ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 174

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੀਉ ॥ ਇਕਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਇਕਿ ਨਗਨ ਫਿਰਹਿ ਨੰਗ ਨੰਗੀ ਜੀਉ ॥ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਦਾਨੁ ਦੇਵੈ ਸਭ ਮੰਗੀ ਜੀਉ ॥ ਭਗਤਾ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੰਗਹਿ ਹਰਿ ਚੰਗੀ ਜੀਉ ॥੨॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਲੋਚ ਮਨਿ ਪੂਰੀ ਜੀਉ ॥ ਆਪੇ ਜਲਿ ਥਲਿ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਹੀ ਦੂਰੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਆਪਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਆਪਿ ਹਦੂਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਵਾਜਾ ਪਉਣੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਵਜਾਏ ਤਿਉ ਵਾਜੈ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ਜੀਉ ॥ ਆਪੇ ਸਰਣਿ ਪਵਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਰਾਖੁ ਲਾਜੈ ਜੀਉ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲੁ ਸੰਗਤੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿਧਿ ਕਾਜੈ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥੩੦॥੬੮॥ {ਪੰਨਾ 174}

pdArQ:- cojI—mOjI, AwpxI mrzI dy kMm krn vwlw [ kwn@ü—ik®Sn [ gopI—gvwlx [ KojI—(ik®Sn ƒ) l`Bx vwlI [ sB Gt—swry srIr [ rsIAw—mwiek pdwrQW dy rs lYx vwlw [ BogI—pdwrQW ƒ Bogx vwlw [ sujwxu—bhuq isAwxw [ jogI—BogW qoN ivrkq [1[

bhu rMgI—AnykW rMgW ivc [ ieik—(l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn) [ iPrih—iPrdy hn [ sB mMgI—swrI lukweI mMgdI hY [ AwDwru—Awsrw [ mMgih—mMgdy hn [2[

loc—qWG [ min—mn ivc [ jil—jl ivc [ Qil—DrqI ivc [ riv rihAw—rim rihAw, ivAwpk [ Awqm rwmu—srb-ivAwpk Awqmw [ hdUrI—hwzr-nwzr ho ky [3[

pauxu—hvw, pRwx [ vwjy—(jIv) v`jdw hY [ inDwnu—^zwnw [ gwjY—prgt huMdw hY [ Bgq—(not:- l&z ‘Bgiq’ Aqy ‘Bgq’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY) [ rwKu—rwKw [ rwKu lwjY—lwj dw rwKw [ nwim—nwm dI rwhIN [ isiD—is`DI, sPlqw [ isiD kwjY—kwj dI is`DI, mnu`Kw jnm dy mnorQ dI kwmXwbI [4[

ArQ:- hy myry ipAwry! hy myry goivMd! qUM AwpxI mrzI dy kMm krn vwlw myrw hir-pRBU hYN [ hrI Awp hI ik®Sn ƒ pYdw krn vwlw hY, hrI Awp hI (ik®Sn ƒ) l`Bx vwlI gvwlx hY [ sB srIrW ivc ivAwpk ho ky hrI Awp hI sB pdwrQW ƒ Bogdw hY, hrI Awp hI swry mwiek pdwrQW dy rs lYx vwlw hY, Awp hI Bogx vwlw hY [ (pr) hrI bhuq isAwxw hY, (sB pdwrQW ƒ Bogx vwlw huMidAW BI auh) Bu`ldw nhIN, auh hrI Awp hI BogW qoN inrlyp siqgurU hY [1[

hir-pRBU Awp hI jgq pYdw krdw hY, hrI Awp hI AnykW rMgW ivc (jgq dw Kyl) Kyl irhw hY [ hrI Awp hI AnykW jIvW pwsoN mwiek pdwrQW dy Bog BogWdw hY (Bwv, AnykW ƒ r`jvyN pdwrQ b^Sdw hY, pr) AnykW jIv AYsy hn jo nµgy pey iPrdy hn (ijnHW dy qn auqy k`pVw BI nhIN) [ hrI Awp hI swry jgq ƒ pYdw krdw hY, swrI lukweI aus pwsoN mMgdI rihMdI hY, auh sBnW ƒ dwqW dyNdw hY [ aus dI BgqI krn vwly bMidAW ƒ aus dy nwm dw hI Awsrw hY, auh hrI pwsoN aus dI sRySt is&iq-swlwh hI mMgdy hn [2[

hrI Awp hI (Awpxy BgqW pwsoN) AwpxI BgqI krWdw hY, BgqW dy mn ivc (pYdw hoeI BgqI dI) qWG hrI Awp hI pUrI krdw hY [ jl ivc, DrqI ivc, (sB QW) hrI Awp hI v`s irhw hY, (sB jIvW ivc) ivAwpk hY (iksy jIv qoN auh hrI) dUr nhIN hY [ sB jIvW dy AMdr qy bwhr swry jgq ivc hrI Awp hI v`sdw hY, hr QW hrI Awp hI BrpUr hY [ srb-ivAwpk rwm Awp hI ies jgq-iKlwry ƒ iKlwr irhw hY, hryk dy AMg-sMg rih ky hrI Awp hI sB dI sMBwl krdw hY [3[

sB jIvW dy AMdr pRwx-rUp ho ky hrI Awp hI vwjw (v`j irhw) hY (hryk jIv pRBU dw, mwno, vwjw hY) ijvyN auh hryk jIv-vwjy ƒ vjWdw hY iqvyN hryk jIv-vwjw v`jdw hY [ hryk jIv dy AMdr hrI dw nwm-^zwnw mOjUd hY, pr gurU dy Sbd dI rwhIN hI hir-pRBU (jIv dy AMdr) prgt huMdw hY [ hrI Awp hI jIv ƒ pRyr ky AwpxI srn ivc ilAauNdw hY, hrI Awp hI BgqW dI ie`zq dw rwKw bxdw hY (Bwv, BgqW ƒ ivkwrW ivc if`gx qoN bcWdw hY) [

hy dws nwnk! qUM BI sMgiq ivc iml (hir-pRBU dw nwm jp, qy) v`fy BwgW vwlw bx [ nwm dI brkiq nwl hI jIvn-mnorQ dI sPlqw huMdI hY [4[4[30[68[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh