ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 185

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਹਿ ਤਤਕਾਲ ॥ ਬਿਨਸਿ ਜਾਹਿ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥ ਰਸਨਾ ਰਮਹੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਨੀਤ ॥ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੧॥ ਲਿਖੁ ਲੇਖਣਿ ਕਾਗਦਿ ਮਸਵਾਣੀ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਹ ਕਾਰਜਿ ਤੇਰੇ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਨਾਹੀ ਜਮ ਮਾਰ ॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਦੂਤ ਨ ਜੋਹੈ ॥ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨ ਕਛੂਐ ਮੋਹੈ ॥੨॥ ਉਧਰਹਿ ਆਪਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ ਆਪਿ ਕਮਾਉ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸ ॥੩॥ ਜਾ ਕੈ ਮਾਥੈ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਜਪੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੪॥੨੮॥੯੭॥ {ਪੰਨਾ 185}

pdArQ:- hsq— {hÔq} h`Q [ punIq—pivqR [ hoih—ho jWdy hn [ {hoie—ho jWdw hY} [ qqkwl—qurq [ jMjwl—Pwhy [ rsnw—jIB (nwl) [ rmhu—ismro, jpo [ nIq—in`q, sdw [ BweI—hy vIr! mIq—hy im`qr! [1[

lyKix—klm (Bwv, suriq) [ kwgid—kwZz auqy (‘krxI’ dy kwZz auqy) [ msvwxI—dvwq (‘mn’ dI dvwq lY ky) [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlI [1[rhwau[

ieh kwrij—ies kMm nwl [ jm mwr—jmW dI mwr, Awqmk mOq [ johY—johYN, q`kdy [ Drm rwie ky dUq—(Bwv, kwm Awidk ivkwr jo jIv ƒ Awpxy pMjy ivc Psw ky Drmrwj dy v`s pWdy hn) [ mgn—msq [ kCUAY—koeI BI cIz [2[

auDrih—qUM bc jweyNgw [ kmwau—nwm ismrn dI kmweI kr [ ihrdY—ihrdy ivc [3[

jw kY mwQY—ijs dy m`Qy auqy [ inDwnu—^zwnw {inDwn, ^zwny} [ bil—sdky [4[

ArQ:- (hy myr vIr! AwpxI ‘suriq’ dI) klm (lY ky AwpxI ‘krxI’ dy) kwZz auqy (‘mn’ dI) dvwq nwl prmwqmw dw nwm ilK, Awqmk jIvn dyx vwlI is&iq-swlwh dI bwxI ilK [1[rhwau[

hy myry vIr! hy myry im`qr! AwpxI jIB nwl sdw prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gux gWdw rhu, qUM Awqmk Awnµd mwxyNgw, ausy vyly qyry h`Q pivqR ho jwxgy, qyry mwieAw (dy moh) dy Pwhy dUr ho jwxgy [1[

(hy myry vIr! hy myry im`qr!) ies kMm dy krn nwl qyry (AMdroN) ivkwr n`s jwxgy [ prmwqmw dw nwm ismirAW (qyry vwsqy) Awqmk mOq nhIN rhygI, (kwmwidk) dUq jo Drmrwj dy v`s pWdy hn qyry vl q`k nhIN skxgy, qUM mwieAw (dy moh) ivc nhIN fu`byNgw, koeI BI cIz qYƒ moh nhIN skygI [2[

(hy myry vIr! hy myry im`qr!) prmwqmw dw nwm jp, iek EAMkwr ƒ ismrdw rhu, qUM Awp (ivkwrW qoN) bc jweyNgw, (qyrI sMgiq ivc) jgq BI (ivkwrW dy smuMdr qoN) pwr lµG jwiegw [ (hy myry vIr! qUM Awp nwm ismrn dI kmweI kr, hornW ƒ BI aupdyS kr, prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc vsw [3[

(pr hy myry vIr!) auhI mnu`K Bgvwn ƒ Xwd krdw hY ijs dy m`Qy auqy (Bgvwn dI ikrpw nwl) ieh ^zwnw (pRwpq krn dw lyK iliKAw hoieAw) hY [

hy nwnk AwK—mYN aus mnu`K qoN kurbwn jWdw hW, jyhVw A`Ty phr (hr vyly) prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY [8[28[97[

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥ ਜੋ ਤਜਿ ਛੋਡਨ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਚਨਾ ॥੧॥ ਕਹਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲੀਐ ਕੇਹ ॥ ਜੋ ਬਿਬਰਜਤ ਤਿਸ ਸਿਉ ਨੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਝੂਠੁ ਬਾਤ ਸਾ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤੀ ॥ ਸਤਿ ਹੋਵਨੁ ਮਨਿ ਲਗੈ ਨ ਰਾਤੀ ॥੨॥ ਬਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਟੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥ ਸੀਧਾ ਛੋਡਿ ਅਪੂਠਾ ਬੁਨਨਾ ॥੩॥ ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ ॥੪॥੨੯॥੯੮॥ {ਪੰਨਾ 185}

pdArQ:- qij—iqAwg ky [ isau—nwl [1[

khhu—d`so [ kyhu—iks qrHW? ibbrjq—mnh [ nyh—ipAwr [1[rhwau[

jwqI—jwxI hY [ siq—s`c [ min—mn ivc [ rwqI—rqw BI [2[

bwvY—bweyN, K`by pwsy, aulty pwsy [ mwrgu—rsqw [ Coif—C`f ky [ ApUTw—pu`Tw [3[

duhw isirAw kw—dohW pwisAW dw (aulty mwrg Aqy is`Dy mwrg dw) [ mukqw—ivkwrW qoN Azwd [4[

ArQ:- (hy BweI!) d`so, AsI Ksm-pRBU ƒ ikvyN iml skdy hW, jy swfw (sdw) aus mwieAw nwl ipAwr hY, ijs vloN swƒ vrijAw hoieAw hY? [1[rhwau[

(mwl-Dn Awidk) jo (Awi^r) ibgwnw ho jwxw hY, aus ƒ AsI Awpxw mMnI bYTy hW, swfw mn aus (mwl-Dn) nwl msq rihMdw hY, ijs ƒ (Awi^r) C`f jwxw hY [1[

(ieh i^Awl JUTw hY ik AsW ieQy sdw bih rihxw hY, pr ieh) jo JUTI g`l hY ies ƒ AsW TIk smiJAw hoieAw hY, (mOq) jo zrUr vwprnI hY auh swfy mn ivc rqw Br BI nhIN jcdI [2[

(mMdy pwsy ipAwr pwx dy kwrn) AsW mMdy pwsy jIvn rsqw m`ilAw hoieAw hY, AsI jIvn dI ivMgI cwl c`l rhy hW [ jIvn dw is`Dw rwh C`f ky AsI jIvn-qwxI dI pu`TI buxq bux rhy hW [3[

(pr) hy nwnk! (jIvW dy BI kIh v`s?) (jIvn dy cMgy qy mMdy) dohW pwisAW dw mwlk prmwqmw Awp hI hY [ ijs mnu`K ƒ prmwqmw (Awpxy crnW ivc) joVdw hY, auh mMdy pwsy vloN bc jWdw hY [4[29[98[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲਿ ਆਏ ਸੰਜੋਗ ॥ ਜਿਚਰੁ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰੁ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ॥੧॥ ਜਲੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥ ਕਿਰਤਿ ਸੰਜੋਗਿ ਸਤੀ ਉਠਿ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨਹਠਿ ਜਲਿ ਜਾਈਐ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਐ ॥੨॥ ਸੀਲ ਸੰਜਮਿ ਪ੍ਰਿਅ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ॥ ਤਿਸੁ ਨਾਰੀ ਕਉ ਦੁਖੁ ਨ ਜਮਾਨੈ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਿਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ਧੰਨੁ ਸਤੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨਿਆ ॥੪॥੩੦॥੯੯॥ {ਪੰਨਾ 185}

pdArQ:- kiljug mih—jgq ivc, klySW-vyVHI dunIAw ivc [ imil—iml ky [ sMjog—(ipCly) sMbMDW dy kwrn [ Awey—Aw iek`Ty huMdy hn [ ijcru—ijqnw icr [ Bogih—Bogdy hn [1[

jlY—A`g ivc siVAW [ snyhI—ipAwrw, ipAwr krn vwlw [ ikriq— {øÄX} krn-jog, ijs dy krn dI qWG hY [ sMjog—imlwp dI ^wqr [ auiT—au~T ky [1[rhwau[

dyKw dyKI—ivKwvy dI ^wqr, lok-lwj dI ^wqr [ hiT—hT nwl [ jil jweIAY—sV jweIdw hY [ ipRA sMgu—ipAwry (pqI) dw swQ [2[

sIl—im`Tw suBwau [ sMjim—sMjm ivc, mrXwdw ivc, jugiq ivc [ ipRA—ipAwry dI [ jmwnY duKu—jmW dw du`K, mOq dw fr, Awqmk mOq dw ^qrw [3[

ijin—ijs (iesqrI) ny [ ipRau—pqI [ kir—kr ky [ DMnu—slwhux-jog [4[

ArQ:- (Awpxy mry pqI nwl muV) kIqy jw skx vwly imlwp dI ^wqr (iesqrI) au~T ky sqI ho jWdI hY, (pqI dI ic^w ivc sV mrdI hY, pr A`g ivc) sVn nwl ipAwr krn vwlw pqI nhIN iml skdw [1[rhwau[

ies klySW-vyVHI dunIAw ivc (iesqrI qy pqI) ipCly sMbMDW dy kwrn iml ky Aw iek`Ty huMdy hn [ ijqnw icr (prmwqmw vloN) hukm imldw hY auqnw icr (dovyN iml ky jgq dy) pdwrQ mwxdy hn [1[

iek dUjI ƒ vyK ky mn dy hT nwl (hI) sV jweIdw hY (pr mry pqI dI ic^w ivc sV ky iesqrI Awpxy) ipAwry dw swQ nhIN pRwpq kr skdI [ (ies qrHW sgoN) keI jUnW ivc hI BtkIdw hY [2[

jyhVI iesqrI im`Ty suBwv dI jugiq ivc rih ky (Awpxy) ipAwry (pqI) dw hukm mMndI rihMdI hY, aus iesqRI ƒ jmW dw du`K nhIN poh skdw [3[

hy nwnk! AwK—ijs (iesqRI) ny Awpxy pqI ƒ hI ie`k Ksm kr ky smiJAw hY (Bwv, isr& Awpxy pqI ivc hI pqI-Bwvnw r`KI hY) ijvyN Bgq dw pqI ie`k prmwqmw hY, auh iesqRI AslI sqI hY, auh BwgW vwlI hY, auh prmwqmw dI hzUrI ivc kbUl hY [4[30[99[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh