ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 179

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨ ਅਘਾਨਾ ॥ ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਖਿ ਨਹ ਪਤੀਆਨਾ ॥ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਉਰਝਿਓ ਜਾਨਿ ਮੇਰੀ ॥ ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਓਇ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥੧॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਦੇਖਉ ਬਿਲਲਾਤੇ ॥ ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧਨੁ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਉ ਬਿਗਾਰੀ ਕੈ ਸਿਰਿ ਦੀਜਹਿ ਦਾਮ ॥ ਓਇ ਖਸਮੈ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਉਨ ਦੂਖ ਸਹਾਮ ॥ ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਹੋਇ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ ॥ ਨੇਤ੍ਰ ਪਸਾਰੈ ਤਾ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਜਾ ॥੨॥ ਜਿਉ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਊਪਰਿ ਪਰਾਏ ॥ ਖੇਤੁ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਠਿ ਜਾਏ ॥ ਉਸੁ ਖੇਤ ਕਾਰਣਿ ਰਾਖਾ ਕੜੈ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਲੈ ਕਛੂ ਨ ਪੜੈ ॥੩॥ ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ॥ ਜਿਨਿ ਮਾਇਆ ਦੀਨੀ ਤਿਨਿ ਲਾਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ॥ ਆਪਿ ਬਿਨਾਹੇ ਆਪਿ ਕਰੇ ਰਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੧੧॥੮੦॥ {ਪੰਨਾ 179}

pdArQ:- drbu— {dàÒX} Dn [ kir—(iek`Tw) kr ky [ AGwnw—r`jdw {AwGRwx} [ dyiK—vyK ky [ pqIAwnw—pqIjdw [ klqR—iesqRI [ jwin—smJ ky [ Eh—auh suMdrqw [ Eie—(l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) auh iesqRI puqR [1[

dyKau—dyKauN, mYN vyKdw hW [ ibllwqy—ivlkdy [ iDRgu—iPtkwr-jog [ sMig—nwl [1[rhwau[

isir—isr auqy [ dIjih—Dry hoey hox [ dwm—pYsy rupey [ igRih—Gr ivc [ auin—aus ivgwrI ny [ pswrY—KolHdw hY [ inrwrQ—ivArQ [2[

auiT—auT ky [ kwrix—vwsqy [ kVY—duKI huMdw hY [ pwlY—p`ly [3[

ijs kw—(l&z ‘ijsu’ dw   u sMbMDk ‘kw’ dy kwrn au~f igAw hY) ijs (prmwqmw) dw [ ijin—ijs (pRBU) ny [ iqin—aus ny [ ibnwhy—nws krdw hY, Awqmk mOq dyNdw hY [ kry rwis—(jIvn-mnorQ) sPl krdw hY [4[

ArQ:- mYN vyKdw hW ik prmwqmw dw Bjn krn qoN ibnw jIv ivlkdy hn [ jyhVy mnu`K mwieAw dy moh ivc msq rihMdy hn auhnW dw srIr iPtkwr-jog hY auhnW dw Dn iPtkwr-jog hY [1[rhwau[

bhuqw Dn joV ky (BI) mn r`jdw nhIN, AnykW (suMdr iesqRIAW dy) rUp vyK ky BI mn dI qs`lI nhIN huMdI [ mnu`K, ieh smJ ky ik ieh myrI iesqRI hY ieh myrw puqR hY, mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY [ (iesqRIAW dI) suMdrqw nws ho jWdI hY, (auh Awpxy imQy hoey) iesqRI pu`qr suAwh dI FyrI ho jWdy hn (iksy nwl BI swQ nhIN inBdw) [1[

ijvyN iksy ivgwrI dy isr auqy pYsy-rupey r`Ky jwx, auh pYsy-rupey mwlk dy Gr ivc jw phuMcdy hn, aus ivgwrI ny (Bwr cu`kx dw) du`K hI shwirAw huMdw hY [ ijvyN koeI mnu`K supny ivc rwjw bx ky bYT jWdw hY, (pr jdoN nINd mu`k jwx qy) A`KW KolHdw hY, qW (supny ivc imly rwj dw swrw) kMm cOV ho jWdw hY [2[

ijvyN koeI rwKw iksy hor dy Kyq auqy (rwKI krdw hY), (&sl p`kx qy) &sl mwlk dI mlkIAq ho jWdw hY qy rwKw au~T ky clw jWdw hY [ rwKw aus (prwey) Kyq dI (rwKI dI) ^wqr duKI huMdw rihMdw hY, pr aus ƒ (Aw^r) kuJ BI nhIN imldw [3[

(pr jIv dy kIh v`s? supny ivc) ijs pRBU dw (id`qw hoieAw) rwj imldw hY, ausy dw hI id`qw hoieAw supnw BI huMdw hY [ ijs pRBU ny mnu`K ƒ mwieAw id`qI hY, ausy ny hI mwieAw dI iqRSnw cMboVI hoeI hY [

hy nwnk! pRBU Awp hI (iqRSnw cMboV ky) Awqmk mOq dyNdw hY, Awp hI (Awpxy nwm dI dwiq dy ky) mnu`Kw jIvn dw mnorQ sPl krdw hY [ pRBU dy dr qy hI (sdw nwm dI dwiq vwsqy) Ardws krnI cwhIdI hY [4[11[80[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪੇਖੀ ॥ ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਸਿਆਨਪ ਲੇਖੀ ॥ ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਹੋਇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ ॥ ਤਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨ ॥੧॥ ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥ ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰਿ ਨਾਰੀ ॥ ਨਟ ਨਾਟਿਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ ॥ ਤਾ ਮਹਿ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ ਤਖਤੁ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ॥ ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ ॥ ਆਖੇੜ ਬਿਰਤਿ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥ ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸਚੁ ਕਹਿਆ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਇਹੁ ਆਨੰਦੁ ਲਹਿਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੨॥੮੧॥ {ਪੰਨਾ 179}

pdArQ:- ibiD—qrIkw, FMg [ pyKI—mYN vyKI [ lyKI—ilKI [ mhr—cODrI [ mlUk—bwdSwh [ hoie—bx ky [ qw qy—aus nwl [1[

mo kau—mYƒ [ sMq—hy sMq! iqRpqwvhu—iqRpq kro, sMqoKI bxwE [1[rhwau[

Asu—GoVy {AÓv} [ Asu pvn—hvw vrgy qyz GoVy {not:- l&z ‘Asu’ dw   u sMsik®q l&z ‘ASÍ’ dy ‘v’ dw rUpWqr hY [ so, ‘Asu’ iek-vcn BI hY qy bhu-vcn BI) [ hsiq—(hiÔqn`) hwQI [ coAw—Aqr [ suMdir—suMdrI, sohxI [ nt—qmwSw krn vwly [ AwKwry—rMg-BUmI [ min—mn ny [2[

mMfn—sjwvt [ sgl—swry [ AwKyV—iSkwr [ ibriq—rucI [ lIlw—Kyf [ suhylw—sOKw [ prpMcu—Cl [ hIlw—au~dm, jqn [3[

jw kY—ijs dy ihrdy ivc [ rhwau dUjw {not:- pihly ‘rhwau’ ivc pRSn kIqw hY, dUjy ivc aus dw au~qr hY} [

ArQ:- hy sMq jno! mYƒ auh Awqmk Awnµd d`so (ijs nwl myrI mwieAw dI) iqRSnw imt jwey [ hy sMq jno! myry mn ƒ sMqoKI bxw idE [1[rhwau[

mYN bhuq rMgW vwlI mwieAw keI qrIikAW nwl moNhdI vyKI hY [ kwZz klm (lY ky keIAW ny) AnykW ivdvqw vwly lyK ilKy hn (mwieAw auhnW ƒ ivdvqw dy rUp ivc moh rhI hY) [ (keIAW ny) cODrI sulqwn Kwn bx ky vyK ilAw hY [ iehnW nwl (iksy dw) mn iqRpq nhIN ho sikAw [1[

hwQIAW dI qy hvw vrgy qyz GoiVAW dI svwrI (keIAW ny kr vyKI hY), Aqr qy cMdn (vrq vyiKAw hY), suMdr iesqRI dI syj (mwx vyKI) hY, mYN rMg-BUmI ivc ntW dy nwtk vyKy hn, qy auhnW dy gIq gwey hoey suxy hn [ iehnW ivc ru`J ky BI (iksy dy) mn ny SWqI pRwpq nhIN kIqI [2[

rwj-drbwr dIAW sjwvtW, q^q (auqy bYTxw), dulIcy, sB iksmW dy Pl, suMdr PulvwVIAW, iSkwr Kyfx vwlI rucI, rwijAW dIAW KyfW—(iehnW sBnW nwl BI) mn suKI nhIN huMdw [ ieh swrw jqn Cl hI swbq huMdw hY [3[

(dunIAw dy rMg-qmwiSAW ivcoN suK Bwldy ƒ) sMqW ny myhr kr ky s`c d`isAw ik swD sMgiq ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gwxy cwhIdy hn (isr& iesy au~dm nwl hI) swry suKW dw mUl ieh Awqmk Awnµd imldw hY [ pr, hy nwnk! AwK—is&iq-swlwh dI ieh dwiq v`fy BwgW nwl imldI hY [4[

ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm-Dn mOjUd hY auhI sOKw hY [ swD sMgiq ivc iml bYTxw prmwqmw dI ikrpw nwl hI nsIb huMdw hY [1[ rhwau dUjw [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh