ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 183

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਨਿ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਡੋਲੈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ॥੧॥ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਾਚਾ ਜਾ ਸਚ ਮਹਿ ਰਾਤੇ ॥ ਸੀਤਲ ਸਾਤਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਗਲ ਦੁਖ ਮਿਟੇ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟੇ ॥੨॥ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ ॥ ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਜਨ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥ ਸਾਧਾ ਮਹਿ ਇਹ ਹਮਰੀ ਜਿੰਦੁ ॥੩॥ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਕਿਰਪਾਲ ਧਿਆਵਉ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਤਾ ਬੈਠਣੁ ਪਾਵਉ ॥ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨੨॥੯੧॥ {ਪੰਨਾ 183}

pdArQ:- siqgur drsin—gurU dy drSn dI brkiq nwl [ Agin—iqRSnw-A`g [ invwrI—dUr kr leI [ Bytq—imilAW [ sMig—sMgiq ivc [ AMimRq bwxI—Awqmk jIvn dyx vwlI bwxI [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [1[

swcw—sdw-iQr (pRBU dw rUp) [ jw—jdoN [ sc mih—sdw-iQr pRBU ivc [ sIql—TMfy [ swiq—SWqI, TMF [ qy—qoN, dI rwhIN [ jwqy—jwx-pwCx pweI [1[rhwau[

sMq pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ bMDn qy—bMDnW qoN [2[

qy—qoN, nwl [ swD ryx—gurU dy crnW dI DUV [ mjn—m`jn, ieSnwn [ sB—swry [3[

ikrpw iniD—ikrpw dw ^zwnw pRBU [ iDAwvau—mYN iDAwauNdw hW [ qw—qdoN [ bYTx pwvau—mYN bYTxw pRwpq krdw hW, myrw jIA l`gdw hY [ moih—mYƒ [ pRiB—pRBU ny [4[

ArQ:- (hy BweI!) jdoN gurU dI rwhIN pRBU nwl fUMGI sWJ pw leIdI hY, jdoN sdw-iQr pRBU dy pRym-rMg ivc rMgy jweIdw hY, qdoN ihrdw TMfw-Twr ho jWdw hY, qdoN (mn ivc) SWqI pYdw ho jWdI hY, qdoN swrw jgq sdw-iQr prmwqmw dw rUp id`sdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) gurU dy dIdwr dI brkiq nwl (mnu`K Awpxy AMdroN iqRSnw dI A`g) buJw lYNdw hY, gurU ƒ iml ky (Awpxy mn ivcoN) haumY mwr lYNdw hY [ gurU dI sMgiq ivc rih ky (mnu`K dw) mn (ivkwrW vwly pwsy) foldw nhIN (ikauNik) gurU dI srn pY ky mnu`K Awqmk jIvn dyx vwlI gurbwxI aucwrdw rihMdw hY [1[

(hy BweI!) gurU dI ikrpw nwl mnu`K prmwqmw dw nwm jpdw hY, gurU dI ikrpw nwl hir kIrqn dw gwien krdw hY [ (iesdw nqIjw ieh inkldw hY ik) siqgurU dI ikrpw nwl mnu`K dy swry du`K-klyS imt jWdy hn (ikauNik) gurU dI myhr nwl mnu`K (mwieAw dy moh dy) bMDnW qoN ^lwsI pw lYNdw hY [2[

(hy BweI!) gurU dI ikrpw nwl mwieAw dw moh qy mwieAw dI ^wqr Btkx dUr ho jWdI hY [ gurU dy crnW dI DUVI dw ieSnwn hI swry DrmW dw (swr) hY [ (ijs mnu`K auqy gurU dy snmuK rihx vwly) gurmuK dieAwvwn huMdy hn, aus qy prmwqmw BI dieAwvwn ho jWdw hY [ (hy BweI!) myrI ijMd BI gurmuKW dy crnW ivc hI vwrny jWdI hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) mYN gux-hIn auqy pRBU ny dieAw kIqI, swD sMgiq ivc mYN pRBU dw nwm jpx l`g ipAw [ gurU dI myhr nwl jdoN mYN ikrpw dy ^zwny, ikrpw dy Gr prmwqmw dw nwm ismrdw hW, swD-sMgiq ivc myrw jIA prcdw hY [4[22[91[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿਓ ਭਗਵੰਤੁ ॥ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤੁ ॥ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਪੈਰ ॥੧॥ ਅਬ ਮਤਿ ਬਿਨਸੀ ਦੁਸਟ ਬਿਗਾਨੀ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਿਧਾਨ ॥ ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਖਿ ਲੇਇ ਨਿਦਾਨ ॥ ਦੂਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਖੇ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੨॥ ਪੇਖੈ ਬੋਲੈ ਸੁਣੈ ਸਭੁ ਆਪਿ ॥ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਜਾਪਿ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਏਕੈ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੩॥ ਕਹਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੁਣਤ ਪੁਨੀਤ ॥ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵਹਿ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥੪॥੨੩॥੯੨॥ {ਪੰਨਾ 183}

pdArQ:- swD sMig—swD sMgiq ivc [ guir—gurU ny [ kyvl—isr& [ mMqu—mMqr [ qij—C`f ky [1[

dust—BYVI [ ibgwnI—byigAwnI, bysmJI vwlI [ jb qy—qdoN qoN [ kwnI—kMnW nwl [1[rhwau[

shj—Awqmk Afolqw [ inDwn—^zwny [ riK lyie—bcw lYNdw hY [ BY— {l&z ‘Bau’ qoN bhu- vcn} [ rKy—rok lYNdw hY [ krm—b^SS [ kir—kr ky [2[

sBu—hr QW [ qw kau—aus pRBU ƒ [ prgws—cwnx [ guxqwsu—guxW dw ^zwnw pRBU [3[

punIq—piv`qR [ hohu—qusI huMdy ho [ Gwl—imhnq [ pUrn—sPl [4[

ArQ:- hy BweI! jdoN qoN prmwqmw dI is&iq-swlwh mYN kMnIN suxI hY, qdoN qoN myrI BYVI qy by-smJI vwlI miq dUr ho geI hY [1[rhwau[

(hy BweI!) A`Ty pihr (hr vyly) gurU dy pYr pUjo [ (gurU dI ikrpw nwl ijnHW mnu`KW ny) swD sMgiq ivc Bgvwn dw ismrn kIqw hY, ijnHW ƒ gurU ny prmwqmw dw nwm hI mMqr id`qw hY (aus mMqr dI brkiq nwl) auh AhMkwr C`f ky inrvYr ho gey hn [1[

(hy BweI! ijnHW mnu`KW ny hir-js kMnIN suixAw hY) Awqmk Afolqw, suK Anµd dy ^zwny r`Kxhwr prmwqmw ny Aw^r auhnW dI (sdw) r`iKAw kIqI hY, auhnW dy du`K, drd, fr, vihm swry nws ho jWdy hn [ prmwqmw imhr kr ky aunHW dy jnm mrn dy gyV (BI) mukw dyNdw hY [2[

hy (myry) mn! ijhVw prmwqmw hr QW (sB jIvW ivc ivAwpk ho ky) Awp vyKdw hY Awp hI boldw hY, Awp hI suxdw hY, ijhVw hr vyly qyry AMg-sMg hY, ausdw Bjn kr [ gurU dI ikrpw nwl ijs mnu`K dy AMdr Awqmk jIvn vwlw cwnx pYdw huMdw hY, ausƒ guxW dw ^zwnw iek prmwqmw hI hr QW ivAwpk id`sdw hY [3[

(hy BweI!) jyhVy mnu`K sdw hI goibMd dy gux gWdy hn auh is&iq-swlwh krn vwly qy is&iq-swlwh suxn vwly sBy piv`qR jIvn vwly bx jWdy hn [

hy nwnk! AwK—(hy pRBU!) ijs mnu`K auqy qUM dieAwvwn huMdw hYN (auh qyrI is&iq-swlwh krdw hY) ausdI swrI ieh imhnq sPl ho jWdI hY [4[23[92[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬੰਧਨ ਤੋੜਿ ਬੋਲਾਵੈ ਰਾਮੁ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਗੈ ਸਾਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਸੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸੁ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਿਸੁ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਮਿਟੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੨॥ ਜਨ ਊਪਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਏਕ ਗੋਪਾਲ ॥ ਏਕਾ ਲਿਵ ਏਕੋ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੩॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਨਿਰਮਲ ਕਰਣੀ ਸਾਚੀ ਰੀਤਿ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੪॥੨੪॥੯੩॥ {ਪੰਨਾ 183-184}

pdArQ:- bolwvY rwmu—rwm-nwm mUMhoN kFWdw hY, prmwqmw dw ismrn krWdw hY [ swcu—At`l [ imtih—imt jWdy hn [ rhIAY—jIvIdw hY [ khIAY—ikhw jWdw hY [1[

suK dwqw—Awqmk Awnµd dyx vwlw [ ij—jyhVw (gurU), ikauNik auh (gurU) [ iqsu sMig—aus (prmwqmw) dy nwl [1[rhwau[

inDwn—^zwny [ qy—pwsoN, qoN [ Awpu—Awpw-Bwv {not:- l&z ‘Awip’ Aqy ‘Awpu’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY} [ swD kY sMig—gurU dI sMgiq ivc [2[

tyk—Awsrw [ gopwl—DrqI dw rwKw pRBU [ ilv—lgn [ min—mn ivc [ Bwau—ipAwr [ jn kY—syvk dy vwsqy, syvk dy ihrdy ivc [3[

isau—nwl [ krxI—Awcrn [ rIiq—jIvn-mrXwdw [ swcI—At`l, Afol, kdy nwh folx vwlI [ guir—gurU ny [ Apr— {nwiÔq pro XÔmwq`} ijs qoN pry hor koeI nhIN [ Apwr—ijs dw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw, byAMq [4[

ArQ:- (hy BweI!) auh siqgurU Awqmk Awnµd dI dwiq b^Sx vwlw hY ikauNik auh prmwqmw dw nwm jpWdw hY, qy imhr kr ky aus prmwqmw dy nwl joVdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) gurU (mnu`K dy mwieAw dy moh dy) bMDn qoV ky (aus pwsoN) prmwqmw dw ismrn krWdw hY [ (ijs mnu`K auqy gurU imhr krdw hY aus dy) mn ivc (pRBU-crnW dI) At`l suriq b`J jWdI hY [ (hy BweI! gurU dI srn ipAW mn dy swry) klyS imt jWdy hn, suKI jIvn vwlw ho jweIdw hY [ so, gurU ieho ijhw au~cI dwiq b^Sx vwlw ikhw jWdw hY [1[

(pr) prmwqmw ijs mnu`K auqy dieAwvwn hovy aus ƒ Awp (hI) gurU imlWdw hY, auh mnu`K (iPr) gurU pwsoN (Awqmk jIvn dy) swry ^zwny hwsl kr lYNdw hY [ auh (gurU dI srn pY ky) Awpw-Bwv iqAwg dyNdw hY, qy aus dw jnm mrn dw gyV mu`k jWdw hY [ gurU dI sMgiq ivc (rih ky) auh mnu`K prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw lYNdw hY [2[

(hy BweI! gur-srn dI brkiq nwl) pRBU jI syvk au~qy dieAwvwn ho jWdy hn, iek gopwl-pRBU hI syvk dI izMdgI dw Awsrw bx jWdw hY [ (gurU dI srn Awey mnu`K ƒ) iek prmwqmw dI hI lgn l`g jWdI hY, aus dy mn ivc iek prmwqmw dw hI ipAwr (itk jWdw hY) [ syvk dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm hI (dunIAw dy) swry ^zwny bx jWdw hY [3[

(prmwqmw dI imhr nwl) pUry gurU ny (ijs mnu`K dy AMdroN mwieAw dy moh dw) hnyrw dUr kr id`qw, aus dI pRIiq prmwqmw nwl p`kI bx jWdI hY, aus dw jIvn pivqR ho jWdw hY, aus dI jIvn-mrXwdw (ivkwrW dy h`ilAW vloN) Afol ho jWdI hY [ (hy BweI! ieh swrI imhr prmwqmw dI hI hY) nwnk dw pRBU pry qoN pry hY qy byAMq hY [4[24[93[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh