw nUµ AMg-sMg nwh jwxdw hoieAw) AnykW pridAW ipCy (lokW qoN lukw ky) ivkwr krm kmWdw hY, pr (aus dy kukrm) jgq dy AMdr iek iKn ivc hI prgt ho jWdy hn [3[

hy nwnk! jyhVw mnu`K Awpxy AMdr sdw-iQr hir-nwm ivc juiVAw rihMdw hY, prmwqmw dy pRym-rs ivc iB`jw rihMdw hY, isrjxhwr pRBU aus auqy dieAwvwn huMdw hY [4[71[140[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਮ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਉਤਰਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸੋ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ॥ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਬੈਸਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਤਾ ਕਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜਾਇ ॥੨॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥੩॥ ਗੁਰਿ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥੭੨॥੧੪੧॥ {ਪੰਨਾ 194}

pdArQ:- rwm rMgu—prmwqmw (dy ipAwr) dw rMg [ dyie buJwie—smJw dyvy, sUJ pw dyvy [1[

rMig—pRym-rMg ivc [ rwqw—rMigAw hoieAw [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw, p`ky rMg vwlw, ijs auqy koeI hor rMg Awpxw Asr nwh kr sky [ ibDwqw—isrjxhwr [1[rhwau[

sMqh sMig—sMqW dI sMgiq ivc [ bYis—bYT ky [2[

Awn— {ANX} hor hor [ PIky—iP~ky, k`cy, by-suAwdy [3[

guir—gurU ny [ sy—auh bMdy {bhu-vcn} [ inhwl—pRsMn, iKVy hoey jIvn vwly [4[

ArQ:- jyhVw mn prmwqmw dy pRym-rMg ivc rMigAw jWdw hY, aus auqy (mwieAw dw) koeI hor rMg Awpxw Asr nhIN pw skdw, auh (mwno) gUVHy lwl rMg vwlw ho jWdw hY, auh srb-ivAwpk isrjxhwr dw rUp ho jWdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dy ipAwr dw rMg (jy iksy vfBwgI dy mn auqy cVH jwey qW iPr) kdy (aus mn qoN) auqrdw nhIN, dUr nhIN huMdw [1[

(hy BweI! jyhVw mnu`K) sMq jnW dI sMgiq ivc bYT ky prmwqmw dy gux gWdw hY (is&iq-swlwh krdw hY, aus dy mn nUµ prmwqmw dy ipAwr dw rMg cVH jWdw hY, qy) aus dw auh rMg kdy nhIN auqrdw, kdy nhIN lihNdw [2[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw (kdy iksy ny) Awqmk Awnµd nhIN l`Bw [ (hy BweI!) mwieAw (dy suAwdW) dy hor hor rMg sB auqr jWdy hn (mwieAw dy suAwdW qoN imlx vwly suK hoCy huMdy hn [3[

hy nwnk! AwK—ijnHW auqy siqgurU jI dieAwvwn huMdy hn ijnHW nUµ gurU ny prmwqmw dy pRym-rMg ivc rMg id`qw hY, auh sdw iKVy jIvn vwly rihMdy hn [4[72[141[

 not:- pwTk cyqy r`Kx ik ieQy ipCly islisly Anuswr v`fw AMk 142 cwhIdw sI [ igxqI ivc ie`k dI kmI qurI Aw rhI hY [

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੇ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ ॥੧॥ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਭੁ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ ॥ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬੰਧਨ ਛੋਟ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਈ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਨਿਰਮਲ ਜਸੁ ਪੀਵਹਿ ਜਨ ਨੀਤਿ ॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥ {ਪੰਨਾ 194}

pdArQ:- ismrq—ismridAW [ iklivK—pwp [ shj—Awqmk Afolqw [ invwsy—v`s pYNdy hn [1[

kau—nUµ [ jpq—jpidAW [ sBu AMdysw—swrw i&kr [1[rhwau[

swD sMig—swD sMgiq ivc [ BrwqI—Btkxw [ gweIAih—gwey jWdy hn [2[

pRB bMDn Cot—mwieAw dy bMDnW qoN ^lwsI dyx vwly pRBU jI ny [ Et—shwrw [3[

min—mn ivc [ prqIiq—srDw [ jsu—is&iq-swlwh (dw jl) [ nIiq—sdw [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dy syvkW nUµ (hr vyly) prmwqmw (dI shwieqw) dw Brosw bixAw rihMdw hY, (ies vwsqy) prmwqmw dw nwm jpidAW (auhnW dy AMdroN) hryk i&kr imitAw rihMdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) mwlk-pRBU dw nwm ismridAW (prmwqmw dy syvkW dy swry) pwp nws ho jWdy hn, (auhnW dy AMdr) Awqmk Afolqw dy suKW AwnµdW dw invws bixAw rihMdw hY [1[

(hy BweI!) swD sMgiq ivc rihx krky (prmwqmw dy syvkW nUµ) koeI fr nhIN poh skdw koeI Btkxw nhIN poh skdI (ikauNik prmwqmw dy syvkW dy ihrdy ivc) idn rwq gopwl-pRBU dy gux gwey jWdy hn (auhnW dy AMdr hr vyly is&iq-swlwh itkI rihMdI hY [2[

(hy BweI!) mwieAw dy bMDnW qoN ^lwsI dyx vwly pRBU jI ny imhr kr ky (Awpxy syvkW nUµ Awpxy) sohxy crnW dw shwrw (sdw) b^iSAw huMdw hY [3[;

(ies vwsqy) hy nwnk! AwK—(prmwqmw dy syvkW dy) mn ivc (prmwqmw dI Et Awsry dw) inScw bixAw rihMdw hY, qy prmwqmw dy syvk sdw (jIvn nUµ) pivqR krn vwlw is&iq-swlwh dw AMimRq pINdy rihMdy hn [4[73[142[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗਾ ॥੧॥ ਹਰਿ ਧਨ ਕੋ ਵਾਪਾਰੀ ਪੂਰਾ ॥ ਜਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੇ ਸੋ ਜਨੁ ਸੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੨॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਾਂਤਿ ਆਨੰਦਾ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੩॥ ਨਾਮ ਰਾਸਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਖਾਟੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਦਾ ਕਾਟੀ ॥੪॥੭੪॥੧੪੩॥ {ਪੰਨਾ 194}

pdArQ:- jw kw—ijs (mnu`K) dw [ qw kw—aus (mnu`K) dw [1[

ko—dw [ vwpwrI—vxj krn vwlw [ pUrw—Afol-ic`q, ijs auqy koeI aukweI Awpxw pRBwv nwh pw sky [ ijsih—ijs (mnu`K) nUµ [ invwjy—ie`zq b^Sdw hY, imhr krdw hY [ sUrw—sUrmw, ivkwrW dw twkrw krn dy smr`Q [1[rhwau[

kau—nUµ {l&z—'ko' Aqy 'kau' dw &rk pwTk-jn cyqy r`Kx} [ gusweI—DrqI dw mwlk, pRBU [ pweI—pweIN, pYrIN [2[

shj—Awqmk Afolqw [ jip—jp ky [ jIvy—aucy Awqmk jIvn vwly bx jWdy hn [ prmwnµd—sB qoN au~cy Awqmk Awnµd dw mwlk-pRBU [3[

rwis—pUMjI, srmwieAw, Dn [ KwtI—K`t leI [ pRiB—pRBU ny [ Apdw—ibpqw, musIbq [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dy nwm-Dn dw vxj krn vwlw mnu`K Afol ihrdy dw mwlk bx jWdw hY (aus auqy koeI ivkwr Awpxw pRBwv nhIN pw skdw, ikauNik) ijs mnu`K au~qy prmwqmw Awpxy nwm-Dn dI dwiq dI imhr krdw hY auh mnu`K (ivkwrW dy twkry qy) sUrmw bx jWdw hY [1[rhwau[

(hy BweI! prmwqmw dI imhr nwl) ijs mnu`K dw mn prmwqmw dy crnW ivc prc jWdw hY aus dw hryk du`K drd dUr ho jWdw hY, aus dI (mwieAw Awidk vwlI) Btkxw mu`k jWdI hY [1[

(pr hy BweI! nwm-Dn dI dwiq gurU rwhIN imldI hY qy), ijnHW mnu`KW auqy DrqI dy mwlk-pRBU jI dieAwvwn huMdy hn, auh mnu`K gurU dI crnIN Aw l`gdy hn (gurU dI srn pYNdy hn) [2[

(hy BweI!) sB qoN au~cy Awqmk Awnµd dy mwlk-pRBU ƒ ismr ismr ky mnu`K Awqmk jIvn hwsl kr lYNdy hn, iPr auhnW dy AMdr sdw suK SWqI qy Awqmk Afolqw dy Awnµd bxy rihMdy hn [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ny swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dy nwm-Dn dw srmwieAw kmw ilAw h Y, prmwqmw ny aus dI hryk iksm dI ibpqw dUr kr id`qI hY [4[74[143[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸ ॥੧॥ ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭ ਧੋਏ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥ {ਪੰਨਾ 194}

pdArQ:- siB—swry [ imtih—imt jWdy hn [ crx kml—kOl Pu`l vrgy sohxy crn [ prvys—itkweI r`K [1[

lK bwrI—l`KW vwrI [ pRB—pRBU dw [ ipAwrI—hy ipAwrI jIB! [1[rhwau[

shj—Awqmk Afolqw [ jip—jp ky [ jIvy—Awqmk jIvn pRwpq krdy hn [ prmwnµdw—sB qoN au~cy Awqmk Awnµd dw mwlk-pRBU [2[

md—AhMMkwr [ Koey—nws kr ley [ sMig—sMgiq ivc [ iklibK—pwp [3[

kir ikrpw—ikrpw kr [ pRB—hy pRBU! rvwlw—crn-DUV [4[

ArQ:- hy ipAwrI jIB! l`KW vwrI prmwqmw dw nwm aucwrdI rhu qy prmwqmw dw Awqmk jIvn vwlw nwm-rs pINdI rhu [1[rhwau[

(hy BweI!) Awpxy mn ivc prmwqmw dy sohxy crn vsweI r`K [ prmwqmw dw nwm ismirAW mn dy swry klyS imt jWdy hn [1[

(hy BweI! jyhVy mnu`K sB qoN sRySt Awqmk Awnµd dy mwlk-pRBU dw nwm jpdy hn, auh Awqmk jIvn hwsl kr lYNdy hn, auhnW dy AMdr Awqmk Afolqw dy v`fy suK Awnµd bxy rihMdy hn [2[

(hy BweI! nwm-rs pIx vwly mnu`K Awpxy AMdroN) kwm, kroD, loB, AhMkwr (Awidk ivkwr) nws kr lYNdy hn [ gurU dI sMgiq ivc rih ky auh (Awpxy mn ivcoN) swry pwp Do lYNdy hn [3[

hy dInW auqy dieAw krn vwly pRBU! imhr kr qy nwnk ƒ gurU dy crnW dI DUV b^S [4[75[144[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh