ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 186

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲਿ ਡਿਠਾ ਖਜਾਨਾ ॥ ਤਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ॥੧॥ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ ॥ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ ॥੨॥ ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ ॥ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ ॥ ਸੁ ਏਤੁ ਖਜਾਨੈ ਲਇਆ ਰਲਾਇ ॥੪॥੩੧॥੧੦੦॥ {ਪੰਨਾ 186}

pdArQ:- DnvMq—Dn vwly, DnwF [ BwgT—BwgW vwly [ nwie—nwm dI rwhIN [ sc nwie—sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dy nwm dI brkiq nwl [ gwvh—AsI gWdy hW [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—sRySt pRym ivc [1[rhwau[

Koil—KolH ky [ qw—qdoN [ min—mn ivc [ inDwnw—^zwnw [1[

jw kw—ijnHW dw [ AKUt—nwh mu`kx vwly [2[

ril imil—iek`Ty ho ky [3[

msqik—m`Qy auqy [ eyqu—ies ivc [ eyqu KjwnY—ies ^zwny ivc [4[

ArQ:- (ijauN ijauN) AsI prmwqmw dy gux (iml ky) gWdy hW, sdw-iQr pRBU dy nwm dI brkiq nwl AsI (prmwqmw dy nwm-Dn dy) DnI bxdy jw rhy hW, BwgW vwly bxdy jw rhy hW, Awqmk Afolqw ivc itky rihMdy hW, pRym ivc mgn rihMdy hW [1[rhwau[

jdoN mYN gurU nwnk dyv qoN lY ky swry gurU swihbwn dw bwxI dw ^zwnw KolH ky vyiKAw, qdoN myry mn ivc Awqmk Awnµd dw BMfwr BirAw igAw [1[

{not:- pwTk iDAwn nwl pVHn—KolH ky “vyiKAw”, nw ik “iek`Tw kIqw” [ gurU Arjn swihb ny swry gurU swihbwn dI bwxI Awp iek`TI nhIN kIqI, iehnW ƒ swrI dI swrI iek`TI hoeI hoeI gurU rwmdws jI qoN iml geI} [

ies ^zwny ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh dy Amolk rqnW lwlW dy BMfwry Bry hoey (mYN vyKy), jyhVy kdy mu`k nhIN skdy, jyhVy, qoly nhIN jw skdy [2[

hy BweI! jyhVy mnu`K (sqsMg ivc) iek`Ty ho ky iehnW BMfwirAW ƒ Awp vrqdy hn qy hornW ƒ BI vMfdy hn, auhnW dy pws ies ^zwny dI kmI nhIN huMdI, sgoN hor hor vDdw hY [3[

(pr) hy nwnk! AwK—ijs mnu`K dy m`Qy auqy prmwqmw dI b^SS dw lyK iliKAw huMdw hY, auhI ies (is&iq-swlwh dy) ^zwny ivc sWJIvwl bxwieAw jWdw hY (Bwv, auhI swD sMgiq ivc Aw ky is&iq-swlwh dI bwxI dw Awnµd mwxdw hY) [4[31[100[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਡਰਿ ਡਰਿ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰਿ ॥ ਡਰੁ ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਸਰਪਰ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਬਿਸਰੈ ਜਬ ਨਾਮੁ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਜਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮੁ ॥੨॥ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨ ਕਹੀਜੈ ॥ ਛੋਡਿ ਮਾਨੁ ਹਰਿ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰੁ ਚਿਤਾਰਿ ॥ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੪॥੩੨॥੧੦੧॥ {ਪੰਨਾ 186}

pdArQ:- fir—fir ky, shm ky [ mrqy—Awqmk mOq shyVdy [ cUkw—mu`k igAw [ BrpUir—hr QW ivAwpk [1[

bilhwrY—kurbwn [ srpr—zrUr [ qwrY—pwr lµGWdw hY [1[rhwau[

sogu—i&kr [ gwmu—gwauxw [2[

n khIjY—nhIN kihxw cwhIdw [ ghIjY—PVny cwhIdy hn [3[

mMqRü—aupdyS [ icqwir—cyqy r`K [ drbwir—drbwr ivc [4[

ArQ:- mYN Awpxy gurU qoN kurbwn jWdw hW, auh (du`K rog sog Awidk dy smuMdr ivc swƒ fubidAW ƒ) C`f ky nhIN jWdw, auh (ies smuMdr ivcoN) zrUr pwr lµGWdw hY [1[rhwau[

ijqnw icr AsI ieh smJdy hW ik prmwqmw ikqy dUr v`sdw hY, auqnw icr (dunIAw dy du`K rog i&krW qoN) shm shm ky Awqmk mOqy mrdy rihMdy hW [ jdoN aus ƒ (swry sMswr ivc z`ry z`ry ivc) ivAwpk vyK ilAw, (ausy vyly dunIAw dy du`K AwidkW dw) fr mu`k igAw [1[

(hy BweI! dunIAw dw) du`K rog i&kr (qdoN hI ivAwpdw) hY jdoN prmwqmw dw nwm Bu`l jWdw hY [ jdoN prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gwvIey qdoN (mn ivc) sdw Awnµd bixAw rihMdw hY [2[

(hy BweI!) nwh iksy dI inMdw krnI cwhIdI hY nwh iksy dI ^uSwmd [ (dunIAw dw) mwx iqAwg ky prmwqmw dy crn (ihrdy ivc) itkw lYxy cwhIdy hn [3[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) gurU dw aupdyS Awpxy ic`q ivc pRo r`K, sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI drgwh ivc Awnµd mwxyNgw [4[32[101[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆ ॥੧॥ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕਉ ਰਸੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹੈ ਆਇਓ ॥ ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ ॥੨॥ ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ॥ ਸੋ ਕਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ ॥੩॥ ਜਾ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩੩॥੧੦੨॥ {ਪੰਨਾ 186}

pdArQ:- smIAw—smwn, ivAwpk [ khu—d`s [ kw kI—iks cIz dI? kmIAw—QuV [1[

isau—nwl [1[rhwau[

kau—ƒ [ An—hor hor {ANX} [ lptwieE—cMbVdw [2[

iks kau— {l&z ‘iksu’ dw   u sMbMDk ‘kau’ dy kwrn au~f igAw hY} iks ƒ? qlY—hyT [3[

jw kw—ijs (prmwqmw) dw [ qw kw—aus (prmwqmw) dw [4[

ArQ:- (hy BweI!) ijs mnu`K dw ipAwr prmwqmw nwl bx jWdw hY aus dw hryk du`K hryk drd hryk Brm-vihm dUr ho jWdw hY [1[rhwau[

ijs mnu`K dw (ieh XkIn bx jwey ik aus dw) s`jx-pRBU im`qr-pRBU hr QW ivAwpk hY, (hy BweI!) d`s, aus mnu`K ƒ iks SY dI QuV rih jWdI hY? [1[

(hy BweI!) ijs mnu`K ƒ prmwqmw dy nwm dw Awnµd Aw jWdw hY, auh (dunIAw dy) hor hor (pdwrQW dy) suAwdW nwl nhIN cMbVdw [2[

ijs mnu`K dw boilAw hoieAw bol prmwqmw dI hzUrI ivc mMinAw jWdw hY, aus ƒ iksy hor dI muQwjI nhIN rih jWdI [3[

hy nwnk! ijs prmwqmw dw ricAw hoieAw ieh swrw sMswr hY, aus prmwqmw dw syvk jyhVw mnu`K bx jWdw hY aus ƒ sdw Awnµd pRwpq rihMdw hY [4[33[102[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕੈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਪੈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਕਾੜਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ॥੧॥ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਮਾਹਿ ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਤਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹਿ ॥੨॥ ਜਾ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ ॥ ਤਾ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਡਰੁ ਜਮਾ ॥੩॥ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ ॥੪॥੩੪॥੧੦੩॥ {ਪੰਨਾ 186}

pdArQ:- jw kY—jw ky (ihrdy), ijs mnu`K dy ihrdy ivc [ sm—brwbr, ieko ijhw [ jwpY—pRqIq huMdw hY [ kwVw—Jorw, icMqw [ ibAwpY—pRBwv pWdw hY [1[

shj—Awqmk Afolqw [ hir swDU—prmwqmw dw Bgq [1[rhwau[

AicMqu—icMqw-rihq pRBU [ min—mn ivc [ kqhUM—kdy BI [2[

mn qy—mn qoN [ Brmw—Btkxw [ qw kY—qw kY ihrdY [3[

guir—gurU ny [ sgl—swry [ inDwnw—^zwny [4[

ArQ:- (hy BweI!) prmwqmw dy Bgq dy ihrdy ivc (sdw) Awqmk Afolqw bxI rihMdI hY, (sdw) Awnµd bixAw rihMdw hY, (hrI dw Bgq) hir-pRBU dI AwigAw ivc hI qurdw hY [1[rhwau[

(pRBU dI rzw ivc qurn dy kwrn) ijs mnu`K dy ihrdy ivc hryk du`K suK ieko ijhw pRqIq huMdw hY, aus ƒ koeI icMqw-i&kr kdy dbw nhIN skdw [1[

(hy BweI!) icMqw-rihq prmwqmw ijs mnu`K dy mn ivc Aw v`sdw hY, aus ƒ kdy koeI icMqw nhIN poNhdI [2[

ijs mnu`K dy mn qoN Btkxw mu`k jWdI hY, aus dy mn ivc mOq dw fr BI nhIN rih jWdw [3[

hy nwnk! AwK—gurU ny ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm itkw id`qw hY aus dy AMdr, mwno, swry ^zwny Aw jWdy hn [4[34[103[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਥਾਨਾ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ ॥ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਲੈ ਭੁੰਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨੁ ਨਿਰਾਲਾ ॥ ਤਾ ਕੀ ਧੁਨਿ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥੨॥ ਤਹ ਸਹਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਤਾ ॥੩॥ ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ ॥ ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥ {ਪੰਨਾ 186}

pdArQ:- Agm—AphuMc [ pRswid—ikrpw nwl [1[

shj—Awqmk Afolqw [ kQw—is&iq-swlwh [ kuMt—cSmy [ BuMcw—rs mwixAw [1[rhwau[

Anhq—iek-rs [ Duin—sur, Awvwz [2[

AKwry—iek`T [3[

hrK—^uSI [ bIAw—hor, dUjw [ guir—gurU ny [4[

ArQ:- ijs mnu`K dy BwgW ivc pRwpqI dw lyK iliKAw huMdw hY auh (gurU dI ikrpw nwl) Awqmk Afolqw qy is&iq-swlwh dy AMimRq dy cSimAW dw Awnµd mwxdw hY [1[rhwau[

(ijs mn ivc is&iq-swlwh dy cSmy jwrI ho jWdy hn) aus mn ivc AphuMc srUp vwly prmwqmw dw invws ho jWdw hY [ (pr) iksy ivrly mnu`K ny gurU dI ikrpw nwl (ieh Byq) smiJAw hY [1[

(ijQy is&iq-swlwh qy Awqmk Afolqw dy cSmy c`l pYNdy hn) auh ihrdw-QW iek-rs is&iq-swlwh dI bwxI dI brkiq nwl AnoKw (suMdr) ho jWdw hY [ aus dI juVI suriq auqy prmwqmw (BI) moihAw jWdw hY [2[

(ijQy is&iq-swlwh dy cSmy jwrI huMdy hn) auQy (aus Awqmk AvsQw ivc itky hoey) sMq jn prmwqmw dy crnW ivc juV ky Awqmk Afolqw dy AnykW qy byAMq AKwVy rcI r`Kdy hn [3[

(aus AvsQw ivc) byAMq ^uSI hI ^uSI bxI rihMdI hY, iksy qrHW dw koeI hor icMqw-i&kr nhIN poNhdw [ (hy BweI!) gurU ny auh Awqmk itkwxw (mYƒ) nwnk ƒ (BI) b^iSAw hY [4[35[104[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh