ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 180

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੈ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ॥ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਉਆਹੂ ਲਪਟੇਰਾ ॥ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਗਿਰਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ ॥ ਹੋਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਮਤਿ ਜਿਤੁ ਤਰੈ ਇਹ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਜਾਨੈ ॥ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸੋ ਬਿਖੈ ਸਮਾਨੈ ॥ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਜੀਤ ਅਰੁ ਹਾਰ ॥ ਇਹੁ ਵਲੇਵਾ ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰ ॥੨॥ ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬਉਰਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਜਾਨੈ ਕਰਿ ਕਉਰਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗ ਕੈ ਨਾਹੀ ਨੇਰਿ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤਾ ਫੇਰਿ ॥੩॥ ਏਕੈ ਜਾਲਿ ਫਹਾਏ ਪੰਖੀ ॥ ਰਸਿ ਰਸਿ ਭੋਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਾ ਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ ॥੪॥੧੩॥੮੨॥ {ਪੰਨਾ 180}

pdArQ:- bhuir bhuir—muV muV [ auAw hU—aus (qn) nwl hI [ klqR—iesqrI [ igrsq—igRhsq [1[

ibiD—qrIkw, FMg [ ijqu—ijs dI rwhIN [ miq—buiD, Akl [ mwie—mwieAw [1[rhwau[

ibKY—zhr [ smwnY—brwbr [ vlyvw—vrqoN, ivhwr [ swkq—r`b nwloN tu`ty hoey dI [2[

hlwhl—mhurw, zhr [ baurw—pwgl [ kir—kr ky [ nyir—nyVy [ Pyir—gyV ivc [3[

eykY jwil—iek (mwieAw) dy jwl ivc [ pMKI—jIv-pMCI [ ris ris—suAwd lw lw ky [ bhu-rMgI—AnykW rMgW dy [ guir—gurU ny [ qw ky—aus dy [4[

ArQ:- (hy BweI!) auh kyhVw qrIkw hY ijs nwl mnu`K prmwqmw dy gux gw skdw hY? auh kyhVI is`K-miq hY ijs dI rwhIN mnu`K ies mwieAw (dy pRBwv) qoN pwr lµG skdw hY? [1[rhwau[

(mwieAw dy moh ivc PisAw) mnu`K smJdw hY ik ieh srIr (sdw) myrw (Awpxw hI rihxw) hY, muV muV ies srIr nwl hI cMbVdw hY [ ijqnw icr pu`qr iesqRI igRhsq (dy moh) dw Pwhw (gl ivc ipAw rihMdw) hY, prmwqmw dw syvk bx nhIN skIdw [1[

mwieAw-vyVHy sMswr dw ieh vrqx-ivhwr hY ik jyhVw kMm ies dI BlweI (dw) hY aus ƒ BYVw smJdw hY, jy koeI ies ƒ s`c AwKy, auh ies ƒ zhr vrgw l`gdw hY, ieh nhIN smJdw hY ik kyhVw kMm jIvn-bwzI dI ij`q vwsqy hY qy kyhVw hwr vwsqy [2[

jyhVw zhr hY aus ƒ mwieAw-gRisAw mnu`K (^uSI nwl) pINdw hY [ prmwqmw dw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw hY, ies ƒ mnu`K kOVw jwxdw hY [ (mwieAw-gRisAw mnu`K) swD sMgiq dy nyVy nhIN Fukdw, (ies qrHW) cOrwsI l`K jUnW dy gyV ivc Btkdw iPrdw hY [3[

jIv-pMCI iek mwieAw dy jwl ivc hI (prmwqmw ny) Pswey hoey hn, suAwd lw lw ky ieh AnykW rMgW dy Bog Bogdy rihMdy hn [ hy nwnk! AwK—ijs mnu`K auqy prmwqmw ikrpwl huMdw hY, pUry gurU ny aus mnu`K dy (mwieAw dy moh dy) Pwhy k`t id`qy hn [4[13[82[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਈਐ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ॥ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ॥੧॥ ਤੁਮ ਲਾਵਹੁ ਤਉ ਲਾਗਹ ਸੇਵ ॥ ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗਾਵਾ ਬਾਣੀ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਇਆ ॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ॥੨॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਸਚੁ ਧਰਮਾ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸਿ ॥ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਕ ਅਰਦਾਸਿ ॥੩॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪਾਵਉ ਸਤਸੰਗਿ ॥ ਨਾਮਿ ਤੇਰੈ ਰਹੈ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਇਹੁ ਕਲਿਆਣੁ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥੪॥੧੪॥੮੩॥ {ਪੰਨਾ 180}

pdArQ:- qy—qoN, nwl [ qau ikrpw qy—qyrI ikrpw nwl [ mwrgu—(jIvn dw shI) rsqw [ pRBU ikrpw qy—pRBU dI ikrpw nwl [1[

lwgh—AsI l`gdy hW [ hm qy—swQoN [ dyv—hy dyv! hy pRkwS rUp! [1[rhwau[

BwvY—cMgw l`gy [ gwvw—gwvW, mYN gw skdw hW [ scu—sdw-iQr rihx vwlw nwm [ vKwxI—mYN aucwrdw hW [ mieAw—dieAw [ pRBU—hy pRBU! [2[

inrml—pivqR [ scu—At`l [ inDwn—^zwny [3[

rMig—pRym ivc [ pwvau—pwvauN, mYN pRwpq krdw hW [ sqsMig—sqsMg ivc [ nwim—nwm ivc [ kilAwxu—^uSI, Awnµd [4[

ArQ:- hy pRkwS-rUp pRBU! swQoN (jIvW pwsoN swfy Awpxy au~dm nwl qyrI syvw-BgqI) kuJ BI nhIN ho skdI [ qUM (Awp hI swƒ) syvw-BgqI ivc lwvyN qW AsI l`g skdy hW [1[rhwau[

(hy pRBU!) qyrI ikrpw nwl (jIvn dw shI) rsqw l`Bdw hY [ (hy BweI!) pRBU dI ikrpw nwl (pRBU dw) nwm ismrIdw hY, (ies qrHW) pRBU dI ikrpw nwl mwieAw dy bMDnW dw jwl tu`t jWdw hY [ hy pRBU! qyrI ikrpw nwl (swfI jIvW dI) haumY dUr huMdI hY [1[

(hy pRBU!) jy qYƒ cMgw l`gy qW mYN qyrI is&iq-swlwh dI bwxI gw skdw hW [ qYƒ psMd Awvy qW mYN qyrw sdw-iQr rihx vwlw nwm aucwr skdw hW [ (hy pRBU!) qYƒ cMgw l`gy qW (jIvW auqy) gurU dI ikrpw huMdI hY [ hy pRBU! swry suK qyrI imhr ivc hI hn [2[

hy pRBU! jyhVw kMm qYƒ cMgw l`g jwey auhI pivqR hY, jyhVI jIvn-mrXwdw qYƒ psMd Aw jwey auhI At`l mrXwdw hY [ hy pRBU! swry ^zwny swry gux qyry hI v`s ivc hn [ qUM hI myrw mwlk hYN, mYN syvk dI (qyry A`gy hI) Ardws hY [3[

(hy BweI!) prmwqmw dy ipAwr ivc (itky irhW) mn pivqR ho jWdw hY, swD sMgiq ivc itky irhW (mYƒ ieauN pRqIq huMdw hY ik) mYN swry suK l`B lYNdw hW [ hy nwnk! (AwK—hy pRBU! ijs mnu`K dw) mn qyry nwm ivc rMigAw jWdw hY auh iesy ƒ hI sRySt Awnµd kr ky smJdw hY [4[14[83[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ॥ ਨਿਮਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥ ਹਰਿ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖਹਿ ਸਾਦੁ ॥ ਚਾਖਤ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸਨਾ ਪੀਉ ਪਿਆਰੀ ॥ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੇ ਜਿਹਵੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਉ ॥ ਆਨ ਨ ਸੁਨੀਐ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈਐ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥ ਆਠ ਪਹਰ ਜਿਹਵੇ ਆਰਾਧਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਠਾਕੁਰ ਆਗਾਧਿ ॥ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ ॥੩॥ ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਫਲ ਫੁਲ ਪੇਡੇ ॥ ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਬਹੁਰਿ ਨ ਛੋਡੇ ॥ ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ ॥੪॥੧੫॥੮੪॥ {ਪੰਨਾ 180}

pdArQ:- Awn—hor {ANX} [ jyqy—ijqny (BI) [ qY—qUM (hy myrI jIB!) [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw {inmy—} [ swdu—suAwd [ ibsmwdu—Ascrj, msq [1[

rsnw—hy jIB! iqRpqwrI—iqRpq, sMquSt [1[rhwau[

hy ijhvy—hy jIB! Awn—hor [ kq hUM—ikqy BI [2[

AwrwiD—ismr [ AwgwiD—AQwh [ eIhw—ies lok ivc [ aUhw—prlok ivc [ suhylI—suKI [ rsn—jIB [3[

maulI—iKVI hoeI [ pyf—fwl [ bhuir—muV [ rwqI—r`qI hoeI, msq [ rs ks—iksm iksm dy suAwd [ lvY n lweI—brwbrI nhIN kr skdy [4[

ArQ:- hy (myrI) ipAwrI jIB! qUM Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pI [ jyhVI jIB ies nwm-rs ivc msq ho jWdI hY, auh (hor rsW vloN) sMquSt ho jWdI hY [1[rhwau[

(hy myrI jIB! prmwqmw dy nwm-rs qoN ibnw) hor ijqny BI rs qUM c`KdI rihMdI hY, (auhnW nwl) qyrI iqRSnw A`K dy Jmkx smy qk BI nhIN dUr huMdI [ jy qUM prmwqmw dy nwm-rs dw suAwd c`KyN, c`KidAW hI qUM (aus ivc) msq ho jweyN [1[

hy (myrI) jIB! qUM prmwqmw dy gux gw, pl pl hr vyly prmwqmw dw nwm ismr [ (jy dunIAw dy rsW vloN sMquSt hoxw hY, qW prmwqmw dI is&iq-swlwh qoN ibnw) hor (iP`ky bol) nhIN suxny cwhIdy, (swD sMgiq qoN ibnw) hor ikqy (ivkwr pYdw krn vwly QWvW qy) nhIN jwxw cwhIdw [ (pr) swD sMgiq v`fy BwgW nwl hI imldI hY [2[

hy (myrI) jIB! A`Ty phr AQwh (guxW vwly) Twkur pwrbRhm dw ismrn kr [ prmwqmw dy gux gWidAW jIB bVI kImq vwlI bx jWdI hY, (ismrn krn vwly dI izMdgI) ies lok qy prlok ivc sdw suKI ho jWdI hY [3[

(ieh TIk hY ik prmwqmw dI kudriq ivc swrI) bnspqI iKVI rihMdI hY, ru`KW bUitAW ƒ Pu`l Pl l`gy huMdy hn, pr ijs mnu`K dI jIB nwm-rs ivc msq hY auh (bwhr-id`sdI suMdrqw ƒ q`k ky nwm-rs ƒ) kdy nhIN C`fdw [

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K dw shweI siqgurU bxdw hY, (aus dIAW nzrW ivc dunIAw vwly) hor iksm iksm dy rs (prmwqmw dy nwm-rs dI) brwbrI nhIN kr skdy [4[15[84[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh