ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 178

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲੁ ॥ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲੁ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਜਨੁ ਤਾਰਿਓ ॥ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਗਏ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪੇਖੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਅਬ ਢੂਢਨ ਕਾਹੇ ਕਉ ਜਾਹਿ ॥੨॥ ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਘਾਲ ॥ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥੩॥ ਏਕੋ ਮਨਿ ਏਕੋ ਸਭ ਠਾਇ ॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਭੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੭੭॥ {ਪੰਨਾ 178}

pdArQ:- suix—sux ky [ mYlu—(l&z ‘mYlu’ iesqRI ilMg hY, pr ies dI Skl puilMg vrgI hY) [ punIq—pivqR [ sYlu—phwV [ suK sYlu—suKW dw phwV, AnykW hI suK [ Bwig—iksmq nwl [ isau—nwl [ rMgu—pRym [1[

jnu—syvk [ Agin—A`g [ swgru—smuMdr [ guir—gurU ny [1[rhwau[

kir—kr ky [ sIql—TMfy [ iklivK—pwp [ inDwn—^zwny [ pyKy—vyK ley [ kwhy kau—kwhdy leI? ikauN? jwih—auh jWdy hn, auh jwx [2[

syvk Gwl—syvk dI imhnq [ kwit—k`t ky [ guxqws—guxW dw ^zwnw pRBU [3[

eyko—iek (pRBU) hI [ min—mn ivc, ihrdy ivc [ Twie—QW ivc [ jwie—QW [ guir—gurU ny [4[

ArQ:- hir-nwm ismrdy syvk ƒ (gurU ny sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw ilAw hY [ gurU ny (syvk ƒ) iqRSnw-A`g dy smuMdr qoN pwr lµGw ilAw hY [1[rhwau[

ijnHW mnu`KW ny (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dI is&iq-swlwh sux ky (Awpxy mn qoN ivkwrW dI) mYl lwh leI auh bVy hI pivqR (jIvn vwly) ho gey, auhnW AnykW hI suK pRwpq kr ley [ auhnW ny v`fI iksmiq nwl gurU dw imlwp hwsl kr ilAw, auhnW dw prmwqmw nwl pRym bx igAw [1[

prmwqmw dI is&iq-swlwh kr ky ijnHW dy mn TMFy-Twr ho gey, (auhnW dy AMdroN) jnmW jnmWqrW dy pwp dUr ho gey [ auhnW ny swry ^zwny Awpxy mn ivc hI vyK ley, (ies vwsqy suK) FUMMfx leI hux auh (hor ikqy) ikauN jwx? (Bwv, suK dI Bwl bwhr jgq dy pdwrQW ivcoN krn dI auhnW ƒ loV nhIN rihMdI) [2[

jdoN pRBU jI Awpxy dwsW auqy idAwl huMdy hn, qdoN dwsW dI (kIqI hoeI syvw-ismrn dI) imhnq sPl ho jWdI hY [ (syvkW dy mwieAw dy moh dy) bMDn k`t ky pRBU auhnW ƒ Awpxy dws bxw lYNdw hY [ guxW dy ^zwny prmwqmw dw nwm ismr ismr ky (syvk prmwqmw ivc lIn ho jWdy hn) [3[

pUry gurU ny ijs mnu`K dy mn dI swrI Btkxw dUr kr id`qI, aus ƒ hr QW ivc prmwqmw hI prmwqmw ivAwpk BrpUr id`sdw hY, aus ƒ iek prmwqmw hI Awpxy ihrdy ivc v`sdw id`sdw hY, iek prmwqmw hI hryk QW ivc id`sdw hY [ hy nwnk! prmwqmw dw ismrn kr ky aus mnu`K ny Awqmk Awnµd l`B ilAw hY [4[8[77[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਗਲੇ ਮੁਏ ਸਿ ਪਾਛੈ ਪਰੇ ॥ ਜੋ ਉਬਰੇ ਸੇ ਬੰਧਿ ਲਕੁ ਖਰੇ ॥ ਜਿਹ ਧੰਧੇ ਮਹਿ ਓਇ ਲਪਟਾਏ ॥ ਉਨ ਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦਿੜੀ ਉਨ ਮਾਏ ॥੧॥ ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਛੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਤਾਹੂ ਲਪਟਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਸਾ ਬੰਧੀ ਮੂਰਖ ਦੇਹ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਪਟਿਓ ਅਸਨੇਹ ॥ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢੋ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥ ਮੀਠੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਖਿਆ ਖਾਇ ॥੨॥ ਹਉ ਬੰਧਉ ਹਉ ਸਾਧਉ ਬੈਰੁ ॥ ਹਮਰੀ ਭੂਮਿ ਕਉਣੁ ਘਾਲੈ ਪੈਰੁ ॥ ਹਉ ਪੰਡਿਤੁ ਹਉ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਬੁਝੈ ਬਿਗਾਨਾ ॥੩॥ ਅਪੁਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ॥ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ ਕਿਆ ਆਖਿ ਵਖਾਨੈ ॥ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥ ਅਪਨਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਨਾ ॥੪॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥ ਕਬਹੂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ॥੫॥੯॥੭੮॥ {ਪੰਨਾ 178}

pdArQ:- Agly—Awpxy qoN pihly, Awpxy v`fy vfyry [ is—auh v`fy vfyry [ pwCY pry—Bu`l gey [ aubry—bcy hoey hn, jIaUNdy hn [ sy—auh bMdy [ bMiD—bMnH ky [ Kry—Kloqy hoey hn [ mih—ivc [ Eie—auh mr cuky v`fy vfyry [ lptwey—Psy hoey sn [ qy—qoN [ dugux—dUxI [ idVI—p`kI kr ky bMnHI hoeI hY [ aun—auhnW ny jo hux jIaUNdy hn [ mwey—mwieAw [1[

bylw—smw [ cIiq—ic`q ivc [ ibnis jwie—mr jWdw hY [ qwhU—aus mwieAw nwl hI [1[rhwau[

bMDI—b`JI hoeI [ mUrK dyh—mUrK dw srIr [ Asnyh—moh (Ônyh) [ TwFo—Kloqw hoieAw hY [ ibiKAw—mwieAw [2[

hau—mYN [ bMDau—bMDauN, mYN bMnH lYNdw hW, mYN bMnH lvWgw [ swDau bYru—mYN vYr lvWgw [ BUim—zmIn (auqy) [ GwlY pYru—pYr r`K skdw hY [ ibgwnw—by-igAwnw, mUrK [3[

giq—AvsQw, hwlq [ imiq—mrXwdw, mwp [ AwiK—AwK ky [ ko—koeI mnu`K [ ijqu—ijs pwsy [ sB kwhU—hr iksy ny [4[

pwrwvwru—pwrlw qy aurlw bMnw [5[

ArQ:- jyhVy Awpxy v`fy-vfyry mr cuky huMdy hn auh Bu`l jWdy hn (Bwv, ieh g`l Bu`l jWdI hY ik auh joVI hoeI mwieAw ie`Qy hI C`f gey), jyhVy hux jIaUNdy hn auh (mwieAw joVn leI) l`k bMnH ky Klo jWdy hn [ ijs DMDy ivc auh (mr cuky v`fy vfyry) Psy hoey sn, auhnW qoN dUxI mwieAw dI pkV auh jIaUNdy mnu`K Awpxy mn ivc bxw lYNdy hn [1[

(mUrK mnu`K ƒ) auh smw rqw BI cyqy nhIN AwauNdw (jdoN v`fy-vfyirAW vWg sB kuJ ie`Qy hI C`f jwxw hY) [ mnu`K (muV muV) ausy (mwieAw) nwl cMbVdw hY ijs ny nws ho jwxw hY (ijs nwl swQ nhIN inBxw) [1[rhwau[

mUrK mnu`K dw srIr (Bwv, hryk igAwn-ieMdRw mwieAw dIAW) AwsW nwl jkiVAw rihMdw hY, mUrK mnu`K kwm kRoD moh dy bMDnW ivc PisAw rihMdw hY [ isr au~qy Drmrwj Kloqw hoieAw hY (Bwv, mOq dw smw nyVy Aw irhw hY, pr) mUrK mnu`K (Awqmk mOq ilAwaux vwlI) mwieAw (-zhr) im`TI jwx jwx ky KWdw rihMdw hY [2[

(mwieAw-m`qw mUrK mnu`K ieauN AhMkwr-BrIAW g`lW krdw hY:- ) mYN (aus ƒ) bMnH lvWgw, mYN (aus pwsoN Awpxw) vYr (dw bdlw) lvWgw, myrI BuieN auqy kOx pYr r`Kdw hY? mYN ivdvwn hW, mYN cqur hW mYN isAwxw hW [ (Awpxy AhMkwr ivc) mUrK mnu`K Awpxy pYdw krn vwly prmwqmw ƒ BI nhIN smJdw (cyqy r`Kdw) [3[

(pr jIv dy BI kIh v`s?) prmwqmw Awp hI jwxdw hY ik auh Awp ikho ijhw hY qy kyfw v`fw hY [ jIv (aus prmwqmw dI giq imiq bwry) kuJ BI kih nhIN skdw, kuJ BI AwK ky ibAwn nhIN kr skdw [ hy pRBU! qUM jIv ƒ ijs ijs pwsy lWdw hYN, auDr auDr hI ieh l`g skdw hY [ hryk jIv ny qyry pwsoN hI Awpxy Bly dI mMg mMgxI hY [4[

hy pRBU! ieh sB kuJ qyrw hI pYdw kIqw hoieAw hY, qUM hI swry jgq dw bxwx vwlw hYN [ qyry guxW dw AMq nhIN pY skdw, qyry srUp dw aurlw pwrlw bMnHw nhIN l`B skdw [

hy pRBU! Awpxy dws nwnk ƒ ieh dwiq b^S ik mYƒ kdy qyrw nwm nwh Bu`ly [5[9[78[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥ ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਆਗਲ ਭਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥ ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਉ ਬੋਹਿਥੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਹਿ ॥ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਹਿ ॥ ਅਗਨਿ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਸਿ ਦੂਖ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥੨॥ ਉਤਰਿ ਜਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥ ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤੁ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੀਤ ॥੩॥ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਤਿਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥ {ਪੰਨਾ 178-179}

pdArQ:- Cutwrw—^lwsI [ Awgl—bhuqw [ hyq—ihq, ipAwr [ syq—syqI, nwl [1[

ghu—PV [ Elw—Awsrw [ qwqw—q`qw [ Jolw—(hvw dw) bu`lw [1[rhwau[

boihQu—jhwz [ BY swgr—frwvxw smuMdr [ dIpk—dIvy [ dIpwih—jgdy hn [ sIq—TMf [ lwhis—lwh dyNdI hY [ min—mn ivc [2[

sglI—swrI [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ mIq—hy im`qr! [3[

AauKDu—dvweI [ kir—kr ky [ iqh—aus (mnu`K) dw [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dy nwm dw Awsrw PV, qYƒ (dunIAw dy duK klySW dI) q`qI hvw dw bu`lw poh nhIN skygw [1[rhwau[

(hy mn!) AnykW jqnW dI rwhIN BI (mwieAw dy moh dy kwrn pYdw hoey duK klySW qoN) ^lwsI nhIN ho skdI, (sgoN mwieAw dI ^wqr kIqI hoeI) bhuqI cqurweI (hor hor du`KW dw) bhuqw Bwr (isr auqy pw dyNdI hY) [ jy pivqR ipAwr nwl hrI dI syvw-BgqI krIey, qW hrI dI drgwh ivc Awdr-vifAweI nwl phuMcIdw hY [1[

(hy BweI!) ijvyN frwvxy smuMdr ivc jhwz (mnu`K ƒ fu`bxoN bcWdw hY, ijvyN hnyry ivc dIvy cwnx krdy hn (qy Tyfw Kwx qoN bcWdy hn), ijvyN, A`g pwly dw du`K dUr kr dyNdI hY, iqvyN prmwqmw dw nwm ismirAW mn ivc Awnµd pYdw huMdw hY [2[

hy im`qr! gurU dI srn pY ky Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm jp (ies jp dI brkiq nwl) qyry mn dI (mwieAw dI) iqRSnw lih jweygI, qyrI swrI hI Aws pUrI ho jwiegI (dunIAw dIAW AwsW sqwxoN ht jwxgIAW), qy qyrw mn (mwieAw dI lwlsw ivc) folygw nhIN [3[

(pr ieh) hir-nwm dvweI auhI mnu`K hwsl krdw hY ijs ƒ pRBU imhr krky Awp (gurU pwsoN) idvWdw hY [ hy nwnk! ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm v`s pYNdw hY, aus dw swrw duK-drd dUr ho jWdw hY [4[10[79[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh