ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 193

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ ॥ ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਉਧਰਹਿ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੨॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੪॥੬੬॥੧੩੫॥ {ਪੰਨਾ 193}

pdArQ:- smrQu—swrIAW qwkqW dw mwlk, sB kuJ krn jogw [

suAwmI—mwlk [ qum qy—qYQoN, qyrI mrzI nwl [ AMqrjwmI—idl dI jwxn vwlw [1[

pwrbRhm—hy pwrbRhm pRBU! pUrn—hy srb-ivAwpk pRBU! jn—syvk [ auDrih—(sMswr-smuMdr qoN) bc jWdy hn [ koit—kRoVW [1[rhwau[

jyqy qyqy—ijqny BI hn auh swry [ qyqy—iqqny [ siB—swry [ Gnyry—AnykW [2[

qyrw Bwxw—qyrI rzw, jo kuJ qYƒ psMd AwauNdw hY [ sic—sdw-iQr nwm ivc [3[

pRB—hy pRBU! nwnk—hy nwnk! inDwnu—^zwnw [4[

ArQ:- hy srb-ivAwpk pwrbRhm pRBU! qyry syvkW ƒ qyrw hI Awsrw huMdw hY [ kRoVW hI mnu`K qyrI srn pY ky (sMswr-smuMdr qoN) bc jWdy hn [1[rhwau[

(hy pwrbRhm!) qUM sB qwkqW dw mwlk hYN, qUM hI myrw mwlk hYN (mYƒ qyrw hI Awsrw hY) [ qUM sB dy idl dI jwxn vwlw hYN [ jo kuJ jgq ivc ho irhw hY qyrI pRyrnw nwl hI ho irhw hY [1[

(hy pwrbRhm! jgq ivc) ijqny BI jIv hn, swry qyry hI pYdw kIqy hoey hn [ qyrI imhr nwl hI (jIvW ƒ) AnykW suK iml rhy hn [2[

(hy pwrbRhm! sMswr ivc) jo kuJ vwpr irhw hY, auhI vwprdw hY jo qYƒ cMgw l`gdw hY [ jyhVw mnu`K qyrI rzw ƒ smJ lYNdw hY, auh qyry sdw-iQr rihx vwly nwm ivc lIn rihMdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) hy pRBU! imhr kr ky Awpxy nwm dI dwiq b^S qw ik qyrw dws nwnk qyrw nwm ismrdw rhy (qyrw nwm hI qyry dws vwsqy sB suKW dw) ^zwnw hY [4[66[135[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ ਤਾ ਕਉ ਦੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਹਿ ॥ ਤਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥ ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥ ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੪॥੬੭॥੧੩੬॥ {ਪੰਨਾ 193}

pdArQ:- rwm nwim—rwm dy nwm ivc [ ilv—lgn [1[

mwhI—mwih, ivc [ qw kau—aus (mnu`K) ƒ [1[rhwau[

inDwn—^zwny [ iklivK—pwp [2[

mihmw—vifAweI, Awqmk au~cqw [ jnu—syvk [3[

pRB—hy pRBU! ibnau—bynqI [ sunIAY—sux [ kau—ƒ [4[

ArQ:- (hy BweI!) ijs mnu`K dy mn ivc (sdw) prmwqmw (dw nwm) v`isAw rihMdw hY, aus mnu`K ƒ kdy supny ivc BI (koeI) du`K poh nhIN skdw [1[rhwau[

(hy BweI!) ijs mnu`K dI lgn prmwqmw dy nwm ivc l`gI rihMdI hY, aus dw drsn v`fy BwgW nwl imldw hY [1[

(hy BweI! nwm dI lgn vwly) syvk (dy ihrdy) ivc (prmwqmw) swry (Awqmk guxW dy) ^zwny pw r`Kdw hY [ Ajyhy syvk dI sMgiq ivc irhW pwp qy du`K dUr ho jWdy hn [2[

(hy BweI! ieho ijhy) syvk dI Awqmk au~cqw ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ auh syvk aus pwrbRhm dw rUp bx jWdw hY jo sB jIvW ivc ivAwpk hY [3[

(hy nwnk! AwK—) hy pRBU! myrI bynqI sux, imhr kr qy mYƒ nwnk ƒ Awpxy Ajyhy syvk dy crnW dI DUV dyh [4[67[136[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤਾ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ॥੨॥ ਛੋਡਿ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖੁ ॥ ਮਹਾ ਪਦਾਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੩॥ ਬਿਖਮ ਸਾਗਰੁ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥ {ਪੰਨਾ 193}

pdArQ:- jwie—clI jweygI [ blwie—vYrn [ kilAwx—suK [ srb kilAwx—swry hI suK [1[

mn myry—hy myry mn! jIA kY kwim—ijMd dy kMm [1[rhwau[

rYix—rwq [ gux Anµqw—byAMq pRBU dy gux [ inrml—piv`qr [ mMqw—aupdyS [2[

aupwv— {l&z, ‘aupwau’ qoN bhu-vcn} [ tyk—Awsrw [ mhw pdwrQu—sB qoN sRySt pdwrQ [3[

ibKm—AOKw [ qyeI jn—auhI bMdy [ ndir—ingwh [4[

ArQ:- hy myry mn! iek prmwqmw dw hI nwm ismrdw rhu [ ieh nwm hI qyrI ijMd dy kMm Awvygw (ijMd dy nwl sdw inBygw) [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dw isrmn kridAW qyrI vYrn (mwieAw fwiex) qYQoN pry ht jweygI [ (jy prmwqmw dw nwm qyry) mn ivc Aw v`sy qW (qyry AMdr) swry suK (Aw v`sxgy) [1[

(hy BweI!) pUry gurU dw piv`qr aupdyS lY, qy idn rwq byAMq prmwqmw dy gux gwieAw kr [2[

(hy BweI! sMswr-smuMdr qoN pwr lµGx leI) hor swry hIly C`f, qy iek prmwqmw (dy nwm) dw Awsrw r`K [ Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs c`K—iehI hY sB pdwrQW qoN sRySt pdwrQ [3[

hy nwnk! auhI mnu`K AOKy (sMswr) smuMdr qoN (Awqmk pUMjI smyq) pwr lµGdy hn, ijnHW qy (prmwqmw Awp imhr dI) nzr krdw hY [4[68[137[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ॥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨੀਸਾਨੁ ॥੨॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਭੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ ॥੩॥ ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੬੯॥੧੩੮॥ {ਪੰਨਾ 193}

pdArQ:- crn kml pRB—pRBU dy kOl-Pu`lW vrgy sohxy crn [ siqgur imil—gurU ƒ iml ky [ insqwry—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG gey [1[

BweI—hy BweI! swDU—gurU [ iDAweI—iDAwie, ismr [1[rhwau[

dyh—srIr, mnu`Kw srIr [ dulB—jyhVw bVI muSkl nwl imldw hY [ qy—qoN [ nIswnu—prvwnw, rwhdwrI [2[

pUrn pdu—auh Awqmk drjw ijQy aukweI dI guMjYS nhIN rihMdI [ sMig—sMgiq ivc [3[

jq kq—ijDr ikDr [ dyKau—dyKauN, mYN vyKdw hW [ qq—q`qR, auDr (hI) [4[

ArQ:- hy myry BweI! goibMd dI is&iq-swlwh dy gIq gWdy rho [ gurU ƒ iml ky prmwqmw dw nwm ismro [1[rhwau[

(hy myry BweI!) jyhVy mnu`K prmwqmw dy suMdr crn Awpxy ihrdy ivc itkWdy hn, pUry siqgurU ƒ iml ky auh (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn [

(hy myry BweI! ijnHW mnu`KW ny ies jIvn-s&r ivc) siqgurU pwsoN prmwqmw dy nwm dI rwhdwrI hwsl kr leI hY, auhnW dw mnu`Kw srIr—bVI kTnqw nwl imilAw hoieAw mnu`Kw srIr—(prmwqmw dIAW nzrW ivc) kbUl ho jWdw hY [2[

(hy myry BweI!) prmwqmw dw nwm ismridAW mnu`K auh Awqmk AvsQw hwsl kr lYNdw hY, ijQy iksy aukweI dI sMBwvnw nhIN rih jWdI [ swD sMgiq ivc rih ky mnu`K swry fr swrIAW Btkxw imtw lYNdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy myry BweI! gurU dI srn dI brkiq nwl) mYN ijDr BI vyKdw hW, auDr hI prmwqmw ivAwpk id`sdw hY [ (hy BweI! pRBU dy) syvk pRBU dI srn ivc hI itky rihMdy hn [4[69[138[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲਾਗਉ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਜਾਣੁ ॥੩॥ ਸੰਤ ਧੂਰਿ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੭੦॥੧੩੯॥ {ਪੰਨਾ 193}

pdArQ:- bil jwau—mYN sdky jWdw hW [ jIvw—jIvW, mYN jIaU pYNdw hW, myry AMdr au~cw Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [1[

pwrbRhm—hy pwrbRhm! lwgau—lwgauN, mYN l`gw rhW [1[rhwau[

aur— {ars`} ihrdw [ gur—gur (crn), gurU dy crn [ ADwrI—Awsrw [2[

prvwxu—kbUl [ inkit—nyVy [3[

sMq DUir—gurU-sMq dy crnW dI DUV [ gur Bytq—gurU ƒ imilAW [ ilv—lgn [4[

ArQ:- hy pUrn pwrbRhm! hy gurdyv! ikrpw kr, mYN qyrI syvw-BgqI ivc l`gw rhW [1[rhwau[

(hy BweI!) mYN siqgurU jI dy drsn qoN sdky jWdw hW [ siqgurU dw nwm cyqy kr ky myry AMdr au~cw Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [1[

(ies vwsqy, hy BweI! gurU dy) sohxy crn mYN Awpxy mn ivc ihrdy ivc itkWdw hW [ gurU dy crn myry mn dw myry qn dw myry Dn dw myrI ijMd dw Awsrw hn [2[

(hy BweI!) gurU ƒ pwrbRhm pRBU ƒ (sdw Awpxy) nyVy v`sdw smJ [ (ies qrHW qyrw mnu`Kw) jnm kwmXwb ho jwieNgw qUM (prmwqmw dI hzUrI ivc) kbUl ho jwieNgw [3[

hy nwnk! gurU-sMq dy crnW dI DUV v`fy BwgW nwl imldI hY [ gurU ƒ imilAW prmwqmw (dy crnW) nwl lgn l`g jWdI hY [4[70[139[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh