ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 187

ਗਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥ ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਉ ॥ ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਾਇਆ ਲੇ ਸਾਧਉ ॥੧॥ ਕਵਨ ਗੁਨੁ ਜੋ ਤੁਝੁ ਲੈ ਗਾਵਉ ॥ ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਉ ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ ॥੨॥ ਕਵਨ ਤਪੁ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆ ਹੋਇ ॥ ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥੩॥ ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥ ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥ ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨਿ ਲੇਇ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੩੬॥੧੦੫॥ {ਪੰਨਾ 187}

pdArQ:- kvn rUpu—kyhVI Skl? jog—Xog dw swDn [ kwieAw—srIr [ swDau—swDauN, mYN v`s ivc krW [1[

quJu—qYƒ [ quJu gwvau—mYN qyrI is&iq-swlwh krW [ pwrbRhm—hy pwrbRhm! rIJwvau—mYN (qYƒ) pRsMn krW [1[rhwau[

ibiD—qrIkw [ ijqu—ijs dI rwhIN [ qrau—qrauN, mYN pwr lµGW [2[

mlu—mYl [ Koie—dUr kry [3[

Gwl—imhnq [ ijsu—ijs (mnu`K) ƒ [ kir—kr ky [4[

iqs hI— {l&z ‘iqsu’ dw   u ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn au~f igAw hY} [ iqn hI—iqin hI {l&z ‘iqin’ dI i ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn au~f geI hY} aus ny hI [1[rhwau dUjw[

ArQ:- hy pwrbRhm pRBU! (qyry byAMq gux hn, mYƒ smJ nhIN AwauNdI ik) mYN qyrw kyhVw gux lY ky qyrI is&iq-swlwh krW, qy kyhVy bol bol ky mYN qYƒ pRsMn krW [1[rhwau[

(hy pRBU! jgq dy swry jIv qyrw hI rUp hn qy qyrw koeI BI ^ws rUp nhIN [ mYN nhIN jwxdw ik) qyrw auh kyhVw rUp hY ijs dw mYN iDAwn DrW [ (hy pRBU! mYƒ smJ nhIN ik) jog dw auh kyhVw swDn hY ijs nwl mYN Awpxy srIr ƒ v`s ivc ilAwvW (qy qYƒ pRsMn krW [ jog-swDnW nwl qYƒ pRsMn nhIN kIqw jw skdw) [1[

hy pwrbRhm! mYN qyrI kyhVI pUjw krW (ijs nwl qUM pRsMn ho skyN)? hy pRBU! auh kyhVw qrIkw hY ijs dI rwhIN mYN sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jwvW? [2[

auh kyhVw qp-swDn hY ijs nwl mnu`K (kwmXwb) qpsÍI AKvw skdw hY (qy mYƒ ^uS kr skdw hY)? auh kyhVw nwm hY (ijs dw jwp kr ky) (mnu`K Awpxy AMdroN) haumY dI mYl dUr kr skdw hY? [3[

hy nwnk! (mnu`K inry Awpxy au~dm dy Awsry pRBU ƒ pRsMn nhIN kr skdw [ ausy mnu`K dy gwey hoey) gux (kIqI hoeI) pUjw, igAwn qy (joVI hoeI) suriq Awidk dI swrI imhnq (sPl huMdI hY) ijs auqy idAwl ho ky ikrpw kr ky gurU imldw hY [4[

ausy dI hI kIqI hoeI is&iq-swlwh (prvwn hY) ausy ny hI pRBU nwl jwx-pCwx pweI hY (ijs ƒ gurU imilAw hY qy) ijs dI Ardws swry suK dyx vwlw prmwqmw mMn lYNdw hY [1[rhwau dUjw[36[105[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਪਨ ਤਨੁ ਨਹੀ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ ॥ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀ ਆਪਨ ਦਰਬਾ ॥੧॥ ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥ ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥ ਇਸਟ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥੨॥ ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨਿ ਨਹੀ ਦਾਮ ॥ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾਮ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੪॥੩੭॥੧੦੬॥ {ਪੰਨਾ 187}

pdArQ:- qnu—srIr [ jw ko—ijs dw [ grbw—AhMkwr [ imlK—zmIn [ drbw— {dàÒX} Dn [1[

kw kau—iks ƒ? lptwieE—cMbiVAw hoieAw, moh kr irhw [ qy—qoN [1[rhwau[

suq—pu`qr [ binqw—iesqRI [ iest—ipAwry [ Awp—Awpxw [ mweI—mW [2[

rUpw—cWdI [ Puin—BI [ dwm—dOlq [ hYvr— {hX-vr, hX vr} vDIAw GoVy [ gYvr— {gj-vr} vDIAw hwQI [3[

jo—ijs ƒ [ guir—gurU ny [ bKis—b^SS kr ky [ iqs kw, ijs kw— {l&z ‘iqsu’ ‘ijsu’ dw   u sMbMDk ‘kw’ dy kwrn au~f igAw hY} [4[

ArQ:- (hy BweI! qUM) iks iks nwl moh kr irhw hYN? (iehnW ivcoN koeI BI sdw leI) qyrw Awpxw nhIN hY [ (sdw leI) Awpxw (bxy rihx vwlw prmwqmw dw) nwm (hI) hY (jo) gurU pwsoN imldw hY! [1[rhwau[

(hy BweI!) ieh srIr ijs dw (qUM) mwx krdw hYN (sdw leI) Awpxw nhIN hY [ rwj, BuieN, Dn (ieh BI sdw leI) Awpxy nhIN hn [1[

pu`qr, iesqRI, Brw, ipAwry im`qr, ipau, mW (iehnW ivcoN koeI BI iksy dw sdw leI) Awpxw nhIN hY [2[

(hy BweI!) sonw cWdI qy dOlq BI (sdw leI Awpxy) nhIN hn [ vDIAw GoVy, vDIAw hwQI (ieh BI sdw leI) Awpxy kMm nhIN Aw skdy [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ƒ b^SS kr ky gurU ny (pRBU nwl) imlw id`qw hY, ijs mnu`K dw (sdw dw swQI) prmwqmw bx igAw hY, sB kuJ aus dw Awpxw hY (Bwv, aus ƒ swrw jgq Awpxw id`sdw hY, aus ƒ dunIAw dy swk sYx dw dunIAw dy Dn pdwrQ dw ivCoVw duKI nhIN kr skdw) [4[37[106[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਰਿ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥ ਤਾ ਤੇ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥ ਆਤਮ ਚੀਨਿ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ॥ ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਨਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਮਨਿ ਮੀਠਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਡੀਠਾ ॥੩॥ ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥ {ਪੰਨਾ 187}

pdArQ:- qw qy—auhnW (crnW dI) brkiq nwl [ sgly—swry [1[

ikau—ƒ, qoN [ kurbwnI—sdky [ Awqmu—Awpxy Awp ƒ, Awqmk jIvn ƒ [ cIin—prK ky [ prm—sB qoN au~cw [ mwnI—mYN mwxdw hW [1[rhwau[

ryxu—DUiV [ muiK—mUMh auqy, m`Qy auqy [ AhMbuiD—‘hau hau’ krn vwlI Akl [ iqin—aus (mnu`K) ny [2[

min—mn ivc [ qw qy—aus dI brkiq nwl [ moih—mYN [3[

jIA AwDwru—ijMd dw Awsrw [ pRwx AwDwru—pRwxW dw Awsrw [4[

ArQ:- mYN Awpxy gurU qoN sdky jWdw hW (gurU dI ikrpw nwl) mYN Awpxy Awqmk jIvn ƒ pVqwl pVqwl ky sB qoN sRySt Awnµd mwx irhw hW [1[rhwau[

(hy BweI!) gurU dy crn myry m`Qy auqy itky hoey hn, auhnW dI brkiq nwl myry swry du`K dUr ho gey hn [1[

ijs mnu`K dy m`Qy auqy gurU dy crnW dI DUV l`g geI, aus ny AwpxI swrI haumY (pYdw krn vwlI) bu`DI iqAwg id`qI [2[

(hy BweI!) gurU dw Sbd myry mn ivc ipAwrw l`g irhw hY, aus dI brkiq nwl mYN prmwqmw dw drsn kr irhw hW [3[

hy nwnk! (AwK—myry vwsqy) gurU (hI swry) suKW dw dyx vwlw hY, gurU krqwr (dw rUp) hY [ gurU myrI ijMd dw shwrw hY, gurU myry pRwxW dw shwrw hY [4[38[107[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਆਹਿ ॥ ਜਾ ਕੈ ਊਣਾ ਕਛਹੂ ਨਾਹਿ ॥੧॥ ਹਰਿ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮੀਤ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਰਾਖਹੁ ਸਦ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਸੇਵਿ ॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵ ॥੨॥ ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ ਮਨ ਕਰਿ ਤੂੰ ਆਸਾ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੩॥ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋਇ ॥੪॥੩੯॥੧੦੮॥ {ਪੰਨਾ 187}

pdArQ:- ry—hy! kau—ƒ [ Awih—qWG kr [ jw kY—ijs dy Gr ivc [ aUxw—aUxqw, Gwt, kmI [1[

sw—vrgw [ kir—bxw [ sd—sdw [1[rhwau[

syiv—ismr, syvw-BgqI kr [ Awid—sB dw mu`F [ purK—srb-ivAwpk [ AprMpr—pry qoN pry [2[

mn—hy mn! Awid—SurU qoN hI [ jugwid—jugW dy SurU qoN hI [ jw kw—ijs dw [3[

nwnku gwvY—nwnk gWdw hY {l&z ‘nwnku’ krqw kwrk, iek-vcn hY} [ soie—aus pRB ƒ hI [4[

ArQ:- hy myry im`qr mn! prmwqmw vrgw pRIqm bxw, aus (pRIqm ƒ) pRwxW dy Awsry (pRIqm) ƒ sdw Awpxy ic`q ivc pRo r`K [1[rhwau[

hy myry mn! qUM aus prmwqmw ƒ imlx dI qWG kr, ijs dy Gr ivc iksy cIz dI BI Gwt nhIN hY [1[

hy myry mn! qUM aus prmwqmw dI syvw-BgqI kr, jo (swry jgq dw) mUl hY, jo sB ivc ivAwpk hY jo pry qoN pry hY (byAMq hY) qy jo pRkwS-rUp hY [2[

hy (myry) mn! qUM aus prmwqmw auqy (AwpxIAW swrIAW loVW pUrIAW hox dI) Aws r`K ijs (dI shwieqw) dw Brosw sdw qoN hI (sB jIvW ƒ hY) [3[

(hy BweI!) ijs prmwqmw nwl pRIiq krn dI brkiq nwl sdw Awqmk Awnµd imldw hY, nwnk (Awpxy) gurU ƒ iml ky aus dy gux gWdw hY [4[39[108[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥ ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਚੀਤ ॥ ਜਿਸੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੩॥ ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇਰੇ ॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥ {ਪੰਨਾ 187}

pdArQ:- hm—(Bwv,) mYN [ mwnw—mMndw hW, (isr-m`Qy auqy) mMndw hW [ kusl—suK [ kusl smwnw—suK vrgy, suK-rUp [1[

tyk—Awsrw [ min cIiq—mn-ic`q ivc [ ijsu—ijs (prmwqmw) dw [ ikCu krxw—ieh sB kuJ bxwieAw hoieAw, ieh swrI rcnw [1[rhwau[

vyprvwhw—by-muQwj [ qy—qoN, nwl [ moih—myrw [ Asnwhw—Asnyh, ipAwr [2[

AMqrjwmI—idl dI jwxn vwlw [ smrQ—sB qwkqW dw mwlk [3[

dwsy—syvk [ Twkur—mwlk [ mhqu—mh`q, mh`qqw, vifAweI [ qyry—qyry (syvk bixAW) [4[

ArQ:- (hy BweI!) myry mn-ic`q ivc isr& ieh shwrw hY ik ijs prmwqmw dI ieh swrI rcnw hY auh myrw im`qr hY [1[rhwau[

(hy BweI!) myrw im`qr-pRBU jo kuJ krdw hY aus ƒ mYN (isr-m`Qy auqy) mMndw hW, im`qr-pRBU dy kIqy kMm mYƒ suKW vrgy (pRqIq huMdy) hn [1[

(hy BweI!) myrw im`qr-pRBU by-muQwj hY (aus ƒ iksy dI koeI Zrz nhIN kwx nhIN), gurU dI ikrpw nwl aus nwl myrw ipAwr bx igAw hY (Bwv, myry nwl aus dI sWJ ies vwsqy nhIN bxI ik aus ƒ koeI Zrz sI [ ieh qW siqgurU dI imhr hoeI hY) [2[

myrw im`qr-pRBU (hryk jIv dy) idl dI jwxn vwlw hY [ auh sB qwkqW dw mwlk hY, sB ivc ivAwpk hY, byAMq hY, sB dw mwlk hY [3[

hy nwnk! (AwK—) hy pRBU! qUM myrw mwlk hYN, mYN qyrw syvk hW [ qyrw syvk bixAW hI (lok prlok ivc) Awdr imldw hY vifAweI imldI hY [4[40[109[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh