ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 176

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਿਉ ਭ੍ਰਮੀਐ ਭ੍ਰਮੁ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਈ ॥ ਜਾ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੧॥ ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਰਾਮੁ ਦਇਆਰਾ ॥ ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੁ ਅਨੰਤਾ ॥ ਤਾ ਤੂੰ ਸੁਖਿ ਸੋਉ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤਾ ॥ ਓਹੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਜੋ ਵਰਤੰਤਾ ॥੨॥ ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਜਿਨ ਦੂਜੀ ਪਿਆਸਾ ॥ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵਹਿ ਧੁਰਿ ਕਿਰਤਿ ਲਿਖਿਆਸਾ ॥ ਜੈਸਾ ਬੀਜਹਿ ਤੈਸਾ ਖਾਸਾ ॥੩॥ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਭਇਆ ਵਿਗਾਸਾ ॥ ਸਭੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥੪॥੨॥੭੧॥ {ਪੰਨਾ 176}

pdArQ:- BRmu—Btkxw [ BRmIAY—Btkdy iPrIey [ ikau BRmIAY—Btkxw mu`k jWdI hY [ jw—jdoN [ jil—jl ivc [ Qil—DrqI ivc [ mhIAil—mhI qil, DrqI dI sqh au~qy, pulwV ivc, AwkwS ivc [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K [ aubry—(iqRSnw qoN) bc jWdy hn [ mnmuK—Awpxy mn vl ru^ r`Kx vwly mnu`K [ piq—ie`zq [1[

rwKY—(iqRSnw qoN) bcWdw hY [ dieAwrw—dieAwl, dieAw dw Gr [ phucnhwrw—brwbrI kr skx vwlw [1[rhwau[

vrqY—mOjUd hY [ qw—qdoN [ suiK—Awqmk Awnµd ivc [ soau—sON, lIn rhu [ AicMqw—icMqw-rihq ho ky [ Ehu—auh prmwqmw [ vrqMqw—vwprdw hY [2[

muey—Awqmk mOq mr gey [ dUjI ipAwsw—pRBU qoN ibnw hor qWG [ Bvih—BONdy hn [ Duir—Dur qoN [ ikriq—kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr [3[

dyiK—vyK ky [ min—mn ivc [ ivgwsw—iKVwau [ ndrI AwieAw—id`isAw [4[

ArQ:- (hy BweI!) ijs mnu`K ƒ dieAwl pRBU Awp (iqRSnw qoN) bcWdw hY (aus dw jIvn ieqnw au~cw ho jWdw hY ik) koeI hor mnu`K aus dI brwbrI nhIN kr skdw [1[rhwau[

jdoN (ieh XkIn bx jwey ik) auh pRBU hI jl ivc DrqI ivc AwkwS ivc ivAwpk hY qdoN mn BtkxoN ht jWdw hY ikauNik iksy mwiek pdwrQ dI ^wqr Btkxw rihMdI hI nhIN [ (pr iqRSnw dy pRBwv qoN) gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K (hI) bcdy hn, Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K (iqRSnw ivc Ps ky AwpxI) ie`zq gvw lYNdy hn (ikauNik auh Awqmk jIvn dI p`Dr qoN nIvyN ho jWdy hn) [1[

(hy BweI!) qUM qdoN hI icMqw-rihq ho ky Awqmk Awnµd ivc lIn rih skdw hYN (jdoN qYƒ ieh inScw ho jwvy ik) iek byAMq pRBU hI sB ivc ivAwpk hY, qy, jo kuJ jgq ivc vwprdw hY auh prmwqmw sB kuJ jwxdw hY [2[

ijnHW mnu`KW ƒ mwieAw dI iqRSnw cMbVI rihMdI hY, auh Awpxy mn dy murId mnu`K Awqmk mOqy mry rihMdy hn ikauNik auh ijho ijhw (krm-bIj) bIjdy hn auho ijhw (Pl) KWdy hn [ auhnW dy kIqy krmW Anuswr DuroN hI auhnW dy m`Qy auqy Ajyhw lyK iliKAw huMdw hY ik auh AnykW jUnW ivc Btkdy iPrdy hn [3[

(hr QW) prmwqmw dw drsn kr ky ijs mnu`K dy mn ivc iKVwau pYdw huMdw hY, aus ƒ hr QW prmwqmw hI pRkwS kr irhw id`sdw hY, hy nwnk! aus dws dI prmwqmw (hryk) Aws pUrI krdw hY [4[2[71[

not:- gurU Arjn swihb dw gauVI rwg ivc ieh dUjw Sbd hY [ pihly swry SbdW dw joV 70 hY [ ieQy v`fw joV 72 cwhIdw sI [ gurU Arjn swihb dy Sbd nµ: 105 qk iehI ie`k dI Gwt qurI jWdI hY [ Sbd nµ: 106 qoN v`fw AMk drj krnw hI bMd kr id`qw igAw hY [

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ ॥੧॥ ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥ ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰਿ ਕਰਿਆ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰਿ ਖਰਿਆ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰਿ ਉਪਾਇਆ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਇਆ ॥੨॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਇਓ ਜਨਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ॥ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਭਜੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ॥ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁ ਝੂਠੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਜੀਵਤ ਮਰਹਿ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਗੁ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩॥੭੨॥ {ਪੰਨਾ 176}

pdArQ:- kIt—kIVy [ gj—hwQI [ mIn—m`CI [ kurMg—ihrn [ pMKI—pMCI [ srp—s`p [ hYvr— {hX-vr} vDIAw GoVy [ ibRK— {vã—} bld [ joieE—joieAw igAw, joiqAw igAw [1[

jgdIs—jgq dy mwlk pRBU ƒ [ brIAw—vwrI, smw [ dyh—srIr [ sMjrIAw—imlI hY [1[rhwau[

sYl—p`Qr [ igir—phwV [ ihir KirAw—Cx gey, if`g gey [ swK—SwKw, bnspqI [ kir—bxw ky [2[

sMig—sMgiq ivc (Aw) [ Bju—Bjn kr [ mrih—jy qUM (Awpw-Bwv vloN) mryN [3[

quJ qy—qyry pwsoN (hy pRBU!) hogu—hovygw [ krxY jogu—krn dI smr`Qw vwlw [4[

ArQ:- (hy BweI!) icr ip`CoN qYƒ ieh (mnu`Kw-) srIr imilAw hY, jgq dy mwlk pRBU ƒ (hux) iml, (iehI mnu`Kw jnm pRBU ƒ) imlx dw smw hY [1[rhwau[

(hy BweI!) qUM keI jnmW ivc kIVy pqMgy bxdw irhw, keI jnmW ivc hwQI m`C ihrn bxdw irhw [ keI jnmW ivc qUM pMCI qy s`p bixAw, keI jnmW ivc qUM GoVy bld bx ky joieAw igAw [1[

(hy BweI!) keI jnmW ivc qYƒ p`Qr ictwnW bxwieAw igAw, keI jnmW ivc (qyrI mW dw) grB hI Cxdw irhw [ keI jnmW ivc qYƒ (iksm iksm dw) ru`K bxw ky pYdw kIqw igAw, qy (ies qrHW) cOrwsI l`K jUnW ivc qYƒ BvwieAw igAw [2[

(hy BweI! hux qYƒ) mnu`Kw jnm imilAw hY, swD sMgiq ivc (Aw), gurU dI miq lY ky (^lkiq dI) syvw kr qy prmwqmw dw Bjn kr [ mwx, JUT qy AhMkwr C`f dyh [ qUM (prmwqmw dI) drgwh ivc (qdoN hI) kbUl hovyNgw jy qUM ieh jIvn jIaUNdw hI Awpw-Bwv vloN mryNgw [3[

hy nwnk! (pRBU A`gy Ardws kr qy) AwK—(hy pRBU! qyrw ismrn krn dI jIv ƒ kIh smr`Qw ho skdI hY?) jo kuJ (jgq ivc) huMdw hY auh qyry (hukm) qoN hI huMdw hY [ (qYQoN ibnw) hor koeI BI kuJ krn dI smr`Qw vwlw nhIN hY [ hy pRBU! qYƒ qdoN hI imilAw jw skdw hY jy qUM Awp jIv ƒ (Awpxy crnW ivc) imlw leyN, qdoN hI jIv hir-gux gw skdw hY [4[3[72[

not:- ieQy igxqI dw Asl nµbr 73 cwhIdw hY [

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਮ ਭੂਮਿ ਮਹਿ ਬੋਅਹੁ ਨਾਮੁ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰਾ ਕਾਮੁ ॥ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਮਿਟੈ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ॥ ਨਿਤ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਸ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ਸੀਘਰ ਕਾਰਜੁ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਹੋਹੁ ਸਾਵਧਾਨੁ ॥ ਤਾ ਤੂੰ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥ ਉਕਤਿ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਤਿਆਗੁ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੨॥ ਸਰਬ ਜੀਅ ਹਹਿ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥ ਉਪਾਵ ਛੋਡਿ ਗਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ॥ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਹੋਵੈ ਤੇਰੀ ਛੋਟਿ ॥੩॥ ਸਦਾ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਣੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਮਿਟਾਵਹੁ ਆਪੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਾਪੁ ॥੪॥੪॥੭੩॥ {ਪੰਨਾ 176-177}

pdArQ:- BUim—DrqI [ krm BUim—auh DrqI ijs ivc krm bIjy jw skdy hn, mnu`Kw srIr [ boAhu—bIjo [ kwmu—kMm, jIvn-mnorQ [ qRws—fr [ jm qRws—mOq dw fr, Awqmk mOq dw ^qrw [ jws—js [1[

AMqir—AMdry [ auir—ihrdy ivc [ Dwir—r`K [ sIGr—CyqI [ kwrju—jIvn-mnorQ [1[rhwau[

isau—nwl [ swvDwnu—(s-AvDwn) sucyq [ s—sihq, smyq [ AvDwn—iDAwn (attention) [ mwnu—Awdr [ aukiq—ibAwn krn dI SkqI, dlIl [ sglI—swrI [2[

jIA—jIv [ hwiQ—h`Q ivc [ jw kY hwiQ—ijs dy h`Q ivc [ swiQ—nwl [ aupwv—(l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn [ sMsik®q l&z hY apwX) FMg, jqn [ ghu—PV [ Et—Awsrw [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ Coit—^lwsI [3[

inkit—nyVy [ iqs no—(l&z ‘iqsu’ dw   u sMbMDk ‘no’ dy kwrn auf igAw hY [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’) aus (pRBU) ƒ [ jwxu—smJ [ siq—(sÄX) At`l, s`c [ bcin—bcn dI rwhIN [ Awpu—Awpw-Bwv [ jip jwpu—jwp jp [4[

ArQ:- (hy BweI!) Awpxy AMdr Awpxy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm sMBwl ky r`K qy (ies qrHW) Awpxw mnu`Kw jIvn dw mnorQ svwr lY [1[rhwau[

(hy BweI!) krm bIjx vwlI DrqI ivc (mnu`Kw srIr ivc) prmwqmw dw nwm bIj, ies qrHW qyrw (mnu`Kw jIvn dw) mnorQ isry cVH jwiegw [ (hy BweI!) jy qUM in`q prmwqmw dy gux gwvyN, jy in`q prmwqmw dw js gwvyN, qW ies dw ieh Pl hwsl kryNgw ik qyrw Awqmk mOq dw ^qrw imt jwiegw [1[

(hy BweI!) AwpxIAW dlIlW AwpxIAW isAwxpW swrIAW C`f dyh, gurmuKW dI srn pau (sMq jnW dI sMgiq dI brkiq dw sdkw) Awpxy prmwqmw nwl (prmwqmw dI Xwd ivc) sucyq rhu (jdoN qUM ieh au~dm kryNgw) qdoN qUM prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr-mwx pRwpq kryNgw [2[

(hy BweI!) swry jIv jMq ijs prmwqmw dy v`s ivc (h`Q ivc) hn, jyhVw pRBU kdy BI (jIvW qoN) v`K nhIN huMdw, (sdw) sB jIvW dy nwl rihMdw hY, Awpxy hIly-jqn C`f ky aus prmwqmw dw Awsrw-prnw PV, A`K dy iek Por ivc (mwieAw dy moh dy bMDnW qoN) qyrI ^lwsI ho jwiegI [3[

hy nwnk! aus prmwqmw ƒ sdw Awpxy nyVy v`sdw smJ, ieh inScw kr ky mMn ik prmwqmw dI rzw At`l hY [ gurU dy bcn ivc (juV ky Awpxy AMdroN) Awpw-Bwv dUr kr, sdw prmwqmw dw nwm jp, sdw pRBU (dy guxW) dw jwp jp [4[4[73[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh