ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 190

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰ ਕਰਿ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥ ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਧਾਵਉ ॥੧॥ ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭੈ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੇਤ੍ਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖੁ ॥੨॥ ਸੁਣਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧ ਪਹਿ ਜਾਇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਇ ॥੩॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਾਰਿ ॥੪॥੫੧॥੧੨੦॥ {ਪੰਨਾ 190}

pdArQ:- kr—h`QW nwl [ kir—kr ky [ rsnw—jIB nwl [ gwvau—gwvauN, mYN gWdw hW [ crn—pYrW nwl [ mwrig—rsqy auqy [ Dwvau—DwvauN, mYN dOVdw hW [1[

Blo—Blw, cMgw, suhwvxw [ smo—smw, vylw [ brIAw—vwrI, Avsr [ BY— {l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn} [1[rhwau[

nyqR—A`KW nwl [ pyKu—vyK [ lyKu—ilK [2[

swD pih—gurU dy kol [ jwie—jw ky [ qRws—fr [ imtwie—dUr kr [3[

auir—ihrdy ivc [ Dwir—r`K [ dyh—srIr [ insqwir—pwr lµGw [4[

ArQ:- (hy myry mn! mnu`Kw jnm dw ieh) sohxw smW (qYƒ imilAw hY [ ieh mnu`Kw jnm hI prmwqmw dy) ismrn dw vylw hY, (ies mnu`Kw jnm ivc hI prmwqmw dw nwm ismridAW (sMswr dy AnykW) frW qoN pwr lµG skIdw hY [1[rhwau[

(hy BweI! Awpxy gurU dI imhr sdkw) mYN Awpxy h`QW nwl (gurmuKW dI) syvw krdw hW qy jIB nwl (prmwqmw dy) gux gWdw hW, qy pYrW nwl mYN prmwqmw dy rsqy auqy c`l irhw hW [1[

(hy BweI! qUM BI) AwpxIAW A`KW nwl gurmuKW dw drsn kr, (gurmuKW dI sMgiq ivc rih ky) Awpxy mn ivc AibnwsI prmwqmw dy ismrn dw lyK ilKdw rhu [2[

(hy BweI!) gurU dI sMgiq ivc jw ky qUM prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq suixAw kr qy ies qrHW jnm mrn ivc pwx vwlI Awqmk mOq dw fr (Awpxy AMdroN) dUr kr lY [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw dy sohxy crn Awpxy ihrdy ivc itkweI r`K [ ieh mnu`Kw srIr bVI muSkl nwl imilAw hY, ies ƒ (ismrn dI brkiq nwl sMswr-smuMdr dy ivkwrW qoN) pwr lµGw lY [4[51[120[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੈ ॥੧॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਬਿਆਪੈ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਦੂਖੁ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰਤ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹੈ ॥੩॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲੇ ਅਵਰਿ ਜੰਜਾਲ ॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥ {ਪੰਨਾ 190}

pdArQ:- jw kau—ijs (mnu`K) ƒ [ rsnw—jIB nwl [1[

shsw—shm [ ibAwpY—zor pweI r`Kdw hY [ Brmu—Btkxw [1[rhwau[

inkit—nyVy [2[

sohY—sohxw l`gdw hY, sohxy jIvn vwlw bx jWdw hY [ qw kau—aus ƒ [3[

min—mn ivc [ qin—qn ivc, ihrdy ivc [ nwmu dieAwl—dieAwl dw nwm [ qjIAly—(aus mnu`K ny) C`f id`qy hn [ Avir— {l&z ‘Avr’ qoN bhu-vcn} hor [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw ƒ BulwieAW (dunIAw dw) shm-du`K (Awpxw) zor pw lYNdw hY, (pr pRBU dw) nwm ismirAW hryk Btkxw dUr ho jWdI hY, hryk iksm dw fr n`T jWdw hY [1[rhwau[

(pr nwm ismrnw BI jIvW dy Awpxy v`s dI g`l nhIN) ijs mnu`K auqy prmwqmw AwpxI imhr krdw hY auh mnu`K (AwpxI) jIB nwl prmwqmw dw nwm aucwrdw hY [1[

(pRBU dI ikrpw nwl jyhVw mnu`K) pRBU dI is&iq-swlwh suxdw hY, pRBU dI is&iq-swlwh gWdw hY, (koeI) du`K aus mnu`K dy nyVy nhIN Fu`kdw [2[

(hy BweI!) prmwqmw dI syvw-BgqI kridAW mnu`K sohxy jIvn vwlw bx jWdw hY, (ikauNik) aus mnu`K ƒ mwieAw (dI iqRSnw dI) A`g nhIN poh skdI (aus dy Awqmk jIvn ƒ swV nhIN skdI) [3[

hy nwnk! dieAw dy Gr prmwqmw dw nwm ijs mnu`K dy mn ivc ihrdy ivc qy mUMh ivc v`s pYNdw hY, aus mnu`K ny (Awpxy mn ivcoN mwieAw dy moh dy) hor swry jMjwl lwh id`qy huMdy hn [4[52[121[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥੧॥ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ॥ ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ ॥੨॥ ਅਨਦ ਭਏ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ਤਾ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫੩॥੧੨੨॥ {ਪੰਨਾ 190}

pdArQ:- tyk—Awsrw [ itkweI—itkwie [ tyk itkweI—Awsrw lY [1[

ibnsy—nws ho jWdy hn [ gwie—gw ky [ ByitAw—imilAw [ ilv—lgn [1[rhwau[

guir—gurU ny [ ivsUry—Jory [ icMq—icMqw [2[

And—Awqmk ^uSIAW [ gur imlq—gurU ƒ imlidAW [ jm jwl—jm dy jwl, Awqmk mOq ilAwaux vwlIAW mwieAw dy moh dIAW PwhIAW [3[

qw qy—aus qoN, aus (gurU dI) brkiq nwl [ n ibAwpY—zor nhIN pWdI [4[

ArQ:- (hy BweI! ijs mnu`K ƒ) pUrw gurU iml pYNdw hY (qy gurU dI imhr nwl jo pRBU-crnW ivc) suriq joVdw hY, prmwqmw dy gux gw ky aus ƒ suK (hI suK) imldy hn qy aus dy swry dy (swry) du`K dUr ho jWdy hn [1[rhwau[

(hy BweI! qUM BI) pUry gurU dw Awsrw lY [ ieh i^Awl C`f dy ik qUM bVw isAwxw qy cqur hYN (qy jIvn-mwrg ƒ Awp hI smJ skdw hYN) [1[

(hy BweI!) gurU ny (ijs mnu`K ƒ) prmwqmw dw nwm-mMqR id`qw hY (aus mMqR dI brkiq nwl aus dy swry) Jory imt gey hn aus dI (hryk iksm dI) icMqw lih geI hY [2[

(hy BweI!) dieAw dy somy gurU ƒ imilAW Awqmk KuSIAW pYdw ho jWdIAW hn, gurU ikrpw kr ky (mnu`K dy AMdroN) Awqmk mOq ilAwaux vwlIAW mwieAw dy moh dIAW PwhIAW k`t dyNdw hY [3[

hy nwnk! AwK—(ijs mnu`K ƒ) pUrw gurU iml pYNdw hY, aus gurU dI brkiq nwl (aus mnu`K auqy) mwieAw (Awpxw) zor nhIN pw skdI [4[53[122[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਆਪਿ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਲਾਗੋ ਸੰਤਾਪੁ ॥੧॥ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਵਹਿ ਦਰਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ॥ ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥ ਦਇਆਲ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਭਾਈ ॥੩॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥ ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥ {ਪੰਨਾ 190}

pdArQ:- guir—gurU ny [ mnmuK kau—mnmuK ƒ, aus mnu`K ƒ ijs dw mUMh Awpxy mn vl hY [ sMqwpu—du`K, klyS [ lwgo—l`gdw hY, cMbVdw hY [1[

mIq hmwry—hy myry im`qro! aUjl—rOSn [ hovih—hoxgy [1[rhwau[

vswie—itkw r`K [ hqY—mwr dyNdw hY, mwr dyvygw [ blwie—cuVyl [2[

shweI—swQI [ sgly—swry [ jIA— {l&z ‘jIau’ qoN bhu-vcn} [3[

Bniq—AwKdw hY [ prI—peI [ pUrI prI—(Gwl) pUrI ho geI [4[

ArQ:- hy myry im`qro! sdw (Awpxy) gurU ƒ cyqy r`Ko (gurU dw aupdyS cyqy r`iKAW) quhwfy mUMh prmwqmw dI drgwh ivc rOSn hoxgy [1[rhwau[

(hy BweI! jyhVw mnu`K gurU dy Anuswr rihMdw hY) pUry gurU ny Awp aus ƒ (sdw kwmwidk vYrIAW qoN) bcw ilAw hY, pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K ƒ (iehnW dw) syk l`gdw hI rihMdw hY [1[

(hy BweI! qUM Awpxy) ihrdy ivc gurU dy crn vsweI r`K (gurU qyry swry) du`K-klyS nws krygw (kwmwidk qyry swry) vYrIAW ƒ mwr mukweygw (qyry auqy dbwau pwx vwlI mwieAw-) cuVyl ƒ mukw dyvygw [2[

hy BweI! gurU dw Sbd hI qyry nwl (sdw swQ inbwhux vwlw) swQI hY, (gurU dw Sbd ihrdy ivc pRo r`iKAW) swry lok dieAwvwn ho jWdy hn [3[

nwnk AwKdw hY—jdoN pUry gurU ny (myry auqy) imhr kIqI qW myrI jIvn-Gwl sPl ho geI (kwmwidk vYrI myry au~qy h`lw krnoN ht gey) [4[54[123[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਨਿਕ ਰਸਾ ਖਾਏ ਜੈਸੇ ਢੋਰ ॥ ਮੋਹ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ ॥੧॥ ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਸਾਧਸੰਗ ਬਿਹੂਨਾ ॥ ਆਵਤ ਜਾਤ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਖੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਿਕ ਬਸਤ੍ਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ ॥ ਜਿਉ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਡਰਾਇਆ ॥੨॥ ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵਤ ਸਭ ਕਾਮ ॥ ਨਿਹਫਲ ਮਾਨੁਖੁ ਜਪੈ ਨਹੀ ਨਾਮ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਭਜਹਿ ਗਪਾਲਾ ॥੪॥੫੫॥੧੨੪॥ {ਪੰਨਾ 190}

pdArQ:- rsw—suAwdly pdwrQ [ For—pSU [ jyvrI—r`sI nwl [1[

imrqk—murdw [ dyh—srIr [ imrqk dyh—Awqmk mOqy mry hoey dw srIr [ ibhUnw—s`Kxw [ KInw—kmzor [1[rhwau[

bsqR—bsqR, k`pVy [ frnw—jwnvrW ƒ frwaux leI pYlI ivc KVw kIqw hoieAw bnwautI rwKw [2[

inhPl—ivArQ [3[

jw kau—ijnHW mnu`KW auqy [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ goupwlw— {A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy   u [ Asl l&z ‘gopwl’ hY, ieQy ‘gupwl’ pVHnw hY} [4[

ArQ:- hy BweI! jyhVw mnu`K swD sMgiq qoN vWijAw rihMdw hY, aus dw srIr murdw hY (ikauNik aus dy AMdr Awqmk mOqy mrI hoeI ijMd hY), auh mnu`K jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY, jUnW dy du`KW dy kwrn aus dw Awqmk jIvn hor hor kmzor huMdw jWdw hY [1[rhwau[

ijvyN pSU (p`iTAW nwl iF`f Br lYNdy hn, iqvyN swD sMgiq qoN vWijAw rih ky Awqmk mOq mirAw hoieAw mnu`K) AnykW suAwdly pdwrQ KWdw rihMdw hY qy (sMnH qoN PVy hoey) corW vWg (mwieAw) dy moh dI r`sI nwl (hor hor vDIk) jkiVAw jWdw hY [1[

(Awqmk mOqy mirAw mnu`K) AnykW sohxy sohxy k`pVy pihndw hY (grIb mYly k`piVAW vwly mnu`K aus qoN frdy rqw pry pry rihMdy hn [ so, grIbW dy vwsqy auh ieauN hI huMdw hY) ijvyN pYlI ivc (jwnvrW ƒ) frwx leI bnwautI rwKw KVw kIqw huMdw hY [2[

(hor pSU AwidkW dy) swry srIr (iksy n iksy) kMm Aw jWdy hn [ jy mnu`K prmwqmw dw nwm nhIN jpdw, qW ies dw jgq ivc Awauxw ivArQ hI jWdw hY [3[

hy nwnk! AwK—ijnHW mnu`KW auqy prmwqmw dieAwvwn huMdw hY, auh swD sMgiq ivc (sq sMgIAW nwl) iml ky jgq dy pwlxhwr pRBU dw Bjn krdy hn [4[55[124[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh