ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 192

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹਿ ॥੧॥ ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਇ ॥ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਜਪਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ॥ ਈਹਾ ਊਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੩॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬੧॥੧੩੦॥ {ਪੰਨਾ 192}

pdArQ:- mwih—ivc [ jwih—dUr ho jWdIAW hn [1[

BgvMq—Bgvwn, prmwqmw [ An— {ANX} hor [ soie—auhI [1[rhwau[

auir—idl ivc {ars`} [ Dwir—r`K [ jip—jp ky [2[

gur mUriq—gurU dw rUp, gurU dw Sbd {‘gur mUriq gur sbdu hY’—Bw: gurdws jI [ not:- mnu`K mnu`K dy muhWdry ivc qW pRq`K &rk id`sdw hY, pr pYrW ivc &rk l`Bxw bhuq kTn hY [ jy gur-ivAkqIAW dI qsvIr dw iDAwn Drn dI ihdwieq smJI jwey, qW gurU gRMQ swihb ivc AnykW vwrI gurU dy crnW dw hI izkr hY [ l&z ‘gur-mUriq’ qW iek do vwrI hI AwieAw hY [ prmwqmw dy crnW dw iDAwn Drnw BI keI vwrI iliKAw imldw hY [ ies dw Bwv ieh hY ik ihrdy ivcoN AhMkwr k`F ky hir-nwm ivc suriq joVnI hY, jW, gurU dy Sbd ivc juVnw hY} [

isau—nwl [ eIhw—ies lok ivc [ aUhw—prlok ivc [3[

sgl—swry (Awsry) [ AMdysy—i&kr [4[

ArQ:- (hy BweI!) Bgvwn qoN ibnw (jIvW dw) hor koeI Awsrw nhIN hY [ auh Bgvwn hI (jIvW ƒ) mwrdw hY, auh Bgvwn hI (jIvW ƒ) pwldw hY [1[rhwau[

(hy BweI! jy aus Bgvwn dw Awsrw mn ivc p`kw krnw hY, qW) gurU dw Sbd (Awpxy) mn ivc itkweI r`K (gur-Sbd dI shwieqw nwl Bgvwn dw) nwm ismr, qyry swry icMqw-i&kr dUr ho jwxgy [1[

(hy BweI! jy Bgvwn dw Awsrw lYxw hY, qW) Awpxy ihrdy ivc idl ivc gurU dy crn vsw (Bwv, inmqRw nwl gurU dI srn pau) [ (gurU dy d`sy rwh auqy qur ky prmwqmw dw nwm) jp ky qUM (iqRSnw dI) A`g dy smuMdr qoN pwr lµG jweyNgw [2[

(hy BweI! gurU dw Sbd hI gurU dI mUriq hY, gurU dw srUp hY) gurU dy Sbd nwl AwpxI suriq joV, qUM ies lok ivc qy prlok ivc Awdr hwsl kryNgw [3[

hy nwnk! jyhVw mnu`K hor swry Awsry C`f ky gurU dI srn AwauNdw hY, aus dy swry icMqw-i&kr mu`k jWdy hn, auh Awqmk Awnµd mwxdw hY [4[61[130[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥ ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮੁ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਕਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਰਿ ਏਕੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਖਰ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖੁ ॥੩॥ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥ {ਪੰਨਾ 192}

pdArQ:- min—mn ivc [1[

mn—hy mn! swDU jn—gurmuKW ny [ rsn—jIB nwl [1[rhwau[

idRSit—ingwh [2[

sKw—im`qr [ kir—bxw [ lyKu—ilK, au~kr lY [3[

riv rihAw—ivAwpk hY [ srbq— {svL>} hr QW [ AMqrjwmI—idl dI jwxn vwlw [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI dw au~cwrn kr [ (ies bwxI dI rwhIN hI) sMq jn AwpxI jIB nwl prmwqmw dy gux gWdy hn [1[rhwau[

(hy BweI! aus goibMd dI bwxI jp) ijs dw ismrn kIiqAW hryk iksm dw du`K dUr ho jWdw hY (qy, bwxI dI brkiq nwl) prmwqmw dw Amolk nwm mn ivc Aw v`sdw hY [1[

(hy BweI! aus goibMd dI is&iq-swlwh krdw rhu) ijs dI imhr dI ingwh nwl sdw Awqmk Awnµd imldw hY, qy, ijs dy brwbr dw hor koeI nhIN hY [2[

(hy BweI! aus) ie`k goibMd ƒ Awpxw s`jx im`qr swQI bxw, qy aus hrI dI is&iq-swlwh dy A`Kr (sMskwr) Awpxy mn ivc au~kr lY [3[

(hy BweI! swry jgq dw auh) mwlk hr QW ivAwpk hY qy hryk dy idl dI jwxdw hY, nwnk (BI) aus AMqrjwmI suAwmI dy gux gWdw hY [4[62[131[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਤਿਸੁ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ॥੨॥ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥ ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਰਾਖਿ ਲੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੪॥੬੩॥੧੩੨॥ {ਪੰਨਾ 192}

pdArQ:- BY mih—fr ivc {l&z ‘Bau’ iksy sMbMDk dy nwl ‘BY’ bx jWdw hY} [ ricE—jzb hoieAw ipAw hY [ iqsu—aus (mnu`K) ƒ [ ADwrw—Awsrw [1[

n ivAwpY—zor nhIN pWdw [1[rhwau[

sog—Zm, du`K [ hrK—^uSI [ Awvx jwxw—(Bau dw) Awauxw jwxw [ pRB Bwxw—pRBU ƒ cMgw l`gdw hY [ iqin—aus (mnu`K) ny [2[

Agin swgru—A`g dw smuMdr [ sy—auh bMdy [3[

rwiK lyie—r`K lYNdw hY [4[

ArQ:- hy pRBU! qyrI srx ipAW (qyrw p`lw PiVAW) koeI fr Awpxw zor nhIN pw skdw (ikauNik iPr ieh inScw bx jWdw hY ik) auhI kMm kIqw jw skdw hY jo (hy pRBU!) qYƒ cMgw l`gdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) swrw sMswr (iksy n iksy) fr-shm dy hyT dibAw rihMdw hY, isr& aus mnu`K auqy (koeI) fr Awpxw zor nhIN pw skdw ijs ƒ (prmwqmw dw) nwm (jIvn vwsqy) shwrw imilAw hoieAw hY [1[

du`K mMnx ivc jW ^uSI mnwx ivc (sMswrI jIv vwsqy fr-shm dw) Awauxw jwxw bixAw rihMdw hY [ isr& aus mnu`K ny (itkvW) Awqmk Awnµd pRwpq kIqw hY jyhVw pRBU ƒ ipAwrw l`gdw hY (jo pRBU dI rzw ivc qurdw hY) [2[

(hy BweI! ieh sMswr iqRSnw dI) A`g dw smuMdr hY (ies ivc jIvW auqy) mwieAw Awpxw bhuq zor pweI r`KdI hY [ ijnHW (vf-BwgIAW) ƒ siqgurU iml pYNdw hY, auh (ies Agin-swgr ivc ivcrdy hoey BI AMqr-Awqmy) TMfy-Twr itky rihMdy hn [3[

(pr) hy nwnk! (fr-shm qoN bcx leI, Agin-swgr dy ivkwrW dy syk qoN bcx leI) jIvW ivcwirAW dI kIh pWieAW hY? bcwx dI qwkq r`Kx vwlw prmwqmw Awp hI bcWdw hY (ies vwsqy, hy nwnk! aus prmwqmw dw p`lw PVI r`K) [4[63[132[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹ ਥਾਉ ॥੧॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮ ਮਨਿ ਵਸੇ ਤਉ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੨॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ॥੪॥੬੪॥੧੩੩॥ {ਪੰਨਾ 192}

pdArQ:- qy—qoN, nwl [ jpIAY—jipAw jw skdw hY [ drgh—(qyrI) hzUrI ivc [ Qwau—QW, ie`zq [1[

pwrbRhm—hy pwrbRhm pRBU! suKu—Awqmk Awnµd [1[rhwau[

min—mn ivc [ qau—qW [ n lwgY—poh nhIN skdw [ BRmu—Btkxw [2[

AprMpr—hy byAMq! Gt—srIr [ AMqrjwmI—hy idl dI jwxn vwly! [3[

krau—krauN, mYN krdw hW [ nwnk imlY—nwnk ƒ imly [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ rwis—srmwieAw [4[

ArQ:- hy pwrbRhm pRBU! qYQoN ibnw (jIvW dw hor) koeI (Awsrw) nhIN hY [ qyrI ikrpw nwl hI (jIv ƒ) sdw leI Awqmk Awnµd iml skdw hY [1[rhwau[

(hy pwrbRhm pRBU!) qyrI imhr nwl hI (qyrw) nwm jipAw jw skdw hY [ qyrI ikrpw nwl hI qyrI drgwh ivc (jIv ƒ) ie`zq iml skdI hY [1[

(hy pwrbRhm pRBU!) jy qUM (jIv dy) mn ivc Aw v`syN qW (jIv ƒ koeI) du`K poh nhIN skdw, qyrI imhr nwl jIv dI Btkxw dUr ho jWdI hY, jIv dw fr-shm B`j jWdw hY [2[

hy pwrbRhm pRBU! hy byAMq pRBU! hy jgq dy mwlk pRBU! hy swry jIvW dy idl dI jwxn vwly pRBU! [3[;

(jy qyrI imhr hovy qW hI) mYN Awpxy gurU A`gy (ieh) Ardws kr skdw hW ik mYƒ nwnk ƒ pRBU dw nwm imly (nwnk vwsqy nwm hI) sdw kwiem rihx vwlw srmwieAw hY [4[64[133[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਧ੍ਰਿਗੁ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖਿ ਭਾਗੁ ॥ ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਲਗੈ ਅਨ ਸੁਆਇ ॥ ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਦਾਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥ {ਪੰਨਾ 192}

pdArQ:- kx—dwxy [ QoQr—^wlI [ quKw—qoh [ ibhUn—s`Kxy [ sUny—suM\y [1[

pRwxI—hy pRwxI! iDRgu—iPtkwr-jog [ dyh—srIr [ ibgwnI—prweI [1[rhwau[

muiK—m`Qy auqy [ Bwgu—cMgI iksmiq [ Brq—pqI, Brqw [ sohwgu— {sOBwÀX} [2[

ibswir—Bulw ky [ An— {ANX} hor [ suAwie—suAwd ivc [ kwie—koeI BI [ n pUjY—isry nhIN cVHdI [3[

pRB—hy pRBU! nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy pRwxI! sdw prmwqmw dw nwm ismrdy rho [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw ieh srIr jo Awi^r prwieAw ho jWdw hY (jo mOq Awaux qy C`fxw pYNdw hY) iPtkwr-jog (ikhw jWdw) hY [1[rhwau[

(hy BweI!) ijvyN dwixAW qoN ibnw ^wlI qoh (iksy kMm nhIN AwauNdy, iesy qrHW) auh mUMh suM\y hn jo prmwqmw dw nwm jpx qoN ibnw hn [1[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm jpx qoN ibnw iksy m`Qy auqy Bwg nhIN KulHdw [ Ksm qoN ibnw (iesqRI dw) suhwg nhIN ho skdw [2[

(hy BweI!) jyhVw mnu`K prmwqmw dw nwm Bulw ky hor hor suAwd ivc ru`Jdw hY, aus dI koeI Aws isry nhIN cVHdI [3[

hy nwnk! (AwK—) hy pRBU! imhr kr ky qUM ijs mnu`K ƒ Awpxy nwm dI dwiq b^Sdw hYN auhI idn rwq qyrw nwm jpdw hY [4[65[134[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh