ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 175

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਤੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਜੀਉ ॥ ਮੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਰਿ ਭਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸੰਤ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਜੀਉ ॥ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰਿ ਮੇਰੇ ਜੀਉ ॥ ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਭਵਜਲ ਫੇਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥ ਕਿਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਜੀਉ ਮਨਿ ਲਗਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਉ ਜੀਉ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਜਪਿ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥੩॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਡੜੀ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਜੀਉ ਗੋਵਿਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਾ ਜੀਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਪਰਗਾਸਾ ਜੀਉ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੂਰਿਅੜੀ ਮਨਿ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੩੧॥੬੯॥ {ਪੰਨਾ 175}

pdArQ:- mY—mYƒ [ hir nwm Y ibrhu—hir-nwm dI is`k [ imqu—im`qr [ pweI—pweIN, mYN pWdw hW [ dyiK—vyK ky [ jIvw—jIvW, myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY, mYN jIaU pYNdw hW [ mweI—hy mW! sKw—im`qr [1[

sMq jIau—hy sMq jI! kyry—dy [ jip—jp ky [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ jIau—hy jI! bhuiV—muV [ Bvjl Pyry—sMswr-smuMdr dy gyV [2[

min—mn ivc [ qin—ihrdy ivc [ Bwau—pRym [ vfBwgI—v`fy BwgW nwl [3[

pwsw—jo myry pws hI hY, myry nwl hI hY [ pUirAVI—pUrI ho jWdI hY [4[

ArQ:- (hy sMq jno!) hrI ny mYƒ (myry AMdr) hir-nwm dI is`k lw id`qI hY, mYN (hux qdoN hI) Awnµd AnuBv kr skdw hW jdoN mYƒ myrw im`qr hir-pRBU iml hI pey [ hy mW! hir-pRBU ƒ vyK ky myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [ (mYƒ inScw ho igAw hY ik) hir-nwm (hI) myrw im`qr hY myrw vIr hY [1[

hy sMq jno! qusI myry hir-pRBU dy gux gwvo, gurU dI srn pY ky hir-nwm jipAW v`fy Bwg jwg pYNdy hn [ (hy sMq jno!) hir dw nwm (hux) myrI izMdgI dw Awsrw hY [ (jyhVw mnu`K hir-nwm jpdw hY aus ƒ) muV sMswr-smuMdr dy (jnm mrn dy) gyV nhIN pYNdy [2[

hy sMq jno! myry mn ivc myry ihrdy ivc cwau bixAw rihMdw hY ik mYN ikvyN hir-pRBU dw drsn kr skW [ hy sMq jno! myry mn ivc (hir-pRBU dy drsn dI) qWG l`g rhI hY, mYƒ hir-pRBU imlw idau [ (hy sMq jno!) gurU dy Sbd dI rwhIN v`fy BwgW nwl hir-nwm jp ky hI hir-pRIqm ƒ iml skIdw hY [3[

hy sMq jno! myry mn ivc myry ihrdy ivc goivMd-pRBU (dy imlwp) dI bVI Aws l`gI hoeI hY [ hy sMq jno! mYƒ Eh goivMd-pRBU imlw idau jo myry AMdr v`sdw hY [

hy dws nwnk! gurU dI miq qy quirAW hI sdw (jIv dy AMdr) hir dy nwm dw prkwS huMdw hY (ijs ƒ gurU dI miq pRwpq huMdI hY aus dy) mn ivc (pYdw hoeI pRBU-imlwp dI) Aws pUrI ho jWdI hY [4[5[31[69[

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰਾ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਲੀਵਾ ਜੀਉ ॥ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਦਾ ਪੀਵਾ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਪਾਇਅੜਾ ਮਨਿ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਰਿ ਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੰਤ ਹਰਿ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਹਉ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੨॥ ਹਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਹਰਿ ਮੀਤੁ ਦਸਾਈ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਦਸਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਹਰਿ ਖੋਜੁ ਪਵਾਈ ਜੀਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠੜਾ ਦਸੇ ਹਰਿ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥ ਮੈ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮੁ ਹਰਿ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਹੋਹੁ ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥੨੦॥੧੮॥੩੨॥੭੦॥ {ਪੰਨਾ 175}

pdArQ:- ibrhI—iv`CuiVAw hoieAw ipAwrw (nwm) [ qw—qdoN [ jIvw—jIvW, mYN jIaU pYNdw hW, myry AMdr Awqmk jIvn pYdw ho jWdw hY [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ lIvw—lvW, lYNdw hW [ rMig—rMg ivc [ min—mn ivc [1[

bwxu—qIr [ sujwxu—isAwxw [ myly sMq hir—(gurU) sMq-hir ƒ imlw dyNdw hY [ ivthu—qoN [2[

hau—mYN [ dsweI—dsweIN, mYN pu`Cdw hW [ Koju—Bwl [ pvweI—mYN pvWdw hW [ quTVw—pRsMn hoieAw hoieAw [ pweI—pweIN, mYN l`B lYNdw hW [ nwmy nwim—nwm ivc hI nwm ivc hI [3[

vydn—(ivCoVy dI) drd [ ibrhu—imlx dI is`k [ gurU—hy gurU! pUir—pUrI kr [ muiK—mUMh ivc [ pweI—pweIN, mYN pwvW [ hir—hy hrI! [4[

ArQ:- mYN qdoN hI Awqmk jIvn pRwpq kr skdw hW jdoN mYƒ (mYQoN) iv`CuiVAw hoieAw myrw hir-nwm (im`qr) iml pey [ Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl (myry) mn ivc hI (v`sdw hY, pr) auh hir-nwm-AMimRq gurU dI miq dI rwhIN hI mYN lY skdw hW [ (jy myrw) mn (gurU dI imhr nwl) prmwqmw dy (pRym-) rMg ivc rMigAw jwey, qW mYN sdw hir-nwm dw rs pINdw rhW [ jdoN (gurU dI ikrpw nwl mYƒ) hrI iml pey qW mYN Awpxy mn ivc jIaU pYNdw hW [2[

(hy BweI!) myry mn ivc myry ihrdy ivc prmwqmw dw pRym-qIr iv`Jw hoieAw hY (mYƒ XkIn bx cukw hY ik) sujwn hrI purK hI myrw pRIqm hY myrw im`qr hY [ gurU hI aus sMq sujwn suGV hrI nwl imlWdw hY, qy qdoN mYN hir-nwm qoN sdky jWdw hW [2[

hy sMq jno! mYN (quhwQoN) hir-s`jx hir-im`qr (dw pqw) pu`Cdw hW [ hy sMq jno! (mYƒ aus dw pqw) d`so, mYN aus hrI-s`jx dI Bwl krdw iPrdw hW [

hy sMq jno! mYN qdoN hI hir-im`qr ƒ iml skdw hW jdoN pRsMn hoieAw siqgurU (aus dw pqw) d`sy, qdoN hI mYN sdw aus hrI dy nwm ivc lIn ho skdw hW [3[

hy siqgurU! myry AMdr pRBU qoN ivCoVy dI pIV au~T rhI hY, myry AMdr pRBU dw pRym jwg ipAw hY, myry AMdr hrI dy imlx dI is`k pYdw ho rhI hY [ hy gurU! myrI srDw pUrI kr (qw ik) mYN aus dw nwm-AMimRq (Awpxy) mUMh ivc pwvW [ hy dws nwnk! (AwK—) hy hrI! myry auqy idAwl ho, mYN qyrw hir-nwm iDAwvW, qy mYN qyrw hir-nwm-rs pRwpq krW [4[6[20[18[32[70[

not:

gauVI mwJ m:4 — 6 Sbd
gauVI m: 1 — 20 Sbd
gauVI m: 3 — 18 Sbd

gauVI pUrbI m: 4 — 12 Sbd
gauVI guAwryrI m: 4 —6 Sbd
gauVI guAwryrI m: 4 —8 Sbd
gauVI mwJ m: 4 — 6 Sbd
ku`l joV — 70

ਮਹਲਾ ੫ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਚਉਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੁਸਲੁ ਨ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥ ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਛਾਇਆ ॥ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸਾ ॥ ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇਬ ਖਵਾਸਾ ॥ ਗਲਿ ਜੇਵੜੀ ਹਉਮੈ ਕੇ ਫਾਸਾ ॥੨॥ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਸਾਰੀ ॥ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ॥ ਜਿਉ ਨਰਪਤਿ ਸੁਪਨੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥੩॥ ਏਕੁ ਕੁਸਲੁ ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹਰਿ ਕਿਆ ਭਗਤਾ ਭਾਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ ਇਨਿ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਇਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥ {ਪੰਨਾ 175-176}

pdArQ:- ikn— {not:- ijn, iqn, ien, ikn—ieh l&z bhu-vcn hn [ iehnW dy iek- vcn—ijin, iqin, iein, ikin) iknHW? ibiD—qrIkw [ ikn ibiD—iknHW qrIikAW nwl? kuslu—Awqmk Awnµd [ ikau—ikvyN? shweI—shwiek [1[rhwau[

igRih—Gr (dy moh) ivc [ suMdr CwieAw—suMdr (bwZW dI) CW [ lwlic—lwlc ivc [1[

hsqI—hwQI [ dyiK—vyK ky [ ivgwsw—^uSI [ joVy—iek`Ty kIqy [ nyb—nwieb, slwhkwr [ Kvwsw—SwhI nOkr [ gil—gl ivc [ Pwsw—Pwhy [2[

dh ids—dsIN pwsIN [ swrI—swrI (isRStI) dw [ nrpiq—rwjw [ ByKwrI—mMgqw [3[

mo kau—mYƒ [ BwieAw—cMgw l`gdw hY [ mwir—mwr ky [4[

iein ibiD—ies qrIky nwl [ ieau—ieauN, ies qrHW [ rhwaU dUjw [

not:- l&z “rhwau dUjw” dy A^Ir qy ies pihly Sbd dw AMk 1 id`qw igAw hY [ pr ipCly 70 SbdW ƒ ies dy nwl rlw ky joV 71 nhIN id`qw igAw [

ArQ:- hy myry vIr! (mnu`K dy AMdr) Awqmk Awnµd iknHW qrIikAW nwl (pYdw) ho skdw hY? (Asl) im`qr hrI-prmwqmw ikvyN iml skdw hY? [1[rhwau[

Gr (dy moh) ivc Awqmk suK nhIN hY, ieh smJx ivc BI Awqmk suK nhIN hY ik ieh swrI mwieAw myrI hY [ au~cy mhl-mwVIAW qy suMdr bwgW dI CW mwxn ivc BI Awqmk Awnµd nhIN [ (ijs mnu`K ny iehnW ivc Awqmk suK smiJAw hY aus ny) JUTy lwlc ivc (Awpxw mnu`Kw) jnm gvw ilAw hY [

mnu`K hwQI GoVy vyK ky ^uSI (mihsUs krdw hY), &OjW iek`TIAW krdw hY, mMqrI qy SwhI nOkr r`Kdw hY, pr aus dy gl ivc haumY dI r`sI haumY dy Pwhy hI pYNdy hn [2[

(rwjw bx ky mnu`K) dsIN pwsIN swrI DrqI dw rwj kmWdw hY, mOjW mwxdw hY, iesqRIAW Bogdw hY (pr ieh sB kuJ ieauN hI hY) ijvyN koeI rwjw mMgqw bx jWdw hY (qy duKI huMdw hY, Awqmk suK dy QW rwj ivc qy BogW ivc BI du`K hI du`K hY) [3[

siqgurU ny mYƒ Asl Awqmk suK (dw mUl) d`isAw hY (auh hY prmwqmw dI rzw ivc rwzI rihxw) [ jo kuJ prmwqmw krdw hY aus dy BgqW ƒ auh im`Tw l`gdw hY (qy auh ies qrHW Awqmk suK mwxdy hn) [ hy dws nwnk! haumY mwr ky (vf-BwgI mnu`K prmwqmw ivc hI) lIn rihMdw hY [4[

hy myry vIr! ies qrIky nwl (Bwv, rzw ivc rwzI rihx nwl) Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY, ies qrHW (hI) Asl im`qr hrI-prmwqmw imldw hY [1[ rhwau dUjw [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh