ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 182

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਬਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥ ਬਿਆਪਤ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਪੇਖਿ ਸੋਭਾ ॥ ਮੂਲੁ ਬਿਆਧੀ ਬਿਆਪਸਿ ਲੋਭਾ ॥੧॥ ਮਾਇਆ ਬਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥ ਸੰਤ ਜੀਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਆਪਤ ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥ ਬਿਆਪਤ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ਬਿਆਪਤ ਹਸਤਿ ਘੋੜੇ ਅਰੁ ਬਸਤਾ ॥ ਬਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ ॥੨॥ ਬਿਆਪਤ ਭੂਮਿ ਰੰਕ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥ ਬਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣਿ ਸੰਗਾ ॥ ਬਿਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਲ ਸੀਗਾਰ ॥ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ ॥੩॥ ਬਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਫਾਸਾ ॥ ਬਿਆਪਤਿ ਗਿਰਸਤ ਬਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ॥ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ ਬਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤਿ ॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਬਿਆਪਤ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰਾਤ ॥੪॥ ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਧੂਰਿ ਸੰਤ ਪਾਈ ॥ ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ ॥੫॥੧੯॥੮੮॥ {ਪੰਨਾ 182}

pdArQ:- ibAwpq—pRBwv pweI r`KdI hY {ÒXwp`to pervade} [ Avqwr—jnm [ inrDn—ZrIb [ pyiK—vyK ky [ ibAwDI—ivkwr [1[

bhu prkwrI—keI qrIikAW nwl [1[rhwau[

AhMbuiD—haumY [ mwqw—m`qw hoieAw [ klqR—iesqRI [ hsiq—hwQI [ bsqw—bsqR, k`pVy [ md—nSw [2[

BUim—DrqI [ rMk—kMgwl [ rMg—AmIr [ sMgw—tolw, mMflI [3[

Awcwr ibauhwr—krm-kWf [ jwiq—jwiq-(AiBmwn) [4[

qw kau—auhnW ƒ [ mwie—mwieAw [ ijin—ijs ny [ mweI—mwieAw [5[

ArQ:- hy pRBU! (qyrI rcI) mwieAw AnykW qrIikAW nwl (jIvW auqy) pRBwv pweI r`KdI hY (qy Awqmk mOqy jIvW ƒ mwr dyNdI hY), qyry sMq qyry Awsry Awqmk jIvn mwxdy hn [1[rhwau[

ikqy ^uSI ZmI dw iKlwrw hY, ikqy jIv nrkW ivc pYNdy hn, ikqy surgW ivc phuMcdy hn, ikqy koeI Dn vwly hn, ikqy kMgwl hn, ikqy koeI AwpxI soBw huMdI vyK ky (^uS hn)—iehnW AnykW qrIikAW nwl mwieAw jIvW auqy pRBwv pw rhI hY [ ikqy swry rogW dw mUl loB bx ky mwieAw Awpxw zor pw rhI hY [1[

ikqy koeI ‘hau hau, mYN mYN’ dI Akl ivc msq hY, ikqy koeI pu`qr iesqRI dy moh ivc r`qw ipAw hY, ikqy hwQI GoiVAW (suMdr) k`piVAW (dI lgn hY), ikqy koeI rUp qy jvwnI dy nSy ivc msq hY—iehnW AnykW qrIikAW nwl mwieAw Awpxw zor pw rhI hY [2[

ikqy BuieN dI mwlkI hY, ikqy kMgwl hn, ikqy AmIr hn, ikqy mMflIAW ivc gIq nwd sux ky (^uS ho rhy hn), ikqy (sohxI) syj, hwr-isMgwr qy mhl-mwVIAW (dI lwlsw hY), iehnW AnykW qrIikAW nwl mwieAw pRBwv pw rhI hY [ ikqy moh dy hnyry ivc kwmwidk pMjy dUq bx ky mwieAw zor pw rhI [3[

ikqy koeI haumY ivc PisAw hoieAw (Awpxy vloN Dwrimk) kMm kr irhw hY, koeI igRhsq ivc pRivrq hY, koeI audwsI rUp ivc hY, ikqy koeI Dwrimk rsmW ivc pRivrq hY, koeI (au~cI) jwiq dy mwx ivc hY—prmwqmw dy pRym ivc mgn hox qoN vWjy rih ky ieh sB kuJ mwieAw dw pRBwv hI hY [4[

prmwqmw Awp hI sMq jnW dy mwieAw dy bMDn k`t dyNdw hY [ auhnW auqy mwieAw Awpxw zor nhIN pw skdI [ hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ny sMq jnW dy crnW dI DUV pRwpq kr leI hY, mwieAw aus mnu`K dy nyVy nhIN Fu`k skdI [4[19[88[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰ ॥ ਸ੍ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣਿ ਨਿੰਦ ਵੀਚਾਰ ॥ ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭਿ ਮੀਠੈ ਸਾਦਿ ॥ ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦਿ ॥੧॥ ਇਸੁ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਕੋਈ ਜਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥ ਸਾਬਤੁ ਵਸਤੁ ਓਹੁ ਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਅਪਨੈ ਰਸ ਮਾਤੀ ॥ ਗ੍ਰਿਹ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨ ਜਾਤੀ ॥ ਮੁਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥ ਸੂਨੇ ਨਗਰਿ ਪਰੇ ਠਗਹਾਰੇ ॥੨॥ ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥ ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਭਾਈ ॥ ਦਰਬਿ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਤੇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਓਇ ਦੁਸਟ ਵਸਿ ਹੋਤੇ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣਿ ॥ ਸੰਤਨ ਧੂਰਿ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ॥ ਸਾਬਤੁ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਾਗੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੪॥ ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ॥ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨੦॥੮੯॥ {ਪੰਨਾ 182}

pdArQ:- nYnhu—A`KW ivc [ idRSt—nzr, ingwh [ sRvx—kMn [ suix—sux ky [ rsnw—jIB [ loiB—loB ivc [ swid—suAwd ivc [ ibsmwid—Ascrj qmwSy ivc [1[

igRh mih—srIr-Gr ivc [ koeI—koeI ivrlw [ swbqu—swrI dI swrI [ vsqu—Awqmk jIvn dI pUMjI [ lhY—l`B lYNdw hY [1[rhwau[

shylI—igAwn-ieMdRy [ mwqI—msq [ jwqI—jwxI, smJI [ musnhwr—T`gx vwly [ btvwry—fwkU [ sUny ngir—suM\y Shr ivc [ pry—h`lw kr ky Aw pey [2[

qy—qoN [ rwKY—bcw skdw [ drib—Dn nwl [ Eie— {l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn} [ vis—kwbU ivc [3[

moih—mYƒ, myry auqy [ swirMg—DnuK [ pwix—h`Q [ swirMgpwix—hy DnuK-DwrI pRBU! inDwn—^zwny [ pUMjI—Awqmk jIvn dI rwis [ rMig—pRym ivc [4[

ArQ:- (hy BweI!) ies srIr-Gr ivc koeI ivrlw mnu`K sucyq rihMdw hY (jyhVw sucyq rihMdw hY) auh AwpxI Awqmk jIvn dI swrI dI swrI rwis-pUMjI sWB lYNdw hY [1[rhwau[

prwey rUp ƒ ivkwr dI ingwh nwl vyKxw—ieh A`KW ivc nINd Aw rhI hY [ hornW dI inMidAw dI ivcwr sux sux ky kMn su`qy rihMdy hn [ jIB Kwx dy loB ivc pdwrQW dy im`Ty suAwd ivc su`qI rihMdI hY [ mn mwieAw dy Ascrj qmwSy ivc su`qw rihMdw hY [1[

swry igAwn-ieMdRy Awpo Awpxy csky ivc msq rihMdy hn Awpxy srIr-Gr ivc ieh sUJ nhIN r`Kdy [ T`gx vwly pMjy fwkU suM\y (srIr-) Gr ivc Aw h`lw boldy hn [2[

auhnW (pMjW fwkUAW qoN) nwh ipau bcw skdw hY, nwh mW bcw skdI hY [ auhnW qoN nWh koeI im`qr bcw skdw hY, nWh koeI Brw bcw skdw hY [ auh pMjy fwkU nwh Dn nwl vrjy jw skdy hn, nwh cqurweI nwl vrjy jw skdy hn [ auh pMjy duSt isr& swD sMgiq ivc irhW hI kwbU ivc AwauNdy hn [3[

hy DnuK-DwrI pRBU! myry auqy ikrpw kr [ mYƒ sMqW dy crnW dI DUV dyh, eyhI myry vwsqy swry ^zwny hn [ gurU dI sMgiq ivc irhW Awqmk jIvn dw srmwieAw swry dw swrw bicAw rih skdw hY [ (prmwqmw dw syvk) nwnk prmwqmw dy prym-rMg ivc rih ky hI sucyq rih skdw hY (qy pMjW dy h`ilAW qoN bc skdw hY) [4[

(hy BweI! kwmwidk pMjW fwkUAW dy h`ilAW vloN) EhI mnu`K sucyq rihMdw hY, ijs qy prmwqmw Awp dieAwvwn huMdw hY [ ausdI Awqmk jIvn dI ieh rwis-pUMjI swrI dI swrI bcI rihMdI hY, ausdy pws pRBU dw nwm-Dn srmwieAw bicAw rihMdw hY [1[rhwau dUjw[20[89[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥ ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ॥ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥ ਕਹੁ ਬੇਨੰਤੀ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹਿ ॥ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਇ ਨਿਬਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥ ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਸਰਬ ਬਿਆਪਿਤ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਨੀ ॥੨॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਜਮੁ ਕਿਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਹੋਤ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਡੂਬਤ ਪਾਹਨ ਤਰੇ ॥੩॥ ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਉ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋ ਕਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸਿ ॥੪॥੨੧॥੯੦॥ {ਪੰਨਾ 182-183}

pdArQ:- jw kY vis—ijs (prmwqmw) dy v`s ivc [ sgl—swrw [ iqs qy—aus (prmwqmw) qoN [ bwhir—AwkI [1[

pwih—pws [ dyie—dyNdw hY, dyvygw [ dyih inbwih—isry cwVH dyvygw [1[rhwau[

ADwru—Awsrw [ ibAwpiq—ivAwpk [ DnI—mwlk-pRBU [ Git Git—hryk Gt ivc [2[

duK fyrw—du`KW dw fyrw, swry du`K [ jmu—mOq, mOq dw fr [ sUky—inrdeI, KuSk-idl [ hry—nrm-idl [ pwhn—p`Qr [3[

jYkwru—nmskwr [ sMq sBw—swD sMgiq [ invwis—invws ivc, Gr ivc [4[

ArQ:- (hy BweI!) Awpxy gurU pws bynqI kr [ gurU qyry kwrj (jnm-mnorQ) pUry kr dyvygw, Bwv (qYƒ pRBU dy nwm dI dwiq b^Sygw) [1[rhwau[

(hy BweI! dunIAw dy) ^wn qy sulqwn (BI) ijs prmwqmw dy ADIn hn, swrw jgq hI ijsdy hukm ivc hY, ijs prmwqmw dw kIqw hoieAw hI (jgq ivc) sB kuJ huMdw hY, aus prmwqmw qoN koeI BI jIv AwkI nhIN ho skdw [1[

(hy BweI!) ijs prmwqmw dw drbwr (dunIAw dy) swry SwhW-bwdSwhW dy drbwrW nwloN au~cw (Swndwr) hY, swry BgqW dI (izMdgI) vwsqy ijs prmwqmw dw nwm Awsrw hY, ijhVw mwlk-pRBU sB jIvW qy Awpxw pRBwv r`Kdw hY Aqy sB ivc ivAwpk hY, ijs prmwqmw dI suMdrqw hryk srIr ivc Pbx ivKw rhI hY, (ausdw nwm sdw ismr) [2[

(hy BweI!) ijs prmwqmw dw ismrn kIiqAW swry hI du`K dUr ho jWdy hn, ijsdw nwm ismirAW mOq dw fr poh nhIN skdw, ijs prmwqmw dw ismrn kIiqAW inrdeI mnu`K nrm-idl ho jWdy hn, ijsdw nwm ismirAW p`Qr-idl mnu`K (kTorqw dy smuMdr ivc) fu`bxoN bc jWdy hn, (qUM BI gurU dI srn pY ky ausdw nwm ismr) [3[

(hy BweI!) swD sMgiq A`gy sdw isr invwau ikauNik prmwqmw dw nwm swD jnW (gurmuKW) dI izMdgI dw Awsrw huMdw hY, (aunHW dI sMgiq ivc qYƒ BI hir-nwm dI pRwpqI hovygI) [

hy nwnk! AwK—(krqwr ny) myrI bynqI sux leI qy ausny gurU dI ikrpw nwl mYƒ Awpxy nwm dy Gr ivc (itkw id`qw hY) [4[21[90[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh