ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 181

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਸਾਜੀ ਬਾਰਿ ॥ ਇਸ ਹੀ ਮਧੇ ਬਸਤੁ ਅਪਾਰ ॥ ਇਸ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਸੁਨੀਅਤ ਸਾਹੁ ॥ ਕਵਨੁ ਬਾਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਊਹਾ ਵਿਸਾਹੁ ॥੧॥ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੋ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਜੁਗਤਿ ਜਿਤੁ ਕਰਿ ਭੀਜੈ ॥ ਪਾਇ ਲਗਉ ਤਜਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੈ ॥ ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਨੁ ਜੋ ਸਉਦਾ ਜੋਰੈ ॥੨॥ ਮਹਲੁ ਸਾਹ ਕਾ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭੀਤਰਿ ਬੁਲਾਵੈ ॥ ਤੂੰ ਵਡ ਸਾਹੁ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਿ ਵਣਜਾਰੇ ॥ ਕਵਨੁ ਸੁ ਦਾਤਾ ਲੇ ਸੰਚਾਰੇ ॥੩॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਅਮੋਲ ਰਤਨੁ ਸਾਚੁ ਦਿਖਲਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਹਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਵੇਸਾਹਿ ॥੪॥੧੬॥੮੫॥ {ਪੰਨਾ 181}

pdArQ:- mMdru—sohxw Gr [ swjI—bxweI hY [ bwir—vwV [ ies hI mDy—ies (mn) dy ivc hI [ bsqu—vsqU, nwm-rwis [ swhu—pRBU-SwhUkwr [ bwpwrI—nwm-pUMjI dw vxj krn vwlw [ ivswhu—ieqbwr [1[

ko—dw [ ko—jyhVw koeI [ ibauhwrI—vpwrI [ AwhwrI—^urwk, jIvn dw Awsrw [1[rhwau[

ArpI—ArpIN, mYN Bytw krdw hW [ jugiq—qrIkw [ ijqu—ijs dI rwhIN [ BIjY—pRsMn huMdw hY [ pwie lgau—mYN pYrIN l`gdw hW [ qij—qj ky [ jorY—joV dyvy, krw dyvy [2[

mhlu—itkwxw [ ikn ibiD—iknHW qrIikAW nwl? BIqir—AMdr, AwpxI hzUrI ivc [ jw ky—ijs dy [ koit—kRoVW [ sMcwry—ApVwvy [3[

inj Gru—Awpxw AslI Gr [ swcu—sdw kwiem rihx vwlw [ swih—Swh ny [ vyswih—ieqbwr nwl, hwmI nwl [4[

ArQ:- jyhVw koeI prmwqmw dy nwm-rqn dw (Asl) vpwrI hY, auh Awqmk jIvn dyx vwly nwm-Bojn ƒ AwpxI izMdgI dw Awhwr bxWdw hY [1[rhwau[

(prmwqmw Swh ny Awpxy rihx vwsqy mnu`K dy) mn ƒ sohxw Gr bxwieAw hoieAw hY qy mnu`Kw srIr ƒ (Bwv, igAwn-ieMdRirAW ƒ, aus Gr dI rwKI leI) vwV bxwieAw hY [ ies mn-mMdr dy AMdr hI byAMq pRBU dI nwm-pUMjI hY [ ies mn-mMdr dy ivc hI auh pRBU-Swh v`sdw suxIdw hY [ koeI ivrlw nwm-vxjwrw hY, ijs dw aus Swh dI hzUrI ivc ieqbwr bixAw hoieAw hY [1[

auh kyhVw (ivrlw pRBU dw) syvk hY jo (mYƒ BI) nwm dw sOdw krw dyvy? mYN Awpxw mn qn aus dI Byt krdw hW, aus dI syvw krn ƒ iqAwr hW, myr-qyr C`f ky mYN aus dI pYrIN l`gdw hW (mYN aus hir-jn pwsoN pu`Cxw cwhuMdw hW ik) auh kyhVw qrIkw hY ijs dI rwhIN pRBU pRsMn ho jwey [2[

(mYN aus nwm-rqn dy vpwrI pwsoN pu`Cdw hW ik) nwm-rwis dy Swh dw mhl mnu`K kyhVy qrIikAW nwl l`B skdw hY? auh kyhVw FMg hY ijs krky auh Swh jIv-vxjwry ƒ AwpxI hzUrI ivc s`ddw hY?

hy pRBU! qUM sB qoN v`fw hYN, kRoVW jIv qyry vxjwry hn [ nwm dI dwiq krn vwlw auh kOx hY jo mYƒ PV ky qyry crnW ivc ApVw dyvy? [3[

hy nwnk! AwK—jdoN BI Swh-pRBU ny ikrpw kr ky (iksy jIv-vxjwry ƒ Awpxy crnW ivc) imlwieAw hY gurU dI hwmI dI rwhIN hI imlwieAw hY [ (gurU ny hI aus vf-BwgI vxjwry ƒ) sdw kwiem rihx vwlw (Amolk nwm-rqn ivKwl id`qw hY [ (gurU dI ikrpw nwl hI aus vxjwry ny) Bwl kridAW kridAW Awpxw (auh AslI) Gr l`B ilAw (ijQy pRBU-Swh v`sdw hY) [4[16[85[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਉਨਿ ਵਰਤਨਿ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵਨੁ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ॥੧॥ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ॥ ਏਕੁ ਨਿਹਾਰਹਿ ਆਗਿਆਕਾਰ ॥ ਏਕੋ ਬਨਜੁ ਏਕੋ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਹਿ ਬਿਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥੨॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਹੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ॥ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤੁ ਜੋਗ ਅਰੁ ਜੁਗਤੇ ॥ ਦੀਸਹਿ ਸਭ ਮਹਿ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਓਇ ਧਿਆਨੁ ਧਰਤੇ ॥੩॥ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨਉ ॥ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਕਿਛੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥ ਧੂਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ॥੪॥੧੭॥੮੬॥ {ਪੰਨਾ 181}

pdArQ:- rYix—rwq [ iek rMgw—iek pRBU dy pRym ivc [ kau—ƒ [ sd—sdw [ auin—aus (mnu`K) ny [ vrqin—hr vyly vrqx vwlI SY [ AGwvnu—sMqoK, sMquStqw [ drsin—drsn nwl [1[

rwqy—r`qy hoey, msq [ hry—pRPulq [1[rhwau[

crx kml—kOl Pu`lW vrgy suMdr crn [ AwDwr—Awsrw [ inhwrih—vyKdy hn [ AwigAwkwr—hukm ivc qurn vwly [ ibauhwrI—vpwrI [2[

hrK—^uSI [ sog—icMqw [ qy—qoN [ mukqy—Awzwd [ Ailpqu—inrlyp [ jog—pRBU nwl juVy hoey [ jugqy—cMgI jIvn-jugiq vwly [ dIsih—id`sdy hn [ rhqy—v`Kry [ Eie—(l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) [3[

vKwnau—vKwnauN, mYN ibAwn krW [ AgwiD—AQwh [ boiD—smJ qoN [ imiq—AMdwzw [ moih—mYƒ [4[

ArQ:- (hy BweI!) jyhVy mnu`K pUry gurU dI srn pYNdy hn, auh prmwqmw nwl r`qy rihMdy hn (pRBU dI Xwd ivc msq rihMdy hn) auhnW dy mn iKVy rihMdy hn, auhnW dy qn iKVy rihMdy hn [1[rhwau[

(pUry gurU dI srn pYx vwlw mnu`K) idn rwq iek prmwqmw dy pRym ivc (msq) rihMdw hY, auh mnu`K prmwqmw ƒ sdw hI Awpxy AMg-sMg (v`sdw) smJdw hY [ prmwqmw dy drsn nwl auh (sdw) iqRpq rihMdw hY sMquSt rihMdw hY [1[

(pUry gurU dI srn pYx vwly mnu`K) prmwqmw dy sohxy crnW ƒ AwpxI ijMd dw Awsrw bxweI r`Kdy hn, auh (hr QW) iek prmwqmw ƒ hI (v`sdw) vyKdy hn, prmwqmw dy hukm ivc hI auh sdw qurdy hn [ prmwqmw dw nwm hI auhnW dw vxj hY, prmwqmw dy nwm dy hI auh sdw vpwrI bxy rihMdy hn [ prmwqmw qoN ibnw auh iksy hor nwl fUMGI sWJ nhIN pWdy [2[

(pUry gurU dI srn pYx vwly mnu`K) ^uSI ZmI dohW qoN hI suqMqr rihMdy hn, auh sdw (mwieAw qoN) inrlyp hn, prmwqmw (dI Xwd) ivc juVy rihMdy hn Aqy cMgI jIvn-jugiq vwly huMdy hn [ auh mnu`K sB nwl pRym krdy BI id`sdy hn Aqy sB qoN v`Kry (inrmoh) BI id`sdy hn [ auh mnu`K sdw prmwqmw dI Xwd ivc suriq joVI r`Kdy hn [3[

(pUry gurU dI srn pYx vwly auhnW) sMq jnW dI mYN kyhVI vifAweI ibAwn krW? auhnW dI Awqmk au~cqw mnu`KI soc-smJ qoN pry hY, mYN koeI AMdwzw nhIN lw skdw [ hy Akwl purK! myry auqy ikrpw kr, qy mYƒ nwnk ƒ auhnW sMq jnW dy crnW dI DUV b^S [4[17[86[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੀਤੁ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਨਿਮਖੁ ਨ ਜਾਈ ਰਹਣਾ ॥੧॥ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਉ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਨਾ ॥ ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਮੋਹਿ ਕਰਨਾ ॥ ਜਹ ਪੇਖਉ ਤਹਾ ਤੁਮ ਬਸਨਾ ॥ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ ॥੨॥ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰੁ ॥ ਰੰਗ ਰਸਾ ਤੂੰ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰੁ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਰਚੀਆ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ॥੩॥ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਹੀ ਧਿਆਇਆ ॥ ਮਰਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਇਕੁ ਏਕੈ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕੈ ॥੪॥੧੮॥੮੭॥ {ਪੰਨਾ 181}

pdArQ:- sKw—swQI [ hIqu—ihqu, ipAwr [ piq—ie`zq [ ghxw—zyvr, Awqmk suMdrqw vDwx dw vsIlw [ inmKu—A`K Jmkx ijqnw smw [ n jweI rhxw—irhw nhIN jw skdw [1[

lwln—lwflw [ pRwn—ijMd (dw shwrw) [ swihb—mwlk [1[rhwau[

moih krnw—mYƒ krnw pYNdw hY [ jh—ij`Qy [ pyKau—pyKauN, mYN vyKdw hW [ rsnw—jIB (nwl) [2[

nv iniD—(DrqI dy swry hI) nO ^zwny [ BMfwru—^zwnw [ mnih—mn dw [ AwDwru—Awsrw [ sMig—nwl [ rcIAw—suriq juVI hoeI hY [ qkIAw—shwrw [3[

quhI—qYƒ hI [ mrmu—Byd [ qy—qoN, pwsoN [ tyk—Awsrw [4[

ArQ:- (hy pRBU!) qUM myrw sohxw lwl hYN, qUM myrI ijMd (dw shwrw) hYN, qUM myrw swihb hYN, qUM myrw ^wn hYN [1[rhwau[

(hy pRBU!) qUM hI myrw swQI hYN, qUM hI myrw im`qr hYN, qUM hI myrw pRIqm hYN, myrw qyry nwl hI ipAwr hY [ (hy pRBU!) qUM hI myrI ie`zq hYN, qUM hI myrw gihxw hYN [ qYQoN ibnw mYN A`K Jmkx ijqny smy leI BI nhIN rih skdw [1[

(hy pRBU!) ijvyN qUM mYƒ r`Kdw hYN iqvyN hI mYN rihMdw hW [ mYN auhI krdw hW jo qUM mYƒ hukm krdw hYN [ mYN ijDr vyKdw hW auDr hI mYƒ qUM hI v`sdw id`sdw hYN [ mYN AwpxI jIB nwl qyrw nwm jpdw rihMdw hW jyhVw dunIAw dy frW qoN bcw ky r`Kx vwlw hY [2[

(hy pRBU!) qUM hI myry vwsqy dunIAw dy nO ^zwny hYN, qUM hI myrw ^zwnw hYN [ qUM hI myry vwsqy dunIAw dy rMg Aqy rs hYN qUM hI myry mn dw shwrw hYN [ hy pRBU! qUM hI myry vwsqy soBw-vifAweI hYN, myrI suriq qyry (crnW) ivc hI juVI hoeI hY [ qUM hI myrI Et hYN qUM hI myrw Awsrw hYN [3[

(hy pRBU!) mYN Awpxy mn ivc Awpxy ihrdy ivc qYƒ hI ismrdw rihMdw hW [ qyrw Byd mYN gurU pwsoN l`Bw hY [ hy nwnk! ijs mnu`K ny gurU pwsoN iek prmwqmw dw nwm hI ihrdy ivc p`kw krn leI pRwpq kIqw hY, aus syvk ƒ sdw hir-nwm dw hI shwrw ho jWdw hY [4[18[87[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh