ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 177

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਰਚੈ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥ ਜੋ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸੁ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਿ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਅਟਲ ਅਛੇਦ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਕਟੇ ਭ੍ਰਮ ਭੇਦ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਨਰਕਿ ਨ ਪਵੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਵੈ ॥੩॥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਪਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ ॥ ਜਿਸੁ ਜਨ ਹੋਏ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥੪॥੫॥੭੪॥ {ਪੰਨਾ 177}

pdArQ:- AibnwsI—nwh nws hox vwlw, sdw Awqmk jIvn dy kMm Awaux vwlw [ bcin—bcn dI rwhIN [ jm PwsI—mOq dI PwhI, Awqmk mOq ilAwaux vwlI moh dI PwhI [ jIA kY sMig—ijMd dy nwl [ rcY—rcdw hY, juiVAw rihMdw hY [ rMig—rMg ivc, pRym ivc [1[

guir—gurU ny [ kwim—kMm ivc [ mn kY kwim—mn dy kMm ivc [ sMq—gurU [ siq—At`l, sdw kMm Awaux vwlw [ mwin—mMn, jwx [1[rhwau'[

Atl—kdy nwh tlx vwlw [ ACyd—kdy nwh nws hox vwlw [ BRm—Btkxw [ Byd—ivqkry [ kqhu—ikqy BI [ jwie—jWdw hY [ gwie—gWdw hY [2[

swiQ—nwl [ nwQu—Ksm, Awsrw [ nrik—nrk ivc [ rsnw—jIB (nwl) [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ rvY—mwxdw hY [3[

sMswir—sMswr ivc [ hwir—hwr ky, (jIvn-bwzI) hwr ky [4[

ArQ:- (hy BweI!) jo (aupdyS) gurU ny id`qw hY, auh (hryk mnu`K dy) mn dy kMm AwauNdw hY, (ies vwsqy, hy BweI!) gurU dy kIqy hoey (ies aupkwr ƒ) sdw nwl inBx vwlw smJ [1[rhwau[

gurU dw aupdyS sdw Awqmk jIvn dy kMm Awaux vwlw hY, ieh aupdyS kdy iC`jx vwlw (purwxw hox vwlw) nhIN [ gurU dy aupdyS dI rwhIN mnu`K prmwqmw dy pRym-rMg ivc juiVAw rihMdw hY [1[

gurU dw aupdyS sdw mnu`K dy Awqmk jIvn dy kMm Awaux vwlw hY, ieh aupdyS kdy iC`jx vwlw (purwxw hox vwlw) nhIN [ gurU dy aupdyS dI rwhIN mnu`K dI Btkxw mnu`K dy ivqkry k`ty jWdy hn [ gurU dw aupdyS kdy ivArQ nhIN jWdw [ gurU dy aupdyS (dI brkiq) nwl mnu`K prmwqmw dy gux gWdw (rihMdw) hY [2[

gurU dw aupdyS ijMd dy nwl inBdw hY [ gurU dw aupdyS inAwsrIAW ijMdW dw shwrw bxdw hY [ gurU dy aupdyS dI brkiq nwl mnu`K nrk ivc nhIN pYNdw, qy, gurU dy aupdyS dI brkiq nwl mnu`K AwpxI jIB nwl Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs mwxdw hY [3[

gurU dw aupdyS mnu`K ƒ sMswr ivc pris`D kr dyNdw hY [ gurU dy aupdyS dI brkiq nwl mnu`K jIvn-bwzI hwr ky nhIN AwauNdw [ hy nwnk! ijs mnu`K auqy prmwqmw Awp imhrbwn huMdw hY aus auqy siqgurU sdw dieAw-idRStI krdw rihMdw hY [4[5[74[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ॥ ਗਰਭ ਮਹਿ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਜਤਨੁ ॥ ਜਿਨਿ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ॥ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਰਮਈਆ ਰੇਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵਉ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਅਪੁਨਾ ਖਸਮੁ ਧਿਆਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਬਕਤਾ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ ॥ ਜਿਸੁ ਪਰਸਾਦਿ ਨਵੈ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੨॥ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਥਾਨੁ ॥ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨੁ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਨੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ ਸਿਮਰਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥੩॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥੪॥੬॥੭੫॥ {ਪੰਨਾ 177}

pdArQ:- ijin—ijs (krqwr) ny [ rqnu—Amolk mnu`Kw srIr [ grB—mW dw pyt [ kir—kr ky [ iDAweI—iDAweIN, mYN iDAwauNdw hW [1[

rmeIAw—hy rwm! rynu—crn-DUV [ pwvauN, mYN pw lvW [ imil—iml ky [1[rhwau[

mUV—mUrK [ qy—qoN [ bkqw—cMgw bolx vwlw [ bysurq—bysmJ [ surqw—smJ vwlw [ prswid—ikrpw nwl [ nvY iniD—nO hI ^zwny [ pweI—pweIN, mYN hwsl krdw hW [2[

kInI—kIqI [ ismrau—mYN ismrdw hW [ rYin—rwq [ igrwsw—igrwhI [3[

islk—PwhI [ ibKu—zhr [ KwtI—(ktu) kOVI [ ies qy—ies jIv pwsoN (l&z ‘iesu’ dw   u sMbMDk ‘qy’ dy kwrn auf igAw hY) [ swlwhI—mYN swlwhuMdw hW [4[

ArQ:- hy sohxy rwm! (ikrpw kr) mYN gurmuKW dy crnW dI DUV pRwpq kr lvW, qy gurU ƒ iml ky (qYƒ) Awpxy Ksm ƒ ismrdw rhW [1[rhwau[

(hy BweI!) ijs (pRBU) ny im`tI qoN (myrw) Amolk mnu`Kw srIr bxw id`qw hY, ijs ny jqn kr ky mW dy pyt ivc myrI r`iKAw kIqI hY, ijs ny mYƒ soBw id`qI hY vifAweI b^SI hY, aus pRBU ƒ mYN (aus dI imhr nwl) A`Ty phr ismrdw hW [1[

(hy BweI!) ijs (pRBU) ny (mYƒ) mUrK-AM\wx qoN suMdr bol bolx vwlw bxw id`qw hY, ijs ny (mYƒ) bysmJ qoN smJdwr bxw id`qw hY, ijs (pRBU) dI ikrpw nwl mYN (DrqI dy swry) nO hI ^zwny hwsl kr irhw hW, auh pRBU myry mn qoN Bu`ldw nhIN hY [2[

(hy BweI!) ijs (krqwr) ny (mYƒ) inQwvyN ƒ QW id`qw hY, ijs ny (mYƒ) inmwxy ƒ mwx-Awdr b^iSAw hY, ijs (krqwr) ny myrI hryk Aws (hux qk) pUrI kIqI hY, aus ƒ mYN idn rwq hryk swh nwl hryk igrwhI nwl ismrdw rihMdw hW [3[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) ijs (pRBU) dI ikrpw nwl (myry gloN) mwieAw (dy moh) dI PwhI k`tI geI hY, (ijs dy Byjy) gurU dI ikrpw nwl (mYƒ) AMimRq (vrgI im`TI l`gx vwlI mwieAw hux) kOVI zhr Bws rhI hY, mYN aus r`Kxhwr pRBU dI is&iq-swlwh krdw hW (nhIN qW) ies jIv dy v`s kuJ nhIN ik (ik Awpxy au~dm nwl pRBU dI is&iq-swlwh kr sky) [4[6[75[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਿ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗੁ ॥ ਉਸ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਛੂ ਨ ਹੋਗੁ ॥ ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਬਲ ਬੁਧਿ ਬਿਕਾਰ ॥ ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕੀ ਰਾਖਨਹਾਰ ॥੧॥ ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ॥ ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਤੇਰੈ ਸਦ ਸੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਟੇਕ ਮਨੈ ਮਹਿ ਰਾਖੁ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥ ਅਵਰਿ ਜਤਨ ਕਹਹੁ ਕਉਨ ਕਾਜ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਲਾਜ ॥੨॥ ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਜੋਰੁ ॥ ਝੂਠਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਭੁ ਸੋਰੁ ॥ ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮਨੈ ਮਹਿ ਲੇਹੁ ॥ ਜਾ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ॥੪॥੭॥੭੬॥ {ਪੰਨਾ 177-178}

pdArQ:- iqs kI—aus (rwm) dI (l&z ‘iqsu’ dw    u  sMbMDk ‘kI’ dy kwrn au~f igAw hY) [ sogu—Zm, icMqw [ qy—qoN [ bwhir—(v`s qoN) bwhr, AwkI [ hogu—hovygw [ qjI—mYN C`f id`qI hY [ bl—Awsrw, qwx [ buiD—Akl [ ibkwr—BYV, burweI [1[

mn—hy mn! rMig—pRym nwl [ sMig—nwl [1[rhwau[

tyk—shwrw, Awsrw [ mnY mih—mn mih [ cwKu—c`K lY, mwx [ Avir—(l&z ‘Avr’ qoN bhu- vcn) hor [ khhu—d`so [2[

soru—Soru, rOlw, PUM-PW [ krxhwr—krn dy smr`Q [ krwvnhwr—jIvW pwsoN krwx dI qwkq r`Kx vwlw [ sgl—swry [ AMqrjwmI— {ANqrXwmI [ Xw—jwxw, phuMcxw}, AMdr phuMc skx vwlw, idl dI jwxn vwlw [3[

srb—swry [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ jw kau—ijs mnu`K ƒ [4[

ArQ:- hy myry mn! pRym nwl rwm dw nwm jp, auh nwm qyry Gr ivc (ihrdy ivc) qy bwhr hr QW sdw qyry nwl rihMdw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) aus rwm dI srn ipAW koeI fr nhIN poh skdw, koeI icMqw nhIN ivAwp skdI [ (ikauNik koeI fr koeI icMqw) kuJ BI aus rwm qoN AwkI nhIN ho skdw (qy Awp iksy jIv ƒ du`K nhIN dy skdw) [ (ies vwsqy hy BweI!) mYN AwpxI Akl dw Awsrw r`Kx dI burweI C`f id`qI hY (qy aus rwm dw dws bx igAw hW, auh rwm) Awpxy dws dI ie`zq r`Kx dy smr`Q hY [1[

(hy BweI!) Awpxy mn ivc aus prmwqmw dw Awsrw r`K, (hy BweI!) gurU dy Sbd dw Awnµd mwx (gurU dw Sbd) Awqmk jIvn dyx vwlw rs hY [ (hy BweI!) d`s (prmwqmw ƒ Bulw ky) hor hor au~dm iks kMm Aw skdy hn? (pRBU dI srn pau, auh pRBU) imhr kr ky (jIv dI) ie`zq Awp r`Kdw hY [2[

(hy BweI!) mwieAw dI swrI PUM-PW JUTI hY (cwr idnW dI hY) [ d`so, ieh bMdy kIh krn jogy hn? iehnW dI AwkV (dI) kIh (pWieAW) hY? mwlk-pRBU (sB jIvW ivc ivAwpk ho ky Awp hI) sB kuJ krn dy smr`Q hY, Awp hI jIvW pwsoN sB kuJ krWdw hY [ auh pRBU sB jIvW dy idl dI jwxdw hY [3[

(hy BweI!) siqgurU dw aupdyS Awpxy mn ivc itkw ky r`K, iehI hY swry suKW qoN sRySt suK, qy, sdw kwiem rihx vwlw suK [ hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ƒ prmwqmw dy nwm dI lgn l`g jWdI hY, auh DMn hY auh v`fy BwgW vwlw hY [4[7[76[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh