ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 188

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਭਏ ਸਮਰਥ ਅੰਗਾ ॥ ਤਾ ਕਉ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਕਾਲੰਗਾ ॥੧॥ ਮਾਧਉ ਜਾ ਕਉ ਹੈ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਤਾ ਕਉ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਠਾਕੁਰੁ ਹੋਇ ॥ ਤਾ ਕਉ ਸਹਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੨॥ ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਦੀਨੀ ਪ੍ਰਭ ਧੀਰ ॥ ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਦੇਖਾਇਆ ॥੪॥੪੧॥੧੧੦॥ {ਪੰਨਾ 188}

pdArQ:- jw kau—ijs ƒ, ijs auqy! smrQ—hy smrQ pRBU! AMgw—p`K, shweI [ kwlµgw—klµk, dwZ [1[

mwDau— {mwXw Dv—mwieAw dw pqI} hy pRBU! sMswrI—dunIAwvI (Aws) [1[rhwau[

shsw—shm [2[

pRB—hy pRBU! DIr—DIrj, shwrw [ inkit—nyVy [ pIr—pIV, du`K-klyS [3[

so—auh [ khu—AwK [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy mwieAw dy pqI pRBU! ijs mnu`K ƒ (isr&) qyrI (shwieqw dI) Aws hY, aus ƒ dunIAw (dy lokW dI shwieqw) dI Aws (bxwx dI loV) nhIN (rihMdI) [1[rhwau[

hy sB qwkqW dy mwlk pRBU! ijs mnu`K dw qUM shweI bxdw hYN, aus ƒ koeI (ivkwr AwidkW dw) dwZ nhIN Cuh skdw [1[

(hy BweI!) ijs mnu`K dy ihrdy ivc mwlk-pRBU cyqy rihMdw hY, aus ƒ (dunIAw dw) koeI shm-i&kr poh nhIN skdw [2[

hy pRBU! ijs mnu`K ƒ qUM DIrj id`qI hY, koeI du`K klyS aus dy nyVy nhIN Fuk skdw [3[

hy nwnk! AwK—mYN auh gurU l`B ilAw hY, ijs ny mYƒ (ieho ijhIAW qwkqW dw mwlk) srb-ivAwpk byAMq pRBU ivKw id`qw hY [4[41[110[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥੧॥ ਮਰਿ ਨ ਜਾਹੀ ਜਿਨਾ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਕਵਨ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸੀਗਾਰ ॥੨॥ ਜੋ ਨ ਸੁਨਹਿ ਜਸੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਤੇ ਮੰਦਾ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੪੨॥੧੧੧॥ {ਪੰਨਾ 188}

pdArQ:- dyh—(mnu`Kw) srIr [ dulB—muSikl nwl imlx vwlI [ qy—auh bMdy [ Awqm GwqI—Awpxy Awqmw dw nws krn vwly [1[

mir n jwhI—kI auh mr nhIN jWdy? auh zrUr Awqmk mOqy mr jWdy hn [ ibhUn—s`Kxy [1[rhwau[

hsq—h`sdy [ ibsQwr—iKlwrw [ imrqk—murdw [2[

jsu—is&iq-swlwh [ prmwnµdw—sB qoN sRySt Awnµd dw mwlk-pRBU [ pMKI—pMCI [ iqRgd join—tyFIAW jUnW vwly, tyFy ho ky qurn vwlIAW jUnW [ qy—qoN [3[

guir—gurU ny [ mMqRü—aupdyS [ idRVwieAw—ihrdy ivc p`kw kIqw [ ird mwih—ihrdy ivc [4[

ArQ:- (hy BweI!) ijnHW mnu`KW ƒ prmwqmw (dw nwm) Bu`l jWdw hY, auh zrUr Awqmk mOqy mr jWdy hn, (ikauNik) prmwqmw dy nwm qoN vWjy irhW mnu`Kw jIvn iksy BI kMm nhIN [1[rhwau[

ieh durl`B mnu`Kw srIr v`fy BwgW nwl imldw hY [ (pr) jyhVy mnu`K (ieh srIr pRwpq kr ky) prmwqmw dw nwm nhIN jpdy, auh Awqmk mOq shyV lYNdy hn [1[

(prmwqmw dy nwm qoN KuMJy hoey mnu`K) Kwx pIx Kyfx h`sx dy iKlwry iKlwrdy hn (pr ieh ieauN hI hY ijvyN iksy murdy ƒ hwr iSMgwr lwauxy, qy) murdy ƒ iSMgwrn dw koeI BI lwB nhIN huMdw [2[

jyhVy mnu`K sB qoN sRySt Awnµd dy mwlk pRBU dI is&iq-swlwh nhIN suxdy, auh pSU pMCI qy tyFy ho ky qurn vwly jIvW dIAW jUnW nwloN BI BYVy hn [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K dy ihrdy ivc gurU ny Awpxw aupdyS p`kw kr id`qw hY, aus dy ihrdy ivc isr& prmwqmw dw nwm hI sdw itikAw rihMdw hY [4[42[111[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਾ ਕੀ ਮਾਈ ਕਾ ਕੋ ਬਾਪ ॥ ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭਿ ਸਾਕ ॥੧॥ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮੂਰਖ ਭਖਲਾਇਆ ॥ ਮਿਲਿ ਸੰਜੋਗਿ ਹੁਕਮਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਏਕਾ ਮਾਟੀ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ॥ ਏਕੋ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਕਉਨੁ ਰੋਤਿ ॥੨॥ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਬਿਲਲਾਹੀ ॥ ਮਰਣਹਾਰੁ ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਲੇ ਕਪਾਟ ॥ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਥਾਟ ॥੪॥੪੩॥੧੧੨॥ {ਪੰਨਾ 188}

pdArQ:- kw kI—iks dI? kw ko—iks dw? nwm DwrIk—nwm-mwqR hI, isr& kihx-mwqR hI [ siB—swry [1[

kwhy kau—ikauN? mUrK—hy mUrK! BKlwieAw—brVwauNdw hYN, supinAW dy Asr hyT bol irhw hYN [ imil—iml ky [ sMjoig—ipCly kIqy krmW dy sMjog Anuswr [ hukim—(pRBU dy) hukm nwl [1[rhwau[

eykw—(sB jIvW dI) ieko hI {l&z ‘eykw’ iesqRI ilMg hY, l&z ‘eyko’ puilMg} [ khw—ikQy? ikauN? roiq—rovy [2[

kir—kr ky, AwK ky [ ibllwhI—(lok) ivlkdy hn [ jIArw—ijMd [3[

guir—gurU ny [ kpwt—kvwV, Brm dy prdy [ BRm—Btkxw [ Qwt—pswry, bxwvtW [4[

ArQ:- hy mUrK! qUM ikauN (ivlk irhw hYN, ijvyN) supny dy Asr hyT bol irhw hYN? (qYƒ ieh sUJ nhIN ik) qUM prmwqmw dy hukm ivc (ipCly) sMjog Anuswr (iehnW mW ipau Awidk sMbMDIAW nwl) iml ky (jgq ivc) AwieAw hYN (ijqnw icr ieh sMjog kwiem hY auqnw icr hI iehnW sMbMDIAW nwl myl rih skdw hY) [1[rhwau[

(Asl ivc sdw leI) nwh koeI iksy dI mW hY, nwh koeI iksy dw ipau hY [ (mW, ipau, puqR, iesqRI Awidk ieh) swry swk sdw kwiem rihx vwly nhIN hn, kihx-mwqR hI hn [1[

sB jIvW dI ieko hI im`tI hY, sB ivc (krqwr dI) ieko hI joiq mOjUd hY, sB ivc ieko hI pRwx hn (ijqnw icr sMjog kwiem hY auqnw icr ieh q`q iek`Ty hn [ sMjog mu`k jwx qy q`q v`K v`K ho jWdy hn [ iksy ƒ iksy vwsqy) rox dI loV nhIN pYNdI (rox dw lwB nhIN huMdw) [2[

(iksy sMbMDI dy ivCoVy qy lok) ‘myrw, myrw’ AwK ky ivlkdy hn, (pr ieh nhIN smJdy ik sdw leI koeI iksy dw ‘myrw’ nhIN qy) ieh jIvwqmw mrn vwlw nhIN hY [3[

hy nwnk! AwK—ijnHW mnu`KW dy (mwieAw dy moh nwl jkVy hoey) kvwV gurU ny KolH id`qy, auh moh dy bMDnW qoN suqMqr ho gey, auhnW dy moh dI Btkxw vwly swry pswry mu`k gey [4[43[112[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਗ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ॥੧॥ ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ॥ ਸੋ ਵਡਾ ਜਿਨਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭੂਮੀਆ ਭੂਮਿ ਊਪਰਿ ਨਿਤ ਲੁਝੈ ॥ ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥੨॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥ {ਪੰਨਾ 188}

pdArQ:- dIsih—id`sdy hn [ iqn kau—auhnW ƒ [ ibAwpY—dbweI r`KdI hY [1[

koau—koeI BI [ mwieAw vifAweI—mwieAw dy kwrn imlI vifAweI nwl [ ijin—ijs ny [1[rhwau[

BUmIAw—zmIn dw mwlk [ BUim aUpir—zmIn dI ^wqr [ luJY—lVdw JgVdw hY [2[

qqu—ncoV, swr, Asl kMm dI g`l [ Cutkwrw—mwieAw dy moh qoN ^lwsI [3[

ArQ:- (hy BweI!) mwieAw dy kwrn (jgq ivc) imlI vifAweI nwl koeI BI mnu`K (Asl ivc) v`fw nhIN hY [ auh mnu`K hI v`fw hY, ijs ny prmwqmw nwl lgn lweI hoeI hY [1[rhwau[

(hy BweI! dunIAw ivc Dn pRBuqw Awidk nwl) jyhVy bMdy v`fy v`fy id`sdy hn, auhnW ƒ icMqw dw rog (sdw) dbweI r`Kdw hY [1[

zmIn dw mwlk mnu`K zmIn dI (mwlkI dI) ^wqr (hornW nwl) sdw lVdw-JgVdw rihMdw hY (ieh zmIn ieQy hI) C`f ky (Aw^r ieQoN) qur pYNdw hY, (pr swrI aumr aus dI mwlkI dI) iqRSnw nhIN imtdI [2[

hy nwnk! AwK—AsW ivcwr ky kMm dI ieh g`l l`BI hY ik prmwqmw dy Bjn qoN ibnw mwieAw dy moh qoN ^lwsI nhI huMdI (qy jd qk mwieAw dw moh kwiem hY qd qk mnu`K dw iv`q in`kw ijhw hI rihMdw hY [3[44[113[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪੂਰਾ ਮਾਰਗੁ ਪੂਰਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਜਾ ਪੂਰੈ ਰਾਖੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣਿ ਜਨ ਤਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੂਰਾ ਸੁਖੁ ਪੂਰਾ ਸੰਤੋਖੁ ॥ ਪੂਰਾ ਤਪੁ ਪੂਰਨ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੈ ਮਾਰਗਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ॥ ਪੂਰੀ ਸੋਭਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕੀਕ ॥੩॥ ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਦ ਵਸੈ ਹਦੂਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੪੫॥੧੧੪॥ {ਪੰਨਾ 188}

pdArQ:- pUrw—ijs ivc koeI aukweI nhIN [ mwrgu—(izMdgI dw) rsqw [ sBu ikCu—hryk au~dm [1[

pUrI rhI—sdw ie`zq bxI rhI [ jw—jdoN [ pUrY—ABu`l (gurU) ny [ qwkI—q`kI [ jn—(auhnW) jnW ny [1[rhwau[

rwju jogu—dunIAw dw rwj Bwg BI qy prmwqmw nwl myl BI [2[

mwrig—rsqy auqy [ piqq—(ivkwrW ivc) if`gy hoey [ lokIk—lokW nwl vrqx-ivhwr [3[

hdUrw—AMg-sMg [4[

ArQ:- (pUry gurU dI imhr nwl) ijnHW mnu`KW ny (Awpxy sB kwr-ivhwrW ivc) prmwqmw dw Awsrw leI r`iKAw, auhnW dI ie`zq sdw bxI rhI ikauNik ABu`l gurU ny auhnW dI ie`zq r`KI [1[rhwau[

(gurU dI imhr nwl) ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm v`sdw hY, aus dw hryk au~dm aukweI-hIx huMdw hY (ikauNik) prmwqmw dw nwm hI (jIvn dw) shI rsqw hY, nwm hI Asl (qIrQ-) ieSnwn hY [1[

(gurU dI imhr nwl jyhVw mnu`K prmwqmw dI srn ivc rihMdw hY auh) sdw leI Awqmk Awnµd mwxdw hY qy sMqoK vwlw jIvn ibqWdw hY [ (prmwqmw dI srn hI aus dy vwsqy) ABu`l qp hY, auh pUrn rwj BI mwxdw hY qy prmwqmw dy crnW nwl juiVAw BI rihMdw hY [2[

(gurU dI imhr nwl ijhVy mnu`K) prmwqmw dy rwh auqy qurdy hn auh (pihlW) ivkwrW ivc if`gy hoey BI (hux) pivqR ho jWdy hn [ (auhnW ƒ lok prlok ivc) sdw leI soBw imldI hY, lokW nwl auhnW dw vrqx-ivhwr BI suc`jw rihMdw hY [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ƒ myrw ABu`l gurU iml pYNdw hY, krqwr isrjxhwr sdw aus mnu`K dy AMg-sMg v`sdw hY [4[45[114[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh