ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 191

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥੧॥ ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੇ ॥ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਗੁਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ॥੨॥ ਬੂਡਤ ਜਾਤ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਕਾਢੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੫੬॥੧੨੫॥ {ਪੰਨਾ 191}

pdArQ:- kil—du`K, mwnsk JgVy [ gur sbid—gurU dy Sbd ny [ rhy—mu`k gey [1[

ibnsy—dUr ho gey [1[rhwau[

crn kvl—kOl Pu`l vrgy sohxy crn [ Dwry—itkwey [ guir—gurU ny [2[

bUfq jwq—fu`bdy jWdy [ gwFy—gMF id`qy, joV id`qy [3[

Bytq—imilAW [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [4[

ArQ:- (hy BweI! ijnHW mnu`KW ny) swD sMgiq ivc (jw ky) prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gwey hn, ijnHW ny inrBau hrI dw iDAwn (Awpxy ihrdy ivc) DirAw hY, auhnW dy (dunIAw vwly swry) fr dUr ho gey hn [1[rhwau[

(swD sMgiq ivc phuMcy hoey ijnHW mnu`KW dy) mwnsk JgVy qy klyS gurU dy Sbd ny dUr kr id`qy, auhnW dy jnm mrn dy gyV mu`k gey, auhnW ƒ swry suK pRwpq ho gey [1[

(swD sMgiq dI brkiq nwl ijnHW mnu`KW ny) prmwqmw dy sohxy crn Awpxy ihrdy ivc vsw ley, gurU ny auhnW ƒ iqRSnw-A`g dy smuMdr ivcoN pwr lµGw id`qw [2[

(ivkwrW dy smuMdr ivc) fu`b rhy mnu`KW ƒ pUry gurU ny (bwhoN PV ky bwhr) k`F ilAw (jdoN auh swD sMgiq ivc A`pV gey), auhnW ƒ (prmwqmw nwloN) AnykW jnmW dy tu`itAW hoieAW ƒ (gurU ny muV prmwqmw dy nwl) imlw id`qw [3[

hy nwnk! AwK—mYN aus gurU qoN sdky jWdw hW, ijs ƒ imilAW swfI (jIvW dI) au~cI Awqmk AvsQw bx jWdI hY [4[56[124[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰਹੁ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਆਗੈ ਧਰਹੁ ॥੧॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਭ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨਿਵਾਰਹੁ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਣ ਨਮਸਕਾਰਹੁ ॥੨॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਹਿ ਸਮਾਲੇ ॥ ਸੋ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ ॥੩॥ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੪॥੫੭॥੧੨੬॥ {ਪੰਨਾ 191}

pdArQ:- swD sMig—swD sMgiq ivc, gurU dI sMgiq ivc [ qw kI—aus (prmwqmw) dI [1[

BweI—hy vIr! qpiq—sVn [1[rhwau[

qij—C`f ky [ nmskwrhu—nmskwr kro, Awpxw isr invwE [2[

swis swis—hryk swh dy nwl [ mnih—mn ivc [ smwly—smwil, sWB ky r`K [ sMchu—iek`Tw kro [3[

iqsih—aus (mnu`K) ƒ [ msqik—m`Qy auqy [4[

ArQ:- hy myry vIr! prmwqmw dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pI (suAws suAws prmwqmw dw nwm ismr [ ijs ny nwm ismirAw hY) aus ny ismr ismr ky (Awpxy AMdroN ivkwrW dI) swrI sVn buJw leI hY [1[rhwau[

(hy myry vIr!) swD sMgiq ivc jw ky aus prmwqmw dw Awsrw lY [ Awpxw mn Awpxw qn (Bwv, Awpxw hryk igAwn-ieMdRw) aus prmwqmw dy hvwly kr dyh [1[

(hy myry vIr!) prmwqmw dy syvk dy crnW auqy Awpxw isr r`K dy (ies qrHW Awpxy AMdroN) AhMkwr dUr kr ky jnm mrn dw gyV mukw lY [2[

(hy myry BweI!) hryk swh dy nwl prmwqmw ƒ Awpxy mn ivc sWB r`K [ auh (nwm-) Dn iek`Tw kr jyhVw qyry nwl swQ kry [3[

(pr ieh nwm-Dn iek`Tw krnw jIvW dy v`s dI g`l nhIN [ ieh nwm-Dn) aus mnu`K ƒ hI imldw hY, ijs dy m`Qy auqy Bwg jwgy [ hy nwnk! AwK—(hy myry BweI!) qUM aus mnu`K dI crnIN l`g (ijs ƒ nwm-Dn imilAw hY) [4[57[126[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੰਚਿ ਜੀਵਾਏ ॥੧॥ ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੀਨੀ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਿਟਿ ਗਈ ਚਿੰਤ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ॥ ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੨॥ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਆਇ ਸਮਾਏ ॥ ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ ਜਾ ਗੁਰਿ ਫੁਰਮਾਏ ॥੩॥ ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੁਫਲ ਫਲੇ ॥੪॥੫੮॥੧੨੭॥ {ਪੰਨਾ 191}

pdArQ:- sUky—su`ky hoey, ijnHW dy AMdr Awqmk jIvn vwlw rs nhIN irhw [ mwhy—mwih [ iKn mwih—iKn ivc [ idRsit—ingwh, nzr [ sMic—isMj ky [ jIvwey—Awqmk ijMd pw id`qI [1[

kau—ƒ [ dInI—id`qI [1[rhwau[

punI—pUrI ho geI [ siqguir guxqwsw—guxW dy ^zwny siqgurU ny [2[

Awie—Aw ky [ smwie—rc gey [ guir—gurU ny [3[

gur imly—(jyhVy) gurU ƒ imly [ qy jn—auh bMdy [ suPl—cMgy PlW vwly [4[

ArQ:- ijs syvk ƒ (prmwqmw ny) AwpxI syvw-BgqI (dI dwiq) id`qI, pUry gurU ny aus dy swry kSt k`t id`qy [1[rhwau[

Awqmk jIvn dyx vwlI ingwh kr ky gurU nwm-jl isMj ky ijnHW ƒ Awqmk jIvn b^Sdw hY, auhnW Awqmk jIvn dy rs qoN suM\y ho cu`ky mnu`KW ƒ gurU iek iKn ivc hry (Bwv, Awqmk jIvn vwly) bxw dyNdw hY [1[

guxW dy ^zwny siqgurU ny ijs mnu`K auqy imhr kIqI, aus dI (hryk iksm dI) icMqw imt geI, aus dy mn dI (hryk) Aws pUrI ho geI [2[

jdoN gurU ny ijs mnu`K auqy b^SS hox dw hukm kIqw, rqw BI iF`l nwh hoeI, aus dy swry du`K dUr ho gey, aus dy AMdr (swry) suK Aw ky itk gey [3[

hy nwnk! jyhVy mnu`K pUry gurU ƒ iml pey, auhnW dI (hryk iksm dI) ie`Cw pUrI ho geI, auhnW ƒ au~cy Awqmk guxW dy sohxy Pl l`g pey [4[58[127[

not:- cyqw rhy ik Asl AMk 128 cwhIdw hY [

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਂਤਿ ॥ ਸੀਤਲ ਭਏ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਿ ॥੧॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਛੁਰੇ ਮੇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ ॥੨॥ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥੩॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੪॥੫੯॥੧੨੮॥ {ਪੰਨਾ 191}

pdArQ:- pRiB—pRBU ny [ sWiq—TMf, Awqmk Afolqw [ sIql—TMfy [1[

qy—qoN, nwl [ suhyly—sOKy [1[rhwau[

sgl—swry [ Qwau—QW, inSwn [2[

shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym-ipAwr ivc [ pRwxI—hy pRwxI! [3[

khu—AwK [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- (ijnHW mnu`KW ƒ prmwqmw Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY auh mnu`K) prmwqmw dI ikrpw nwl sOKy (jIvn vwly) ho jWdy hn, auhnW ƒ AnykW jnmW dy iv`CuiVAW ƒ prmwqmw (Awpxy nwl) imlw lYNdw hY [1[rhwau[

ijnHW ƒ prmwqmw Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY auh TMfy ijgry vwly bx jWdy hn [ prmwqmw ny auhnW dy AMdr AYsI Awqmk TMF vrqw id`qI huMdI hY ik auhnW dy swry qwp-klyS dUr ho jWdy hn [1[

(ijnHW ƒ prmwqmw Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY) prmwqmw dw nwm ismr ismr ky (auhnW dy AMdroN) swry rogW dw inSwn hI imt jWdw hY [2[

(ijs mnu`K ƒ prmwqmw nwm dI dwiq dyNdw hY auh) Awqmk Afolqw ivc itk ky pRym-ipAwr ivc lIn ho ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI aucwrdw rihMdw hY [ hy pRwxI! (qUM BI aus dy dr qoN nwm dI dwiq mMg, qy) A`Ty phr pRBU dw nwm ismrdw rhu [3[

hy nwnk! AwK—(prmwqmw dI imhr nwl) jyhVw mnu`K prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY koeI du`K-drd aus dy nyVy nhIN AwauNdw, aus ƒ mOq dw fr nhIN poNhdw (Awqmk mOq dw aus ƒ ^qrw nhIN rih jWdw) [4[59[128[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥ ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ ॥੧॥ ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਜਿਤੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲ ਓਹ ਘਰੀ ॥ ਜਿਤੁ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਹਰੀ ॥੨॥ ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਸਿ ॥ ਚਰਣ ਪੁਨੀਤ ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ॥ ਜਿਤੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੬੦॥੧੨੯॥ {ਪੰਨਾ 191}

pdArQ:- idns—idhwVy [ sMjog—imlwp dy Avsr [ ijqu—ijs dI rwhIN [ Byty—imly [ inrjog—inrlyp [1[

kau—ƒ, qoN [ bil jwau—mYN sdky jWdw hW [1[rhwau[

mUrqu—muhUrq, do GVI ijqnw smw {l&z ‘mUriq’ Aqy ‘mUrqu’ ivc &rk cyqy r`Kx-jog hY} [ rsnw—jIB [2[

punIq—piv`qr [ mwrig—rsqy auqy [3[

krm—Bwg, iksmiq [ ijqu—ijs dI brkiq nwl [4[

ArQ:- (hy BweI!) mYN aus vyly qoN kurbwn jWdw hW ijs vyly myrw mn prmwqmw dw nwm jpdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) auh idn suhwvxy huMdy hn auh imlwp dy Avsr suKdweI huMdy hn jdoN (mwieAw qoN) inrlyp pRBU jI iml pYNdy hn [1[

(hy BweI!) mnu`K vwsqy auh muhUrq BwgW vwlw huMdw hY auh GVI sul`KxI huMdI hY jdoN aus dI jIB prmwqmw dw nwm aucwrdI hY [2[

(hy BweI!) auh m`Qw BwgW vwlw hY jyhVw gurU-sMq dy crnW auqy inaUNdw hY [ auh pYr pivqR ho jWdy hn jyhVy prmwqmw (dy imlwp) dy rsqy auqy qurdy hn [3[

hy nwnk! AwK—myry v`fy Bwg (jwg pYNdy hn) jdoN mYN gurU dy crn prsdw hW [4[60[128[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh