ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 189

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਿਟੇ ਅਘ ਕੋਟ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਛੋਟ ॥੧॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪੂਰਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟਿਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਵੈ ਸਭੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੨॥ ਸੰਤ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਆਏ ਵਸਿ ਪੰਚਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਲੈ ਸੰਚਾ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ॥ ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੪੬॥੧੧੫॥ {ਪੰਨਾ 189}

pdArQ:- DUir—pYrW dI ^wk [ AG—pwp [ koit—kRoVW {not:- l&z ‘koit’—kRoV [ l&z kotu—iklHw [ kot—iklHy} [ pRswid—ikrpw nwl [ Cot—^lwsI [1[

jpIAY—jpIdw hY [ qy—qoN, nwl [1[rhwau[

sMig—sMgiq ivc [ idRsit AwvY—id`sdw hY [ sBu—hr QW [2[

vis—v`s ivc [ pMcw—(kwmwidk) pMjy [ irdY—ihrdy ivc [ sMcw—iek`Tw kIqw [3[

jw kw—ijs (mnu`K) dw [ krm—Bwg [ iqsu—aus ƒ [ swDU—gurU [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU-sMq dw drsn (hI) mukMml (qIrQ-) ieSnwn hY [ gurU-sMq dI ikrpw nwl prmwqmw dw nwm jipAw jw skdw hY [1[rhwau[

gurU-sMq dy crnW dI DUV (m`Qy qy lwx) nwl (mnu`K dy) kRoVW pwp dUr ho jWdy hn [ gurU-sMq dI ikrpw nwl (mnu`K ƒ) jnm mrn (dy c`kr) qoN ^lwsI iml jWdI hY [1[

(hy BweI!) gurU-sMq dI sMgiq ivc (irhW) AhMkwr dUr ho jWdw hY (gurU dI sMgiq ivc rihx vwly mnu`K ƒ) hr QW iek prmwqmw hI nzrIN AwauNdw hY [2[

(hy BweI!) ijs mnu`K auqy gurU-sMq imhrbwn ho jwey, (kwmwidk) pMjy (dUq) aus dy v`s ivc Aw jWdy hn, auh mnu`K Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm Awpxy ihrdy ivc iek`Tw kr lYNdw hY [3[

(pr) hy nwnk! AwK—aus mnu`K ƒ (hI) gurU dy crn (prsxy) imldy hn, ijs dI v`fI (cMgI) iksmiq hovy [4[46[115[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਪਤ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ॥੧॥ ਸਾ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਈਐ ਨਿਧਿ ਨਾਮਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮਾ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੁ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥੪੭॥੧੧੬॥ {ਪੰਨਾ 189}

pdArQ:- jpq—jpidAW [ kmlu—ihrdw-) kOl-Pu`l [ prgwsY—iKV pYNdw hY [ qRws—fr [ nwsY—dUr ho jWdw hY, nws ho jWdw hY [1[

sw—auhI [ miq—Akl [ pUrI—aukweI-hIx [ ijqu—ijs (Akl dI) rwhIN [ swDU sMgu—gurU dw sMg [1[rhwau[

swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ iniD—^zwnw [ siB—swry [2[

prvwxu—kbUl [ qy—qoN, nwl [ vKwxu—aucwrnw [3[

jw kY irdY—ijs dy ihrdy ivc [4[

ArQ:- (hy BweI!) auhI Akl aukweI krn qoN bcI hoeI smJo, ijs Akl dI brkiq nwl mnu`K prmwqmw dy gux gWdw hY (pr ieh Akl aus mnu`K dy AMdr pYdw huMdI hY jo) v`fI iksmiq nwl gurU dI sMgiq pRwpq kr lYNdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dy gux gWidAW (ihrdw-) kOl-Pu`l iKV pYNdw hY, prmwqmw dw nwm ismridAW hryk iksm dw fr dUr ho jWdw hY [1[

(hy BweI!) gurU dI sMgiq iv`c irhW prmwqmw dw nwm ^zwnw iml jWdw hY, qy, gurU dI sMgiq iv`c irhW swry kMm isry cVH jWdy hn [2[

prmwqmw dI BgqI kIiqAW mnu`Kw jnm sPl ho jWdw hY (pr prmwqmw dI BgqI) prmwqmw dw nwm aucwrnw gurU dI ikrpw nwl (hI) imldw hY [3[

hy nwnk! AwK—(isr&) auh mnu`K (prmwqmw dI drgwh ivc) kbUl huMdw hY, ijs dy ihrdy ivc (sdw) prmwqmw (dw nwm) v`sdw hY [4[47[116[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਵਿਸਰੀ ਤਿਸੈ ਪਰਾਈ ਤਾਤਾ ॥੧॥ ਬਿਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਈ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਹਿ ਕਮਾਵੈ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲੈ ॥੨॥ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋ ਸਚ ਸਾਹੁ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਵਿਸਾਹੁ ॥੩॥ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪੮॥੧੧੭॥ {ਪੰਨਾ 189}

pdArQ:- eyksu isau—iek (prmwqmw) nwl hI [ jw kw—ijs (mnu`K) dw [ iqsY—aus (mnu`K) ƒ [ qwqw—eIrKw, swVw [1[

krn krwvn—(sB kuJ) krn dI qwkq r`Kx vwlw qy sB jIvW pwsoN krwx dI qwkq vwlw [ soeI—auh (prmwqmw) hI [1[rhwau[

mnih—mn ivc, mn lw ky [ muiK—mUMh nwl [ ieq—ies lok ivc [ auq—aus lok ivc, prlok ivc [ kqih—ikqy BI [2[

jw kY—ijs dy pwsy, ijs dy ihrdy ivc [ swhu—Swhu, SwhUkwr [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ guir—gurU ny [ ivswhu—ieqbwr, swK [3[

purKu—srb-ivAwpk [ jIvn—(sB jIvW dI) izMdgI (dw Awsrw) [ prm pdu—sB qoN au~cw Awqmk drjw [4[

ArQ:- (ijs mnu`K auqy gurU dI ikrpw huMdI hY, aus ƒ ikqy BI) goibMd qoN ibnW hor koeI (dUjw) nhIN id`sdw [ (aus ƒ hr QW) auhI krqwr id`sdw hY jo sB kuJ krn dI smr`Qw vwlw hY qy sB jIvW pwsoN krwx dI qwkq vwlw hY [1[rhwau[

(gurU dI ikrpw nwl) ijs mnu`K dw mn iek prmwqmw nwl hI rMigAw rihMdw hY, aus ƒ hornW nwl eIrKw krnI Bu`l jWdI hY [1[

(gurU dI ikrpw nwl ijhVw mnu`K) mn lw ky ismrn dI kmweI krdw hY qy mUMhoN sdw prmwqmw dw nwm aucwrdw hY, auh mnu`K (su`cy Awqmk jIvn dI p`Dr qoN) kdy BI nhIN foldw, nwh ies lok ivc qy nwh hI prlok ivc [2[

(gurU dI ikrpw nwl) ijs mnu`K dy pws prmwqmw dw nwm-Dn hY, auh AYsw SwhUkwr hY, jo sdw hI SwhUkwr itikAw rihMdw hY [ pUry gurU ny (prmwqmw dI hzUrI ivc aus dI) swK bxw id`qI hY [3[

hy nwnk! AwK—(gurU dI ikrpw nwl) ijs mnu`K ƒ srb-ivAwpk pRBU sB jIvW dI izMdgI dw shwrw pRBU iml ipAw hY ausny sB qoN au~cw Awqmk drjw hwsl kr ilAw hY [4[48[117[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥ ਨਾਮੋ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥੧॥ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕੈ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਨਾਮ ਰਤੁ ਸੋ ਭਗਤੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਧਾਰੈ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ॥ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗੁ ॥੪॥੪੯॥੧੧੮॥ {ਪੰਨਾ 189}

pdArQ:- Bgq kY—Bgq dy ihrdy ivc [ pRwn ADwru—ijMd dw Awsrw [ nwmo—nwm hI [1[ kir—kr ky [1[rhwau[

suK AsQwnu—Awqmk Awnµd (dyx) dw vsIlw [ rqu—rMigAw hoieAw [2[

jn kau—syvk ƒ [ DwrY—Dwrdw hY, Drvws dyNdw hY, shwrw dyNdw hY [ swis swis—hryk swh dy nwl [ smwrY—sWBdw hY [3[

sMig—nwl [ qw kw—aus (mnu`K) dw [4[

ArQ:- (hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw) nwm hY, auh mnu`K (lok prlok ivc) vifAweI hwsl krdw hY; soBw K`tdw hY (pr ieh hir-nwm ausy mnu`K ƒ imldw hY) ijs ƒ imhr kr ky prmwqmw Awp (gurU pwsoN) idvWdw hY [1[rhwau[

BgqI krn vwly mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm aus dI izMdgI dw shwrw hY, nwm hI aus dy vwsqy Dn hY, qy nwm hI aus dy vwsqy (AslI) vxj-vpwr hY [1[

prmwqmw dw nwm Bgq dy ihrdy ivc Awqmk Awnµd dyx dw vsIlw hY [ jyhVw mnu`K prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMigAw hoieAw hY, auhI Bgq hY [ auh prmwqmw dI hzUrI ivc kbUl hY [2[

prmwqmw dw nwm (prmwqmw dy) syvk ƒ shwrw dyNdw hY, syvk Awpxy iek iek swh dy nwl prmwqmw dw nwm (Awpxy ihrdy ivc) sWB ky r`Kdw hY [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K dI v`fI iksmq huMdI hY, aus dw (hI) mn prmwqmw dy nwm nwl prcdw hY [4[49[118[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਤਬ ਤੇ ਧਾਵਤੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਆ ॥੧॥ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਸ੍ਰਮੁ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰੀ ਹਤੀ ਬਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧਿ ਭਗਵੰਤਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਟੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ॥੨॥ ਸਭ ਤਜਿ ਅਨਾਥੁ ਏਕ ਸਰਣਿ ਆਇਓ ॥ ਊਚ ਅਸਥਾਨੁ ਤਬ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ ॥੩॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸਿਆ ॥ ਕਰਣਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ॥੪॥੫੦॥੧੧੯॥ {ਪੰਨਾ 189}

pdArQ:- sMq pRswid—gurU-sMq dI ikrpw nwl [ qb qy—qdoN qoN [ Dwvqu—Btkdw [ iqRpqwieAw—iqRpq ho igAw hY, r`j igAw hY [1[

suK ibsrwmu—Awqmk Awnµd dyx dw vsIlw-pRBU [ gwie—gw ky [ sRmu—Qkwvt [ hqI—mwrI geI [1[rhwau[

ArwiD—iDAwn Dr ky [ qy—qoN, nwl [2[

qij—C`f ky [ eyk srix—iek prmwqmw dI srn [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [3[

Brmu—Btkxw [ min—mn ivc [4[

ArQ:- (hy BweI! gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dy) gux gw ky mYN (auh) Awqmk Awnµd dw dwqw (prmwqmw) l`B ilAw hY [ (hux mwieAw dI ^wqr myrI) dOV-B`j imt geI hY, (myrI mwieAw dI iqRSnw dI) blw mr mu`k geI hY [1[rhwau[

(hy BweI! jdoN qoN) gurU-sMq dI ikrpw nwl mYN prmwqmw dw nwm ismr irhw hW, qdoN qoN (mwieAw dI ^wqr) dOVn vwlw (myrw) mn iqRpq ho igAw hY [1[

(hy BweI! gurU dI ikrpw nwl) Bgvwn dy sohxy crnW dw iDAwn Dr ky prmwqmw dw nwm ismrn nwl myrI (hryk iksm dI) icMqw imt geI hY [2[

(hy BweI! jdoN) mYN AnwQ hor swry Awsry C`f ky iek prmwqmw dI srn Aw igAw, qdoN Awqmk Afolqw ivc itk ky mYN auh sB (itkwixAW qoN) au~cw itkwxw prwpq kr ilAw [3[

hy nwnk! (AwK—gurU dI ikrpw nwl) isrjxhwr prmwqmw myry mn ivc v`s igAw hY (qy hux myrw hryk iksm dw) du`K-drd, Btkx qy fr dUr ho igAw hY [4[50[119[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh