ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 184

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਜਾ ਕੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਜਾਪੈ ॥੧॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ॥ ਸਿਮਰਿ ਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮੰਤਾ ॥੨॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪੂਜਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅਲਖ ਸੁਆਮੀ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੨੫॥੯੪॥ {ਪੰਨਾ 184}

pdArQ:- min—mn ivc [ jw kY krim—ijs (pRBU) dI b^SS nwl [ ibAwpY—zor pw lYNdw hY [ irdY—ihrdy ivc [1[

qy—qoN [ miq—Akl, sUJ [1[rhwau[

sgly—swry [ jIA— {l&z ‘jIv’ qoN bhu-vcn} [ Agm—AphuMc [ Agocr— {A-go-cr} ieMidRAW dI phuMc qoN pry [ mMqw—aupdyS [2[

inDwn—^zwny [ ibrQI—ivArQ, insPl [3[

pRB—hy pRBU! suK inDwn—hy suKW dy ^zwny pRBU! AlK—hy AidRSt! [4[

ArQ:- (hy BweI!) Akwl purK prmySr dw ismrn krnw cwhIdw hY [ (ismrn dI) ieh sUJ pUry gurU pwsoN imldI hY [1[rhwau[

ijs (prmwqmw) dI b^SS nwl (aus dy nwm dI) pRwpqI huMdI hY, auh prmwqmw ijs mnu`K dy mn ivc v`s pYNdw hY auh (du`KW rogW ivkwrW dy smuMdr qoN) pwr lµG jWdw hY [ (sMswr dw) koeI du`K koeI rog koeI fr aus au~qy Awpxw pRBwv nhIN pw skdw (ikauNik) auh mnu`K Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm Awpxy ihrdy ivc jpdw rihMdw hY [1[

hy (myry) mn! pUry gurU dy aupdyS au~qy qur ky aus (prmwqmw) ƒ ismr, jo sB kuJ krn dI smr`Qw r`Kdw hY, jo jIvW pwsoN sB kuJ krwx dI qwkq r`Kdw hY, jo dieAw dw Gr hY, jo swry jIv jMqW dI pwlxw krdw hY, jo AphuMc hY, ijs qk mnu`K dy igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI, ijs dy guxW dw kdy AMq nhIN pY skdw [2[

(hy BweI!) sdw hI sdw aus hrI dy gux gWdw rhu, ijs dI syvw-BgqI ivc hI (jgq dy) swry ^zwny hn, ijs hrI dI pUjw kIiqAW (hr QW) Awdr-mwx imldw hY, qy ijs dI kIqI hoeI syvw insPl nhIN jWdI [3[

hy nwnk! (pRBU-dr qy Ardws kr qy AwK—) hy AMqrjwmI pRBU! hy suKW dy ^zwny pRBU! hy AidRSt suAwmI! swry jIA jMq qyrI srx hn (qyry hI Awsry hn, mYN BI qyrI srn AwieAw hW) imhr kr, mYƒ qyrw nwm iml jwey (qyrw nwm hI myrw vwsqy) vifAweI hY [4[25[94[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਹਾਥ ॥ ਸੋ ਸਿਮਰਹੁ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਿ ਆਏ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸਹਿ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨਹਿ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖੁ ਜਾਨਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨਿ ਧਾਰੇ ਬਹੁ ਧਰਣਿ ਅਗਾਸ ॥ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ਜੀਅ ਪਰਗਾਸ ॥ ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ॥੨॥ ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ ਅਨਿਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਹਿ ॥ ਕੋਟਿ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥੩॥ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ਪੂਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਥ ॥੪॥੨੬॥੯੫॥ {ਪੰਨਾ 184}

pdArQ:- jIA jugiq—swry jIvW dI jIvn-mrXwdw [ nwQu—Ksm [ iciq—ic`q ivc [ BY— {l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn} [ nwie—nwm dI rwhIN [1[

kwhy kw—iks kw? mwnih—qUM mMndw hYN [ kwhy—kyhVw? [1[rhwau[

ijin—ijs (prmwqmw) ny [ Drix—DrqI [ Agws—AkwS [ jIA—sB jIvW ivc [ prgws—cwnx [ bKs—b^SS [2[

mjnu— {m^jndip} cu`BI, ieSnwn [ pwih—jy qUM pY jweyN [ klµk—bdnwmI [3[

swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ vyswhu—Brosw [ guir pUrY—pUry gurU dI rwhIN [ smrwQ—sB qwkqW dw mwlk [4[

ArQ:- (hy BweI!) qUM prmwqmw qoN ibnw hor iksy dw fr ikauN mMndw hYN? prmwqmw ƒ Bulw ky hor kyhVw suK smJdw hYN? [1[rhwau[

(hy BweI!) aus AnwQW dy nwQ prmwqmw dw ismrn kr, ijs dy h`QW ivc sB jIvW dI jIvn-mrXwdw hY [ (hy BweI!) jy prmwqmw (mnu`K dy) mn ivc v`s pey qW (aus dw) hryk du`K dUr ho jWdw hY [ prmwqmw dy nwm dI brkiq nwl swry fr nws ho jWdy hn [1[

(hy BweI!) aus pRBU ƒ sdw ismr, ijs ny AnykW DrqIAW AkwSW ƒ shwrw id`qw hoieAw hY, ijs dI joiq swry jIvW ivc cwnx kr rhI hY [ qy ijs dI (kIqI hoeI b^SS ƒ koeI imtw nhIN skdw) (koeI rok nhIN skdw) [ (jyhVw mnu`K aus pRBU ƒ ismrdw hY auh dunIAw dy frW vloN) infr ho jWdw hY [2[

(hy BweI!) A`Ty phr (hr vyly) pRBU dw nwm ismrdw rhu [ (ieh ismrn hI) AnykW qIrQW dw ieSnwn hY [ jy qUM prmwqmw dI Srn pY jweyN qW qyry kRoVW pwp iek pl ivc hI nws ho jwx [3[

hy nwnk! prmwqmw ƒ iksy dI muQwjI nhIN, auh sB guxW dw mwlk hY, aus sB guxW dw pwiqSwh hY [ pRBU dy syvkW ƒ pRBU dw At`l Brosw rihMdw hY [ (hy BweI!) prmwqmw pUry gurU dI rwhIN (Awpxy syvkW ƒ sB klµkW qoN) h`Q dy ky bcWdw hY [ prmwqmw sB qwkqW dw mwlk hY [4[26[95[

not:- ieQy v`fw joV 96 bxdw hY [ ipCy vyK cuky hW ik joV ivc ie`k dI igxqI Gt clI Aw rhI hY [

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸਲ ਸਭਿ ਪਾਏ ॥ ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਬਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਲੀਨੋ ਕਰਿ ਅਪਨਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥੨॥ ਮੰਤ੍ਰੁ ਤੰਤ੍ਰੁ ਅਉਖਧੁ ਪੁਨਹਚਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥ ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥ ਦੁਤਰੁ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥੩॥ ਸੁਖਿ ਬੈਸਹੁ ਸੰਤ ਸਜਨ ਪਰਵਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਟਿਓ ਜਾ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਦੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੇਇ ॥੪॥੨੭॥੯੬॥ {ਪੰਨਾ 184-185}

pdArQ:- prswid—ikrpw nwl [ nwim—nwm ivc [ soieAw—(mwieAw dy moh dI nINd ivc) su`qw hoieAw [ aucrY—aucwrdw hY [ sumiq—sRySt miq [ prwxI—pRwxI, (ijs) mnu`K (ƒ) [1[

kusl—suK [ siB—swry [ Gir—Gr ivc, ihrdy ivc [ bwhir—jgq nwl vrqidAW [ shj—Awqmk Afolqw [ sbwey—swry [1[rhwau[

ijnih—ijs (prmwqmw) ny [ aupwieAw—pYdw kIqw [ pRiB—pRBU ny [ pkir—PV ky [ kir—kr ky, bxw ky [2[

qMqRü—tUxw, jwdU [ AauKDu—dvweI [ punh—muV, ipCoN [ punhcwru—pwp dI nivrqI vwsqy pwp krn qoN ipCoN kIqw hoieAw Dwrimk krm, pRwsicq [ jIA ADwru—ijMd dw Awsrw [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ rMig—pRym ivc [ duqru— {duÔqr} ijs ƒ qrnw kTn hY [3[

suiK—suK ivc [ sMq sjn—hy sMq sjn! KitE—K`itAw, K`t ilAw [ jw kw—ijs (Dn) dw [ sumwru—AMdwzw, mwp [ prwpiq—BwgW ivc iliKAw hoieAw [ ibrQw—^wlI [ hyie—hY [4[

ArQ:- (jyhVw mnu`K pRBU dw ismrn krdw hY) pRBU dw ismrn kridAW aus ny swry suK pRwpq kr ley, aus dy ihrdy ivc (BI) Awqmk Afolqw dy swry Anµd, jgq nwl vrqidAW BI aus ƒ Awqmk Afolqw dy swry Awnµd [1[rhwau[

ijs mnu`K dw mn gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dy nwm ivc juVdw hY, auh jnmW jnmWqrW dw (mwieAw dy moh dI nINd ivc) su`qw hoieAw (BI) jwg pYNdw hY [ ijs pRwxI ƒ pUry gurU dI sRySt miq pRwpq huMdI hY, auh pRBU dy Awqmk jIvn dyx vwly gux aucwrdw hY pRBU dI (is&iq-swlwh dI) bwxI aucwrdw hY [1[

pRBU ny imhr kr ky ijs mnu`K ƒ Awp (Awpxy crnW ivc) joV ilAw, aus mnu`K ny ausy pRBU nwl fUMGI sWJ pw leI, ijs pRBU ny aus ƒ pYdw kIqw hY [ ijs mnu`K ƒ pRBU ny bWh PV ky Awpxw bxw ilAw, auh mnu`K sdw pRBU dIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW krdw hY [ pRBU dy nwm dw jwp jpdw hY [2[

jyhVw mnu`K gurU dI sMgq ivc rihMdw hY, auh ies AOKy qry jwx vwly sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY, auh mnu`K hrI dy pRym-rMg ivc (msq ho ky) sdw nwl inBx vwlw nwm-Dn hwsl kr lYNdw hY, hrI dw nwm hI aus mnu`K dI izMdgI dw pRwxW dw Awsrw bx jWdw hY, (moh dI nINd dUr krn leI prmwqmw dw nwm hI aus dy vwsqy) mMqr hY nwm hI jwdU hY nwm hI dvweI hY qy nwm hI pRwSicq krm hY [3[

hy sMq jno! prvwr bx ky (myr-qyr dUr kr ky, pUrn pRym nwl) Awqmk Awnµd ivc iml bYTo [ (jyhVw mnu`K gurmuKW dI sMgiq ivc bYTdw hY aus ny) auh hir-nwm Dn kmw ilAw ijs dw AMdwzw nhIN l`g skdw [

hy nwnk! (pRBU dI imhr nwl) ijs dy BwgW ivc (nwm-Dn) iliKAw hoieAw hY, aus ƒ gurU (nwm-Dn) dyNdw hY, (gurU dy dr qy Aw ky) koeI mnu`K ^wlI nhIN rih jWdw [4[27[96[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh